logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
minus Uchwały
   minus Uchwały VIII kadencji Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2018
   plus Uchwały 2017
   plus Uchwały 2016
   plus Uchwały 2015
   plus Uchwały 2014
   plus Uchwały 2013
   plus Uchwały 2012
   plus Uchwały 2011
   plus Uchwały 2010
   minus Uchwały 2009
      plus XXXIII Sesja Rady Miejskiej
      plus XXXIV Sesja Rady Miejskiej
      plus XXXV Sesja Rady Miejskiej
      plus XXXVI Sesja Rady Miejskiej
      plus XXXVII Sesja Rady Miejskiej
      minus XXXVIII Sesja Rady Miejskiej
         minus UCHWAŁA NR XXXVIII/574/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 23 kwietnia 2009r.
         minus UCHWAŁA NR XXXVIII/575/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 23 kwietnia 2009r.
         minus UCHWAŁA NR XXXVIII/576/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 23 kwietnia 2009r.
         minus UCHWAŁA NR XXXVIII/577/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 23 kwietnia 2009r.
         minus UCHWAŁA NR XXXVIII/578/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 23 kwietnia 2009r.
         minus UCHWAŁA NR XXXVIII/579/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 23 kwietnia 2009r.
         minus UCHWAŁA NR XXXVIII/580/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 23 kwietnia 2009r.
         minus UCHWAŁA NR XXXVIII/581/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 23 kwietnia 2009r.
      plus XXXIX Sesja Rady Miejskiej
      plus XL Sesja Rady Miejskiej
      plus XLII Sesja Rady Miejskiej
      plus XLIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej
      plus XLIV Sesja Rady Miejskiej
      minus XLV Sesja Rady Miejskiej
      plus XLVI Sesja Rady Miejskiej
      plus XLVII Sesja Rady Miejskiej
      plus XLVIII Sesja Rady Miejskiej
      plus XLIX Sesja Rady Miejskiej
      plus L Sesja Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2008
   plus Uchwały 2007
   plus Uchwały 2005
   plus Uchwały 2006
   plus Uchwały 2004
   plus Uchwały 2003
   plus Uchwały 2002
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
minus Polityka Jakości
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


UCHWAŁA NR XXXVIII/575/2009
RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU
z dnia 23 kwietnia 2009 r.


w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2009 rok


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.), uchwala się co następuje:
 

 

      § 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę
147.144 zł
 z tego:
 
 dochody własne
147.144,-
w tym:
 
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od 
innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 
oraz wydatki związane z ich poborem  
51.700,-
Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku
od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
21.700,-
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków
i opłat
21.700,-
Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na  
podstawie ustaw
30.000,-
§ 0690 Wpływy z różnych opłat
30.000,-
 

Dział 926 Kultura fizyczna i sport
95.444,-
Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 
95.444,-
§ 8538 Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej
przeznaczone na finansowanie programów i projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych
95.444,-

      § 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę
151.037 zł
 z tego:
 
 wydatki własne
151.037,-
w tym:
 
Dział 600 Transport i łączność
22.000,-
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie
15.000,-
§ 6630 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa
na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego
15.000,-
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne
7.000,-
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia
7.000,-

Dział 750 Administracja publiczna gminna
7.140,-
Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  
7.140,-
§ 4300 Zakup usług pozostałych
5.000,-
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
2.140,-
 
 
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
40.771,-
Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne
40.771,-
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
671,-
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe
40.100,-
 
 
Dział 801 Oświata i wychowanie
15.845,-
Rozdział 80104 Przedszkola
15.845,-
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej
jednostki systemu oświaty
15.845,-
 
 
Dział 852 Pomoc społeczna
47.879,-
Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej
39.579,-
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
6.007,-
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
2.232,-
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
14.560,-
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy
2.730,-
§ 4300 Zakup usług pozostałych
9.800,-
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
4.250,-
Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
8.300,-
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
1.360,-
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
2.700,-
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy
640,-
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
telefonii komórkowej
1.400,-
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
2.200,-
 
 
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
5.402,-
Rozdział 90095 Pozostała działalność
5.402,-
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe
5.402,-

 

Dział 926 Kultura fizyczna i sport
12.000,-
Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej
9.000,-
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
9.000,-
Rozdział 92695 Pozostała działalność
3.000,-
§ 4300 Zakup usług pozostałych
3.000,-
 
 
 
 

      § 3. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy o kwotę
46.173 zł
 z tego:
 
 wydatki własne
46.173,-
w tym:
 
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
40.771,-
Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne
40.771,-
§ 4300 Zakup usług pozostałych
40.771,-
 

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
5.402,-
Rozdział 90095 Pozostała działalność
5.402,-
§ 4300 Zakup usług pozostałych 
5.402,-

 


§ 4. Zmniejsza się planowany deficyt budżetu Gminy do kwoty 9.789.990 zł.

§ 5. Zmniejsza się kwotę przychodów do wysokości 11.540.557 zł, w tym kwotę przychodów z kredytów (§ 952) lub obligacji (§ 931) do wysokości 11.536.789 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Barlinka.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Ilość odwiedzin: 2606
Nazwa dokumentu: UCHWAŁA NR XXXVIII/575/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 23 kwietnia 2009r.
Skrócony opis: w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2009 rok
Podmiot udostępniający: Rada Miejska w Barlinku
Osoba, która wytworzyła informację: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która odpowiada za treść: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która wprowadzała dane: Piotr Uberman
Data wytworzenia informacji: 2009-04-29 13:24:01
Data udostępnienia informacji: 2009-04-29 13:24:01
Data ostatniej aktualizacji: 2009-04-29 13:53:59

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner