logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
minus Uchwały
   minus Uchwały VIII kadencji Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2018
   plus Uchwały 2017
   plus Uchwały 2016
   plus Uchwały 2015
   plus Uchwały 2014
   plus Uchwały 2013
   plus Uchwały 2012
   plus Uchwały 2011
   plus Uchwały 2010
   minus Uchwały 2009
      plus XXXIII Sesja Rady Miejskiej
      plus XXXIV Sesja Rady Miejskiej
      plus XXXV Sesja Rady Miejskiej
      plus XXXVI Sesja Rady Miejskiej
      plus XXXVII Sesja Rady Miejskiej
      plus XXXVIII Sesja Rady Miejskiej
      plus XXXIX Sesja Rady Miejskiej
      minus XL Sesja Rady Miejskiej
         minus UCHWAŁA NR XL/583/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 28 maja 2009r.
         minus UCHWAŁA NR XL/584/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia28 maja 2009r.
         minus UCHWAŁA NR XL/585/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 28 maja 2009r.
         minus UCHWAŁA NR XL/586/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 28 maja 2009r.
         minus UCHWAŁA NR XL/587/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 28 maja 2009r.
         minus UCHWAŁA NR XL/588/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 28 maja 2009r.
         minus UCHWAŁA NR XL/589/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 28 maja 2009r.
         minus UCHWAŁA NR XL/590/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 28 maja 2009r.
         minus UCHWAŁA NR XL/591/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 28 maja 2009r.
         minus UCHWAŁA NR XL/592/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 28 maja 2009r.
         minus UCHWAŁA NR XL/593/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 28 maja 2009r.
         minus UCHWAŁA NR XL/594/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 28 maja 2009r.
         minus UCHWAŁA NR XL/595/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 28 maja 2009r.
         minus UCHWAŁA NR XL/596/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 28 maja 2009r.
         minus UCHWAŁA NR XL/597/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 28 maja 2009r.
         minus UCHWAŁA NR XL/598/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 28 maja 2009r.
         minus UCHWAŁA NR XL/599/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 28 maja 2009r.
         minus UCHWAŁA NR XL/600/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 28 maja 2009r.
         minus UCHWAŁA NR XL/601/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 28 maja 2009r.
         minus UCHWAŁA NR XL/602/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 28 maja 2009r.
      plus XLII Sesja Rady Miejskiej
      plus XLIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej
      plus XLIV Sesja Rady Miejskiej
      minus XLV Sesja Rady Miejskiej
      plus XLVI Sesja Rady Miejskiej
      plus XLVII Sesja Rady Miejskiej
      plus XLVIII Sesja Rady Miejskiej
      plus XLIX Sesja Rady Miejskiej
      plus L Sesja Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2008
   plus Uchwały 2007
   plus Uchwały 2005
   plus Uchwały 2006
   plus Uchwały 2004
   plus Uchwały 2003
   plus Uchwały 2002
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


UCHWAŁA Nr XL/602/2009
Rady Miejskiej w Barlinku
z dnia 28 maja 2009 r.

 

zmieniająca uchwałę w sprawie utrzymania czystości, porządku
i gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Barlinek.

 


Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591, zm.; z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2002 r. Nr 153, poz. 1271; z 2004 r. Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. poz. 172 Nr 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (z 2005 r. Dz. U. Nr 236; zm.; z 2006r. Nr 144, poz. 1042; Nr 180, poz. 1495; z 2009r. Nr 223, poz. 1464 i Nr 18, poz.97) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. W uchwale Nr L/366/2006 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie utrzymania czystości, porządku i gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Barlinek (Dz.Urz.Woj. Zachodniopomorskiego Nr 78, poz. 1356) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 15 pkt.1 litera „a” i „e” otrzymują brzmienie :
„a) w zwartej zabudowie jednorodzinnej miasta i wsi stosuje się pojemniki o pojemności od 60 l do 1100 l”,
„e) pojemniki na odpady komunalne zmieszane powinny być opróżniane zgodnie z zawartą umową, o której mowa w § 14 pkt 3, z częstotliwością minimum raz na dwa tygodnie;”

2) w § 15 dodaje się pkt.12, 13 i 14 , które otrzymują brzmienie:

„12) ustala się minimalne normatywne ilości odpadów komunalnych stałych, wytwarzanych na nieruchomościach w ciągu dwóch tygodni, w następujących ilościach:
a) 1,1 m3 dla szkół, przedszkoli, żłobków, szpitali, internatów, hoteli, pensjonatów itp.;
b) 0,48 m3 dla punktów handlowych : barów, restauracji, pizzerii, ogródków piwnych itp. (jeżeli występuje konsumpcja na miejscu),
c) 0,06 m3 dla każdego punktu usługowego,
d) 0,24 m3 dla punktów handlowych o powierzchni do 100 m2,
e) 2,2 m3 dla placówek handlowych o powierzchni powyżej 100 m2,
f) 2,2 m3 dla ogrodów działkowych w okresie od 1 marca do 31 października
i 1,1 m3 poza tym okresem;
f) 0,11 m3 dla zespołów garaży wolnostojących (dla ilości do 10 szt.),
g) 0,06 m3 dla posesji mieszkalnych jednorodzinnych i lokali mieszkalnych w zabudowie wielorodzinnej,
h) 0,48 m3 dla warsztatów samochodowych,

13) minimalne ilości odpadów określone w pkt.12 są podstawą do określania ilości odbieranych odpadów i częstotliwości opróżniania pojemników w umowie zawartej z firmą odbierającą odpady od właścicieli nieruchomości zlokalizowanych w Gminie Barlinek,

14) jednostką miary służącą do określania ilości odpadów odbieranych od właścicieli nieruchomości jest „metr sześcienny” - odpowiedzialność za zawarcie prawidłowej umowy ciąży na podmiocie gospodarczym świadczącym usługi odbioru odpadów.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Barlinka.

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
 

Ilość odwiedzin: 3038
Nazwa dokumentu: UCHWAŁA NR XL/602/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 28 maja 2009r.
Skrócony opis: zmieniająca uchwałę w sprawie utrzymania czystości, porządku i gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Barlinek.
Podmiot udostępniający: Rada Miejska w Barlinku
Osoba, która wytworzyła informację: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która odpowiada za treść: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która wprowadzała dane: Piotr Uberman
Data wytworzenia informacji: 2009-06-04 09:32:17
Data udostępnienia informacji: 2009-06-04 09:32:17
Data ostatniej aktualizacji: 2009-06-04 09:35:13

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner