logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
minus Projekty Uchwał
   minus Proj. uchw. w spr. podwyższ. kryt. dochodowego uprawniaj. do przyzn. nieodpłat. pomocy w zakr. dożywiania w formie świadcz. pieniężn. na zakup posiłku lub żywn. dla osób obj. wielolet. progr. rządowym
   minus Projekt uchwały w sprawie ustanowienia gminnego programu osłonowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
   minus Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na czas nieoznaczony, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiących własność Gminy Barlinek
   minus Projekt uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
   minus Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Barlinek na lata 2013-2018
   minus Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Barlinku na rok 2019
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
minus Polityka Jakości
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Protokoły Rady Miejskiej
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
 WYBORY
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


PRAWO LOKALNE > Projekty Uchwał

Rejestr zmian - dokumenty zaktualizowane

Dokument Osoba wprowadzająca Data zmiany
Projekty Uchwał Administrator 2017-10-30 09:27:52
Projekty Uchwał Administrator 2017-10-30 09:23:39
Projekty uchwał Administrator 2017-10-30 09:23:13

Rejestr zmian - dokumenty skasowane

Dokument Osoba wprowadzająca Data zmiany
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Barlinku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barlinek na lata 2019 - 2030 Administrator 2018-11-19 15:27:04
Projekt uchwały Rady Miejskiej w Barlinku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Barlinek na 2019 rok Administrator 2018-11-19 15:36:33
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Barlinka Administrator 2018-12-03 10:11:11
Projekt uchwały w sprawie wyraż. zgody na wniesienie wkładu pieniężn. do s-ki Szpital Barlinek Sp. z o.o., na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w podwyższonym kapitale Administrator 2018-11-29 14:53:59
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do uchylenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Barlinek w zakresie zmiany numer 4 i 8 Administrator 2018-11-29 11:32:42
Proj. uchwały w spr. określenia warun. udzielenia bonifik. od opłaty, wnoszonej za dany rok, za przekszt. prawa użytk. wieczyst. gruntów zabudow. na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów Administrator 2018-11-29 11:28:11
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Administrator 2018-11-29 10:53:06
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Administrator 2018-11-29 10:44:58
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Barlinek na 2018 rok Administrator 2018-11-27 12:10:35
Projekt uchwały w sprawie Statutu Gminy Barlinek Administrator 2018-10-16 13:35:38
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości Administrator 2018-10-09 11:49:01
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej działki gruntu nr 53/18 i 53/19 w obr. Mostkowo gm. Barlinek Administrator 2018-10-05 10:14:08
Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów działką nr 127/8 w obr. Ożar gm. Barlinek Administrator 2018-10-05 10:00:55
Projekt uchwały w sprawie programu współpracy Gminy Barlinek z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadz. dział. pożyt. publiczn. na rok 2019 Administrator 2018-09-20 09:35:21
Proj. uchwały w sp. zaw. porozum. pom. Gm. Barlinek a Gm. Nowogródek Pom. w zakr. przyjęcia przez Gm. Barlinek od Gm. Nowogródek pom. realiz. zad. publ. w zakresie pom. społ. - kier. mieszkańców Gm. Administrator 2018-09-25 11:43:52
Proj. uchwały w spr. udzielenia pomocy finans. Woj. Zachodniopomorskiemu na realizację zadania pn. "Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierna" na odcinku Dzikowo - Barlinek Administrator 2018-09-24 08:19:25
Projekt Uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości Administrator 2018-08-06 10:42:52
Projekt Uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości, porządku i gospodarki odpadami na terenie Gminy Barlinek Administrator 2018-08-14 10:25:12
Projekt Uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian z Administrator 2018-08-14 10:29:56
Projekt Uchwały w sprawie przyznania medalu „Za zasługi dla Barlinka” Administrator 2018-08-16 11:23:04
Projekt Uchwały w sprawie przyznania medalu „Za zasługi dla Barlinka” Administrator 2018-08-16 11:27:57
Projekt Uchwały uchylającej uchwałę w sprawie rozpatrzenia ponowienia skargi na Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Barlinku Administrator 2018-08-16 11:44:26
Projekt Uchwały w sprawie rozpatrzenia ponowienia skargi na Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Barlinku Administrator 2018-08-16 11:45:51
Projekt Uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg publicznych gminnych Administrator 2018-08-17 11:28:35
Projekt Uchwały w sprawie emisji obligacji Gminy Barlinek oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu Administrator 2018-08-20 11:04:49
Projekt uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania Administrator 2018-08-29 07:39:50
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2018 rok Administrator 2018-08-29 14:22:28
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barlinek na lata 2018 - 2013 Magdalena Diaków 2018-06-28 08:18:52
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2018 rok Magdalena Diaków 2018-06-28 08:14:56
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital Barlinek Sp. z o.o., na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w podwyższonym kapitale Magdalena Diaków 2018-06-25 10:48:24
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2017 rok Magdalena Diaków 2018-06-22 14:34:49
Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Barlinka Magdalena Diaków 2018-06-22 14:33:15
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia ponowienia skargi na Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Barlinku Magdalena Diaków 2018-06-22 13:24:19
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Barlinka Magdalena Diaków 2018-06-22 13:18:06
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Magdalena Diaków 2018-06-22 09:45:14
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy ulicami: Jeziorną, Gorzowską i brzegiem Jeziora Barlineckiego – tzw. „Starego Tartaku” Magdalena Diaków 2018-06-20 13:45:13
Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie nadania statutu Barlineckiemu Ośrodkowi Kultury w Barlinku Magdalena Diaków 2018-06-18 13:31:01
Projekt uchwały w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Barlinek Magdalena Diaków 2018-06-18 12:32:15
Projekt uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Barlinek miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych Magdalena Diaków 2018-06-18 12:21:42
Projekt uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Barlinek Magdalena Diaków 2018-06-18 12:10:05
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości Magdalena Diaków 2018-06-11 09:46:36
Projekt uchwały w sprawie przyznania medalu „Za zasługi dla Barlinka” Magdalena Diaków 2018-06-07 12:37:40
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2018 rok Administrator 2018-05-22 12:52:34
Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mysliborskiemu na realizację zadania p.n. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2152Z na odcinku Barlinek - Ożar" Administrator 2018-05-18 10:36:57
Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części działki gruntu przy ul. Poziomkowej Administrator 2018-05-14 15:44:38
Projekt Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż części działki gruntu przy ul. Różanej Administrator 2018-05-14 15:41:06
Projekt uchwały w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Administrator 2018-04-20 10:33:16
Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie podziału Gminy Barlinek na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Administrator 2018-04-19 10:01:58
Projekt uchwały w sprawie sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk w Gminie Barlinek w 2018 roku Administrator 2018-04-18 13:23:05
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji Wieloletniego Strategicznego Programu Operacyjnego Miasta i Gminy Barlinek na lata 2018-2023 Administrator 2018-04-18 09:39:51
Projekt uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego, doradcy zawodowego Administrator 2018-04-18 09:33:11
Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Barlinka Administrator 2018-04-17 11:39:13
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Barlinek położonych w Barlinku Administrator 2018-04-20 10:01:44
Proj. uchwały w spr. ustal. szczegół. zasad ponoszenia odpłatn. za pobyt w mieszk. chron. i ośrod. wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym os. bezdom. z terenu gm. Barlinek Administrator 2018-03-19 15:54:31
Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Barlinek na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym Administrator 2018-03-19 15:21:23
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Barlinek Administrator 2018-03-13 09:42:09
Projekt uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego Administrator 2018-03-09 13:59:07
Projekt uchwały w sprawie przyznania medalu "Za zasługi dla Barlinka" Administrator 2018-02-22 13:10:08
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Barlinek położonych w Barlinku Administrator 2018-02-15 13:34:53
Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi publicznej w m. Mostkowo Administrator 2018-01-23 11:05:05
Projekt uchwały w sprawie ustalenia sporsobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Barlinek oraz określenia zasad zwrotu poniesionych kosztów Administrator 2018-01-18 13:20:45
Projekt uchwały ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym Administrator 2018-01-18 13:03:27
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 Administrator 2018-01-18 13:17:13
Projekt uchwały w sprawie powołania Barlineckiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu Administrator 2018-01-16 14:09:47
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w kt. kończ 6 Administrator 2018-01-16 14:07:09
Projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz in Administrator 2018-01-12 12:08:36
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z boisk wielofunkcyjnych położonych na terenie Gminy Barlinek, stanowiących własność Gminy Barlinek Administrator 2018-01-11 11:34:24
Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego Administrator 2017-12-20 14:05:31
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Barlinku na rok 2018 Administrator 2017-12-19 12:49:13
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie podziału Gminy Barlinek na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym Administrator 2017-12-08 14:50:17
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie podziału Gminy Barlinek na stale obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Administrator 2017-12-08 14:48:29
Projekt uchwały w sprawie zmiany „Wieloletniego planu inwestycyjnego gospodarki wodno-ściekowej Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego „Płonia” Sp. z o.o. w Barlinku na lata 2014-2018” Administrator 2017-12-06 09:30:47
Projekt uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od dnia 01.02.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. Administrator 2017-12-06 09:27:46
Projekt uchwały w sprawie „Wieloletn. planu rozw. i modern. urządzeń wodociąg. i urządzeń kanaliz. będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociąg.- Kanaliz. „Płonia” w Barlinku na lata 2018-2021" Administrator 2017-12-06 09:24:53
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Administrator 2017-11-28 14:42:02
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2017 rok Administrator 2017-11-27 11:04:44
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barlinek na lata 2017- 2030 Administrator 2017-11-27 11:02:22
Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej dla Dorosłych w Barlinku, ul. św. Bonifacego 36 Administrator 2017-11-24 11:27:28
Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Barlinka do wprowadzenia danych do Rejestru Należności Publicznoprawnych Administrator 2017-11-20 10:28:55
Projekt uchwały w sprawie zmiany przebiegu ulicy Fryderyka Chopina w Barlinka Administrator 2017-11-20 10:22:53
Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego Administrator 2017-11-20 09:30:26
Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barlinek na lata 2018-2030 Administrator 2017-11-16 11:21:52
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Barlinek na 2017 rok Administrator 2017-11-16 11:19:16
Projekt uchwały w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. z siedzibą w Barlinku w zamian za objęcie udziałów w Spółce Administrator 2017-11-14 14:10:08
Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały wyrażającej zgodę na przystąpienie do procesu zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Barlinek Administrator 2017-11-09 08:47:20
Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości Administrator 2017-11-08 09:49:24
Projekt uchwały w spr. progr. współpracy Gm. Barlinek z organizacjami pozarząd. oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożyt. publicz. na 2018 r. Administrator 2017-10-30 09:25:37

Wersja do wydruku...

corner   corner