logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
plus Projekty Uchwał
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
minus Polityka Jakości
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Protokoły Rady Miejskiej
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
 WYBORY
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


UCHWAŁA NR XLIX/433/2018
RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU
z dnia 25 stycznia 2018 r.

 

w sprawie w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez Gminę Barlinek publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych.

 

           Na podstawie art. 52 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań  oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203), w związku z art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203) oraz art 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, 2232) uchwala się, co następuje:

           § 1. Przedszkola publiczne oraz oddziały przedszkolne w publicznych szkołach podstawowych
prowadzone przez Gminę Barlinek zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze
5 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku.

           § 2. 1. Ustala się opłatę, wnoszoną przez rodziców i opiekunów prawnych uczniów objętych  wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w czasie przekraczającym wymiar godzin, o których mowa w § 1, w wysokości 1 zł za każdą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu.
          2. Opłatę miesięczną za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiar godzin, o których mowa w § 1 ustala się jako iloczyn stawki godzinowej ustalonej w ust. 1 i liczby godzin w czasie których dziecko korzystało ze świadczeń przedszkola w czasie przekraczającym wymiar określony w §1.

          § 3. W przypadku, gdy do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej uczęszcza więcej niż jedno dziecko z danej rodziny opłatę, o której mowa w § 2 ust. 1 na wniosek rodziców (opiekunów prawnych):
1) obniża się o 50% na drugie dziecko w rodzinie,
2) zwalnia się całkowicie z opłaty trzecie i każde następne dziecko w rodzinie.

         § 4. Traci moc uchwała nr XLV/548/2013 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26 września 2013 r. w sprawie ustalenia odpłatności za świadczenia przedszkoli publicznych wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego lub oddziału żłobka w Gninie Barlinek (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2013 r. poz. 3850; z 2017 r. poz. 698)

         § 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Barlinka.

         § 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Barlinku
Mariusz Maciejewski

Nazwa dokumentu: UCHWAŁA NR XLIX/433/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 stycznia 2018 r.
Skrócony opis: w sprawie w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 la
Podmiot udostępniający: Rada Miejska w Barlinku
Osoba, która wytworzyła informację: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która odpowiada za treść: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2018-02-02 11:57:00
Data udostępnienia informacji: 2018-02-02 11:57:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-02 12:09:21

Wersja do wydruku...

corner   corner