logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
minus Projekty Uchwał
   minus Projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z boisk wielofunkcyjnych położonych na terenie Gminy Barlinek, stanowiących własność Gminy Barlinek
   minus Projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz in
   minus Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w kt. kończ 6
   minus Projekt uchwały w sprawie powołania Barlineckiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu
   minus Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018
   minus Projekt uchwały ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym
   minus Projekt uchwały w sprawie ustalenia sporsobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Barlinek oraz określenia zasad zwrotu poniesionych kosztów
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
minus Polityka Jakości
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Protokoły Rady Miejskiej
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Przetargi i ogłoszenia
plus Obwieszczenia
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
 WYBORY
plus Wybory Samorządowe 2018
plus Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015
minus Wybory Ławników / Kadencja 2016 - 2019 /
plus Referendum Ogólnokrajowe 2015
plus Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
minus Dziennik Urzędowy Ministra Finansów
minus Poradnik prawny
minus Rzecznik Praw Pacjenta
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


PRAWO LOKALNE > Projekty Uchwał

Rejestr zmian - dokumenty zaktualizowane

Dokument Osoba wprowadzająca Data zmiany
Projekty Uchwał Administrator 2017-10-30 09:27:52
Projekty Uchwał Administrator 2017-10-30 09:23:39
Projekty uchwał Administrator 2017-10-30 09:23:13

Rejestr zmian - dokumenty skasowane

Dokument Osoba wprowadzająca Data zmiany
Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego Administrator 2017-12-20 14:05:31
Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Barlinku na rok 2018 Administrator 2017-12-19 12:49:13
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie podziału Gminy Barlinek na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym Administrator 2017-12-08 14:50:17
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie podziału Gminy Barlinek na stale obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Administrator 2017-12-08 14:48:29
Projekt uchwały w sprawie zmiany „Wieloletniego planu inwestycyjnego gospodarki wodno-ściekowej Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego „Płonia” Sp. z o.o. w Barlinku na lata 2014-2018” Administrator 2017-12-06 09:30:47
Projekt uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na okres od dnia 01.02.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. Administrator 2017-12-06 09:27:46
Projekt uchwały w sprawie „Wieloletn. planu rozw. i modern. urządzeń wodociąg. i urządzeń kanaliz. będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Wodociąg.- Kanaliz. „Płonia” w Barlinku na lata 2018-2021" Administrator 2017-12-06 09:24:53
Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków Administrator 2017-11-28 14:42:02
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2017 rok Administrator 2017-11-27 11:04:44
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barlinek na lata 2017- 2030 Administrator 2017-11-27 11:02:22
Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej dla Dorosłych w Barlinku, ul. św. Bonifacego 36 Administrator 2017-11-24 11:27:28
Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Barlinka do wprowadzenia danych do Rejestru Należności Publicznoprawnych Administrator 2017-11-20 10:28:55
Projekt uchwały w sprawie zmiany przebiegu ulicy Fryderyka Chopina w Barlinka Administrator 2017-11-20 10:22:53
Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego Administrator 2017-11-20 09:30:26
Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barlinek na lata 2018-2030 Administrator 2017-11-16 11:21:52
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Barlinek na 2017 rok Administrator 2017-11-16 11:19:16
Projekt uchwały w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. z siedzibą w Barlinku w zamian za objęcie udziałów w Spółce Administrator 2017-11-14 14:10:08
Projekt Uchwały w sprawie zmiany uchwały wyrażającej zgodę na przystąpienie do procesu zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Barlinek Administrator 2017-11-09 08:47:20
Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości Administrator 2017-11-08 09:49:24
Projekt uchwały w spr. progr. współpracy Gm. Barlinek z organizacjami pozarząd. oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożyt. publicz. na 2018 r. Administrator 2017-10-30 09:25:37

Wersja do wydruku...

corner   corner