logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
minus Uchwały
   minus Uchwały VIII kadencji Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2018
   plus Uchwały 2017
   plus Uchwały 2016
   plus Uchwały 2015
   plus Uchwały 2014
   plus Uchwały 2013
   plus Uchwały 2012
   plus Uchwały 2011
   minus Uchwały 2010
      plus LI Sesja Rady Miejskiej
      plus LII Sesja Rady Miejskiej
      plus LIII Sesja Rady Miejskiej
      plus LIV Sesja Rady Miejskiej
      plus LV Sesja Rady Miejskiej
      plus LVI Sesja Rady Miejskiej
      plus LVIII Sesja Rady Miejskiej
      plus LIX Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej
      plus LX Sesja Rady Miejskiej
      plus LXI Sesja Rady Miejskiej
      plus LXII Sesja Rady Miejskiej
      plus LXIII Sesja Rady Miejskiej
      plus LXIV Sesja Rady Miejskiej
      plus LXV Sesja Rady Miejskiej
      plus I Sesja Rady Miejskiej
      plus II Sesja Rady Miejskiej
      minus III Sesja Rady Miejskiej
         minus UCHWAŁA NR III/7/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 grudnia 2010 r.
         minus UCHWAŁA NR III/8/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 grudnia 2010 r.
         minus UCHWAŁA NR III/9/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 grudnia 2010 r.
         minus UCHWAŁA NR III/10/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 grudnia 2010 r.
         minus UCHWAŁA NR III/11/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 grudnia 2010 r.
         minus UCHWAŁA NR III/12/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 grudnia 2010 r.
         minus UCHWAŁA NR III/13/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 grudnia 2010 r.
         minus UCHWAŁA NR III/14/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 grudnia 2010 r.
         minus UCHWAŁA Nr III/15/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 grudnia 2010 r.
         minus UCHWAŁA NR III/16/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 grudnia 2010 r.
         minus UCHWAŁA NR III/17/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 grudnia 2010 r.
         minus UCHWAŁA NR III/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 grudnia 2010 r.
         minus UCHWAŁA NR III/19/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 grudnia 2010 r.
         minus UCHWAŁA NR III/20/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 grudnia 2010 r.
         minus UCHWAŁA NR III/21/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 grudnia 2010 r.
         minus UCHWAŁA NR III/22/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 grudnia 2010 r.
         minus UCHWAŁA NR III/23/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 grudnia 2010 r.
   plus Uchwały 2009
   plus Uchwały 2008
   plus Uchwały 2007
   plus Uchwały 2005
   plus Uchwały 2006
   plus Uchwały 2004
   plus Uchwały 2003
   plus Uchwały 2002
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


UCHWAŁA NR III/12/2010
RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU
z dnia 30 grudnia 2010 r.


w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Barlinek na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), uchwala się co następuje:

§1. Ustala się dochody budżetu Gminy ( załącznik Nr 1) w wysokości: 48 076 941,46 w tym:
1) dochody bieżące 42 984 328,46
2) dochody majątkowe 5 092 613,00
- w tym dochody związane z realizacją :
1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3, 5 867 470,00
2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 4, 7 000,00

§2. Ustala się wydatki budżetu Gminy (załącznik Nr 6 ) w wysokości: 55 160 122,46
- w tym:
1) wydatki bieżące 42 872 409,46
2) wydatki majątkowe ( załącznik nr 11 ) 12 287 713,00
- w tym wydatki związane z realizacją :
1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 8, 5 867 470,00
2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 9, 7 000,00

§3. Ustala się planowany deficyt budżetu Gminy, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z : 7 083 181,00
1) zaciągniętych kredytów 3 885 410,00
2) emisji obligacji 2 500 000
3) zaciągniętych pożyczek 500 000
4) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych 0
5) ze spłaty pożyczek udzielonych 3 768
6) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 194 003

§4. Ustala się przychody i rozchody budżetu Gminy ( załącznik Nr 27 ) w kwocie:
1) przychody 8 462 630
2) rozchody 1 379 449

§5. W budżecie tworzy się rezerwy: 140 000
1) ogólną w wysokości 60 000
2) celową w kwocie z przeznaczeniem na: realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 80 000

§6. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w wysokości: 182 586
1) w ramach funduszu sołeckiego (załącznik Nr 28) 182 586

2) w ramach pozostałych wydatków
§ 7. Ustala się dochody i wydatki:
1) 1) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 280 000
2) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 242 400
3) wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii 50 000

§8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do
kwoty 3 000 000
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty 7 083 181
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty 1 379 449
4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, do kwoty 3 491 613

§9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek w państwowych funduszach celowych na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte w ramach przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, do kwoty 3 181 000

§10. Upoważnia się Burmistrza Barlinka do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 8 oraz § 9, do wysokości kwot w nich określonych.

§11. Ustala się plany wydatków szkół podstawowych, zgodnie z załącznikami Nr 15, 16, 17

§12. Ustala się plany wydatków przedszkoli miejskich, zgodnie z załącznikami Nr 18, 19.

§13. Ustala się plany wydatków gimnazjów, zgodnie z załącznikami Nr 20, 21, 22.

§14. Ustala się dotację: 4 882 776
1) dla jednostek sektora finansów publicznych: 2 985 000
a) podmiotowe (Załącznik Nr 23) w kwocie 1 300 000
b) celowe (Załącznik Nr 25) w kwocie 1 685 000
2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: 1 897 776
a) podmiotowe (Załącznik Nr 24) w kwocie 1 657 776
b) celowe (Załącznik Nr 26) w kwocie 240 000

§15. Upoważnia się Burmistrza Barlinka do:
1) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych oraz zmniejszeń na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
2) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
4) udzielania poręczeń w roku budżetowym do wysokości 4.000.000 zł, oraz pożyczek do kwoty 150.000 zł gminnym jednostkom organizacyjnym
5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy

§16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Barlinka.

§17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Załączniki do pobrania: 2011-01-11 11:36:21 - Załączniki do Uchwały Budżetowej na 2011 rok (xls) (607.50 kB)

Ilość odwiedzin: 3443
Nazwa dokumentu: UCHWAŁA NR III/12/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 grudnia 2010 r.
Skrócony opis: W sprawie uchwalenia budżetu Gminy Barlinek na 2011 rok
Podmiot udostępniający: UM Barlinek / Rada Miejska
Osoba, która wytworzyła informację: Skarbnik Barlinka
Osoba, która odpowiada za treść: Skarbnik Barlinka
Osoba, która wprowadzała dane: Magdalena Diaków
Data wytworzenia informacji: 2011-01-11 11:20:17
Data udostępnienia informacji: 2011-01-11 11:20:17
Data ostatniej aktualizacji: 2011-01-11 11:37:06

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner