logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
minus Uchwały
   minus Uchwały VIII kadencji Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2018
   plus Uchwały 2017
   plus Uchwały 2016
   plus Uchwały 2015
   plus Uchwały 2014
   plus Uchwały 2013
   plus Uchwały 2012
   plus Uchwały 2011
   minus Uchwały 2010
      plus LI Sesja Rady Miejskiej
      plus LII Sesja Rady Miejskiej
      plus LIII Sesja Rady Miejskiej
      plus LIV Sesja Rady Miejskiej
      plus LV Sesja Rady Miejskiej
      plus LVI Sesja Rady Miejskiej
      minus LVIII Sesja Rady Miejskiej
         minus UCHWAŁA NR LVIII/1020/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 czerwca 2010 r.
         minus UCHWAŁA NR LVIII/1021/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 czerwca 2010 r.
         minus UCHWAŁA NR LVIII/1022/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 czerwca 2010 r.
         minus UCHWAŁA NR LVIII/1023/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 czerwca 2010 r.
         minus UCHWAŁA NR LVIII/1024/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 czerwca 2010 r.
         minus UCHWAŁA NR LVIII/1025/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 czerwca 2010 r.
         minus UCHWAŁA NR LVIII/1026/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 czerwca 2010 r.
         minus UCHWAŁA NR LVIII/1027/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 czerwca 2010 r.
         minus UCHWAŁA NR LVIII/1028/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 czerwca 2010 r.
         minus UCHWAŁA NR LVIII/1029/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 czerwca 2010 r.
         minus UCHWAŁA NR LVIII/1030/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 czerwca 2010 r.
         minus UCHWAŁA NR LVIII/1031/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 czerwca 2010 r.
         minus UCHWAŁA NR LVIII/1032/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 czerwca 2010 r.
         minus UCHWAŁA NR LVIII/1033/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 czerwca 2010 r.
         minus UCHWAŁA NR LVIII/1034/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 czerwca 2010 r.
         minus UCHWAŁA NR LVIII/1035/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 czerwca 2010 r.
      plus LIX Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej
      plus LX Sesja Rady Miejskiej
      plus LXI Sesja Rady Miejskiej
      plus LXII Sesja Rady Miejskiej
      plus LXIII Sesja Rady Miejskiej
      plus LXIV Sesja Rady Miejskiej
      plus LXV Sesja Rady Miejskiej
      plus I Sesja Rady Miejskiej
      plus II Sesja Rady Miejskiej
      plus III Sesja Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2009
   plus Uchwały 2008
   plus Uchwały 2007
   plus Uchwały 2005
   plus Uchwały 2006
   plus Uchwały 2004
   plus Uchwały 2003
   plus Uchwały 2002
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


Uchwała Nr LVIII/1022/ 2010
Rady Miejskiej w Barlinku
z dnia 29 czerwca 2010 r.


w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Barlinek za pierwsze półrocze.


Na podstawie art.18, ust 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 266, ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 200 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami) uchwala się co następuje:


§ 1. Określa się zakres i formę informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Barlinek za pierwsze półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o realizacji przedsięwzięć, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej jednostki kultury dla których organem założycielskim jest Gmina Barlinek .

§ 2. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Barlinek za pierwsze półrocze powinna zawierać:
1) zestawienie dochodów i wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej,
2) zestawienie dochodów budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych,
3) zestawienie dochodów bieżących i majątkowych według źródeł,
4) zestawienie wydatków budżetu według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych,
5) zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
6) zestawienie udzielonych dotacji z budżetu,
7) zestawienie przychodów i rozchodów budżetu,
8) część opisową zawierającą ogólną informację na temat wykonania dochodów i wydatków za pierwsze półrocze.
9) zestawienie wydatków budżetu według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych na poszczególne jednostki oświatowe
szczegółowość informacji nie może być mniejsza niż w uchwale budżetowej.

§ 3. Zestawienia określone w § 1 powinny być ujęte w formie tabelarycznej, w rozbiciu na niżej podane pozycje:
1) plany na dany rok budżetowy po zmianach na dzień 30 czerwca danego roku budżetowego,
2) wykonanie za pierwsze półrocze ,
3) wykonanie za pierwsze półrocze w procentach w stosunku do planu po zmianach.

§ 4. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, sporządza się w formie tabelarycznej.

§ 5. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej jednostki kultury dla których organem założycielskim jest Gmina Barlinek, powinna obejmować:
1) zestawienie tabelaryczne zawierające plan finansowy oraz wykonanie poszczególnych pozycji planu za pierwsze półrocze,
2) stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych,
3) część opisową.

§ 6. Zapisy § 4 mają zastosowanie po raz pierwszy do informacji sporządzanej za pierwsze półrocze 2011 roku.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Barlinka

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Dariusz Zieliński


Wnioskodawca:
Burmistrz Barlinka

 

UZASADNIENIE:

Przedkładany projekt uchwały wynika z konieczności dostosowania niektórych uregulowań do wymogów określonych w nowej ustawie o finansach publicznych, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku.
Zgodnie z art. 266 ust. 2 tej ustawy, Rada Miejska określa zakres i formę informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej jednostki kultury dla których organem założycielskim jest Gmina .
Zgodnie z art. 122 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych, wieloletnia prognoza finansowa będzie sporządzana po raz pierwszy łącznie z uchwałą budżetową na 2011 rok. W związku z tym informacja o kształtowaniu się tej prognozy za I półrocze będzie sporządzona po raz pierwszy za I półrocze 2011 roku.

Ilość odwiedzin: 3005
Nazwa dokumentu: UCHWAŁA NR LVIII/1022/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 czerwca 2010 r.
Skrócony opis: Określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Barlinek za pierwsze półrocze
Podmiot udostępniający: UM Barlinek / Rada Miejska
Osoba, która wytworzyła informację: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która odpowiada za treść: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która wprowadzała dane: Magdalena Diaków
Data wytworzenia informacji: 2010-07-05 10:46:43
Data udostępnienia informacji: 2010-07-05 10:46:43
Data ostatniej aktualizacji: 2010-07-26 11:22:50

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner