logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
plus Uchwały
minus Zarządzenia
   minus Zarządzenia - 2019
   minus Zarządzenia - 2018
   minus Zarządzenia - 2017
   minus Zarządzenia - 2016
   minus Zarządzenie - 2015
   minus Zarządzenia - 2014
   minus Zarządzenia - 2013
   minus Zarządzenia - 2012
   minus Zarządzenia - 2011
   minus Zarządzenia - 2010
   minus Zarządzenia - 2009
   minus Zarządzenia - 2008
   minus Zarządzenia - 2007
   minus Zarządzenia - 2006
   minus Zarządzenia - 2005
   minus Zarządzenia - 2004
plus Plany, strategie i programy
plus Projekty Uchwał
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
minus Polityka Jakości
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Protokoły Rady Miejskiej
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
 WYBORY
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


REJESTR ZARZĄDZEŃ BURMISTRZA BARLINKA
WYDANYCH W 2011 r.

Nr Zarządzenia
W sprawie
Data
Uwagi
1/2011
Ustalenia pogotowia kasowego na 2011 rok
03.01.2011
RF.I.
2/2011
Polityki rachunkowości
03.01.2011
RF.I.
3/2011
Planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2011 rok
07.01.2011
RF.I.
4/2011
Zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2011 rok.
07.01.2011
RF.I.
5/2011
Zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Barlinku przy ul. Bocznej.
13.01.2011
RG.IV.
6/2011
Ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej od oddania w uzytkowanie wieczyste położonej w Barlinku przy ul. Sądowej.
13.01.2011
RG.IV.
7/2011
Określenia warunków korzystania i zasad odpłatności z tytułu wynajmowania świetlic wiejskich stanowiących własność Gminy Barlinek.
13.01.2011
RG.VI.
8/2011
Zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2011 rok.
17.01.2011
RF.I.
9/2011
Regulaminu pracy komisji konkursowej oraz procedury zlecania zadań publicznych Gminy Barlinek w trybie otwartego konkursu ofert.
19.01.2011
RO.VIII.
10/2011
Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2011 roku zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu
19.01.2011
RO.VIII.
11/2011
Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2011 roku zadań publicznych.
19.01.2011
RO.VIII.
12/2011
Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2011 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej.
19.01.2011
RO.VIII.
13/2011
Procedury prowadzenia i aktualizacji mapy aktywności- bazy danych organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Barlinek.
19.01.2011
RO.VIII.
14/2011
Planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2011 rok
19.01.2011
RF.I.
15/2011
Sprzedaży nieruchomości- lokali mieszkalnych – stanowiących przedmiot własności Gminy Barlinek, w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy.
20.01.2011
RGM.II.
16/2011
Uchwalenia preliminarza wydatków ze środków przewidzianych z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.
20.01.2011
OPS
17/2011
Zmiany Zarządzenia Nr 10/2011 z dnia 9 stycznia 2011r w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje w 2011 roku zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu.
26.01.2011
RO.VIII.
18/2011
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, położonych w obrębie Rychnów i Płonno, stanowiących własność Gminy Barlinek, administrowanych przez BTBS w Barlinku Sp. z o. o..
26.01.2011
RGM.IV
19/2011
Udzielenia pożyczki dla Stowarzyszenia Miejskiego Klubu Sportowego „Pogoń” w Barlinku.
28.01.2011
RF.I.
20/2011
Udzielenia poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Kanalizacyjne „Płonia” Sp. z o. o. w Barlinku na kwotę 800.000 zł
01.02.2011
RF.I.
21/2011
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, położonej w obrębie 2 m. Barlinek, stanowiącej własność Gminy Barlinek.
08.02.2011
RGM.IV.
22/2011
Zbycia w drodze bezprzzetargowej działek gruntu położonych w Barlinku przy ul. Bocznej w celu poprawienia warunków zagospodarowania przyległych działek.
10.02.2011
RG.IV.
23/2011
Zbycia w drodze bezprzetargowej działek gruntu położonych w Barlinku przy ul. Bocznej w celu poprawienia warunków zagospodarowania przyległych nieruchomości.
10.02.2011
RG.IV.
24/2011
Uchylające Zarządzenie Nr 154/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Barlinek z dnia 16 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania kart usług w Urzędzie Miasta i Gminy w Barlinku oraz procedury ich aktualizacji.
10.02.2011
RO.I.
25/2011
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, położonej w obrębie 2 m. Barlinka, stanowiącej własność Gminy Barlinek, administrowanej przez Barlineckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
16.02.2011
RGM.IV
26/2011
Podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i o zmianie zarządzenia.
17.02.2011
RGM.II.
27/2011
Rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizacje w 2011 roku zadań publicznych.
28.02.2011
RO.VIII.
28/2011
Rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizacje w 2011 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej.
28.02.2011
RO.VIII.
29/2011
Zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2011 rok.
28.02.2011
RF.I.
30/2011
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego.
03.03.2011
RGM.V.
31/2011
Ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej przeznaczonej do sprzedaży znajdującej się w budynku położonym w Barlinku przy ul. Chmielnej.
03.03.2011
RG.IV.
32/2011
Procedur i zasad opracowywania projektów organizacji publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz przedszkoli na rok szkolny 2011/2012 w Gminie Barlinek.
10.03.2011
ROś.
33/2011
Rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2011 roku zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
15.03.2011
RO.VIII.
34/2011
Zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2011 rok.
15.03.2011
RF.I.
35/2011
Uchylenia części Zarządzenia nr 29/2011 z dnia 28 lutego 2011 roku.
21.03.2011
RF.I.
36/2011
Wyznaczenia delegata do reprezentowania Gminy Barlinek w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania.
24.03.2011
RO.I.
37/2011
Sekretarz
24.03.2011
RO.I.
38/2011
Powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na dzierżawę lub najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Barlinek.
24.03.2011
RGM.IV.
39/2011
Zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2011 rok
31.03.2011
RF.I.
40/2011
Powolania komisji do oceny przydatności składników majątku ruchomego na terenie „Pensjonatu Pod Sosnami”, położonego w obrębie 2 miasta Barlinek przy ul. Sportowej 2.
31.03.2011
RGM.IV.
41/2011
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy Barlinek.
31.03.2011
RGM.IV.
42/2011
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Gminy Barlinek. 
31.03.2011
RGM.IV.
43/2011
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Gminy Barlinek.
31.03.2011
RGM.IV.
44/2011
skarbnik
04.04.2011
RF.I.
45/2011
Wyboru systemu wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miejskim w Barlinku.
07.04.2011
Sekretarz Barlinka
46/2011
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz osoby prawnej, położonej w obrębie 2 m. Barlinka, przy ul. Dworcowej.
07.04.2011
RG.VI.
47/2011
Zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2011 rok.
07.04.2011
RF.I.
48/2011
Powołania i nadania regulaminu pracy, komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu Myśliborskiego”. Zadanie: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 w Barlinku, obejmująca wymianę stolarki okiennej oraz wymianę instalacji c.o.”
08.04.2011
RI.IX.
49/2011
Nieodpłatnego nabycia na własność Gminy Barlinek działki gruntu nr 237/1 obr. Ożar.
12.04.2011
RG.IV.
50/2011
Zbycia w drodze bezprzetargowej działek gruntu położonych w Barlinku przy ul. Bocznej w celu poprawienia warunków zagospodarowania przyległych nieruchomości.
14.04.2011
RG.IV.
51/2011
Ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste położonej w Barlinku przy ul. Jeziornej.
14.04.2011
RG.IV
52/2011
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy Barlinek, oddanych w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o. o..
28.04.2011
RG.VI.
53/2011
Zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2011 rok
30.04.2011
RF.I
54/2011
Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w Barlinku przy ul. Odrzańskiej
05.05.2011
RG.IV
55/2011
Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w Barlinku
05.05.2011
RG.IV
56/2011
Podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
05.05.2011
RGM.II
57/2011
Zbycia w drodze bezprzetargowej działek gruntu położonych w Barlinku przy ul. Bocznej w celu poprawienia warunków zagospodarowania przyległych nieruchomości.
05.05.2011
RG.IV
58/2011 Powołania Komisji Konkursowej na stanowisko Dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Barlinku. 11.05.2011 ROS
60/2011
Sporządzenia skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego
20.05.2011
RF.I
61/2011
Zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2011 rok
23.05.2011
RF.I
62/2011
Planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2011 rok.
25.05.2011
RF.I
63/2011
Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w miejscowości Moczkowo gm. Barlinku
26.05.2011
RG.IV
64/2011 Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w Barlinku przy ul. Fabrycznej 26.05.2011 RG.IV
65/2011
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy Barlinek, oddanych w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
26.05.2011
RG.VI
66/2011
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Gminy Barlinek, oddanej w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
26.05.2011
RG.VI
67/2011
Ogłoszenia wykazu nieruchomości , przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, stanowiącej własność Gminy Barlinek
26.05.2011
RG.VI
68/2011
Planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2011 rok.
31.05.2011
RF.I
69/2011
Zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2011 rok
31.05.2011
RF.I
70/2011
Planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2011 rok.
31.05.2011
RF.I
71/2011
Zbycia w drodze bezprzetargowej działki gruntu położonej w Barlinku przy ul. Tunelowej w celu poprawienia warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości
02.06.2011
RG.IV
72/2011 Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w w Barlinku 02.06.2011 RG.IV
73/2011
Sporządzenia skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego
06.06.2011
RF.I
74/2011
Podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
13.06.2011
RGM.II
75/2011 Udzielenia poręczenia kredytu w rachunku bieżącym zaciągniętego przez Barlinecki Ośrodek Kultury 14.06.2011 RF.I
76/2011 Sprzedaży mienia komunalnego 16.06.2011 ROS.I
77/2011 Planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2011 rok 24.06.2011 RF.I
78/2011 Zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2011 rok 24.06.2011 RF.I
79/2011 Planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2011 rok 27.06.2011 RF.I
80/2011 podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 30.06.2011 RGM.II
81/2011 sprzedaży nieruchomości – lokali mieszkalnych – stanowiących przedmiot własności Gminy Barlinek, w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy 30.06.2011 RGM.II
82/2011 zmieniające ZARZĄDZENIE NR 41/2011 Burmistrza Barlinka z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy Barlinek 30.06.2011 RG.VI
83/2011 wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Barlinek 20.07.2011 RG.VI
84/2011 wykaz nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Barlinek 20.07.2011 RG.VI
85/2011 sprzedaży mienia komunalnego 30.06.2011 ROS
 86/2011 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2011 rok 30.06.2011 RF.I
87/2011 Powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw nadawania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego i przeprowadzania postępowania egzaminacyjnego. 06.07.2011 ROS.I.
88/2011 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2011 rok 30.06.2011 RF.I
89/2011 Powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw nadawania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego i przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego. 07.07.2011 ROS.I.
90/2011 Powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw nadawania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego i przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego. 07.07.2011 ROS.I.
91/2011 Powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw nadawania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego i przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego. 07.07.2011 ROS.I.
92/2011 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2011 rok 07.07.2011 RF.I
93/2011 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2011 rok 07.07.2011 RF.I
94/2011 Powołania składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 14.07.2011 RO.I
95/2011 podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 15.07.2011 RGM.II
96/2011 Ustalenia jednolitego okresu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Barlinku przy ul. Bocznej 7. 15.07.2011 RG.IV.
97/2011 Uchylenia Zarządzenia Nr 38/2006 Burmistrza Miasta i Gminy w Barlinku z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie wydzielenia lokali z części mieszkaniowego zasobu gminy z przeznaczeniem na lokale socjalne. 15.07.2011 RGM.III
98/2011 Powołania i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Modernizacja boiska do piłki nożnej przy ul. Strzeleckiej w Barlinku” 22.07.2011 RI.III
99/2011 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2011 rok 31.07.2011 RF.I
100/2011 Planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2011 rok. 31.07.2011 RF.I
101/2011 Wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek. 28.07.2011 RG.IV.
102/2011 podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 28.07.2011 RGM.II
103/2011 sprzedaży nieruchomości - lokali mieszkalnych - stanowiących przedmiot własności Gminy Barlinek, w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy 28.07.2011 RGM.II
104/2011 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2011 rok 12.08.2011 RF.I
105/2011 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2011 rok 12.08.2011 RF.I
106/2011 powołania komisji przetargowej 12.08.2011 RGM.III
107/2011 uchylenia Zarządzenia Nr 2/2003 Burmistrza Miasta i Gminy w Barlinku z dnia 09 stycznia 2003r. w sprawie wydzielenia lokali z części mieszkaniowego zasobu gminy z przeznaczeniem na lokale socjalne 25.08.2011  
108/2011 uchylenia Uchwały Nr 35 /97/ 226 Zarządu Miasta i Gminy w Barlinku z dnia 03 czerwca 1997r. w sprawie wydzielenia lokali z części mieszkaniowego zasobu gminy z przeznaczeniem na lokale socjalne 25.08.2011  
109/2011 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2011 rok 31.08.2011 RF.I
110/2011 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2011 rok 31.08.2011 RF.I
113/2011 ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży położonych w Płonnie 02.09.2011 RG.IV
114/2011 zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Barlinku przy ul. Szosowej 02.09.2011 RG.IV
115/2011 sprzedaży nieruchomości – lokali mieszkalnych – stanowiących przedmiot własności Gminy Barlinek, w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy 02.09.2011 RGM.II
116/2011 podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 02.09.2011 RGM.II
118/2011 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2011 rok 09.09.2011 RF.I
119/2011 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2011 rok 09.09.2011 RF.I
120/2011 powołania komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku. 16.09.2011 Sekretarz
121/2011 sprzedaży nieruchomości – lokali mieszkalnych – stanowiących przedmiot własności Gminy Barlinek, w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy 15.09.2011 RGM.II
122/2011 organizacji, funkcjonowania i dokumentowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Barlinku i jednostkach organizacyjnych Gminy 15.09.2011 KW
123/2011 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2011 rok 16.09.2011 RF.I
124/2011 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2011 rok 19.09.2011 RF.I
125/2011 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2011 rok 20.09.2011 RF.I
126/2011 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2011 rok 20.09.2011 RF.I
127/2011 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych dzierżawców, położonych w obrębie Moczkowie gm. Barlinek, stanowiących własność Gminy Barlinek, administrowanych przez Barlineckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Barlinku Sp. z o.o. 30.09.2011 RG.VI
128/2011 podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 30.09.2011 RGM.II
129/2011 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2011 rok 03.10.2011 RF.I
132/2011 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2011 rok 30.09.2011 RF.I
133/2011 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2011 rok 30.09.2011 RF.I
135/2011 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz Enea Operator Sp z o.o. stanowiącej własność Gminy Barlinek 06.10.2011 RG.VI
137/2011 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2011 rok 13.10.2011 RF.I
138/2011 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2011 rok 30.09.2011 RF.I
139/2011 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2011 rok 30.09.2011 RF.I
140/2011 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej , stanowiącej własność Gminy Barlinek 10.10.2011 RG.VI
141/2011 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2011 rok 30.09.2011 RF.I
143/2011 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2011 rok 30.09.2011 RF.I
144/2011 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej , stanowiącej własność Gminy Barlinek, oddanej w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 13.10.2011 RG.VI
145/2011 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2011 rok 13.10.2011 RF.I
147/2011 ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży położonych w miejscowości Okunie 27.10.2011 RG.IV
149/2011 sprzedaży nieruchomości – lokali mieszkalnych – stanowiących przedmiot własności Gminy Barlinek, w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy 03.11.2011 RGM.II
150/2011 podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 03.11.2011 RGM.II
151/2011 ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży położonych w Barlinku przy Kombatantów 03.11.2011 RG.IV
152/2011 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2011 rok 31.10.2011 RF.I
153/2011 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2011 rok 31.10.2011 RF.I
154/2011 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2011 rok 07.11.2011 RF.I
155/2011 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2011 rok 07.11.2011 RF.I
156/2011 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Gminy Barlinek 10.11.2011 RG.VI
157/2011 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Gminy Barlinek, oddanej w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 10.11.2011 RG.VI
158/2011 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Gminy Barlinek, oddanej w administrowanie Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 10.11.2011 RG.VI
159/2011 zbycia w drodze bezprzetargowej działek gruntu położonych w Barlinku przy ul. Bocznej w celu poprawienia warunków zagospodarowania przyległych nieruchomości. 10.11.2011 RG.IV
160/2011 ustalenia zasad (polityki) rachunkowości 18.11.2011 RF.I
161/2011 podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 18.11.2011 RGM.II
162/2011 sprzedaży nieruchomości – lokali mieszkalnych – stanowiących przedmiot własności Gminy Barlinek, w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy 18.11.2011 RGM.II
163/2011 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2011 rok 17.11.2011 RF.I
164/2011 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2011 rok 17.11.2011 RF.I
165/2011 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2011 rok 25.11.2011 RF.I
166/2011 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2011 rok 29.11.2011 RF.I
167/2011 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2011 rok 29.11.2011 RF.I
168/2011 podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 01.12.2011 RGM.II
169/2011 waloryzacji czynszu z tytułu dzierżawy lub najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Barlinek 01.12.2011 RG.VI
170/2011 podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 06.12.2011 RGM.II
171/2011 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2011 rok 30.11.2011 RF.I
172/2011 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2011 rok 30.11.2011 RF.I
173/2011 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2011 rok 30.11.2011 RF.I
174/2011 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2011 rok 30.11.2011 RF.I
176/2011 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2011 rok 09.12.2011 RF.I
177/2011 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2011 rok 09.12.2011 RF.I
178/2011 zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Moczkowie w celu poprawienia warunków zagospodarowania przyległych nieruchomości. 14.12.2011 RG.V
179/2011 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Gminy Barlinek, oddanej w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 15.12.2011 RG.VI
180/2011 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, stanowiącej własność Gminy Barlinek 15.12.2011 RG.VI
181/2011 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2011 rok 14.12.2011 RF.I
182/2011 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2011 rok 14.12.2011 RF.I
183/2011 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2011 rok 20.12.2011 RF.I
184/2011 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2011 rok 20.12.2011 RF.I
185/2011 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2011 rok 20.12.2011 RF.I
186/2011 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2011 rok 20.12.2011 RF.I
188/2011 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2011 rok 27.12.2011 RF.I
189/2011 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2011 rok 27.12.2011 RF.I
190/2011 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2011 rok 29.12.2011 RF.I
191/2011 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2011 rok 29.12.2011 RF.I

 

Załączniki do pobrania: 2011-04-14 10:37:49 - (12.00 kB)
2011-06-30 10:53:18 - Zarządzenie Nr 2 (zip) (49.90 kB)
2011-08-12 11:39:59 - Zarządzenia 3-20 (zip) (393.46 kB)
2011-04-11 11:27:13 - Zarządzenia Nr 21-40 (zip) (604.74 kB)
2011-04-29 10:05:02 - Zarządzenia Nr 41-52 (zip) (1.95 MB)
2011-05-11 12:35:11 - Zarządzenie Nr 51 (zip) (7.19 kB)
2011-05-11 12:37:01 - Zarządzenie Nr 53 (zip) (9.08 kB)
2011-05-11 12:37:36 - Zarządzenie Nr 54 (zip) (6.81 kB)
2011-05-11 12:38:00 - Zarządzenie Nr 55 (zip) (6.43 kB)
2011-05-11 13:41:40 - Zarządzenie Nr 56 (zip) (14.56 kB)
2011-05-11 12:38:56 - Zarządzenie Nr 57 (zip) (6.30 kB)
2011-05-27 10:20:18 - Zarządzenie Nr 60 (zip) (1.20 MB)
2011-05-25 09:09:50 - Zarządzenie Nr 61 (zip) (860.45 kB)
2011-05-27 07:59:02 - Zarządzenie Nr 62 (zip) (1.18 MB)
2011-06-14 13:13:29 - Zarządzenie Nr 63 (zip) (7.34 kB)
2011-06-14 14:01:55 - Zarządzenie Nr 64 (zip) (6.28 kB)
2011-06-06 12:08:28 - Zarządzenie Nr 65 (zip) (664.56 kB)
2011-06-06 12:09:01 - Zarządzenie Nr 66 (zip) (59.11 kB)
2011-06-06 12:12:35 - Zarządzenie Nr 67 (zip) (54.66 kB)
2011-06-03 11:03:17 - Zarządzenie Nr 68 (zip) (1.47 MB)
2011-06-09 14:37:25 - Zarządzenie Nr 69 (zip) (975.87 kB)
2011-06-09 14:38:46 - Zarządzenie Nr 70 (zip) (1.19 MB)
2011-06-14 14:02:39 - Zarządzenie Nr 71 (zip) (6.61 kB)
2011-06-14 14:03:19 - Zarządzenie Nr 72 (zip) (6.78 kB)
2011-06-14 14:04:15 - Zarządzenie Nr 73 (zip) (1.39 MB)
2011-06-15 11:34:28 - Zarządzenie Nr 74 (zip) (14.30 kB)
2011-06-20 11:42:16 - Zarządzenie Nr 75 (zip) (209.43 kB)
2011-06-16 13:31:03 - Zarządzenie Nr 76 (zip) (11.91 kB)
2011-06-29 10:00:30 - Zarządzenie Nr 77 (zip) (1007.83 kB)
2011-06-29 10:01:59 - Zarządzenie Nr 78 (zip) (1.20 MB)
2011-06-29 10:02:45 - Zarządzenie Nr 79 (zip) (1.24 MB)
2011-07-07 13:42:26 - Zarządzenie Nr 80 (zip) (18.52 kB)
2011-07-07 13:44:28 - Zarządzenie Nr 81 (zip) (11.29 kB)
2011-07-12 11:42:34 - Zarządzenie Nr 82 (zip) (99.00 kB)
2011-09-12 12:55:27 - Zarzadzenie Nr 83 (zip) (69.83 kB)
2011-07-20 10:53:31 - Zarządzenie Nr 84 (zip) (63.81 kB)
2011-07-01 09:32:18 - Zarządzenie Nr 85 (zip) (9.84 kB)
2011-07-12 11:44:08 - Zarządzenie Nr 86 (zip) (1.77 MB)
2011-07-12 11:59:57 - Zarządzenie Nr 88 (zip) (1.84 MB)
2011-07-12 12:01:27 - Zarządzenie Nr 92 (zip) (351.44 kB)
2011-07-12 12:02:19 - Zarządzenie Nr 93 (zip) (800.42 kB)
2011-07-29 08:59:08 - Zarządzenie Nr 95 (zip) (15.27 kB)
2012-01-23 08:26:16 - Zarządzenie Nr 96 (zip) (3.96 kB)
2011-08-09 12:17:11 - Zarządzenie Nr 99 (zip) (1.47 MB)
2011-07-29 09:04:21 - Zarządzenie Nr 102 (zip) (16.74 kB)
2011-07-29 09:13:16 - Zarządzenie Nr 103 (zip) (11.25 kB)
2011-08-18 07:55:36 - Zarządzenie Nr 104 (zip) (833.50 kB)
2011-08-18 07:59:16 - Zarządzenie Nr 105 (zip) (1021.24 kB)
2011-08-30 11:22:42 - Zarządzenie Nr 107 (zip) (3.65 kB)
2011-08-30 11:23:31 - Zarządzenie Nr 108 (zip) (3.54 kB)
2011-09-07 09:31:04 - Zarządzenie Nr 109 (zip) (1.42 MB)
2011-09-07 09:34:13 - Zarządzenie Nr 110 (zip) (2.32 MB)
2011-09-12 12:53:26 - Zarządzenie Nr 113 (zip) (7.12 kB)
2011-09-12 15:26:37 - Zarządzenie Nr 114 (zip) (6.85 kB)
2011-09-16 08:14:29 - Zarządzenie Nr 115 (zip) (11.49 kB)
2011-09-16 08:14:57 - Zarządzenie Nr 116 (zip) (16.65 kB)
2011-09-23 10:38:14 - Zarządzenie Nr 118 (pdf) (1.02 MB)
2011-09-23 10:39:23 - Zarządzenie Nr 119 (pdf) (999.69 kB)
2011-09-23 10:38:59 - Zarządzenie Nr 120 (pdf) (1.61 MB)
2011-09-23 14:01:44 - Zarządzenie Nr 121 (zip) (11.38 kB)
2012-11-26 11:26:21 - Zarządzenie Nr 122 (zip) (3.33 MB)
2011-09-20 09:05:19 - Zarządzenie Nr 123 (zip) (493.22 kB)
2011-09-26 12:56:14 - Zarządzenie Nr 124 (pdf) (2.09 MB)
2011-09-26 12:57:05 - Zarządzenie Nr 125 (pdf) (1.02 MB)
2011-09-26 12:57:51 - Zarządzenie Nr 126 (pdf) (1.70 MB)
2011-10-05 09:35:35 - Zarządzenie Nr 127 (pdf) (156.27 kB)
2011-10-07 11:32:20 - Zarządzenie Nr 128 (zip) (15.53 kB)
2011-10-11 11:30:46 - Zarządzenie Nr 129 (pdf) (782.97 kB)
2011-10-11 11:31:43 - Zarządzenie Nr 132 (pdf) (2.16 MB)
2011-10-11 11:32:45 - Zarządzenie Nr 133 (pdf) (3.38 MB)
2011-10-12 13:08:26 - Zarządzenie Nr 135 (zip) (126.81 kB)
2011-10-21 12:47:15 - Zarządzenie Nr 137 (pdf) (1.89 MB)
2011-10-11 11:34:38 - Zarządzenie Nr 138 (pdf) (831.45 kB)
2011-10-11 11:35:33 - Zarządzenie Nr 139 (pdf) (864.51 kB)
2011-10-12 13:25:23 - Zarządzenie Nr 140 (zip) (230.26 kB)
2011-10-17 10:22:46 - Zarządzenie Nr 141 (pdf) (401.05 kB)
2011-10-17 10:23:28 - Zarządzenie Nr 143 (pdf) (394.43 kB)
2011-10-26 14:20:27 - Zarządzenie Nr 144 (zip) (384.78 kB)
2011-10-21 12:50:24 - Zarządzenie Nr 145 (pdf) (1.73 MB)
2011-11-15 13:37:38 - Zarządzenie Nr 147 (zip) (7.89 kB)
2011-11-10 09:10:06 - Zarządzenie Nr 149 (zip) (11.39 kB)
2011-11-10 09:09:10 - Zarządzenie Nr 150 (zip) (18.20 kB)
2011-11-15 13:38:17 - Zarządzenie Nr 151 (zip) (7.19 kB)
2011-11-09 10:38:08 - Zarządzenie Nr 152 (pdf) (2.29 MB)
2011-11-09 10:39:19 - Zarządzenie Nr 153 (pdf) (2.96 MB)
2011-11-09 10:40:23 - Zarządzenie Nr 154 (pdf) (1.37 MB)
2011-11-09 10:41:09 - Zarządzenie Nr 155 (pdf) (1.12 MB)
2011-11-18 07:28:26 - Zarządzenie Nr 156 (zip) (203.01 kB)
2011-11-15 13:32:03 - Zarządzenie Nr 157 (zip) (259.97 kB)
2011-11-18 07:31:03 - Zarządzenie Nr 158 (zip) (131.94 kB)
2011-12-16 14:06:20 - Zarządzenie Nr 159 (zip) (7.00 kB)
2012-02-17 14:43:10 - Zarządzenie Nr 160 (pdf) (16.97 MB)
2011-12-09 10:55:46 - Zarządzenie Nr 161 (zip) (16.06 kB)
2011-12-09 10:59:59 - Zarządzenie Nr 162 (zip) (11.36 kB)
2011-11-24 11:03:05 - Zarządzenie Nr 163 (zip) (483.83 kB)
2011-11-24 11:03:46 - Zarządzenie Nr 164 (zip) (647.33 kB)
2011-12-01 10:57:30 - Zarządzenie Nr 165 (pdf) (2.84 MB)
2011-12-06 11:06:09 - Zarządzenie Nr 166 (pdf) (3.17 MB)
2011-12-06 11:07:24 - Zarządzenie Nr 167 (pdf) (3.90 MB)
2011-12-09 11:06:35 - Zarządzenie Nr 168 (zip) (17.25 kB)
2011-12-06 11:09:45 - Zarządzenie Nr 169 (zip) (3.13 kB)
2011-12-09 11:08:58 - Zarządzenie Nr 170 (zip) (17.75 kB)
2011-12-08 11:18:06 - Zarządzenie Nr 171 (pdf) (713.89 kB)
2011-12-08 11:19:10 - Zarządzenie Nr 172 (pdf) (804.36 kB)
2011-12-08 11:20:22 - Zarządzenie Nr 173 (pdf) (961.41 kB)
2011-12-08 11:23:39 - Zarządzenie Nr 174 (pdf) (1.15 MB)
2011-12-16 13:52:47 - Zarządzenie Nr 176 (pdf) (1.43 MB)
2011-12-16 13:53:52 - Zarządzenie Nr 177 (pdf) (1.81 MB)
2011-12-20 11:33:02 - Zarządzenie Nr 178 (zip) (7.26 kB)
2011-12-20 09:48:55 - Zarządzenie Nr 179 (zip) (339.14 kB)
2011-12-20 09:49:32 - Zarządzenie Nr 180 (zip) (73.44 kB)
2011-12-23 09:47:54 - Zarządzenie Nr 181 (pdf) (2.51 MB)
2011-12-23 09:49:00 - Zarządzenie Nr 182 (pdf) (2.95 MB)
2011-12-23 09:49:50 - Zarządzenie Nr 183 (pdf) (186.87 kB)
2011-12-23 12:36:14 - Zarządzenie Nr 184 (pdf) (1.64 MB)
2011-12-23 12:41:06 - Zarządzenie Nr 185 (pdf) (3.45 MB)
2011-12-23 12:41:27 - Zarządzenie Nr 186 (pdf) (1.38 MB)
2012-01-03 12:12:13 - Zarządzenie Nr 188 (pdf) (2.19 MB)
2012-01-03 12:13:06 - Zarządzenie Nr 189 (pdf) (2.31 MB)
2012-01-05 11:49:38 - Zarządzenie Nr 190 (pdf) (3.58 MB)
2012-01-11 10:54:06 - Zarządzenie Nr 191 (pdf) (3.75 MB)

Ilość odwiedzin: 6824
Nazwa dokumentu: Zarządzenia - 2011
Skrócony opis: Rejestr zarządzeń Burmistrza Barlinka wydanych w 2011 roku
Podmiot udostępniający: UM Barlinek
Osoba, która wytworzyła informację: UM Barlinek
Osoba, która odpowiada za treść: UM Barlinek
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2011-01-17 12:32:22
Data udostępnienia informacji: 2011-01-17 12:32:22
Data ostatniej aktualizacji: 2017-01-04 09:52:02

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner