logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
plus Projekty Uchwał
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
minus Polityka Jakości
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Protokoły Rady Miejskiej
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
 WYBORY
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


OGŁOSZENIE

 

RADA MIEJSKA W BARLINKU PODAJE DO WIADOMOŚCI
ŻE W DNIU 22 STYCZNIA 2018 ROKU, O GODZINIE 1000
W URZĘDZIE MIEJSKIM W BARLINKU PRZY
UL. NIEPODLEGŁOŚCI 20, POKÓJ NR 21

 

ODBĘDZIE SIĘ POSIEDZENIE

 

KOMISJI FINANSOWO – BUDZETOWEJ I PLANOWANIA GOSPODARCZEGO

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń.
 2. Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałaniu Narkomanii na rok 2018.
 3. Projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym z terenu Gminy Barlinek.
 4. Projekt uchwały w sprawie ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Barlinek oraz określenia zasad zwrotu poniesionych kosztów.
 5. Sprawozdanie ze zbycia nieruchomości gminnych za II półrocze 2017 r.
 6. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z boisk wielofunkcyjnych położonych na terenie Gminy Barlinek, stanowiących własność Gminy Barlinek.
 7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem niemieszkalnym stanowiącym własność Gminy Barlinek.
 8. Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, wprowadzonych prze Gminę Barlinek publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych.
 9. Projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielenia i rozliczenia dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Barlinek.
 10. Projekt uchwały w sprawie powołania Barlineckiej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu.
 11. Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi publicznej gminnej.
 12. Sprawy różne:
  a) wyrażenie opinii w sprawie sprzedaży części nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 255/19 obr.2 Barlinek, położonej przy ul. Gorzowskiej.
  b) wyrażenie opinii w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości gruntowej oznaczonej działką nr 661, obr.2 m. Barlinek.
  c) pisma do wiadomości.
 13. Zapytania i wolne wnioski.

 

Przewodniczący komisji FBIPG
ROMUALD  ROMANIUK

Nazwa dokumentu: Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Praworządności
Skrócony opis: Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Praworządności
Podmiot udostępniający: Rada Miejska w Barlinku
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Gajda
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Gajda
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2018-01-16 12:38:36
Data udostępnienia informacji: 2018-01-16 12:38:36
Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-16 12:43:25

Wersja do wydruku...

corner   corner