logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
minus Uchwały
   minus Uchwały VIII kadencji Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2018
   plus Uchwały 2017
   plus Uchwały 2016
   plus Uchwały 2015
   minus Uchwały 2014
      plus XLIX Sesja Rady Miejskiej
      plus L Sesja Rady Miejskiej
      plus LI Sesja Rady Miejskiej
      plus LII Sesja Rady Miejskiej
      plus LIII Sesja Rady Miejskiej
      plus LIV Sesja Rady Miejskiej
      minus LVI Sesja Rady Miejskiej
         minus UCHWAŁA Nr LVI/730/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 czerwca 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LVI/731/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 czerwca 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LVI/732/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 czerwca 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LVI/733//2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 czerwca 2014 roku
         minus UCHWAŁA NR LVI/734/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 czerwca 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LVI/735/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 czerwca 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LVI/736/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU ​z dnia 26 czerwca 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LVI/737/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 czerwca 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LVI/738/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 czerwca 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LVI/739/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 czerwca 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LVI/740/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 czerwca 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LVI/741/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 czerwca 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LVI/742/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 czerwca 2014r.
         minus UCHWAŁA NR LVI/743/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 czerwca 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LVI/744/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 czerwca 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LVI/745/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 czerwca 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LVI/746/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 czerwca 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LVI/747/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 czerwca 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LVI/748/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 czerwca 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LVI/749/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 czerwca 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LVI/750/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 czerwca 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LVI/751/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 czerwca 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LVI/752/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 czerwca 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LVI/753/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 czerwca 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LVI/754/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 czerwca 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LVI/755/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 czerwca 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LVI/756/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 czerwca 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LVI/757/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 czerwca 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LVI/758/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 czerwca 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LVI/759/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 czerwca 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LVI/760/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 czerwca 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LVI/761/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 czerwca 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LVI/762/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 czerwca 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LVI/763/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 czerwca 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LVI/764/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 czerwca 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LVI/765/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 czerwca 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LVI/766/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 czerwca 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LVI/767/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 czerwca 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LVI/768/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 czerwca 2014 r.
         minus UCHWAŁA NR LVI/769/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 czerwca 2014 r.
      plus LVII Sesja Rady Miejskiej
      plus LVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej
      plus LIX Sesja Rady Miejskiej
      minus LX Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej
      plus LXII Sesja Rady Miejskiej
      plus LXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej
      plus I Sesja Rady Miejskiej
      plus II Sesja Rady Miejskiej
      plus III Sesja Rady Miejskiej
      plus IV Sesja Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2013
   plus Uchwały 2012
   plus Uchwały 2011
   plus Uchwały 2010
   plus Uchwały 2009
   plus Uchwały 2008
   plus Uchwały 2007
   plus Uchwały 2005
   plus Uchwały 2006
   plus Uchwały 2004
   plus Uchwały 2003
   plus Uchwały 2002
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
minus Polityka Jakości
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


Uchwała Nr LVI/769/2014
Rady Miejskiej w Barlinku

z dnia 26 czerwca 2014 r.

zmieniająca uchwałę Nr XLIII/506/2013 Rady Miejskiej w Barlinku w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Barlinek na lata 2013-2018.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.15, art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, ze zm.) oraz art.21 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz. U. z 2014, poz. 150) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale XLIII/506/2013 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Barlinek na lata 2013-2018(Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2013 poz. 2825) wprowadza się następujące zmiany:

1) wykreśla się § 7 ust. 2. 

2) dokonuje się zmiany załącznika nr 4 do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 

3) dokonuje się zmiany załącznika nr 5 do uchwały, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Barlinka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Barlinku


mgr Dariusz Zieliński

 

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVI/769/2014

WYKAZ  BUDYNKÓW I LOKALI  STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY  NA TERENIE  MIASTA I GMINY

Lp.

Adres

Rok budowy

GRUPA

1.

2.

3.

4.

TEREN  MIASTA

1.

1-go Maja 2

1905

A

2.

1-go Maja 10

1915

B

3.

1-go Maja 11

1925

B

4.

1-go Maja 14

1910

B

5.

1-go Maja 15

1990

B

6.

1-go Maja 16

1900

B

7.

1-go Maja 20

1920

B

8.

1-go Maja 22

1910

B

9.

1-go Maja 23

1925

B

10.

1-go Maja 23a

1890

B

11.

1-go Maja 27

1900

B

12.

1-go Maja 28

1959

B

13.

Armii Krajowej 1

1915

B

14.

Armii Polskiej 2

1971

B

15.

Armii Polskiej 1

1885

B

16.

Chmielna 3

1971

B

17.

Chmielna 4

1921

B

18.

Chmielna 6

1904

B

19.

Chmielna 7

1900

B

20.

Chmielna 8

1922

B

21.

Chmielna 10, 11

1987

B

22.

Chmielna 13

1957

B

23.

Długa 5

1910

A

24.

Długa 8a

1932

A

25.

Długa 9

1900

A

26.

Dworcowa 7a, 7b

1905

B

27.

Działkowa 2

1935

B

28.

Fabryczna 2

1924

A

29.

Fabryczna  6

1905

B

30.

Fabryczna 7

1926

B

31.

Gorzowska 8

1935

B

32.

Gorzowska  16

1905

B

33.

Gorzowska  23

1910

B

34.

Gorzowska  24

1905

B

35.

Gorzowska 27

1905

B

36.

Gorzowska 43

1915

B

37.

Gorzowska 49a

1930

B

38.

Gorzowska 54

1930

B

39.

Gorzowska 56

1930

B

40.

Gorzowska  57

1900

B

41.

Gorzowska  57a

1912

B

42.

Gorzowska 61

1900

B

43.

Gorzowska 62

1900

B

44.

Gorzowska 65

1959

B

45.

Gorzowska 66

1935

B

46.

Gorzowska 67

1930

B

47.

Górna 8

1880

B

48.

Górna 10

1900

B

49.

Górna 11

1908

B

50.

Górna 29

1969

B

51.

Górna  33a

1895

A

52.

Górna  37

1899

A

53.

Grodzka 1

1912

B

54.

Grodzka 4

1907

B

55.

Grodzka 5

1905

A

56.

Grodzka 7

1912

A

57.

Grodzka 9

1906

A

58.

Jeziorna 3

1912

B

59.

Jeziorna 5

1922

A

60.

Jeziorna 6

1965

B

61.

Jeziorna 7a

przed 1946

A

62.

Jeziorna 7b

przed 1946

A

63.

Jeziorna 7c

przed 1946

A

64.

Jeziorna 9

1915

B

65.

Kombatantów 1

1991

B

66.

Kościelna 2

1990

B

67.

Kościelna 7

1899

B

68.

Kościuszki 25

1935

B

69.

Kozia 2

1910

B

70.

Kozia 4

1925

B

71.

Kozia 5

1915

B

72.

Kozia 8

1966

B

73.

Kozia 9

1966

B

74.

Leśna 2

1910

B

75.

Lipowa 1

1927

B

76.

Lipowa 3b

1967

B

77.

Lipowa 7

1920

B

78.

Lipowa 9

1915

B

79.

Lipowa 11

1912

B

80.

Mickiewicza 1

1900

B

81.

Niepodległości 2

1904

B

82.

Niepodległości 3

1979

B

83.

Niepodległości 10

1966

B

84.

Niepodległości 13/Szkol.1

1965

B

85.

Niepodległości 14

1962

B

86.

Niepodległości 16

1868

B

87.

Niepodległości 17, 17a

1903

B

88.

Niepodległości 18

1962

B

89

Niepodległości 20

1930

A

89.

Niepodległości 22

1962

B

90.

Niepodległości 24

1962

B

91.

Niepodległości 26

1964

B

92.

Niepodległości 28

1910

B

93.

Niepodległości 30

1920

B

94.

Niepodległości 33

1910

B

95.

Niepodległości 34

1965

B

96.

Niepodległości 43

1921

B

97.

Niepodległości 45

1965

B

98.

Odrzańska 1

1963

B

99.

Odrzańska 6

1849

B

100.

Odrzańska 16

1868

B

101.

Odrzańska 16a

1988

B

102.

Ogrodowa 19

1908

B

103.

Ogrodowa 23a

1982

A

104.

Paderewskiego 1

1905

B

105.

Paderewskiego 5

1974

B

106.

Paderewskiego 6

1974

B

107.

Pełczycka 1

1910

B

108.

Pełczycka 3a

1928

B

109.

Pełczycka 8

1925

B

110.

Pełczycka 10

1925

B

111.

Pełczycka 12

1928

B

112.

Pełczycka 14

1927

B

113.

Pełczycka 16a

1928

B

114.

Podwale 2

1908

A

115.

Podwale 6

1973

A

116.

Przemysłowa 6

1987

B

117.

Różana 1

1967

B

118.

Różana 2

1863

A

119.

Różana 15

1860

A

120.

Rynek 9

1912

B

121.

Sądowa 3

1855

B

122.

Sądowa 4

1935

B

123.

Sądowa 9

1912

B

124.

Sądowa 10

1890

B

125.

Sportowa 7

1923

B

126.

Strzelecka 1

1923

B

127.

Strzelecka 6

1889

B

128.

Strzelecka 13

1922

B

129.

Strzelecka 15

1922

B

130.

Strzelecka 25

1922

B

131.

Strzelecka 31

1920

A

132.

31-go Stycznia 1

1965

B

133.

31-go Stycznia 5

1900

B

134.

31-go Stycznia 7

1923

B

135.

31-go Stycznia 15

1915

A

136.

31-go Stycznia 18

1966

A

137.

31-go Stycznia 23

1905

B

138.

31-go Stycznia 24

1900

B

139.

Szewska 1

1916

B

140.

Szpitalna 23

1920

B

141.

Św. Bonifacego 1

1920

B

142.

Św. Bonifacego 4

1925

B

143.

Św. Bonifacego 44

1925

A

144.

Tunelowa 5

1911

B

145.

Tunelowa 16

1922

B

146.

Tunelowa 29

1928

B

147.

Tunelowa 47

1932

B

148.

Tunelowa 48

1927

B

149.

Tunelowa 51

1935

B

150.

Tunelowa 52

1933

B

151.

Tunelowa 53

1932

B

152.

Wodna 1

1974

B

153.

Żabia 1

1984

B

154.

Żabia 3

1933

B

155.

Żabia 8

1903

B

TEREN  GMINY

156.

Dzikowo 10

przed 1945

B

157.

Dzikówko 1

przed 1946

B

158.

Dzikówko 2

przed 1947

B

159.

Krzynka 17

przed 1947

B

160.

Laskówko 8

1890

B

161.

Laskówko 5

1900

A

162.

Laskówko 6

1900

A

163.

Moczydło 18

1906

A

164.

Moczkowo Gorzowska 15

1938

B

165.

Moczkowo Myśliborska 2

1971

B

166.

Moczkowao Myśliborska 3

1979

B

167.

Mostkowo 33A/B

1902

B

168.

Mostkowo 35

przed 1946

B

169.

Mostkowo 19

przed 1946

B

170.

Niepołcko 1

przed 1946

B

171.

Osina 18

przed 1946

A

172.

Rychnów 15b

przed 1946

A

173.

Rychnów 45

1939

B

174.

Rychnów 56

1938

A

175.

Płonno 38

1939

A

 

 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVI/769/2014

 

Czynniki wpływające
na wartość użytkową lokalu

%
stawki
bazowej

Położenie
budynku

Położenie
lokalu
w budynku

Czynniki podwyższające stawkę bazową

Miasto

Gmina

Obniżenie
stawki
bazowej

wyposażenie budynku i lokalu
wurządzeniatechniczne-
- instalacje

stan techniczny budynku
uzależniony od roku budowy

stawka
bazowa

obniżenie
stawki
bazowej

*poddasze
suterena


wod.


kan.


gaz.

**
co

***
cw

lata
1946 - 1960

lata
1961 - 1985

po
1985

po
2014

 


- 15%


- 10%


10%


10%


10%


10%


10%


10%

****
+10%


15%

****
+10%


20%

****
+10%


40%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1
 

z łazienką i wc osobno w lokalu

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) ślepa kuchnia

98%

b) wnęka kuchenna

96%

2

z łazienką w lokalu

95%

a) ślepa kuchnia

93%

b) wnęka kuchenna

91%

3

z wc w lokalu

90%

a) ślepa kuchnia

88%

b) wnęka

86%

4

z łazienką i wc poza lokalem

85%

a) ślepa kuchnia

83%

b) wnęka kuchenna

81%

5

z wc poza budynkiem

80%

a) ślepa kuchnia

78%

b) wnęka kuchenna

76%

* mieszkania na poddaszu ( skośne stropy )

** inst. co - ciepło dostarczane z kotłowni w budynku, osiedlowej, miejskiej

*** inst. cw - ciepła woda dostarczana z kotłowni j.w.

**** po przeprowadzeniu termomodernizacji lub remontu kapitalnego - zwiększających wartość budynku

 

Ilość odwiedzin: 2611
Nazwa dokumentu: UCHWAŁA NR LVI/769/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 czerwca 2014 r.
Skrócony opis: zmieniająca uchwałę Nr XLIII/506/2013 Rady Miejskiej w Barlinku w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Barlinek na lata 2013-2018
Podmiot udostępniający: UM Barlinek / Rada Miejska w Barlinku
Osoba, która wytworzyła informację: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która odpowiada za treść: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2014-07-07 15:36:07
Data udostępnienia informacji: 2014-07-07 15:36:07
Data ostatniej aktualizacji: 2014-07-07 15:43:42

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner