logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
minus Uchwały
   minus Uchwały VIII kadencji Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2018
   plus Uchwały 2017
   plus Uchwały 2016
   plus Uchwały 2015
   plus Uchwały 2014
   plus Uchwały 2013
   plus Uchwały 2012
   plus Uchwały 2011
   minus Uchwały 2010
      minus LI Sesja Rady Miejskiej
         minus UCHWAŁA NR LI/832/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 stycznia 2010 r.
         minus UCHWAŁA NR LI/833/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 stycznia 2010 r.
         minus UCHWAŁA NR LI/834/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 stycznia 2010 r.
         minus UCHWAŁA NR LI/835/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 stycznia 2010 r.
         minus UCHWAŁA NR LI/836/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 stycznia 2010 r.
         minus UCHWAŁA NR LI/837/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 stycznia 2010 r.
         minus UCHWAŁA NR LI/838/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 stycznia 2010 r.
         minus UCHWAŁA NR LI/839/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 stycznia 2010 r.
         minus UCHWAŁA NR LI/840/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 stycznia 2010 r.
         minus UCHWAŁA NR LI/841/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 stycznia 2010 r.
         minus UCHWAŁA NR LI/842/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 stycznia 2010 r.
         minus UCHWAŁA NR LI/843/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 stycznia 2010 r.
         minus UCHWAŁA NR LI/844/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 stycznia 2010 r.
         minus UCHWAŁA NR LI/845/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 stycznia 2010 r.
         minus UCHWAŁA NR LI/846/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 stycznia 2010 r.
         minus UCHWAŁA NR LI/847/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 stycznia 2010 r.
         minus UCHWAŁA NR LI/848/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 stycznia 2010 r.
         minus UCHWAŁA NR LI/849/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 stycznia 2010 r.
         minus UCHWAŁA NR LI/850/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 stycznia 2010 r.
         minus UCHWAŁA NR LI/851/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 stycznia 2010 r.
         minus UCHWAŁA NR LI/852/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 stycznia 2010 r.
         minus UCHWAŁA NR LI/853/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 stycznia 2010 r.
         minus UCHWAŁA NR LI/854/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 stycznia 2010 r.
         minus UCHWAŁA NR LI/855/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 stycznia 2010 r.
         minus UCHWAŁA NR LI/856/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 stycznia 2010 r.
         minus UCHWAŁA NR LI/857/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 stycznia 2010 r.
         minus UCHWAŁA NR LI/858/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 stycznia 2010 r.
         minus UCHWAŁA NR LI/859/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 stycznia 2010 r.
         minus UCHWAŁA NR LI/860/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 stycznia 2010 r.
         minus UCHWAŁA NR LI/861/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 stycznia 2010 r.
         minus UCHWAŁA NR LI/862/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 stycznia 2010 r.
         minus UCHWAŁA NR LI/863/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 stycznia 2010 r.
         minus UCHWAŁA NR LI/864/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 stycznia 2010 r.
         minus UCHWAŁA NR LI/865/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 stycznia 2010 r.
         minus UCHWAŁA NR LI/866/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 stycznia 2010 r.
         minus UCHWAŁA NR LI/867/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 stycznia 2010 r.
      plus LII Sesja Rady Miejskiej
      plus LIII Sesja Rady Miejskiej
      plus LIV Sesja Rady Miejskiej
      plus LV Sesja Rady Miejskiej
      plus LVI Sesja Rady Miejskiej
      plus LVIII Sesja Rady Miejskiej
      plus LIX Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej
      plus LX Sesja Rady Miejskiej
      plus LXI Sesja Rady Miejskiej
      plus LXII Sesja Rady Miejskiej
      plus LXIII Sesja Rady Miejskiej
      plus LXIV Sesja Rady Miejskiej
      plus LXV Sesja Rady Miejskiej
      plus I Sesja Rady Miejskiej
      plus II Sesja Rady Miejskiej
      plus III Sesja Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2009
   plus Uchwały 2008
   plus Uchwały 2007
   plus Uchwały 2005
   plus Uchwały 2006
   plus Uchwały 2004
   plus Uchwały 2003
   plus Uchwały 2002
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


UCHWAŁA NR LI/864/2010
RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU
z dnia 28 stycznia 2010 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.), uchwala się co następuje:
 

 
 
      § 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę
1.451.700 zł
w tym:
 
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
25.500,-
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 
25.500,-
§ 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności
oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
25.500,-
 
 
Dział 801 Oświata i wychowanie
26.200,-
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe
26.200,-
§ 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących
gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane
z innych źródeł 
26.200,-
 
 
Dział 926 Kultura fizyczna i sport
1.400.000,-
Rozdział 92601 Obiekty sportowe
1.400.000,-
§ 6208 Dotacje rozwojowe
1.400.000,-

 

      § 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę
1.508.900 zł
w tym:
 
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
108.900,-
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 
83.400,-
§ 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób
fizycznych
83.400,-
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
25.500,-

 

Dział 926 Kultura fizyczna i sport
1.400.000,-
Rozdział 92601 Obiekty sportowe
1.400.000,-
§ 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
1.400.000,-

§3. Zwiększa się planowany deficyt budżetu gminy Barlinek do kwoty 11.985.833 zł.

§4. Ustala się przychody Gminy Barlinek w wysokości 13.493.947 zł,
1) z kredytów i obligacji (§ 952 lub § 931) – 10.089.024 zł
2) ze spłaty udzielonych pożyczek – 3.768 zł,
3) wolnych środków jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającym z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 3.401.155 zł.

§5. Ustala się rozchody budżetu Gminy Barlinek w wysokości 1.508.114 zł przeznaczeniem na :
1) spłatę rat dla GBS Barlinek (§ 992) w wysokości 732.272 zł,
2) spłatę rat kredytu dla Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie (§ 992) 775.842 zł.

§6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Barlinka.

§7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ilość odwiedzin: 3461
Nazwa dokumentu: UCHWAŁA NR LI/864/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 stycznia 2010 r.
Skrócony opis: Zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2010 rok
Podmiot udostępniający: UM Barlinek / Rada Miejska
Osoba, która wytworzyła informację: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która odpowiada za treść: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która wprowadzała dane: Magdalena Diaków
Data wytworzenia informacji: 2010-02-03 12:27:20
Data udostępnienia informacji: 2010-02-03 12:27:20
Data ostatniej aktualizacji: 2010-02-03 12:31:10

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner