logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
plus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
minus Polityka Jakości
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
minus Obwieszczenia
   minus Obwieszczenie - budowa garażu dwustanowiskowego przy ul. Myśliborskiej w m. Moczkowo - wszczęcie postępowania
   minus Obwieszczenie o zakończeniu postępowania o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
   minus Obwieszczenie - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Moczkowie - zakończenie postępowania
   minus Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Płonnie - decyzja
   minus Obwieszczenie - budowa budynku gospodarczo-garażowego przy ul. Wspólnej w Moczkowie - decyzja
   minus Obwieszczenie - zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na usługowy w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Sądowej - decyzja
   minus Obwieszczenie - przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek mieszkalny jednorodzinny przy ul. Grodzkiej - decyzja
   minus Obwieszczenie - budowa garażu dwustanowiskowego przy ul. Myśliborskiej w Moczkowie - zakończenie postępowania
   minus Obwieszczenie - budowa gazociągu średniego ciśnienia w Płonnie - zakończenie postępowania
   minus Obwieszczenie - budowa gazociągu średniego ciśnienia przy ul. Chabrowej w Moczkowie
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
 WYBORY
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


INFORMACJE > Obwieszczenia

                                                               Barlinek, dnia 10 września 2014 r.

RGM.VII.6220.10.14 

 

OBWIESZCZENIE 

Burmistrza Barlinka 

 

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

 

Stosownie do art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 267) w związku z art. 29, art. 30 oraz art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013 r. ,poz. 1235 ze zm.) 

z a w i a d a m i  a m

iż, na wniosek WTU Biura Projektowo-Inżynierskiego Sp.z o.o. ul. Karkonoska 10, 53-015 Wrocław reprezentowanego przez Grzegorza Wyskiela – Pełnomocnictwo z dnia 10.07.2014r., działającego w imieniu inwestora – Klubu Przyrodników ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowikowych uwarunkowanich dla przedsięwzięcia pod nazwą „Ochrona torfowisk alkalicznych w młodoglacjalnym krajobrazie Polski Północnej LIFE11 NAT/PL/423 – część II” współfinansowanego ze środków LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, polegającego na zahamowaniu nadmiernego odpływu i podniesienie poziomu wód gruntowych w obszarze torfowisk alkalicznych poprzez wykonanie prostych budowli piętrzących wodę w formie zastawek drewnianych, progów z bali drewnianych, przegród ziemno-narzutowych, fragmentarycznych likwidacji rowów odwadniających itp.

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na terenie działek : 
POWIAT KOSZALIŃSKI, GMINA BOBOLICE:
- obręb Kurowo dz. nr 93/1;
- obręb Drzewiany dz. nr 348/3;
POWIAT MYŚLIBORSKI, GMINA BARLINEK:
- obręb Żydowo dz. nr 17/7, 393, 394, 395, 17/6, 403/2, 159, 70/1; 
- obręb Równo dz. nr 70/4;
POWIAT WAŁECKI, GMINA CZŁOPA: 
- obręb Wołowe Lasy dz. nr 8040/2, 8039;
POWIAT, DRAWSKI GMINA  KALISZ POMORSKI:
- obręb Stara Korytnica dz. nr 169/1, 170/1, 187/1, 212/8; 
- obręb Nowa Studnica dz. nr 42/2, 254, 221/1
POWIAT WAŁECKI, GMINA TUCZNO: 
- obręb Bralin dz. nr 1/1
POWIAT WAŁECKI, GMINA MANOWO: 
- obręb Manowo dz. nr 33/1, 316. 

          W przedmiotowej sprawie, organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Barlinka. 
          Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października  2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013 r., poz. 1235 ze zm.) obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia, przy łącznym uwzględnieniu środowiskowych uwarunkowań stwierdza się po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Myśliborzu.
          Osoby zainteresowane przedmiotowym przedsięwzięciem mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz złożyć uwagi i wnioski w Urzędzie Miejskim w Barlinku ul. Niepodległości 20, 74-320 Barlinek, pok.25 w godzinach od 7.00 do 15.00, w terminie 21 dni, od dnia podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości. 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Barlinka.
          Informację powyższą podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Barlinku, Urzędu Miasta i Gminy w Człopie, Urzędu Miejskiego w Kaliszu Pomorskim, Urzędu Gminy w Manowie, Urzędu Miejskiego w Tucznie, Urzędu Miejskiego w Bobolicach oraz poprzez jej zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Barlinku pod adresem www.bip.barlinek.pl

Nazwa dokumentu: Obwieszczenie - Ochrona torfowisk alkaicznych w młodoglacjalnym krajobrazie Polski Północnej LIEFE11 NT/PL/423 - część II" - wszczęcie postępowania
Skrócony opis: Obwieszczenie - Ochrona torfowisk alkaicznych w młodoglacjalnym krajobrazie Polski Północnej LIEFE11 NT/PL/423 - część II" - wszczęcie postępowania
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Barlinku
Osoba, która wytworzyła informację: Grzegorz Przybylski
Osoba, która odpowiada za treść: Grzegorz Przybylski
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2014-09-11 13:20:17
Data udostępnienia informacji: 2014-09-11 13:20:17
Data ostatniej aktualizacji: 2014-09-11 13:33:35

Wersja do wydruku...

corner   corner