logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
minus Uchwały
   minus Uchwały VIII kadencji Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2018
   plus Uchwały 2017
   plus Uchwały 2016
   plus Uchwały 2015
   plus Uchwały 2014
   plus Uchwały 2013
   minus Uchwały 2012
      plus XVII Sesja Rady Miejskiej
      plus XVIII Sesja Rady Miejskiej
      plus XIX Sesja Rady Miejskiej
      plus XX Sesja Rady Miejskiej
      plus XXI Sesja Rady Miejskiej
      plus XXII Sesja Rady Miejskiej
      plus XXIII Sesja Rady Miejskiej w Barlinku
      plus XXIV Sesja Rady Miejskiej w Barlinku
      minus XXV Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Barlinku
      plus XXVI Sesja Rady Miejskiej w Barlinku
      plus XXVII Sesja Rady Miejskiej w Barlinku
      plus XXVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Barlinku
      plus XXIX Sesja Rady Miejskiej w Barlinku
      plus XXXI Sesja Rady Miejskiej w Barlinku
      plus XXXII Sesja Rady Miejskiej w Barlinku
      minus XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Barlinku
         minus UCHWAŁA NR XXXIII/427/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 10 grudnia 2012 r.
      plus XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Barlinku
   plus Uchwały 2011
   plus Uchwały 2010
   plus Uchwały 2009
   plus Uchwały 2008
   plus Uchwały 2007
   plus Uchwały 2005
   plus Uchwały 2006
   plus Uchwały 2004
   plus Uchwały 2003
   plus Uchwały 2002
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
minus Zarządzanie kryzysowe
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


UCHWAŁA NR XXXIII/427/2012
RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU
z dnia 10 grudnia 2012 r.

 

            w sprawie regulaminu utrzymania czystości, porządku i gospodarki odpadami na terenie Gminy Barlinek


          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 6 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, uchwala się, co następuje:


REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY BARLINEK

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

          § 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Barlinek, zwany dalej „regulaminem”, określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Barlinek, dotyczące:
1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości, obejmujących:
         a) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także odpadów zielonych;
2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach, liczby osób korzystających z tych pojemników;
3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;
4) innych wymagań wynikających z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami;
5) uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego;
6) mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;
7) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;
8) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu właściwą nad nimi opiekę, ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczaniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;
9) wymagań w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;
10) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.
         
          § 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) gminie - należy przez to rozumieć Gminę Barlinek;
2) harmonogramie - należy przez to rozumieć harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Barlinek, sporządzany i ogłaszany przez zarządzającego;
3) punkcie selektywnego zbierania odpadów - należy przez to rozumieć, specjalnie w tym celu przygotowane, wyposażone i dozorowane miejsce, zlokalizowane w miejscu dostępnym dla mieszkańców, w którym mieszkańcy mogą przekazywać nieodpłatnie odpady zbierane selektywnie wymienione w § 3 pkt. 3;
4) przedsiębiorcy odbierającym odpady (dalej – przedsiębiorca) - rozumie się przez to podmiot lub podmioty prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz przetwarzania tych odpadów, który został wybrany w drodze przetargu, o którym mowa w art. 6d ustawy i z którym zarządzający podpisał umowę;
5) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 391);
6) zarządzającym systemem gospodarowania o dpadami (dalej – zarządzający) - rozumie się przez to Zarząd Związku Gmin Dolnej Odry, realizujący zadania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na obszarach gmin należących do tego Związku, na podstawie Statutu Związku Gmin Dolnej Odry (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2003 r. Nr 24, poz. 326); Uchwały nr 27/2012 Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry z dnia 14 września 2012 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Związku Gmin Dolnej Odry oraz art. 3 ust. 2a ustawy.

 

Rozdział 2.
Wymagania dotyczące utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości


          § 3. Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości w zakresie gospodarowania odpadami, poprzez:
1) wyposażenie nieruchomości w pojemniki i worki do zbierania odpadów komunalnych, opisane w rozdziale III regulaminu;
2) gromadzenie odpadów komunalnych powstałych na terenie nieruchomości, zgodnie z zasadami, o których mowa w rozdziale III i przekazywanie zebranych odpadów komunalnych przedsiębiorcy,
3) prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, z wydzieleniem następujących frakcji odpadów:
          a) papier i tektura, czasopisma, gazety, itp., w tym opakowania,
          b) szkło i odpady opakowaniowe ze szkła bezbarwnego i kolorowego;
          c) tworzywa sztuczne, w tym opakowania oraz opakowania wielomateriałowe i typu tetrapak;
          d) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji i odpady zielone;
          e) metal, w tym odpady opakowaniowe;
           f) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
          g) odpady remontowo- budowlane i rozbiórkowe;
          h) przeterminowane leki i opakowania po lekach;
           i) chemikalia i opakowania po chemikaliach, w tym farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, itp.;
           j) zużyte baterie i akumulatory;
           k) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
           l) wszelkiego rodzaju lampy żarowe, halogenowe, świetlówki;
           m) zużyte opony;
4) przekazywanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych przedsiębiorcy lub bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania odpadów.
5) przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej w terminie 12 miesięcy od dnia otrzymania zawiadomienia o oddaniu do użytku sieci lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków, spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych.
         

          § 4. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest także do realizowania innych czynności warunkujących możliwość utrzymania czystości i porządku, polegających na:
1) utrzymywaniu nieruchomości w należytym stanie sanitarno-higienicznym oraz wolnym od zachwaszczenia;
2) uprzątaniu błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z nieruchomości, w szczególności:
          a) uprzątaniu niezwłocznie po opadach: błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości udostępnionych do użytku publicznego poprzez odgarnięcie ich w miejsce niepowodujące zakłóceń ruchu pieszych lub pojazdów, tak by mogły je sprzątnąć służby utrzymujące w stanie czystości jezdnię i podjęcie działań mających na celu likwidację śliskości chodnika;
          b) uprzątaniu z miejsc i w sposób wyżej wymieniony piasku i soli stanowiących pozostałości po zabiegach związanych z zimowym utrzymaniem dróg;
3) usuwaniu nawisów śnieżnych, sopli lodu z dachów, rynien i gzymsów nieruchomości usytuowanych nad chodnikami, ciągami komunikacyjnymi i terenami przeznaczonymi do użytku publicznego;
4) pielęgnacji i utrzymywaniu estetycznego wyglądu placów zabaw, terenów zielonych, ogrodów, kwietników, klombów;
5) składowaniu, na terenie posesji, materiałów i opału w sposób uporządkowany, np. w pryzmach; w przypadku składowania na posesji nie będącej własnością osoby składującej, wymagane jest uzyskanie zgody właściciela nieruchomości;
6) udokumentowaniu korzystania z usług w zakresie usuwania nieczystości ciekłych z nieruchomości przez podmioty uprawnione i przechowywaniu ich przez okres minimum 2 lat;
7) umieszczaniu afiszy, reklam, nekrologów, ogłoszeń, plakatów, napisów, itp. wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych oraz usuwania ich w odpowiednim czasie;
8) stanowieniu odpowiedniego regulaminu porządku i czystości na terenie nieruchomości z zabudową wielorodzinną, w stosunku do najemców, dzierżawców, itp. w zakresie niniejszego regulaminu.

          § 5. Właściciele nieruchomości sąsiadujących bezpośrednio z chodnikiem mają obowiązek niezwłocznie go odśnieżać, usuwać lód, błoto i inne zanieczyszczenia.

          § 6. Mycie nadwozi pojazdów samochodowych poza myjniami dozwolone jest wyłącznie w następujących miejscach:
1) na terenie nieruchomości nie służących do użytku publicznego, tylko pod warunkiem że wykonywane jest to na utwardzonej ich części przy pomocy środków ulegających biodegradacji, a powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w szczelnych zbiornikach bezodpływowych; w szczególności ścieki takie nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do ziemi;
2) na terenach służących do użytku publicznego tylko w miejscach do tego przygotowanych i specjalnie oznaczonych.

          § 7. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi dozwolone są wyłącznie na terenie nieruchomości właściciela - w odniesieniu do drobnych napraw, polegających na wymianie kół, świec zapłonowych, żarówek, uzupełnianiu płynów, regulacjach, w sytuacji gdy nie są one uciążliwe dla właścicieli sąsiednich nieruchomości, a powstające odpady są gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami ustawy.

          § 8. Gmina udostępnia na swojej stronie internetowej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informacje o uprawnionych podmiotach odbierających odpady komunalne, w tym zebrane selektywnie, od właścicieli nieruchomości oraz prowadzących, na zlecenie gminy, działalność w zakresie zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych i ich części.

          § 9. Mając na uwadze zasady utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Barlinek zabrania się:
1) postoju pojazdów mechanicznych na drogach publicznych i placach, poza miejscami dozwolonymi,
2) spalania odpadów na powierzchni ziemi oraz w instalacjach grzewczych budynków,
3) stosowania środków chemicznych szkodliwych dla środowiska dla usunięcia śniegu i lodu,
4) niszczenia lub uszkadzania obiektów małej architektury, roślinności i zieleni miejskiej,
5) umieszczania afiszy, reklam, nekrologów, ogłoszeń, plakatów, napisów itp., w miejscach do tego nie przeznaczonych,
6) wyprowadzania psów na tereny przeznaczone na cele rekreacyjno-sportowe i zabawowe dla dzieci,
7) zakopywania odpadów i padliny zwierząt,
8) indywidualnego wywożenia i wysypywania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych przez właścicieli nieruchomości,
9) wylewania nieczystości ciekłych poza wyznaczonymi do tego celu stacjami zlewnymi,
10) mycia i napraw pojazdów samochodowych na terenie nieruchomości w miejscach do tego nieprzystosowanych, w tym nie wyposażonych w odpowiednie urządzenia do gromadzenia i odprowadzania ścieków zgodnie z odpowiednimi w tym zakresie przepisami; w szczególności ścieki takie nie mogą być odprowadzane do zbiorników wodnych i do ziemi;
11) wykorzystywania nieczynnych studni kopanych do gromadzenia odpadów, nieczystości ciekłych i wód opadowych spływających z powierzchni dachów, pojazdów itp.

 

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości i na drogach publicznych oraz warunki rozmieszczania i utrzymania tych pojemników

 
          § 10. Określa się następującą minimalną pojemność pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych:
1) z nieruchomości zamieszkałych:
          a) do zbierania odpadów zmieszanych - pojemniki o minimalnej pojemności 60 l;
          b) do selektywnego zbierania odpadów z nieruchomości z zabudową jednorodzinną - worki o minimalnej pojemności 60 l;
          c) do selektywnego zbierania odpadów z nieruchomości z zabudową wielorodzinną - pojemniki o minimalnej pojemności 60 l;
2) z nieruchomości niezamieszkałych:
          a) do zbierania odpadów zmieszanych - pojemniki o minimalnej pojemności 110 l;
          b) do selektywnego zbierania odpadów – worki o minimalnej pojemności 60 l;
          c) do selektywnego zbierania odpadów - pojemniki o minimalnej pojemności 60 l;
          d) do zbierania odpadów zmieszanych na drogach i w miejscach publicznych - kosze uliczne o minimalnej pojemności 20 l.

          § 11. Właściciel nieruchomości zamieszkałej, przy jej wyposażaniu w pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, zobowiązany jest dostosować pojemność pojemników na odpady zmieszane do częstotliwości odbioru odpadów z nieruchomości oraz liczby osób korzystających z pojemników, kierując się niżej wymienionymi normatywami:
1) w przypadku prowadzenia selektywnego zbierania, w oparciu o worki, w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej:
          a) gospodarstwo jedno-, dwu- i trzyosobowe – co najmniej jeden pojemnik o minimalnej pojemności 60 l;
          b) gospodarstwo cztero- i pięcioosobowe – co najmniej jeden pojemnik o minimalnej pojemności 110 l; c) gospodarstwo sześcioosobowe i większe – co najmniej dwa pojemniki o minimalnej pojemności 110 l lub jeden pojemnik 240 l;
2) w przypadku prowadzenia selektywnego zbierania, w oparciu o pojemniki, w zabudowie wielorodzinnej – pojemnik o minimalnej pojemności uwzględniającej średnią tygodniową ilość wytwarzanych odpadów komunalnych - 10 l na osobę;
3) w przypadku zbierania wyłącznie zmieszanych odpadów komunalnych w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej:
          a) gospodarstwo jedno-, dwu-, trzy- i czteroosobowe – co najmniej jeden pojemnik o minimalnej pojemności 110 l;
          b) gospodarstwo pięcioosobowe i większe – co najmniej dwa pojemniki o minimalnej pojemności 110 l lub jeden pojemnik o minimalnej pojemności 240 l;
4) w przypadku zbierania wyłącznie zmieszanych odpadów komunalnych w zabudowie wielorodzinnej - pojemnik o minimalnej pojemności uwzględniającej średnią tygodniową ilość wytwarzanych odpadów komunalnych - 20 l na osobę.

          § 12. Właściciel nieruchomości niezamieszkałej, przy jej wyposażaniu w pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, zobowiązany jest dostosować pojemność pojemników do częstotliwości odbioru odpadów z nieruchomości, liczby osób korzystających z pojemników oraz uwzględniać średnią tygodniową ilość wytwarzanych odpadów komunalnych wynoszącą:
1) dla budynków przeznaczonych dla administracji publicznej, kultury i innych budynków biurowych i socjalnych, poza wymienionymi poniżej - 3 l na każdego pracownika, jednak co najmniej jeden pojemnik o minimalnej pojemności 110 l;
2) dla szkół wszelkiego typu, żłobków i przedszkoli - 3 l na każdego pracownika, ucznia, dziecko, jednak co najmniej jeden pojemnik o minimalnej pojemności 110 l;
3) dla lokali handlowych – 5 l na każdy 1 m² powierzchni całkowitej lokalu, jednak co najmniej jeden pojemnik o minimalnej pojemności 110 l na lokal;
4) dla lokali gastronomicznych – 20 l na jedno miejsce konsumpcyjne, jednak co najmniej jeden pojemnik o minimalnej pojemności 110 l na lokal; dotyczy to także miejsc w tzw. „ogródkach”, zlokalizowanych na zewnątrz lokalu;
5) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji – co najmniej jeden pojemnik o minimalnej pojemności 110 l na punkt;
6) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych – 10 l na każdego pracownika;
7) dla domów opieki, hoteli, pensjonatów, koszarów, internatów, itp. – 20 l na jedno łóżko, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 l;
8) dla ogródków działkowych - 20 l na każdą działkę;
9) dla budynków rekreacji indywidualnej, przeznaczonych do okresowego wypoczynku rodzinnego - co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 l na budynek;
10) na drogach i w miejscach publicznych, na przystankach komunikacji publicznej, w parkach - kosze uliczne o minimalnej pojemności 20 l;
11) dla innych nieruchomości niezamieszkałych niewymienionych powyżej - co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 l.

          § 13. Właściciel nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość zamieszkałą, a w części nieruchomość niezamieszkałą, przy jej wyposażaniu w pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, zobowiązany jest do wyposażenia tej nieruchomości w co najmniej jeden dodatkowy pojemnik o minimalnej pojemności 110 l.

          § 14. Właściciel nieruchomości, na której będzie organizowana impreza masowa, ma obowiązek wyposażenia tej nieruchomości w pojemnik o pojemności dostosowanej do liczby osób uczestniczących w imprezie, uwzględniając średnią ilość wytwarzanych odpadów - 1 l na 1 osobę. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany zawrzeć umowę z zarządzającym na dostarczenie pojemników oraz ich odbiór.

          § 15. Ustala się następującą kolorystykę pojemników i worków do selektywnego zbierania odpadów komunalnych:
1) NIEBIESKI – papier i tektura, czasopisma, gazety, itp., w tym opakowania,
2) ZIELONY – szkło i odpady opakowaniowe ze szkła bezbarwnego i kolorowego;
3) ŻÓŁTY – tworzywa sztuczne, w tym opakowania oraz opakowania wielomateriałowe i typu tetrapak oraz metal;
4) BRĄZOWY - odpady ulegające biodegradacji.

          § 16. 1. Właściciel nieruchomości, który zamierza prowadzić selektywną zbiórkę odpadów ulegających biodegradacji do własnego kompostownika, ma obowiązek wykazać go w składanej do zarządzającego deklaracji, o której mowa w uchwale w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, wraz ze zobowiązaniem, iż będzie realizował indywidualnie selektywne zbieranie odpadów ulegających biodegradacji oraz będzie wykorzystywał uzyskany materiał dla własnych potrzeb lub przekazywał do wykorzystania przedsiębiorcy.
          2. Właściciel nieruchomości, nie posiadający kompostownika, gromadzi i przekazuje przedsiębiorcy odpady ulegające biodegradacji w odpowiednich pojemnikach lub workach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, określonych w rozdziale III.

          § 17. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych (zmieszanych i zbieranych selektywnie) oraz worki do zbierania odpadów selektywnie powinny spełniać wymagania określone w ustawie z 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2048 z późn. zm.).

          § 18. Pojemniki, w których gromadzone są odpady przed odebraniem, powinny być utrzymane przez właściciela nieruchomości w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, w szczególności:
1) użytkowanie nie powinno prowadzić do przeciążenia lub uszkodzenia pojemników;
2) przy określaniu miejsc usytuowania pojemników, właściciel nieruchomości zobowiązany jest uwzględniać przepisy prawa budowlanego oraz gwarantować dostęp dla pracowników przedsiębiorcy odbierającego odpady w dniu ich odbioru;
3) właściciel nieruchomości ma obowiązek okresowego dezynfekowania pojemników.

          § 19. Pojemniki i worki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych może dostarczyć właścicielowi nieruchomości zarządzający, za pośrednictwem przedsiębiorcy, zgodnie z uchwałą w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości opłat za te usługi.

          § 20. 1. Do gromadzenia nieczystości płynnych na terenie nieruchomości, gdzie brak jest możliwości przyłączenia do kanalizacji sanitarnej, służą szczelne, bezodpływowe zbiorniki oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków.
          2. Wielkość zbiorników bezodpływowych oraz przepustowość przydomowych oczyszczalni ścieków powinna być dostosowana do ilości osób stale lub czasowo przebywających na nieruchomości.

          § 21. Właściciel nieruchomości, na której terenie organizowana jest impreza o charakterze publicznym zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniej liczby toalet oraz uporządkowania terenu niezwłocznie po zakończeniu imprezy.

 

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

 
          § 22. Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości może być dokonywany wyłącznie przez przedsiębiorcę, z zastrzeżeniem możliwości dowozu, przez właściciela nieruchomości, odpadów zbieranych selektywnie bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania odpadów.

          § 23. 1. Ustala się częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałej i niezamieszkałej na co najmniej raz na dwa tygodnie, z zastrzeżeniem ust. 2, 3 i 4.
          2. Odpady zbierane selektywnie, o których mowa w §3 pkt. 3 lit. od h) do m) regulaminu, odbierane są przez przedsiębiorcę co najmniej dwa razy w roku według ogłoszonego harmonogramu bądź dostarczane przez właściciela nieruchomości w sposób ciągły bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania odpadów. Do czasu odbioru tych odpadów przez przedsiębiorcę lub dostarczenia przez właściciela nieruchomości do punktu selektywnego zbierania odpadów, odpady te należy gromadzić i przechowywać w sposób ograniczający dostęp osób trzecich.
          3. Odpady wielkogabarytowe odbierane są z nieruchomości przez przedsiębiorcę co najmniej dwa razy w roku według ogłoszonego harmonogramu bądź dostarczane przez właściciela nieruchomości w sposób ciągły bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania odpadów.
          4. W zabudowie wielorodzinnej o liczbie lokali powyżej 10, odbiór odpadów zmieszanych odbywa się dwa razy w tygodniu, zaś odpadów zbieranych selektywnie raz w tygodniu.

          § 24. Odpady wielkogabarytowe powinny być gromadzone, nie wcześniej niż 24 godziny przed wyznaczonym terminem odbioru, na terenie nieruchomości w miejscu przeznaczonym na gromadzenie odpadów, w sposób umożliwiający swobodny dostęp przedsiębiorcy.

          § 25. Odpady remontowo-budowlane i rozbiórkowe powinny być gromadzone w pojemnikach przeznaczonych do tego rodzaju odpadów. Właściciel nieruchomości może odpowiednio wcześniej zgłosić zapotrzebowanie na podstawienie takiego pojemnika u zarządzającego, w sposób określony w uchwale w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości opłaty za te usługi.

          § 26. Opróżnianie koszy ulicznych powinno być prowadzone z częstotliwością, która nie powoduje ich przepełnienia jednak nie rzadziej niż raz w tygodniu.

          § 27. 1. Orientacyjna ilość ścieków podlegającą gromadzeniu i wywozowi z danej nieruchomości określana jest na podstawie wskazania licznika poboru wody lub przy jego braku - zgodnie z normami zużycia podanymi w odpowiednich przepisach.
          2. W przypadku zużywania wody na inne cele niż socjalno-bytowe i - w związku z tym - nieodprowadzanie ich do zbiorników bezodpływowych, należy zainstalować odrębne liczniki do pomiaru zużycia wody na cele socjalno-bytowe. W przeciwnym wypadku określanie ilości ścieków podlegających wywozowi nastąpi na podstawie norm o których mowa w pkt 1.
          3. Wywóz i opróżnianie zbiorników bezodpływowych i osadników przydomowych oczyszczalni ścieków musi być prowadzony przez uprawniony podmiot, w sposób systematyczny i z częstotliwością zgodną z warunkami technicznymi ich eksploatacji, nie powodującą przepełnienia zbiorników, uniemożliwiających zagniwanie odpadów i powstawanie uciążliwych odorów i gwarantujących zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości.
          4. Do gromadzenia odchodów zwierzęcych w gospodarstwach rolnych służą płyty obornikowe i szczelne zbiorniki na gnojówkę lub gnojowicę wykonane zgodnie z odrębnymi przepisami. Zabrania się wprowadzania odchodów zwierzęcych do urządzeń kanalizacji sanitarnej.
          5. Zakazuje się samodzielnego opróżniania zbiorników bezodpływowych przez właścicieli nieruchomości.

 

Rozdział 5.
Wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami

 
          § 28. Zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych odebranych przez przedsiębiorcę z nieruchomości na terenie Gminy Barlinek odbywa się w regionalnych instalacjach przetwarzania odpadów komunalnych, wskazanych w „Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2012-2017 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2018-2023”, przyjętym przez Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą Nr XVI/218/12 z dnia 29 czerwca 2012 roku.

 

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

 
          § 29. 1. Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe należy:
1) W odniesieniu do psów:
          a) oznakowanie psa mikroczipem - do dnia 01.01.2014 r. Rok 2013 ustala się okresem przejściowym, podczas którego właściciele psów powinni dostosować się do obowiązku elektronicznego znakowania zwierząt,
          b) zgłaszanie zmian w stanie posiadania psa (nabycie, zbycie, zgon) u właścicieli nieruchomości wielorodzinnych oraz w Urzędzie Miejskim w Barlinku, w terminie 7 dni od jej zaistnienia,
          c) wyposażenie każdego psa w obrożę i smycz,
          d) prowadzenie psa na uwięzi, a w przypadku posiadania psa rasy agresywnej lub psa, który może stworzyć zagrożenie, dodatkowo w nałożonym kagańcu i tylko przez osobę dorosłą,
          e) ponoszenie opłaty od posiadania psa, którego wysokość ustala Rada Miejska w Barlinku;
          f) systematyczne szczepienia przeciwko wściekliźnie zgodnie z przepisami ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt;
          g) zwolnienie przez właściciela nieruchomości psa ze smyczy, na terenie nieruchomości jednorodzinnej może mieć miejsce w sytuacji, gdy nieruchomość jest ogrodzona, w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający dostęp osób trzecich, odpowiednio oznakowanej tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem i wyposażonej przy wejściu w sygnalizację dźwiękową,
          h) w przypadku zamieszkiwania na nieruchomości, której nie jest właścicielem należy uzyskać zezwolenie na posiadanie zwierząt domowych od jej właściciela, a także informowanie o zmianach w ich posiadaniu.
2) W odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych:
          a) stały i skuteczny dozór;
          b) nie wyprowadzanie zwierząt domowych na tereny placów zabaw, gier, piaskownic dla dzieci, plaż, kąpielisk, oraz tereny objęte zakazem;
          c) w przypadku zamieszkiwania na nieruchomości, której nie jest właścicielem uzyskać zezwolenie od jej właściciela na posiadanie , a także informowanie o zmianach w ich posiadaniu;
          d) natychmiastowe usuwanie, przez osoby utrzymujące, zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych itp., a także nieruchomościach innych właścicieli; nieczystości te, umieszczone w biodegradowalnych torbach mogą być deponowane w komunalnych urządzeniach do zbierania odpadów; postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych,
          e) niedopuszczanie do zakłócania ciszy i spokoju przez zwierzęta domowe;
          f) nie pozostawianie zwierząt bez opieki w miejscach, gdzie istnieje prawdopodobieństwo spowodowania zagrożenia bezpieczeństwa lub uciążliwości dla ludzi;
          g) zapewnienie zwierzętom takich warunków bytowania, które nie powodują uciążliwości dla otoczenia, w szczególności poprzez hałas, zanieczyszczanie otoczenia, wydzielanie przykrych zapachów;
          h) dbanie o stan zdrowia zwierząt i zapewnienie im odpowiedniej opieki weterynaryjnej zapobiegającej w ten sposób rozprzestrzenianiu się chorób;
          i) należy zawiadomić właściwe instytucje oraz właściciela nieruchomości o fakcie wystąpienia choroby zakaźnej, odzwierzęcej; izolacji od ludzi,
          j) właściciele (posiadacze) psów zobowiązani są do okazania dowodu szczepienia psa przeciwko wściekliźnie na żądanie osoby upoważnionej do kontroli.
          2. Hodowcy zwierząt domowych zobowiązani są spełniać wymogi ustanowione dla hodujących zwierzęta gospodarskie.
          3. Postanowienia ust. 1 dotyczą także zwierząt nieudomowionych, utrzymywanych w charakterze zwierząt domowych.

          § 30. Właściciele nieruchomości wielorodzinnych mają obowiązek prowadzić rejestr w zakresie zmian w stanie posiadania psów utrzymywanych na nieruchomości oraz przekazywać go Urzędowi Miejskiemu w Barlinku .

          § 31. Zobowiązuje się właścicieli nieruchomości o zabudowie wielorodzinnej do ustalenia w regulaminach porządkowych zasad posiadania zwierząt domowych.

          § 32. Zabronione jest:
1) przebywanie zwierząt domowych w miejscach publicznych bez właściciela i oznakowania,
2) znęcanie się nad zwierzętami,
3) porzucanie zwierząt,
4) szczucie na ludzi i zwierzęta.

          § 33. Burmistrz Barlinka wydaje zezwolenie na posiadanie lub prowadzenie hodowli psa rasy uznawanej za agresywną, wg wykazu określonego odrębnymi przepisami. Zezwolenie nie będzie wydane, jeżeli pies będzie lub jest utrzymywany w warunkach i sposób, które stanowią zagrożenie dla ludzi lub zwierząt.

          § 34. W przypadku nie przestrzegania przez właściciela zwierzęcia postanowień niniejszego rozdziału, zgoda na jego posiadanie może być cofnięta, a właścicielowi nakazane usunięcie zwierzęcia z posesji.

          § 35. Zasady postępowania z bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Barlinek reguluje uchwała Rady Miejskiej w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

 

Rozdział 7.
Wymagania odnośnie do utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

 
          § 36. 1. Zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich:
1) na terenach zabudowy wielorodzinnej, jednorodzinnej, w budynkach zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej, centrach handlowych, strefach przemysłowych i obszarach zabudowanych budynkami rekreacji indywidualnej,
2) na terenach ogrodów działkowych z wyjątkiem dopuszczonych Regulaminem Ogródków Działkowych,
3) na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, oznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego jako takie.
          2. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolnej, na prywatnych posesjach położonych w obrębie osiedli o luźnej zabudowie i na terenach niezabudowanych, dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich pod następującymi warunkami:
1) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt spełniających wymogi ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.);
2) wszelka uciążliwość hodowli dla środowiska, w tym emisje będące jej skutkiem, zostaną ograniczone do obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona,
3) przestrzegania przepisów higieniczno – sanitarnych i epidemiologicznych;
4) prowadzenie hodowli nie będzie powodowało uciążliwości, w szczególności zapachowych i hałasu dla współużytkowników oraz użytkowników nieruchomości sąsiednich,
5) właściciel hodowli zobowiązany jest zabezpieczyć nieruchomość przed możliwością opuszczenia jej przez zwierzęta gospodarskie,
6) przeprowadzania deratyzacji pomieszczeń, w których prowadzona jest hodowla zwierząt, dwa razy do roku - wiosną i jesienią, realizowaną przez uprawniony podmiot.
          3. Osoby utrzymujące zwierzęta gospodarskie na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, które nie spełniają warunków utrzymania zwierząt określonych w §36 zobowiązane są, na własny koszt, do wyeliminowania nieprawidłowości związanych z prowadzoną działalnością, łącznie z usunięciem zwierząt z miejsca ich dotychczasowego utrzymania, w terminie do 60 dni, licząc od dnia wezwania ich na piśmie do wyeliminowania nieprawidłowości przez Burmistrza Barlinka.
          4. W przypadkach spornych dotyczących spraw wymienionych w §36, organami właściwymi do wydawania opinii są:
1) w zakresie warunków zoohigienicznych: Inspekcja Weterynaryjna,
2) w zakresie warunków sanitarnych: Inspekcja Sanitarna,
3) w zakresie warunków budowlanych: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.

 

Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania


          § 37. Obowiązkowi deratyzacji podlegają nieruchomości na terenie miasta, terenach wsi, osad, położone w granicach administracyjnych Gminy Barlinek.

          § 38. Właściciele nieruchomości przeprowadzają deratyzację w okresie od 01-14 kwietnia i 15-30 listopada oraz w zależności od potrzeb w dodatkowych terminach, w sposób i metodami zgodnymi z prawem obowiązującym w tym zakresie.

          § 39. W przypadku masowego wystąpienia gryzoni Burmistrz Barlinka w porozumieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym może ogłosić przeprowadzenie deratyzacji w każdym innym terminie poprzez zarządzenie i podanie go do publicznej wiadomości.

          § 40. Obowiązkiem właścicieli nieruchomości jest zapewnienie zbiórki martwych gryzoni wraz z resztkami trucizn i ich utylizacji, w sposób uzgodniony z Państwową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną.

          § 41. W przypadku niewykonania przez właściciela nieruchomości obowiązku deratyzacji organ gminy ma prawo do jej zastępczego przeprowadzenia i obciążenia zobowiązanego jej kosztami.

 

Rozdział 9.
Postanowienia końcowe


          § 42. Kto nie wykonuje obowiązków określonych w niniejszym regulaminie, podlega karze grzywny, o której mowa w art. 10 ustawy.

          § 43. Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z niniejszego regulaminu sprawuje Burmistrz Barlinka.

          § 44. Traci moc Uchwała NrL/366/2006 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie utrzymania czystości, porządku i gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Barlinek i Uchwała zmieniająca Nr XL/602/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie utrzymania czystości, porządku i gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Barlinek.

          § 45. Uchwała w wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.


Przewodniczący Rady Miejskiej w Barlinku
mgr Dariusz Zieliński

Ilość odwiedzin: 3256
Nazwa dokumentu: UCHWAŁA NR XXXIII/427/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 10 grudnia 2012 r.
Skrócony opis: w sprawie regulaminu utrzymania czystości, porządku i gospodarki odpadami na terenie Gminy Barlinek
Podmiot udostępniający: UM Barlinek / Rada Miejska w Barlinku
Osoba, która wytworzyła informację: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która odpowiada za treść: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2012-12-14 14:38:22
Data udostępnienia informacji: 2012-12-14 14:38:22
Data ostatniej aktualizacji: 2012-12-17 10:38:19

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner