Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

RGN.IV.6840.4.2018                                                                                                                                                  Barlinek,05.05.2020 r.

 

BURMISTRZ BARLINKA

ogłasza

trzeci przetarg ustny nieograniczony

( pierwszy przetarg przeprowadzono w dniu 28 lutego 2020 r.)

( drugi przetarg przeprowadzono w dniu 21 kwietnia 2020 r.)

na zbycie przez Gminę Barlinek nieruchomości gruntowej położonej w Barlinku przy ul. Św. Bonifacego.

Informacje o przedmiocie zbycia w drodze przetargu

 1. MIEJSCE POŁOŻENIA – Barlinek ul. Św. Bonifacego.
 2. NUMER GEODEZYJNY NIERUCHOMOŚCI – działka nr 96/20 w obr.1 Barlinka.
 3. POWIERZCHNIA NIERUCHOMOŚCI – 0,1389 ha.
 4. OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ - KW NR SZ1M/00050266/4 prowadzona przez
  V Wydział Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w Myśliborzu.
 5. OPIS DZIAŁKI GRUNTU NR 96/20 W OBR. 1 BARLINEK

Omawiana nieruchomość stanowi grunt niezabudowany, położony w śródmiejskiej części Barlinka przy ul. Św. Bonifacego, w granicach Barlinecko Gorzowskiego Parku Krajobrazowego,
oraz Specjalnego Obszaru Ochrony Natura 2000 Ostoja Siedliskowa „Dolina Płoni i Jezioro Miedwie”. Działka posiada kształt regularny, zbliżony do prostokąta. Teren działki jest częściowo wyrównany,
a na pozostałym obszarze - około 1/3 powierzchni - występuje duży spadek terenu; o około 3 m
w stosunku do przyległej działki gruntu nr 96/45 obr. 1 Barlinek. Nieruchomość porośnięta jest dziko rosnącą trawą oraz starymi drzewami owocowymi (jabłoń, czereśnia).   

Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów – działka stanowi grunty orne (RIVa, RV, RVI).

Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości to: droga wewnętrzna gminna, grunty rolne, a także zabudowa usługowo – produkcyjno –magazynowa.

Dostęp do drogi publicznej powiatowej (ul. Św. Bonifacego) zostanie zapewniony poprzez ustanowienie odpłatnej służebności przechodu i przejazdu przez działkę gruntu nr 96/24 stanowiącej częściowo utwardzoną drogę gminną wewnętrzną oraz utwardzoną działkę gruntu nr 96/37, stanowiącej własność Gminy Barlinek.

Działka posiada dostęp do sieci uzbrojenia technicznego (sieci: wodociągowa - tylko do celów socjalno bytowych, elektryczna) zlokalizowanego w drodze gminnej wewnętrznej ( dz. nr 96/24 obr. 1 Barlinek).

Pismem nr 3264/ŁS/2019 z dnia 2 lipca 2019 r. - Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Kanalizacyjne „Płonia” Sp. z o.o. stwierdziło, iż nie zapewni wody do celów p.poż. z powodu zbyt małej wydajności sieci zlokalizowanej w drodze wewnętrznej gminnej. Natomiast odbiór ścieków bytowych nie zostanie zapewniony z powodu braku sieci kanalizacji sanitarnej.

 1. PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI

Działka gruntu nr 96/20 w obr. 1 Barlinka nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Dla przedmiotowej działki została wydana przez Burmistrza Miasta i Gminy w Barlinku decyzja o warunkach zabudowy nr 47/05 z dnia 25 maja 2005 r. dla inwestycji polegającej na: budowie budynku usługowo – produkcyjnego oraz magazynowo – składowego.

 1. DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI
  1. Nabywca działki przejmuje obowiązek usunięcia z terenu bezumownych użytkowników.
  2. Gmina Barlinek nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za ewentualne sieci techniczne nieujawnione na mapie zasadniczej (wydanej przez Starostę Myśliborskiego w dniu 10 stycznia 2020 r.).
  3. Wycinka drzew znajdujących się w obrębie nieruchomości gruntowej może nastąpić po uzyskaniu zgody wydanej przez właściwy organ w odrębnym postępowaniu - zgodnie z ustawą z dnia
   14 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 55).
 2. CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI 70 000,00 zł łącznie z podatkiem VAT w wysokości 23% (cena ustalona zgodnie z art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.)
 3. OPŁATA ZA USTALONĄ SŁUŻEBNOŚĆ GRUNTOWĄ PRZECHODU I PRZEJAZDU wynosi – 2076,24 zł, łącznie z podatkiem VAT w wysokości 23% (płatność jednorazowa uiszczana przed zawarciem aktu notarialnego).   
 4. OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI - dział III i IV księgi wieczystej nr SZ1M/00050266/4 prowadzonej przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Myśliborzu dla działki gruntu nr 96/20 nie zawiera wpisów.
 5. ZOBOWIĄZANIA, KTÓRYCH PRZEDMIOTEM JEST NIERUCHOMOŚĆ – na dzień ogłoszenia przetargu nieruchomość gruntowa objęta jest umową najmu na czas oznaczony
  tj. do 31 sierpnia 2020 r. – umowa nr RGN.VI. 6845.22.2019 z dnia 31 grudnia 2019 r.
 6. TERMIN I MIEJSCE PRZETARGU – przetarg odbędzie się w dniu 9 czerwca 2020 r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Miejskim w Barlinku przy ul. Niepodległości 20, pokój nr 12.
 7. WYSOKOŚĆ WADIUM – 10 % ceny wywoławczej (tj. 7 000,00 zł).

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone przelewem nie później niż przed upływem 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, na podane przez nich konto bankowe.

 1. FORMA WNIESIENIA WADIUM – w pieniądzu.
 2. TERMIN I MIEJSCE WNIESIENIA WADIUM - do dnia 3 czerwca 2020 r. na konto Urzędu Miejskiego w Barlinku nr 18 8355 0009 0000 0387 2000 0013 (Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku). Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Barlinku. W tytule przelewu należy wskazać „ przetarg na działkę nr 96/20 obr. 1 Barlinek przy ul. Św. Bonifacego”.  
 3. UCZESTNICY PRZETARGU – osoby fizyczne i prawne
 4. WARUNKIEM UDZIAŁU W PRZETARGU JEST PRZEDŁOŻENIE KOMISJI PRZETARGOWEJ BEZPOŚREDNIO PRZED PRZETARGIEM NASTĘPUJACYCH DOKUMENTÓW:
 1. dokumentu tożsamości,
 2. aktualnego wypisu lub zaświadczenia z właściwego rejestru, wystawionego nie wcześniej
  niż 6 miesięcy przed upływem terminu przetargu w przypadku, gdy nieruchomość będzie nabywana przez uczestnika przetargu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, a w przypadku wspólników spółek cywilnych - także umowy spółki cywilnej,
 3. oryginału pełnomocnictwa potwierdzonego notarialnie, upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego, w przypadku osoby reprezentującej uczestnika przetargu,
 4. pisemnej zgody współmałżonka na nabycie nieruchomości, w przypadku uczestnika przetargu zamierzającego samodzielnie licytować nieruchomość nabywaną z majątku wspólnego,
 5. oświadczenia, że oferent zapoznał się z dokumentacją zbywanej nieruchomości, jej stanem faktycznym i prawnym oraz z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
 1. SKUTKI UCHYLANIA SIĘ OD ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY
 1. W terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości, zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
 2. Jeżeli osoba ustalona, jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia
  w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, Burmistrz Barlinka może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 1.  KOSZTY SPORZĄDZANIA UMOWY – nabywca poniesie w całości koszty notarialne i sądowe związane z nabyciem nieruchomości. W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości jest cudzoziemiec,
  do zawarcia umowy wymagane jest przedłożenie zezwolenia na zakup nieruchomości, o którym mowa
  w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2017 r. poz. 2278 )
 2.  TERMIN ZAPŁATY WYLICYTOWANEJ CENY – nabywca zobowiązany będzie do zapłaty wylicytowanej ceny sprzedaży nieruchomości w całości, nie później niż 2 dni przed zawarciem notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości, na konto Urzędu Miejskiego w Barlinku wskazane w zawiadomieniu
  o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Za datę uiszczenia ceny nieruchomości ustalonej
  w drodze przetargu uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Barlinku.   

Burmistrz Barlinka może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny.

Organizator przetargu nie zwraca kosztów związanych z uczestnictwem w przetargu. 

Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarowania Nieruchomościami Urzędu Miejskiego
w Barlinku, ul. Niepodległości 20: Pan Janusz Mickiewicz – pokój nr 24, tel. 95/ 74 65 580 lub Pan Mariusz Andrzejewski - pokój nr 23, tel. 95 /74 65 584

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy:

-Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Barlinku jest Burmistrz Barlinka, ul. Niepodległości 20,  74-320 Barlinek, burmistrz@barlinek.pl

-Jeśli mają Państwo pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych możecie Państwo skontaktować
się z Inspektorem Ochrony Danych:
kontakt listowny na adres Administratora lub email: iod@itmediagroup.pl

-Administrator danych osobowych przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz
na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z 6 ust
. 1 lit. a) i lit. c) RODO.

-Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu: wypełnienia obowiązków prawnych; wyłącznie w zakresie i celu określonym
w powyższym ogłoszeniu.

-W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa powyżej odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: organy i podmioty uprawnione w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów obowiązującego prawa; inne podmioty, które na podstawie podpisanych stosownych umów przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

-Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy obowiązującego prawa.

-W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia: prawo dostępu, w tym prawo do uzyskania kopii; prawo do żądania poprawiania, sprostowania; prawo do żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach przewidzianych prawem; prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; prawo do przenoszenia danych; prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

-W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

-Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w przetargu.

-Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą profilowane, nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.

 

 

 

 

LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData