Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

URZĄD MIEJSKI W BARLINKU
ul. Niepodleglości 20
74-320 Barlinek
Tel. +48 95 7462-450
Fax. +48 95 7461-704
www.barlinek.pl
umig@barlinek.pl

herb Barlinka

Decyzja o warunkach zabudowy

PODMIOT PROWADZĄCY: Referat Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji

Podstawa prawna: art. 59 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-nym.

Wymagane dokumenty

Wniosek, który powinien zawierać:

 1. określenie granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej lub, w przypadku jej braku, na kopii mapy katastralnej, przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujących teren, którego wniosek dotyczy i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000  - w 2 egzemplarzach; mapy winny być  opieczętowane oryginalnymi urzędowymi pieczęciami oraz zawierać obszar niezbędny do przeprowadzenia analizy urbanistycznej, który - zgodnie z dyspozycją § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - przedstawiać teren w odległości nie mniejszej niż trzykrotna szerokość frontu działki objętej wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy, nie niższej jednak niż 50 m.
 2. charakterystykę inwestycji, obejmującą:
 • określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów (należy podać informacje, czy istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego; warunek ten może zostać spełniony poprzez dołączenie do wniosku umowy zawartej pomiędzy właściwą jednostką organizacyjną a inwestorem, gwarantującej wykonanie uzbrojenia),
 • określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy
  i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych oraz powierzchni terenu podlegającej przekształceniu, a dla obiektów handlowych również powierzchni sprzedaży,  przedstawione w formie opisowej i graficznej (Uwaga! W formularzach umieszczono wzór załącznika graficznego do wniosku o warunki zabudowy),
 • wykazanie dostępu działki inwestycyjnej do drogi publicznej (dostęp może być bezpośredni do drogi publicznej, poprzez drogę wewnętrzną lub ustanowienie stosownej służebności przechodu i przejazdu),
 • określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko,
 • ewentualnie inne dane;
 1. w przypadku działania przez  pełnomocnika - upoważnienie udzielone przez wnioskodawcę osobie działającej w jej imieniu.

Miejsce złożenia dokumentów:

Biuro Obsługi Interesanta – parter Urzędu Miejskiego w Barlinku przy ul. Niepodległości 20 lub koresponden-cyjnie na adres: Urząd Miejski w Barlinku, ul. Niepodległości nr 20, 74-320 Barlinek.

Opłaty:

Opłata skarbowa pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o ustalenie warunków zabudowy.

Opłacie skarbowej podlega dokonanie czynności urzędowej na wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i wynosi 598 zł, z wyłączeniem wniosków składanych przez właścicieli/współwłaścicieli/ użytkowników wieczystych/współużytkowników wieczystych nieruchomości, którzy podlegają zwolnieniu z tej opłaty. W przypadku złożenia wniosku przez dwa podmioty, z których jeden nie jest właścicielem/ współwłaścicielem/użytkownikiem wieczystym/ współużytkownikiem wieczystym działki objętej wnioskiem –  wniosek ten również podlega opłacie skarbowej w kwocie 598 zł (solidarność podmiotowa).

Opłata skarbowa za pełnomocnictwo wynosi 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa).

Opłatę skarbową uiszcza się z chwilą złożenia dokumentu.

Opłatę należy uiścić w kasie Urzędu Miejskiego w Barlinku (parter) lub na rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Barlinku, ul. Niepodległości 20, 74-320 Barlinek

Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku

Nr konta : 34 8355 0009 0000 0387 2000 0016

Tytuł wpłaty: „ Opłata skarbowa za wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla dz. nr ……. w obr. …..”.

Termin i sposób załatwienia:

Do postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. Kodeks stanowi, że sprawy należy załatwiać bez zbędnej zwłoki i podaje dwa terminy (dla spraw w I instancji) – miesiąc dla wszystkich kategorii spraw oraz dwa miesiące dla spraw szczególnie skomplikowanych.

Do powyższych terminów  nie wlicza się jednak terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodo-wanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Przepisy szczególne mogą ustanawiać odmienne zasady, jednak ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie zawiera regulacji szczególnych w tym zakresie. Oznacza to, że zastosowanie będą miały terminy kodeksowe.

Sytuację komplikuje jednak konieczność dokonywania uzgodnień w toku postępowania. Art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (stosowany na podstawie odesłania z art. 64 ust. 1 tej ustawy) - nakazuje dokonywać uzgodnień np. z właściwym zarządcą drogi (w odniesieniu do obszarów przyległych do pasa drogowego), regionalnym dyrektorem ochrony środowiska (w odniesieniu do  określonych form przyrody wskazanych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody), wojewódzkim konserwatorem zabytków (w odniesieniu do ochrony konserwatorskiej przewidzianej w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami), itd.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji o warunkach zabudowy stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, za pośrednictwem Burmistrza Barlinka, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania

Inne informacje

Decyzja o warunkach zabudowy nie rodzi praw do terenu i nie narusza praw własności osób trzecich.

W odniesieniu do tego samego terenu decyzję o warunkach zabudowy można wydać więcej niż jednemu wnioskodawcy.

Decyzja o warunkach zabudowy może być przeniesiona, za zgodą strony, na rzecz której została wydana, na rzecz innej osoby, jeśli przejmie ona wszystkie warunki wynikające z decyzji.

Kopię mapy zasadniczej dla obszaru objętego wnioskiem oraz informacje o adresie geodezyjnym inwestycji można uzyskać w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Myśliborzu.

LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData