logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
minus Uchwały
   minus Uchwały VIII kadencji Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2018
   plus Uchwały 2017
   plus Uchwały 2016
   plus Uchwały 2015
   plus Uchwały 2014
   plus Uchwały 2013
   plus Uchwały 2012
   plus Uchwały 2011
   minus Uchwały 2010
      plus LI Sesja Rady Miejskiej
      plus LII Sesja Rady Miejskiej
      plus LIII Sesja Rady Miejskiej
      plus LIV Sesja Rady Miejskiej
      plus LV Sesja Rady Miejskiej
      plus LVI Sesja Rady Miejskiej
      plus LVIII Sesja Rady Miejskiej
      plus LIX Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej
      plus LX Sesja Rady Miejskiej
      plus LXI Sesja Rady Miejskiej
      plus LXII Sesja Rady Miejskiej
      plus LXIII Sesja Rady Miejskiej
      plus LXIV Sesja Rady Miejskiej
      plus LXV Sesja Rady Miejskiej
      plus I Sesja Rady Miejskiej
      plus II Sesja Rady Miejskiej
      minus III Sesja Rady Miejskiej
         minus UCHWAŁA NR III/7/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 grudnia 2010 r.
         minus UCHWAŁA NR III/8/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 grudnia 2010 r.
         minus UCHWAŁA NR III/9/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 grudnia 2010 r.
         minus UCHWAŁA NR III/10/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 grudnia 2010 r.
         minus UCHWAŁA NR III/11/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 grudnia 2010 r.
         minus UCHWAŁA NR III/12/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 grudnia 2010 r.
         minus UCHWAŁA NR III/13/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 grudnia 2010 r.
         minus UCHWAŁA NR III/14/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 grudnia 2010 r.
         minus UCHWAŁA Nr III/15/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 grudnia 2010 r.
         minus UCHWAŁA NR III/16/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 grudnia 2010 r.
         minus UCHWAŁA NR III/17/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 grudnia 2010 r.
         minus UCHWAŁA NR III/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 grudnia 2010 r.
         minus UCHWAŁA NR III/19/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 grudnia 2010 r.
         minus UCHWAŁA NR III/20/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 grudnia 2010 r.
         minus UCHWAŁA NR III/21/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 grudnia 2010 r.
         minus UCHWAŁA NR III/22/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 grudnia 2010 r.
         minus UCHWAŁA NR III/23/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 grudnia 2010 r.
   plus Uchwały 2009
   plus Uchwały 2008
   plus Uchwały 2007
   plus Uchwały 2005
   plus Uchwały 2006
   plus Uchwały 2004
   plus Uchwały 2003
   plus Uchwały 2002
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


 
Uchwała Nr III/11/2011
Rady Miejskiej w Barlinku
z dnia 30 grudnia 2010 r.
 

w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; Dz. U. z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Dz. U. z 2006 r. Nr 181, poz. 1337; Dz. U. z 2007r Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; Dz. U. z 2008r Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 223, 1458; Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, 1241; Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 106, poz.675) oraz art. 223 ust. 1-4 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) uchwala się co następuje:

§1. Następujące gminne jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2752 z późn. zm.) gromadzą od 1 stycznia 2011 r. na wydzielonych rachunkach bankowych, dochody pochodzące ze źródeł określonych w § 2 niniejszej uchwały:
1) Szkoła Podstawowa nr 1 w Barlinku,
2) Szkoła Podstawowa nr 4 w Barlinku,
3) Szkoła Podstawowa w Mostkowie,
4) Publiczne Gimnazjum nr 1 w Barlinku,
5) Publiczne Gimnazjum nr 2 w Barlinku,
6) Przedszkole Miejskie Nr1 w Barlinku,
7) Przedszkole Miejskie Nr 2 w Barlinku.

§2. Źródłami dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym wymienionych w § 1 uchwały są:
1) spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej,
2) prowizje z ubezpieczeń uczniów,
3) odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej,
4) opłaty z tytułu organizowania dla dzieci i młodzieży wypoczynku w okresie ferii zimowych i wakacji letnich,
5) wpływy z innych usług,
6) odsetki bankowe od środków na wydzielonym rachunku bankowym dochodów gromadzonych przez jednostki budżetowe.

§3. 1. Dochody gromadzone przez jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku są przeznaczone na:
1) finansowanie wydatków bieżących,
2) cele wskazane przez darczyńcę,
3) remont lub odtworzenie mienia, w przypadku uzyskiwania dochodów z tytułów wymienionych w § 2 punkt 3,
4) wydatki związane z bankową obsługą rachunku,
5) dofinansowanie do obozów i wyjazdów w tym klas sportowych,
6) oprawę szkolnych uroczystości kulturalno – oświatowych,
7) inne cele związane z działalnością tych jednostek.

2. Dochody gromadzone przez jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku nie mogą być przeznaczone na finansowanie wynagrodzeń osobowych.

§4. 1. Kierownicy samorządowych jednostek budżetowych opracowują łącznie z projektami planów finansowych samorządowych jednostek budżetowych projekty planów finansowych dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków z nich finansowanych.
2. Projekty planów finansowych dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków z nich finansowanych są sporządzane w szczegółowości dział, rozdział, paragraf.
3. Projekty planów finansowych dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków z nich finansowanych przekazywane są Burmistrzowi Barlinka w terminie umożliwiającym ujęcie ich w załączniku do projektu uchwały budżetowej.
4. Projekty planów finansowych dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków z nich finansowanych oświatowych jednostek budżetowych, zatwierdzone przez kierownika jednostki budżetowej, stanowią podstawę gospodarki finansowej oświatowych jednostek budżetowych w okresie od 1 stycznia roku budżetowego do dnia uchwalenia uchwały budżetowej.
5. Plany finansowe dochodów gromadzonych przez jednostki budżetowe, ujęte w załączniku do uchwały budżetowej, stanowią prognozę tych dochodów i wydatków z nich finansowanych oraz stanowią podstawę gospodarki finansowej, są zatwierdzane przez kierowników jednostek gromadzących te dochody w terminie do 14 dni od otrzymania informacji o podjęciu uchwały budżetowej.
6. Kierownicy samorządowych jednostek budżetowych mogą zwiększać wydatki finansowane dochodami pochodzącymi ze źródeł określonych w § 2 uchwały, w przypadku realizacji wyższych dochodów, oraz dokonywać przeniesień planowanych wydatków w planach dochodów tych jednostek.
7. Kierownicy samorządowych jednostek budżetowych, w terminie 7 dni od dnia dokonania zmiany, zawiadamiają Burmistrza Barlinka o dokonanych zmianach.

§5. Wykonanie uchwały powierza się kierownikom jednostek wymienionych w § 1.

§6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ilość odwiedzin: 3027
Nazwa dokumentu: UCHWAŁA NR III/11/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 grudnia 2010 r.
Skrócony opis: W sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym
Podmiot udostępniający: UM Barlinek / Rada Miejska
Osoba, która wytworzyła informację: Pracownicy tut. Urzędu
Osoba, która odpowiada za treść: Pracownicy tut. Urzędu
Osoba, która wprowadzała dane: Magdalena Diaków
Data wytworzenia informacji: 2011-01-10 11:56:09
Data udostępnienia informacji: 2011-01-10 11:56:09
Data ostatniej aktualizacji: 2011-01-10 14:22:30

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner