logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
minus Polityka Jakości
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
minus Obwieszczenia
   minus Obwieszczenie - informacja o planach polowań zbiorowych Koła Łowieckiego SZARAK w sezonie łowieckim 2019/2020
   minus Obwieszczenie - informacja o planach polowań zbiorowych Koła Łowieckiego DIANA w sezonie łowieckim 2019/2020
   minus Obwieszczenie - informacja o planach polowań zbiorowych Koła Łowieckiego NEMROD w sezonie łowieckim 2019/2020
   minus Obwieszczenie o uzupełnieniu do raportu dla przedsięwzięcia polegającego na "Montażu komory lakierniczej w istniejącym warsztacie samochodowym"
   minus Obwieszczenie - informacja o planach polowań zbiorowych Koła Łowieckiego SOKÓŁ w sezonie łowieckim 2019/2020
   minus Obwieszczenie - informacja o planach polowań zbiorowych Nadleśnictwa Barlinek w sezonie łowieckim 2019 na terenie obwodu łowieckiego nr 267, gm. Barlinek
   minus Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - przebudowa linii elektroenergetycznej 110 kV relacji GPZ Jedwabie -sł. 33/1
   minus Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działce o nr ewid. 306 w obr. Moczkowo gm. Barlinek
   minus Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchylenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Barlinek
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


INFORMACJE > Obwieszczenia

OBWIESZCZENIE

            Stosownie do art. 46a ust 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony Å›rodowiska  (Dz.U. z 2001r. Nr 62, poz. 627 z pÃłÅºn. zm.) oraz art. 49 kpa z dnia 14 czerwca 1960r. (Dz.U.00.98.1071 z pÃłÅºn. zm.) zawiadamiam że w ramach postÄ™powania dot. Decyzji o Å›rodowiskowych uwarunkowaniach przesÅ‚ane zostaÅ‚y nastÄ™pujÄ…ce wnioski do organÃłw ochrony Å›rodowiska.

 RI.X. 7624-1/05                                       Barlinek, dnia 15.09.2005r.

                                                                         

                                    Starosta Powiatu MyÅ›liborskiego
                               WydziaÅ‚ Ochrony Åšrodowiska, Rolnictwa i LeÅ›nictwa
                            ul. Marcinkowskiego 2
                           74-300 MyÅ›libÃłrz

 

                                     PaÅ„stwowy Powiatowy
                                   Inspektor Sanitarny
                                  ul. Spokojna 13
                                  74-300 MyÅ›libÃłrz

 

Dotyczy: uzgodnienia przedsiÄ™wziÄ™cia o Å›rodowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji „Budowa i modernizacja systemÃłw kanalizacyjnych w zlewni jeziora Miedwie” dla zadania pod nazwÄ… system Mostkowo.

 

            W zwiÄ…zku z przygotowaniem decyzji o Å›rodowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji „Budowa i modernizacja systemÃłw kanalizacyjnych w zlewni jeziora Miedwie” dla zadania pod nazwÄ… system Mostkowo obejmujÄ…cej miejscowoÅ›ci RychnÃłw, Dzikowo, WiewiÃłrki, Mostkowo, Dziedzice, Stara Dziedzina, StrÄ…pie i Nowa Dziedzina wraz z oczyszczalniÄ… Å›ciekÃłw      w Mostkowie  w Gminie Barlinek, dziaÅ‚ajÄ…c zgodnie z art. 48 ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Å›rodowiska (Dz.U.01.62.627 z pÃłÅºn. zm.) oraz na podstawie art. 106 § 1 k.p.a. z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz.U.00.98.1071) zwracam siÄ™ z proÅ›bÄ… o uzgodnienie wyższej wymienionego przedsiÄ™wziÄ™cia.          

            JednoczeÅ›nie informujÄ™, że wniosek o wydanie decyzji dostarczony zostaÅ‚ wraz z wnioskiem z dnia 29.07.2005 r. dotyczÄ…cym postanowienia.

 

W załączeniu:

1)  Raport oddziaÅ‚ywania na Å›rodowisko planowanego przedsiÄ™wziÄ™cia;
2)  Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

  

OtrzymujÄ…

1)  Adresat
2)  A/a.

 

Skrócony opis: Obwieszczenie dotyczÄ…ce przedsiÄ™wziÄ™cia o Å›rodowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji "Budowa i modernizacja systemÃłw kanalizacyjnych w zlewni jeziora Miedwie"
Podmiot udostępniający: UMiG Barlinek / RI.X
Osoba, która wytworzyła informację: Przybylski Grzegorz
Osoba, która odpowiada za treść: Przybylski Grzegorz
Osoba, która wprowadzała dane: Cezary Krzyżanowski
Data wytworzenia informacji: 2005-09-26 12:04:44
Data udostępnienia informacji: 2005-09-26 12:04:44
Data ostatniej aktualizacji: 2005-09-26 12:12:04

Wersja do wydruku...

corner   corner