logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
minus Uchwały
   minus Uchwały VIII kadencji Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2018
   plus Uchwały 2017
   plus Uchwały 2016
   plus Uchwały 2015
   plus Uchwały 2014
   plus Uchwały 2013
   plus Uchwały 2012
   plus Uchwały 2011
   plus Uchwały 2010
   minus Uchwały 2009
      plus XXXIII Sesja Rady Miejskiej
      plus XXXIV Sesja Rady Miejskiej
      plus XXXV Sesja Rady Miejskiej
      plus XXXVI Sesja Rady Miejskiej
      plus XXXVII Sesja Rady Miejskiej
      plus XXXVIII Sesja Rady Miejskiej
      plus XXXIX Sesja Rady Miejskiej
      minus XL Sesja Rady Miejskiej
         minus UCHWAŁA NR XL/583/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 28 maja 2009r.
         minus UCHWAŁA NR XL/584/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia28 maja 2009r.
         minus UCHWAŁA NR XL/585/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 28 maja 2009r.
         minus UCHWAŁA NR XL/586/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 28 maja 2009r.
         minus UCHWAŁA NR XL/587/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 28 maja 2009r.
         minus UCHWAŁA NR XL/588/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 28 maja 2009r.
         minus UCHWAŁA NR XL/589/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 28 maja 2009r.
         minus UCHWAŁA NR XL/590/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 28 maja 2009r.
         minus UCHWAŁA NR XL/591/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 28 maja 2009r.
         minus UCHWAŁA NR XL/592/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 28 maja 2009r.
         minus UCHWAŁA NR XL/593/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 28 maja 2009r.
         minus UCHWAŁA NR XL/594/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 28 maja 2009r.
         minus UCHWAŁA NR XL/595/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 28 maja 2009r.
         minus UCHWAŁA NR XL/596/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 28 maja 2009r.
         minus UCHWAŁA NR XL/597/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 28 maja 2009r.
         minus UCHWAŁA NR XL/598/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 28 maja 2009r.
         minus UCHWAŁA NR XL/599/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 28 maja 2009r.
         minus UCHWAŁA NR XL/600/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 28 maja 2009r.
         minus UCHWAŁA NR XL/601/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 28 maja 2009r.
         minus UCHWAŁA NR XL/602/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 28 maja 2009r.
      plus XLII Sesja Rady Miejskiej
      plus XLIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej
      plus XLIV Sesja Rady Miejskiej
      minus XLV Sesja Rady Miejskiej
      plus XLVI Sesja Rady Miejskiej
      plus XLVII Sesja Rady Miejskiej
      plus XLVIII Sesja Rady Miejskiej
      plus XLIX Sesja Rady Miejskiej
      plus L Sesja Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2008
   plus Uchwały 2007
   plus Uchwały 2005
   plus Uchwały 2006
   plus Uchwały 2004
   plus Uchwały 2003
   plus Uchwały 2002
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


UCHWAŁA NR XL/601/2009
RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU
z dnia 28 maja 2009 r.

 w sprawie zapobiegania bezdomności zwierząt.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.1984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717 i Nr 162 , poz. 1568,z 2004r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 214, poz. 1806, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, z 2006r. Nr 17 poz. 128 , nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111 i z 2009r. Nr 223, poz.1458) oraz art.11a ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003r. Nr 106, poz. 1002, z 2004r. Nr 69, poz.. 625, Nr 92, poz.880, Nr 96, poz. 959, z 2005r. Nr 33, poz. 289, z 2006r. Nr 175, poz. 1462, z 2007r. Nr 249, poz. 1830, z 2008r. Nr 249, poz.1830, z 2008r. Nr 199, poz. 1227 i z 2009r. Nr 18, poz.97)uchwala się co następuje:

 §1. Przyjmuje się program zapobiegający: bezdomności psów i kotów oraz przebywaniu zwierząt dzikich na terenach miejscowości Gminy Barlinek , zwany dalej „Programem”.

§2. Celem programu jest:
1) zapobieganie porzucaniu psów,
2) zapobieganie przebywaniu psów bez opieki na terenach publicznych,
3) zmniejszenie zagrożeń dla mieszkańców gminy powodowane przez psy przebywające bez opieki na terenach publicznych,
4) sprawniejsze usuwanie zwierząt dzikich z terenów miejscowości Gminy Barlinek,
5) zmniejszenie populacji kotów bezdomnych przebywających na terenie Gminy Barlinek.

§3. Program obejmuje następujące działania:
1) (Rozstrzygnięciem nadzorczym znak: NK.4.WE.0911/52/09 z dnia 30 czerwca 2009 r. Wojewoda Zachodniopomorski stwierdził nieważność §3 pkt 1),
2) (Rozstrzygnięciem nadzorczym znak: NK.4.WE.0911/52/09 z dnia 30 czerwca 2009 r. Wojewoda Zachodniopomorski stwierdził nieważność §3 pkt 2),
3) okresowe poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych agresywnych psów,
4) edukację w zakresie walki z bezdomnością zwierząt,
5) usuwanie zwierząt dzikich z terenu miejscowości Gminy Barlinek,
6) sterylizację i kastrację kotów oraz usypianie ślepych miotów,
7) wyłapywanie bezpańskich zwierząt.

§4. (Rozstrzygnięciem nadzorczym znak: NK.4.WE.0911/52/09 z dnia 30 czerwca 2009 r. Wojewoda Zachodniopomorski stwierdził nieważność §4).

§5. (Rozstrzygnięciem nadzorczym znak: NK.4.WE.0911/52/09 z dnia 30 czerwca 2009 r. Wojewoda Zachodniopomorski stwierdził nieważność §5).

§6.
Kontrola znakowania i prawidłowego utrzymania psów prowadzona będzie poprzez :
1) okresowe wyłapywanie psów przebywających bez opieki na terenie miasta i gminy Barlinek, na zasadach określonych w odrębnych przepisach:
a) powiadomienie mieszkańców, w odpowiednio wcześniejszym terminie, o zamiarze przeprowadzenia na terenie gminy, w określonym czasie, akcji wyłapywania bezdomnych zwierząt,
b) wyłapywanie wykonuje podmiot gospodarczy posiadający umowę z Burmistrzem Barlinka, przy udziale Policji i Lekarza Weterynarii,
c) (Rozstrzygnięciem nadzorczym znak: NK.4.WE.0911/52/09 z dnia 30 czerwca 2009 r. Wojewoda Zachodniopomorski stwierdził nieważność §6 pkt 1 lit. c),
d) przechowanie złapanych psów przez podmiot wyłapujący, do czasu wywozu, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami:
- przechowywanie nastąpi nie dłużej niż 7 dni,
- miejsce przetrzymywania podane zostanie do wiadomości mieszkańcom Gminy i Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii,
e) przewóz wyłapanych psów do schroniska dla zwierząt, z którym zawarto stosowną umowę,
2) (Rozstrzygnięciem nadzorczym znak: NK.4.WE.0911/52/09 z dnia 30 czerwca 2009 r. Wojewoda Zachodniopomorski stwierdził nieważność §6 pkt 2),
3) (Rozstrzygnięciem nadzorczym znak: NK.4.WE.0911/52/09 z dnia 30 czerwca 2009 r. Wojewoda Zachodniopomorski stwierdził nieważność §6 pkt 3).

§7. Usuwanie psów agresywnych, bezdomnych oraz zwierząt dzikich odbywać się będzie poprzez zlecenie takiej usługi podmiotom, spełniającym wymagania § 5 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz.U. Nr 116, poz.753) , w celu natychmiastowego ich usunięcia :
a) psy bezdomne agresywne, stanowiące zagrożenie dla mieszkańców gminy, będą zabierane z miejsc publicznych na podstawie decyzji Burmistrza i kierowane są do nowego właściciela - bez konieczności ich przetrzymywania (w przypadku braku nowego właściciela psy będą przewożone do schroniska, z którym zawarto stosowną umowę),
b) Gmina ewidencjonuje przekazywanie psów bezdomnych nowym właścicielom - w celu ewentualnego zwrotu osobom, które zagubiły psy,
c) zwierzęta dzikie usuwane z miejscowości Gminy Barlinek przewożone będą na tereny leśne uzgodnione z Nadleśnictwem i Kołami Łowieckimi.

§8. Edukacją w zakresie walki z bezdomnością zwierząt koordynuje Urząd Miejski przy współpracy z dyrektorami szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz organizacjami zajmującymi się ochroną zwierząt, dotyczącą m.in.:
1) praw i obowiązków wynikających z faktu nabycia i posiadania psa lub kota,
2) konsekwencji wynikających z niekontrolowanego wzrostu populacji zwierząt.

§9. Koszt wyłapania, transportu i utrzymania w schronisku zwraca Gminie właściciel złapanego psa, jednorazowo w wysokości 800,00 zł. Wysokość tej kwoty jest corocznie podnoszona o 5%. W terminie 7 dni od daty złapania psa właściciel psa zobowiązany jest: zwrócić Gminie w/w koszty a następnie odebrać psa ze schroniska. (Rozstrzygnięciem nadzorczym znak: NK.4.WE.0911/52/09 z dnia 30 czerwca 2009 r. Wojewoda Zachodniopomorski stwierdził nieważność w zakresie wyrazów -  "Psy nieodebrane w terminie przekazywane są nowemu właścicielowi"). Należności niezapłacone w terminie będą ściągane w trybie określonym w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.


§10. Ograniczanie populacji bezdomnych kotów, przebywających na terenie miasta Barlinka, odbywać się będzie w sposób następujący:
a) zarządca nieruchomości zbiorowego zamieszkiwania zgłasza do Urzędu Miejskiego wniosek w sprawie rozwiązania problemu bezdomnych kotów, przebywających na terenie nieruchomości, zawierający:
- miejsce występowania,
- ilość zwierząt,
- rodzaj uciążliwości,
b) Urząd Miejski zleca lekarzowi weterynarii wykonanie :
- sterylizacji kotek,
- kastracji kotów,
- uśpienie ślepych miotów,
c) Urząd Miejski zleca podmiotom gospodarczym (posiadającym niezbędne zezwolenia) wyłapywanie kotów, transport oraz przetrzymywanie do czasu zakończenia leczenia po zabiegu.

 §11. Koszty realizacji programu ponosi budżet Gminy Barlinek.

§12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Barlinka.

§13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni, od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 

Ilość odwiedzin: 3402
Nazwa dokumentu: UCHWAŁA NR XL/601/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 28 maja 2009r.
Skrócony opis: w sprawie zapobiegania bezdomności zwierząt.
Podmiot udostępniający: Rada Miejska w Barlinku
Osoba, która wytworzyła informację: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która odpowiada za treść: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która wprowadzała dane: Magdalena Diaków
Data wytworzenia informacji: 2009-06-04 09:26:45
Data udostępnienia informacji: 2009-06-04 09:26:45
Data ostatniej aktualizacji: 2009-08-05 07:58:08

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner