logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
minus Uchwały
   minus Uchwały VIII kadencji Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2018
   plus Uchwały 2017
   plus Uchwały 2016
   plus Uchwały 2015
   plus Uchwały 2014
   plus Uchwały 2013
   plus Uchwały 2012
   plus Uchwały 2011
   minus Uchwały 2010
      plus LI Sesja Rady Miejskiej
      plus LII Sesja Rady Miejskiej
      plus LIII Sesja Rady Miejskiej
      plus LIV Sesja Rady Miejskiej
      plus LV Sesja Rady Miejskiej
      plus LVI Sesja Rady Miejskiej
      minus LVIII Sesja Rady Miejskiej
         minus UCHWAŁA NR LVIII/1020/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 czerwca 2010 r.
         minus UCHWAŁA NR LVIII/1021/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 czerwca 2010 r.
         minus UCHWAŁA NR LVIII/1022/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 czerwca 2010 r.
         minus UCHWAŁA NR LVIII/1023/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 czerwca 2010 r.
         minus UCHWAŁA NR LVIII/1024/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 czerwca 2010 r.
         minus UCHWAŁA NR LVIII/1025/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 czerwca 2010 r.
         minus UCHWAŁA NR LVIII/1026/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 czerwca 2010 r.
         minus UCHWAŁA NR LVIII/1027/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 czerwca 2010 r.
         minus UCHWAŁA NR LVIII/1028/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 czerwca 2010 r.
         minus UCHWAŁA NR LVIII/1029/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 czerwca 2010 r.
         minus UCHWAŁA NR LVIII/1030/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 czerwca 2010 r.
         minus UCHWAŁA NR LVIII/1031/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 czerwca 2010 r.
         minus UCHWAŁA NR LVIII/1032/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 czerwca 2010 r.
         minus UCHWAŁA NR LVIII/1033/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 czerwca 2010 r.
         minus UCHWAŁA NR LVIII/1034/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 czerwca 2010 r.
         minus UCHWAŁA NR LVIII/1035/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 czerwca 2010 r.
      plus LIX Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej
      plus LX Sesja Rady Miejskiej
      plus LXI Sesja Rady Miejskiej
      plus LXII Sesja Rady Miejskiej
      plus LXIII Sesja Rady Miejskiej
      plus LXIV Sesja Rady Miejskiej
      plus LXV Sesja Rady Miejskiej
      plus I Sesja Rady Miejskiej
      plus II Sesja Rady Miejskiej
      plus III Sesja Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2009
   plus Uchwały 2008
   plus Uchwały 2007
   plus Uchwały 2005
   plus Uchwały 2006
   plus Uchwały 2004
   plus Uchwały 2003
   plus Uchwały 2002
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
minus Polityka Jakości
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


UCHWAŁA Nr LVIII/1023/2010
Rady Miejskiej Barlinek
z dnia 29 czerwca 2010 r.


w sprawie: emisji obligacji Gminy Barlinek oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami), art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz art.2 pkt 2 i art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach ( Dz.U. z 2001 r. Nr 120, poz.1300 ze zmianami), uchwala się co następuje:


§ 1. 1. Gmina Barlinek wyemituje 11.000 (słownie: jedenaście tysięcy) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł każda (słownie: jeden tysiąc złotych), przy czym maksymalna wartość nominalna programu emisji obligacji komunalnych nie przekroczy kwoty 11.000.000,00 zł (słownie złotych: jedenaście milionów, 00/100).
2. Emitowane obligacje będą obligacjami na okaziciela.
3. Emisja nastąpi poprzez propozycje nabycia skierowane do indywidualnych adresatów w ilości nie większej niż 99 osób.
4. Wierzytelności wynikające z emitowanych obligacji nie będą zabezpieczone.

§ 2. Środki uzyskane z emisji obligacji komunalnych zostaną przeznaczone:
1. planowany deficyt finansowy,
2. spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań

§ 3. Obligacje zostaną wyemitowane w seriach w roku 2010, nie później niż 31 grudnia 2010, według poniższego harmonogramu:
 

1 seria A na kwotę 500.000 zł 12 seria L na kwotę 500.000 zł
2 seria B na kwotę 500.000 zł 13 seria M na kwotę 500.000 zł
3 seria C na kwotę 500.000 zł 14 seria N na kwotę 500.000 zł
4 seria D na kwotę 500.000 zł 15 seria O na kwotę 500.000 zł
5 seria E na kwotę 500.000 zł 16 seria P na kwotę 500.000 zł
6 seria F na kwotę 500.000 zł 17 seria R na kwotę 500.000 zł
7 seria G na kwotę 500.000 zł 18 seria S na kwotę 500.000 zł
8 seria H na kwotę 500.000 zł 19 seria T na kwotę 500.000 zł
9 seria I na kwotę 500.000 zł 20 seria U na kwotę 500.000 zł
10 seria J na kwotę 500.000 zł 21 seria W na kwotę 500.000 zł
11 seria K na kwotę 500.000 zł 22 seria Z na kwotę 500.000 zł


§ 4.
1. Czas trwania programu emisji obligacji komunalnych określa się na lata 2010 – 2022.
2. Cena emisyjna obligacji każdej serii będzie równa wartości nominalnej obligacji.
3. Wydatki związane z organizacją każdej serii będą pokryte z dochodów własnych Gminy Barlinek.
4. Emitowane obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.

§ 5. Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Barlinek uzyskanych w latach 2010 – 2022

§ 6. 1. Wykup obligacji będzie następować według ich wartości nominalnej zgodnie z poniższym harmonogramem:
1) obligacje serii A, B nie później niż 2 lata od daty emisji
2) obligacje serii C, D nie później niż 3 lata od daty emisji
3) obligacje serii E, F nie później niż 4 lata od daty emisji
4) obligacje serii G, H nie później niż 5 lata od daty emisji
5) obligacje serii I, J nie później niż 6 lata od daty emisji
6) obligacje serii K, L nie później niż 7 lata od daty emisji
7) obligacje serii M, N nie później niż 8 lata od daty emisji
8) obligacje serii O, P nie później niż 9 lata od daty emisji
9) obligacje serii R, S nie później niż 10 lata od daty emisji
10) obligacje serii T, U nie później niż 11 lata od daty emisji
11) obligacje serii W,Z nie później niż 12 lata od daty emisji
2. Jeżeli termin wykupu obligacji określonych w ust. 1 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup obligacji nastąpi w najbliższym dniu roboczym.
3. Dopuszcza się nabycie przez Gminę obligacji dowolnej serii przed terminem ich wykupu w celu ich umorzenia.

§ 7. 1. Obligacje będą oprocentowane w stosunku rocznym, kupon odsetkowy płatny w okresach półrocznych, przy czym oprocentowanie obligacji będzie każdorazowo ustalane na dwa dni robocze przed rozpoczęciem każdego kolejnego okresu odsetkowego na podstawie stawki WIBOR 6M, powiększonej o marżę dla inwestorów.
2. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego, z tym, że jeżeli termin wypłaty oprocentowania przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym.
3. Poczynając od dnia wykupu obligacje nie będą oprocentowane.

§ 8. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Barlinka, który jest upoważniony do dokonania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem emisji obligacji oraz wypełniania świadczeń wynikających z obligacji.
2. Czynności związane z emisją, zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania zostaną powierzone w drodze umowy Bankowi.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

Wnioskodawca:
Burmistrz Barlinka

 

 


UZASADNIENIE


Zgodnie z aktualnym planem budżetu gminy, na 2010 rok deficyt Gminy wynosi 12.823.433 zł. Na sfinansowanie deficytu budżetowego i spłatę rat kredytów z wcześniejszych lat (kwota 1.508 114 zł.) Gmina powinna zaciągnąć zobowiązania na kwotę 13.445.814 zł . Gmina poszukuje różnych form taniego finansowania, jak pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, czy kredytu z Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej Emisja obligacji komunalnych również również jest tańszą formą finansowania inwestycji ( w załączeniu tabela porównawcza). Emisja obligacji była by na kwotę 11.000.000 zł. z karencją spłaty 2 lata, następnie spłata była by dokonywana w ratach półrocznych.

Ilość odwiedzin: 2853
Nazwa dokumentu: UCHWAŁA NR LVIII/1023/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 czerwca 2010 r.
Skrócony opis: Emisji obligacji Gminy Barlinek oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
Podmiot udostępniający: UM Barlinek / Rada Miejska
Osoba, która wytworzyła informację: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która odpowiada za treść: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która wprowadzała dane: Magdalena Diaków
Data wytworzenia informacji: 2010-07-05 10:52:52
Data udostępnienia informacji: 2010-07-05 10:52:52
Data ostatniej aktualizacji: 2010-07-26 11:24:05

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner