logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
minus Uchwały
   minus Uchwały VIII kadencji Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2018
   plus Uchwały 2017
   plus Uchwały 2016
   plus Uchwały 2015
   plus Uchwały 2014
   plus Uchwały 2013
   plus Uchwały 2012
   plus Uchwały 2011
   minus Uchwały 2010
      plus LI Sesja Rady Miejskiej
      plus LII Sesja Rady Miejskiej
      plus LIII Sesja Rady Miejskiej
      plus LIV Sesja Rady Miejskiej
      plus LV Sesja Rady Miejskiej
      minus LVI Sesja Rady Miejskiej
         minus UCHWAŁA NR LVI/999/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 maja 2010 r.
         minus UCHWAŁA NR LVI/1000/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 maja 2010 r.
         minus UCHWAŁA NR LVI/1001/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 maja 2010 r.
         minus UCHWAŁA NR LVI/1002/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 maja 2010 r.
         minus UCHWAŁA NR LVI/1003/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 maja 2010 r.
         minus UCHWAŁA NR LVI/1004/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 maja 2010 r.
         minus UCHWAŁA NR LVI/1005/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 maja 2010r.
         minus UCHWAŁA NR LVI/1006/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 maja 2010 r.
         minus UCHWAŁA NR LVI/1007/ 2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 maja 2010r.
         minus UCHWAŁA NR LVI/1008/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 maja 2010 r.
         minus UCHWAŁA NR LVI/1009/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 maja 2010 r.
         minus UCHWAŁA NR LVI/1010/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 maja 2010 r.
         minus UCHWAŁA NR LVI/1011/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 maja 2010 r.
         minus UCHWAŁA NR LVI/1012/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 maja 2010 r.
         minus UCHWAŁA NR LVI/1013/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 maja 2010 r.
         minus UCHWAŁA NR LVI/1014/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 maja 2010 r.
         minus UCHWAŁA NR LVI/1015/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 maja 2010 r.
         minus UCHWAŁA Nr LVI/1016/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 maja 2010 r.
         minus UCHWAŁA Nr LVI/1017/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 maja 2010 r.
         minus UCHWAŁA Nr LVI/1018/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 maja 2010 r.
         minus UCHWAŁA NR LVI/1019/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 maja 2010 r.
      plus LVIII Sesja Rady Miejskiej
      plus LIX Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej
      plus LX Sesja Rady Miejskiej
      plus LXI Sesja Rady Miejskiej
      plus LXII Sesja Rady Miejskiej
      plus LXIII Sesja Rady Miejskiej
      plus LXIV Sesja Rady Miejskiej
      plus LXV Sesja Rady Miejskiej
      plus I Sesja Rady Miejskiej
      plus II Sesja Rady Miejskiej
      plus III Sesja Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2009
   plus Uchwały 2008
   plus Uchwały 2007
   plus Uchwały 2005
   plus Uchwały 2006
   plus Uchwały 2004
   plus Uchwały 2003
   plus Uchwały 2002
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
minus Polityka Jakości
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


UCHWAŁA NR LVI/1019/2010
RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU
z dnia 27 maja 2010 r.

w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbioru odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Barlinek.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214. poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142; Nr 28, poz. 146), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008; z 2006 r. Nr 144, poz.1042; z 2008 r. Nr 223, poz. 1464; z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666, Nr 92, poz. 753)) oraz § 2, 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia (Dz. U. z 2006 r. Nr 5, poz. 33) uchwala się, co następuje:

§1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości powinien spełniać następujące wymagania:
1)posiadać zaplecze techniczno-biurowe;
2)posiadać prawo do dysponowania nieruchomością na bazę techniczną wyposażoną w miejsce postojowe dla pojazdów;
3)posiadać specjalistyczne środki transportu:
a) przystosowane do bezpyłowego odbierania oraz transportu odpadów komunalnych;
b) zarejestrowane i dopuszczone do ruchu oraz posiadające aktualne badania techniczne;
c) oznakowane w sposób trwały i widoczny umożliwiający identyfikację podmiotu świadczącego usługi;
d) zapewniające odpowiedni standard bezpieczeństwa i higieny pracy osób zatrudnionych przy świadczeniu usług;
e) przystosowane do odbioru odpadów zebranych selektywnie, w tym ulegających biodegradacji;
4)posiadać techniczne możliwości odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, obejmujące niesegregowane odpady komunalne oraz wszystkie selektywnie zbierane rodzaje odpadów komunalnych, w tym powstające w gospodarstwach domowych odpady wielkogabarytowe i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
5)posiadać właściwe urządzenia do zbierania odpadów komunalnych, spełniające wymogi określone w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Barlinek, tj. pojemniki, kontenery lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości;
6)posiadana baza techniczna przedsiębiorcy powinna spełniać wymagania techniczne, normy bezpieczeństwa, higieny pracy, przeciwpożarowe, sanitarne i ochrony środowiska;
7)posiadać aktualne zezwolenie właściwego starosty na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów komunalnych objętych wnioskiem;
8)posiadać środki techniczne umożliwiające przekazanie organowi gminy danych określonych w art.9a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz.2008);
9)przekazywać burmistrzowi w terminie do 15 dnia po upływie każdego miesiąca wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu zawarto lub rozwiązano umowy na odbieranie odpadów komunalnych;
10)przedłożyć potwierdzenie gotowości przyjęcia odebranych odpadów przez podmiot posiadający stosowne zezwolenia w zakresie unieszkodliwiania, składowania lub odzysku odpadów.

§2. Spełnienie określonych w § 1 wymagań powinno zostać potwierdzone następującymi dokumentami:
1)tytuł prawny do nieruchomości, na której znajduje się zaplecze techniczno-biurowe;
2)tytuł prawny do posiadania środków, o których mowa w § 1 pkt 3 wraz z ich opisem technicznym.

§3. Wniosek o udzielenie zezwolenia powinien spełniać warunki zawarte w art. 8 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.).

§4. 1. Przedsiębiorca, o którym mowa w § 1, obowiązany jest - uwzględniając zapisy Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami oraz Gminnego Planu Gospodarki Odpadami, do unieszkodliwiania odpadów komunalnych poprzez:
1)przekazywanie do kompostowni, z którą ma podpisaną umowę na odbiór odpadów, zebranych selektywnie odpadów kuchennych ulegających biodegradacji oraz odpadów zielonych;
2)przekazywanie do zakładu, z którym ma podpisaną umowę na odbiór odpadów, zebranych selektywnie opakowań z papieru i tektury oraz papieru i tektury nieopakowaniowych, opakowań wielomateriałowych, opakowań z tworzyw sztucznych, tekstyliów, opakowań ze szkła, opakowań z blachy stalowej i z aluminium oraz metali;
3)przekazywanie do zakładu, z którym posiada podpisaną umowę na odbiór odpadów, zebranych selektywnie odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
4)przekazywanie do zakładu, z którym ma podpisaną umowę na odbiór odpadów, zebranej selektywnie frakcji odpadów niebezpiecznych zawartych w odpadach komunalnych;
5)przekazywanie do zakładu, z którym ma podpisaną umowę na odbiór odpadów, zebranych selektywnie odpadów budowlanych z remontów;
6)składowanie na składowisku wskazanym w Gminnym Planie Gospodarki Odpadami, odpadów komunalnych nie podlegających selekcji, a więc: tworzyw sztucznych nieopakowaniowych, szkła nieopakowaniowego, odpadów mineralnych, drobnej frakcji popiołowej oraz innych strumieni odpadów komunalnych zmieszanych.
2. Przedsiębiorca zobowiązany jest, uwzględniając zapisy Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, do odzysku odpadów komunalnych poprzez:
1)poddanie ich recyklingowi organicznemu (kompostowaniu);
2)przekazanie ich innemu podmiotowi prowadzącemu działalność w zakresie odzysku odpadów komunalnych.

§5. Działalność przedsiębiorcy, o którym mowa w § 1 winna być zgodna także z innymi zapisami:
1)Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami i Gminnego Planu Gospodarki Odpadami;
2)Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Barlinek.

§6. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące wymagania:
1)posiadać zaplecze techniczno - biurowe w postaci bazy transportowej;
2)posiadać pojazdy asenizacyjne spełniające wymagania techniczne określone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1617);
3)posiadać oznakowane pojazdy za pomocą logo lub nazwy firmy w celu umożliwienia identyfikacji przedsiębiorcy;
4)prowadzić zabiegi sanitarne i porządkowe w zakresie świadczonych przez siebie usług poprzez:
a) likwidowanie wszelkich zanieczyszczeń powstałych w wyniku wycieków z pojazdów,
b) odkażania części spustowej zbiornika po dokonaniu opróżnienia zbiornika w pojazdach asenizacyjnych,
5)przedłożyć potwierdzenie gotowości przyjęcia odebranych nieczystości ciekłych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w tym zakresie,
6)przekazywać burmistrzowi w terminie do 15 dnia po upływie każdego miesiąca wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu zawarto lub rozwiązano umowy na odbieranie odpadów komunalnych.

§7. Spełnienie określonych w § 6 wymagań powinno zostać potwierdzone następującymi dokumentami:
1)tytuł prawny do nieruchomości, na której znajduje się zaplecze techniczno - biurowe;
2)tytuł prawny do posiadania środków, o których mowa w § 6 pkt 3 wraz z ich opisem technicznym.

§8. Wniosek o udzielenie zezwolenia powinien spełniać warunki zawarte w art. 8 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.).

§9.  Działalność przedsiębiorcy, o której mowa w § 6 winna być zgodna z:
1)Wojewódzkim i Gminnym Planem Gospodarki Odpadami;
2)Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Barlinek.

§10. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami powinien spełniać następujące wymagania:
1)posiadać specjalistyczne środki przeznaczone do wyłapywania oraz transportowania bezdomnych zwierząt, w tym:
a) posiadać atestowane urządzenia i środki, przy pomocy których zwierzęta będą wyłapywane lub obezwładniane, które nie mogą stwarzać zagrożenia dla ich życia i zdrowia ani zadawać im cierpienia,
b) posiadać samochód przystosowany do transportu zwierząt, spełniający wymagania przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie;
2)zapewnić w razie potrzeby pomoc lekarsko - weterynaryjną;
3)posiadać odpowiednio przeszkoloną kadrę w zakresie obchodzenia się ze zwierzętami, w ilości gwarantującej stałe świadczenie usług;
4)posiadać tytuł prawny do miejsca przetrzymywania wyłapanych zwierząt przed przewiezieniem ich do schroniska;
5)przedsiębiorca nie prowadzący schroniska dla zwierząt, powinien posiadać zawartą umowę z podmiotem prowadzącym działalność w tym zakresie o niezwłoczne przyjmowanie wyłapanych, bezdomnych zwierząt;
6)zapewnić, w razie potrzeby, odbiór zwłok zwierząt przez podmiot zajmujący się unieszkodliwianiem zwłok zwierząt.

§11. Spełnienie określonych w § 10 wymagań powinno zostać potwierdzone następującymi dokumentami:
1)tytuł prawny (umowa kupna-sprzedaży, najmu lub faktura) do posiadania środków, o których mowa w § 10 pkt.1 lit. a i b;
2)umowa najmu lub dzierżawy nieruchomości, o których mowa w § 10 ust.4 albo dokument potwierdzający prawo własności nieruchomości;
3)zaświadczenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w sprawie dopuszczenia środka transportu drogowego do użytku w transporcie zwierząt;
4)umowa stałej współpracy z lekarzem weterynarii;
5)umowa ze schroniskiem dla zwierząt w przypadku nie prowadzenia schroniska we własnym zakresie;
6)umowa zapewniająca odbiór zwłok zwierząt przez podmiot zajmujący się unieszkodliwianiem zwłok zwierząt.

§12. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt powinien spełniać następujące wymagania:

1)posiadać tytuł prawny do terenu, na którym prowadzona ma być działalność wskazana we wniosku;
2)posiadać pozwolenie na użytkowanie obiektów budowlanych lub inny stosowny dokument wymagany przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.);
3)spełniać wymagania rozporządzenia ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie wymogów weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. z 2004 r. Nr 158, poz. 1657), a także ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 roku ( Dz. U. 2003 Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.),
4)zapewnić odbiór zwłok zwierząt przez podmiot zajmujący się unieszkodliwianiem zwłok zwierząt.

§13. Spełnienie określonych w § 12 wymagań powinno zostać potwierdzone następującymi dokumentami:
1)opinia Powiatowego Lekarza Weterynarii stwierdzająca spełnienie przez przedsiębiorcę wymagań weterynaryjnych dla podjęcia i prowadzenia działalności nadzorowanej w zakresie prowadzenia schronisk dla zwierząt;
2)oświadczenie o posiadanych środkach technicznych służących do prowadzenia działalności;
3)umowa stałej współpracy z lekarzem weterynarii;
4)dokument potwierdzający posiadanie nieruchomości, o którym mowa w § 12 pkt 2;
5)umowę zapewniającą odbiór zwłok zwierząt przez podmiot zajmujący się unieszkodliwianiem zwłok zwierząt.

§14. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni powinien spełniać następujące wymagania:
1)posiadać tytuł prawny do terenu, na którym prowadzona ma być działalność wskazana we wniosku;
2)posiadać pozwolenie na użytkowanie lub inny stosowny dokument wymagany przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.);
3)prowadzić ww. działalność w miejscu ogrodzonym;
4)posiadać środki niezbędne do grzebania zwłok zwierzęcych i ich części;
5)posiadać urządzenia i środki techniczne umożliwiające spalanie zwłok zwierzęcych i ich części.

§15. Spełnienie określonych w § 14 wymagań powinno zostać potwierdzone następującymi dokumentami:
1)oświadczenie o posiadanych środkach technicznych służących do prowadzenia działalności;
2)dokument potwierdzający posiadanie środków, o którym mowa w § 14 pkt 2,4,5;
3)opinia Powiatowego Lekarza Weterynarii o urządzeniach, instalacjach, obiektach i innych środkach technicznych służących do prowadzenia działalności;
4)informacja o miejscu i stosowanej technologii.

§16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Barlinka.

§17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Zachodniopomorskiego.

Ilość odwiedzin: 3475
Nazwa dokumentu: UCHWAŁA NR LVI/1019/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 maja 2010 r.
Skrócony opis: W sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbioru odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników be
Podmiot udostępniający: UM Barlinek / Rada Miejska
Osoba, która wytworzyła informację: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która odpowiada za treść: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która wprowadzała dane: Magdalena Diaków
Data wytworzenia informacji: 2010-06-11 10:47:43
Data udostępnienia informacji: 2010-06-11 10:47:43
Data ostatniej aktualizacji: 2010-06-11 10:59:34

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner