logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
minus Projekty Uchwał
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
minus Polityka Jakości
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Protokoły Rady Miejskiej
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
 WYBORY
plus Wybory Samorządowe 2018
plus Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015
minus Wybory Ławników / Kadencja 2016 - 2019 /
plus Referendum Ogólnokrajowe 2015
plus Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


UCHWAŁA NR XLIX/430/2018
RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU
z dnia 25 stycznia 2018 r.

 

w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Barlinek oraz określenia zasad
zwrotu poniesionych kosztów

          Na podstawie art.17 ust.1 pkt. 15 oraz art. 44 i art. 96 ust.4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.) i art. 10 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2017 r. poz. 912 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

          § 1. Ustala się zasady sprawienia pogrzebu oraz zasady zwrotu kosztów poniesionych przez Gminę związanych ze sprawieniem pogrzebu.

          § 2. 1. Gmina Barlinek zwana dalej „Gminą”, sprawia pogrzeb osobom zmarłym, w tym osobom bezdomnym, zamieszkałym lub przebywającym na terenie Gminy w chwili zgonu, w przypadku braku  podmiotów uprawnionych do dokonania pochówku w rozumieniu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2017 r. poz. 912 ze zm.).
          2. Realizację zadania, o którym mowa w ust. 1, prowadzi Ośrodek Pomocy Społecznej w Barlinku,
który zleca bezpośrednio organizację pogrzebu wyspecjalizowanemu podmiotowi prowadzącemu usługi pogrzebowe, po każdorazowym uzgodnieniu zakresu niezbędnych czynności i górnych granic kosztów możliwych do poniesienia.

          § 3. 1. O sprawienie pogrzebu przez Gminę, może ubiegać się osoba zobowiązana do pochówku,
pozostająca w trudnej sytuacji materialnej i równocześnie niemająca uprawnień ani możliwości ubiegania się o zasiłek pogrzebowy na podstawie odrębnych przepisów.
          2. Sprawienie pogrzebu następuje na podstawie aktu zgonu wystawionego przez Urząd Stanu Cywilnego oraz po rozpoznaniu sytuacji zmarłego przez pracownika socjalnego.

          § 4. 1. Pogrzeb powinien być przeprowadzony zgodnie z wyznaniem zmarłego, jeśli jest ono znane.
          2. W sytuacji braku możliwości ustalenia wyznania osoby zmarłej bądź, gdy była to osoba niewierząca, pogrzeb powinien być przeprowadzony z uwzględnieniem panujących w tym zakresie miejscowych zwyczajów i tradycji.
          3. Pogrzeb może być przeprowadzony jako pogrzeb tradycyjny lub pogrzeb z kremacją zwłok.

          § 5. 1. Sprawienie pogrzebu odbywa się na cmentarzu znajdującym się na terenie Gminy Barlinek.
          2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach pogrzeb może odbyć się w innym miejscu niż miejsce zamieszkania, o ile łączny koszt pogrzebu nie przekroczy 100 % wartości zasiłku pogrzebowego określonego w odrębnych przepisach obowiązujących w dniu pogrzebu.

          § 6. Zakres usług pogrzebowych winien obejmować podstawowe czynności, które są niezbędne do
sprawienia pochówku a w szczególności:
1) zapewnienie miejsca na grób – w tym wszystkie formalności związane z wykupieniem miejsca na cmentarzu;
2) pochówek – w tym wykopanie grobu ziemnego lub przygotowanie miejsca pochówku na umieszczenie urny bądź trumny na cmentarzu, wpuszczenie ciała do grobu, zasypanie i zamknięcie grobu, oznaczenie grobu znakiem wyznania zmarłego i tabliczką z imieniem i nazwiskiem oraz datą urodzenia i zgonu lub odpowiednio "NN";
3) odpowiednio do sposobu pochówku zapewnienie trumny drewnianej bądź zapewnienie urny na spopielone zwłoki;
4) spopielenie zwłok;
5) przygotowanie ciała do pochówku (łącznie z myciem i ubraniem zwłok);
6) zapewnienie kompletnej odzieży i obuwia dla zmarłego (w przypadku jego braku);
7) obsługę przy pogrzebie oraz obsługę duszpasterską – zgodnie z wyznaniem zmarłego;
8) zakup wiązanki i zniczy;
9) inne czynności wynikające ze sprawienia pogrzebu, wymagane przepisami prawa.

          § 7. 1. Wydatki związane z organizacją pogrzebu w całości pokrywane są przez Gminę Barlinek ze
środków przeznaczonych na realizację zadań własnych z pomocy społecznej, jeżeli zmarłemu nie przysługiwał zasiłek pogrzebowy z ubezpieczenia społecznego i nie posiadał masy spadkowej.
          2. Łączny koszt sprawienia pogrzebu przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Barlinku nie może przekroczyć wysokość zasiłku pogrzebowego określonego w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r.,
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tj. Dz.U.z 2017 r., poz. 1383 z póź. zm.).
          3. Płatność kosztów pogrzebu dokonuje się na podstawie faktur lub rachunków wystawionych przez podmiot, któremu pochówek został zlecony.

          § 8. 1. Ustala się następujące zasady zwrotu wydatków poniesionych na sprawienie pogrzebu:
1) w całości z zasiłku pogrzebowego – jeżeli taki przysługuje z ubezpieczenia społecznego;
2) w całości lub w części z masy spadkowej obciążając spadkobierców, jeżeli zmarły pozostawił po sobie majątek, a nie przysługuje po nim zasiłek pogrzebowy.

          2. W przypadku sprawienia pogrzebu osobie bezdomnej o ustalonej tożsamości, będącej
mieszkańcem innej gminy, która zmarła, lub której zwłoki znaleziono na terenie Gminy Barlinek,
Ośrodek Pomocy Społecznej w Barlinku występuje do gminy ostatniego miejsca zamieszkania albo
zameldowania na pobyt stały zmarłego o zwrot całości udokumentowanych wydatków poniesionych
na sprawienie pogrzebu.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach można odstąpić od żądania zwrotu w całości lub
części wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu przez spadkobierców, zwłaszcza gdy:
1) dochód osoby zobowiązanej lub dochód na osobę w rodzinie zobowiązanej nie przekracza kwoty
kryterium określonego w art. 8 ust. 1 o pomocy społecznej;
2) żądanie zwrotu w całości lub części wydatków poniesionych na sprawienie pogrzebu stanowiłoby
dla osoby zobowiązanej nadmierne obciążenie.
4. Sytuację materialną spadkobierców ustala się na podstawie dokumentów właściwych do
ustalenia kryterium dochodowego oraz wywiadu środowiskowego, przeprowadzonego przez
pracownika socjalnego.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Barlinka.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dnia od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Zachodniopomorskiego.
Przewodniczący Rady
Miejskiej w Barlinku
Mariusz Maciejewski

Nazwa dokumentu: UCHWAŁA NR XLIX/430/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 stycznia 2018 r.
Skrócony opis: w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Barlinek oraz określenia zasad zwrotu poniesionych kosztów
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2018-02-02 11:29:23
Data udostępnienia informacji: 2018-02-02 11:29:23
Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-02 11:37:24

Wersja do wydruku...

corner   corner