logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
plus Uchwały
minus Zarządzenia
   minus Zarządzenia - 2019
   minus Zarządzenia - 2018
   minus Zarządzenia - 2017
   minus Zarządzenia - 2016
   minus Zarządzenie - 2015
   minus Zarządzenia - 2014
   minus Zarządzenia - 2013
   minus Zarządzenia - 2012
   minus Zarządzenia - 2011
   minus Zarządzenia - 2010
   minus Zarządzenia - 2009
   minus Zarządzenia - 2008
   minus Zarządzenia - 2007
   minus Zarządzenia - 2006
   minus Zarządzenia - 2005
   minus Zarządzenia - 2004
plus Plany, strategie i programy
plus Projekty Uchwał
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
minus Polityka Jakości
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Protokoły Rady Miejskiej
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
 WYBORY
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


REJESTR ZARZĄDZEŃ BURMISTRZA BARLINKA
WYDANYCH W 2009 ROKU

Lp.
Nr Zarządzenia
W sprawie
Data
Uwagi
1
1/2009
Ustalenia pogotowia kasowego na 2009 rok
05.01.2009
RF.I.
2
2/2009
Układu wykonawczego budżetu Gminy Barlinek na 2009 rok.
09.01.2009
RF.I.
3
3/2009
Podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
09.01.2009
RGM.II.
4
4/2009
Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz właściciela działki sąsiedniej, położonej w obr.2 w Barlinku przy ul. Sportowej.
09.01.2009
RGM.IV.
5
5/2009
Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, położonej w obr.2 m. Barlinka przy ul. Dworcowej
13.01.2009
RGM.IV.
6
6/2009
Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, położonej w obr. 1 m. Barlinek
13.01.2009
RGM.IV.
7
7/2009
Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w obr. Swadzim gm. Barlinek
13.01.2009
RGM.IV.
8
8/2009
Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, położonej w obr. 2 m. Barlinek przy ul. Długiej
13.01.2009
RGM.IV.
9
9/2009
Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, położonej w obr. Moczkowo, gm. Barlinek.
13.01.2009
RGM.IV.
10
10/2009
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddana w dzierżawę w drodze bezprzetargowej położonej w obr. 2 m. Barlinek przy ul. Leśnej stanowiącej własność Gminy Barlinek, administrowanej przez PGK Sp. z o.o. w Barlinku.
13.01.2009
RGM.IV.
11
11/2009
Upoważnienia gminnych jednostek organizacyjnych do dokonywani przeniesień planowanych wydatków między paragrafami.
13.01.2009
RF.I.
12
12/2009
Zasad zwrotu kosztów związanych z realizacją zadań polegających na usuwaniu i utylizacji elementów i materiałów zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie Miasta i Gminy Barlinek ze środków GFOŚiGW
28.01.2009
RGM.III.
13
13/2009
Sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki gruntu położonej w Barlinku przy ul. Gorzowskiej w celu poprawienia warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości.
28.01.2009
RG.IV.
14
14/2009
Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w Barlinku przy ul. Gorzowskiej.
28.01.2009
RG.IV.
16
16/2009
Rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2009 roku zadania publicznego z zakresu pomocy publicznej.
30.01.2009
RO.VII.
17
17/2009
Rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2009 roku zadań publicznych.
30.01.2009
RO.VII.
18
18/2009
Rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizacje w 2009 roku zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
30.01.2009
RO.VII.
19
19/2009
Powołania komisji przetargowej do otwarcia, porównania i oceny ofert na przetarg na sprzedaż szyn kolejowych z nieużytecznego torowiska.
28.01.2009
RGM.II.
20
20/2009
Wydzielenia lokali z części mieszkaniowego zasobu gminy z przeznaczeniem na lokale socjalne.
05.02.2009
RGM.III.
21
21/2009
Powołania Jednostki Zarządzającej Projektem "Budowy promenady wraz z zagospodarowaniem terenów nad Jeziorem Barlineckim przy ul. Jeziornej w Barlinku na cele turystyczno - rekreacyjne".
05.02.2009
RI.I.
22
22/2009
Sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki gruntu położonej w Barlinku przy ul. Gorzowskiej w celu poprawienia warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości.
05.02.2009
RG.IV.
23
23/2009
Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w m. Żelice gm. Barlinek, działka nr 177/4
05.02.2009
RG.IV.
24
24/2009
Ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży położonej w Barlinku, działka nr 347/2
05.02.2009
RG.IV.
25
25/2009
Zmian w budżecie Gminy Barlinek na 2009 rok
12.02.2009
RF.I.
26
26/2009
Powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości położonych w Barlinku przy ul. Przemysłowej z przeznaczeniem na prowadzenie działalność i gospodarczej, preferowane zagospodarowanie na cele parkingowe.
05.02.2009
RGM.IV.
27
27/2009
Powołania Zespołu Roboczego do przygotowania, realizacji, rozliczenia i koordynacji projektu pn: "Budowa i przebudowa dróg łączących północną część Miasta Barlinek z drogą wojewódzką DW 156".
17.02.2009
RI.V.
28
28/2009
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, położonych w obr. 1 i 2 m. Barlinek, stanowiących własność Gminy Barlinek, administrowanych przez Barlineckie TBS w Barlinku. Sp. z o.o.
19.02.2009
RGM.IV.
28 A
28 A/2009
Ustalenia procedur kontroli finansowej w Urzędzie Miejskim w Barlinku.
17.02.2009
RF.I.
29
29/2009
Ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetowych na 2009 rok
17.02.2009
RF.I.
30
30/2009
Regulaminu kontroli wewnętrznej w Gminie Barlinek
26.02.2009
KW
31
31/2009
Zatwierdzenia rocznego planu kontroli finansowej jednostek podległych Burmistrzowi Barlinka.
26.02.2009
KW
32
32/2009
Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Barlinku.
26.02.2009
Sekretarz Barlinka
33
33/2009
Regulaminu przeprowadzania okresowej oceny pracowników samorządowych
26.02.2009
Sekretarz Barlinka
34
34/2009
Szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Miejskim w Barlinku.
26.02.2009
Sekretarz Barlinka
35
35/2009
Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, położonych w obr. 1 i 2 m. Barlinek stanowiących własność Gminy Barlinek, administrowanych przez PGK Sp. z o.o. w Barlinku.
19.02.2009
RGM.IV.
36
36/2009
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, położonych w obr. 1 i 2 m. Barlinek oraz obr. Równo i obr. Moczydło gm. Barlinek, stanowiących własność Gminy Barlinek, administrowanych przez Barlineckie TBS Sp. z o.o.
19.02.2009
RGM.IV.
37
37/2009
Refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok przy pracy na stanowiskach z monitorami ekranowymi.
02.03.2009
RF.I.
38
38/2009
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców położonych w obr 2 m. Barlinek.
19.02.2009
RGM.IV.
39
39/2009
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz właściciela działki sąsiedniej, położonej w obr. 2 m. Barlinek przy ul. Sportowej działka nr 660/1
19.02.2009
Traci moc zarządzenie Nr 157/2008 z 13.11.2008 roku
40
40/2009
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, działka nr 146 o pow. 200m2 położonej w Płonnie.
29.02.2009
RGM.IV.
41
41/2009
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w obr. 2 m. Barlinek przy ul. Szewskiej.
19.02.2009
RGM.IV.
42
42/2009
Ustalenia stawek czynszowych za dzierżawę lub najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Barlinek
20.02.2009
RGM.IV.
Zmieniające zarządzenieNr 36/2008
43
43/2009
Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2009 roku zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu
03.03.2009
RO.VII.
44
44/2009
Nabycia nieruchomości gruntowej działka nr 41/3 o pow. 0,0531 ha we wsi Dzikowo na rzecz Gminy Barlinek
05.03.2009
RG.VI.
45
45/2009
Zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2009 rok
28.02.2009
RF.I.
46
46/2009
Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na rzecz właścicieli i użytkowników wieczystych, położonej w obr. 1 m. Barlinek przy ul. Podgórnej.
05.03.2009
RGM.IV.
47
47/2009
Ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży działka nr 33 obr. Krzynka
05.03.2009
RG.IV.
48
48/2009
Ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży położonej w Barlinku przy ul. Moniuszki.
05.03.2009
RG.IV.
49
49/2009
Układu wykonawczego budżetu Gminy Barlinek na 2009 rok
10.03.2009
RF.I.
50
50/2009
Wydzielenia lokali z części mieszkaniowego zasobu gminy z przeznaczeniem na lokale socjalne.
12.03.2009
RGM.III.
51
51/2009
Powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomosci położonych w Barlinku przy ul. Jeziornej z przeznaczeniem na prowadzenie działalności rekreacyjno turystycznej oraz pensjonatowej zgodnie z mpzp terenu pomiędzy ulicami: Jeziorną, Gorzowska i brzegiem Jeziora Barlineckiego - tzw. "Starego Tartaku".
12.03.2009
RGM.IV.
52
52/2009
Oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Barlinku przy Rynku w celu poprawienia warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości.
26.02.2009
RG.IV.
53
53/2009
Wyznaczenia przewodniczącego komisji przetargowej i komisji przeprowadzającej rokowania na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Barlinek.
19.03.2009
RG.IV.
54
54/2009
Oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Barlinku przy ul. Słowackiego w celu poprawienia warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości.
19.03.2009
RG.IV.
55
55/2009
Uchylenia części Zarządzenia Nr 45/2009 z dnia 28 lutego 2009 roku.
17.03.2009
RF.I.
56
56/2009
Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Barlinku
19.03.2009
Zmieniające Zarządzenie Nr 32/2009 z dnia 26.02.2009
57
57/2009
Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonej w obr. 1 m. Barlinek, działka nr 237/26.
26.03.2009
RGM.VI.
58
58/2009
Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym położonej w obr. 2 m. Barlinek przy ul. Gorzowskiej, działka nr 465/2.
27.03.2009
RGM.VI.
59
59/2009
Prowadzenia ewidencji sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS o wydatkach strukturalnych poniesionych przez jednostkę budżetową Urzędu Miejskiego w Barlinku oraz jednostki organizacyjne Barlinek
30.03.2009
RF.I.
60
60/2009
Nabycia nieruchomości gruntowej na rzecz Gminy Barlinek, położonej w m. Równo działka nr 107
27.03.2009
RG.VI.
61
61/2009
Nieodpłatnego nabycia na własność Gminy Barlinek działki gruntu nr 123/9 o pow. 0,0345 ha obr. Ożar.
27.03.2009
RG.IV.
62
62/2009
Wyznaczenia na obszarze miasta i gminy Barlinek miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.
27.03.2009
RO.I.
63
63/2009
Zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2009 rok
31.03.2009
RF.I.
64
64/2009
Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzec dotychczasowego dzierżawcy położonej w obr. Dziedzice gm. Barlinek.
02.04.2009
RGM.VI.
65
65/2009
Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, położonej w obr. 2 m. Barlinek, działka nr 195.
02.04.2009
RGM.VI.
66
66/2009
Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzeatargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, położonej w obr. 2 m. Barlinek, działka nr 195
02.04.2009
RGM.VI.
67
67/2009
Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy położonej w obr. 2 m. Barlinek, działka nr 205/11.
02.04.2009
RGM.VI.
68
68/2009
Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, położonej w obr. 2 m. Barlinek, działki nr 195 i 189.
02.04.2009
RGM.VI.
69
69/2009
Wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości
31.03.2009
RF.I
70
70/2009
Zmiany Zarządzenia Nr 59 dot. prowadzenia ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS o wydatkach strukturalnych poniesionych przez jednostkę budżetową Urząd Miejski w Barlinku oraz jednostki organizacyjne Gminy Barlinek.
03.04.2009
RF.I.
71
71/2009
Rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2009 roku zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
16.04.2009
RO.VIII.
72
72/2009
Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Barlinku
09.04.2009
RO.I.
73
73/2009
Maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych Gminy Barlinek.
09.04.2009
RO.I.
74
74/2009
Sprzedaży nieruchomości - lokali mieszkalnych - stanowiących własność Gminy Barlinek, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
16.04.2009
RGM.II.
75
75/2009
Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje w 2009 roku zadania publicznego.
21.04.2009
RO.VII.
76
76/2009
Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2009 roku zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu.
21.04.2009
RO.VII.
77
77/2009
Ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży położonej w Barlinku przy ul. Wylotowej
23.04.2009
RG.IV.
78
78/2009
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych, położonych w obr. 1 m. Barlinek przy ul. Zielnej.
28.04.2009
RGM.IV.
79
79/2009
Powołania koordynatora gminnego odpowiedzialnego za szkolenie operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych i wsparcie techniczne obsługi informatycznej tych komisji w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 07 czerwca 2009 r.
30.04.2009
Sekretarz Barlinka
80
80/2009
Ustanowienia operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 07.czerwca 2009 r.
30.04.2009
Sekretarz Barlinka
81
81/2009
Zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2009 r.
30.04.2009
RF.I.
82
82/2009
Wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, położonych w obr. 1 i 2 m. Barlinek, stanowiących własność Gminy Barlinek, administrowanych przez Barlineckie TBS Sp. z o.o.
30.04.2009
RGM.IV. Zmieniające zarządzenie Nr 28/2009 z dnia 19 lutego 2009
83
83/2009
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, położonych w obr. 2 m. Barlinek działka nr 245/2 oraz część działki nr 246/22
07.05.2009
RGM.IV.
84
84/2009
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz właściciela działki sąsiedniej, położonej w obr. 2 m. Barlinek, działka nr 292/2 i 803/6.
07.05.2009
RGM.IV.
85
85/2009
Powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 07 czerwca 2009 roku.
11.05.2009
Sekretarz Barlinka
86
86/2009
Zmiany Zarządzenia Nr 32/09 Burmistrza Barlinka z dnia 26 lutego 2009 r. w spr. Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Barlinku
14.05.2009
RO.I.
Zmieniające zarządzenie Nr 32/09 z dnia 26.02.09 r.
87
87/2009
Uchwalenia preliminarza wydatków ze środków przewidzianych z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na rok 2009.
30.04.2009
OPS
88
88/2009
Podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
07.05.2009
RGM.II.
89
89/2009
Wprowadzenia Regulaminu dowożenia i odwożenia uczniów szkół z terenu Gminy Barlinek oraz ustalenia zakresu obowiązków przewożnika, opiekuna i uczniów w trakcie realizacji dowozu i odwozu.
14.05.2009
ROś.I.
90
90/2009
Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w Barlinku na „Górnym Tarasie”, dz. nr 248/9, 269/7, 270/9, 277/9, 279/3, 292/21.
14.05.2009
RG.IV.
91
91/2009
ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży położonej w Barlinku przy ul. Fabrycznej
14.05.2009
RG.IV.
92
92/2009
ustalenia stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Barlinek
14.05.2009
RGM.III.
93
93/2009
skrócenia okresu użytkowania wieczystego działek gruntu położonych w Barlinku
14.05.2009
RG.IV.
94
94/2009
skrócenia terminu wykupu obligacji serii E,G, I, K, M, O
18.05.2009
RF.I.
95
95/2009
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2009 roku zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu
25.05.2009
RO.I.
96
96/2009
wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej w Urzędzie Miejskim i Gminie Barlinek
28.05.2009
RF.I.
97
97/2009
zmian w budżecie Gminy Barlinek na 2009 rok
28.05.2009
RF.I.
98
98/2009
rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sporządzonego dla obszaru położonego na terenie miasta i gminy Barlinek pomiędzy ulicami: Szosową, Przemysłową, Okrętową i Szosą do Lipian
28.05.2009
RGM.VIII.
99
99/2009
rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2009 roku zadania publicznego
28.05.2009
RO.I.
100
100/2009
rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2009 roku zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
28.05.2009
RO.I.
101
101/2009
Uzupełnienia składu OKW Nr 13, powołanej w celu przeprowadzania wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 07 czerwca 2009 r.
03.06.2009
Sekretarz
102
102/2009
Wydzielenia lokali z części mieszkaniowego zasobu gminy z przeznaczeniem na lokale socjalne
04.06.2009
RGM.III.
103
103/2009
Określenia warunków korzystania i zasad odpłatności z tyt. wynajmowania świetlic wiejskich stanowiących własność Gminy Barlinek.
04.06.2009
RG.VI.
104
105/2009
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego działki sąsiedniej , położonej w obrębie 2 miasta Barlinek przy ul. Rynek
04.06.2009
ROś.I.
105
106/2009
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, położonych w obrębie 2 miasta Barlinka, stanowiących własność Gminy Barlinek, administrowanych przez Barlineckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Barlinku Sp. z o.o
18.06.2009
RGM.IV.
106
110/2009
w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2009 rok
18.06.2009
RF. I
107
111/2009
w sprawie wydzielenia lokali z części mieszkaniowego zasobu gminy z przeznaczeniem na lokale socjalne
25.06.2009
RGM.IV.
108
112/2009
wsprawiewydzielenia lokali z częścimieszkaniowegozasobu gminy zprzeznaczeniem na lokalesocjalne
25.06.2009
RGM.IV.
Zmieniające zarządzenie nr 28/2009 Burmistrza Barlinka z dnia 19.02.2009
109
114/2009
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2009 roku zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu
29.06.2009
RGM.IV.
Zmieniające zarządzenie nr 35/2008 Burmistrza Barlinka z dnia 19.02.2009
110
115/2009
w sprawie udzielenia poręczenia kredytu zaciągniętego przez Barlinecki Ośrodek Kultury na realizację projektu pt: „Wspólny projekt inwestycyjny polsko - niemieckiej współpracy transgranicznej : Europejskie Miejsce Spotkań Prenzlau „Uckerwelle” i Europejskie Miejsce Spotkań Barlinek”.
25.06.2009
RF. I
111
111/2009
Wydzielenia lokali z części mieszkaniowego zasobu gminy z przeznaczeniem na lokale socjalne.
25.06.2009
RGM.III.
112
112/2009
Wydzielenia lokali z części mieszkaniowego zasobu gminy z przeznaczeniem na lokale socjalne.
25.06.2009
RGM.III.
113
113/2009
Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze przetargu ustnego ograniczonego, położonego w obr. 1 m. Barlinek, stanowiącego własność Gminy Barlinek
25.06.2009
RGM.IV.
114
114/2009
Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2009 roku zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu.
29.06.2009
RO.VII.
115
115/2009
Udzielenia poręczenia kredytu zaciągniętego przez BOK na realizację projektu pt: "Wspólny projekt inwestycyjny polsko - niemieckiej współpracy transgranicznej: Europejskie Miejsce Spotkań Prenzlau "Uckerwelle" i Europejskie Miejsce Spotkań Barlinek".
25.06.2009
Skarbnik Barlinka
116
116/2009
Podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
25.06.2009
RGM.II.
117
117/2009
Rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2009 roku zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
02.07.2009
RO
118
118/2009
Powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego i przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego
01.07.2009
ROś
119
119/2009
Powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw nadawania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego i przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego.
01.07.2009
ROś
120
120/2009
Ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży położonych w Dziedzicach, ozn. nr 52/12 i 52/13
02.07.2009
RG.IV.
121
121/2009
Sprzedaży nieruchomości - lokali mieszkalnych, stanowiących przedmiot własności Gminy Barlinek, na rzecz najemcy.
02.07.2009
RGM.II.
122
122/2009
Ustalenia stawek czynszowych za dzierżawę lub najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Barlinek.
02.07.2009
Zmieniające zarządzenie Burmistrza Barlinka
Nr 36/2008 z dn.12.03.2008
123
123/2009
Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy na czas nieoznaczony nieruchomości gruntowej zabudowanej położ. w obr. Żydowo gm. Barlinek.
02.07.2009
RGM.IV.
124
124/2009
Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na czas nieoznaczony nieruchomości gruntowej położ. w Barlinku przy ul. Długiej oddanej w administrowanie BTBS Sp. z o.o.
02.07.2009
RGM.IV.
125
125/2009
Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na okres 3 lat nieruchomości gruntowej położ. w Barlinku przy ul. Gorzowskiej.
02.07.2009
RGM.IV.
126
126/2009
Zmian w budżecie Gminy Barlinek na 2009 rok.
30.06.2009
RF.I.
127
127/2009
Ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste położonej w Barlinku przy ul. Różanej, dz. nr 134/12
23.07.2009
RG.IV.
128
128/2009
Zbycia w drodze bezprzetargowej działki gruntu położonej w Barlinku przy ul. Górnej w celu poprawienia warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości.
23.07.2009
RG.IV.
129
129/2009
Zmian w budżecie Gminy Barlinek na 2009 rok.
23.07.2009
RF.I.
130
130/2009
Uchylające zarządzenie Burmistrza nr 106/2009 z dn. 18.06.2009 r. w spr. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, położonych w obr. 2 m. Barlinek, stanowiących własność Gminy Barlinek, administrowanych przez BTBS Sp. z o.o.
23.07.2009
RGM.IV.
131
131/2009
Zmieniające zarządzenie nr 32/2009 z dn. 19.02.2009 r. w spr. wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, poł. w obr. 1 i 2 m. Barlinek stanowiących własność Gminy Barlinek, administrowanych przez PGK Sp. z o.o.
23.07.2009
RGM.IV.
132
132/2009
Wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej na zbycie nieruchomości stanowiących Gminy Barlinek.
30.07.2009
RG.IV.
133
133/2009
Ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste położonej w Barlinku przy ul. Jeziornej.
30.07.2009
RG.IV.
134
134/2009
Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, położonych w obr. 1 m. Barlinek przy ul. Św. Bonifacego.
30.07.2009
RGM.IV.
135
135/2009
Zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2009 rok.
31.07.2009
RF.I.
136
136/2009
Oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej poł. w Barlinku na Górnym Tarasie w celu poprawienia warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości.
06.08.2009
RG.IV.
137
137/2009
w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej działki gruntu położonej w Barlinku przy ul. Moniuszki w celu poprawienia warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości
06.08.2009
RG.IV.
138
138/2009
Wydzielenia lokali z części mieszkaniowego zasobu gminy z przeznaczeniem na lokale socjalne. Lokal nr 6 w budynku nr 24 poł. przy ul. 32 Stycznia w Barlinku.
06.08.2009
RGM.III.
139
139/2009
Zmiany zarządzenia Nr 32/09 Burmistrza Barlinka z dnia 26 lutego 2009 r. w spr. Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiegow Barlinku.
06.08.2009
RO.I.
140
140/2009
Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz właścicieli działek sąsiednich położ. w Barlinku przy ul. Sportowej.
06.08.2009
RGM.IV.
141
141/2009
Zniesienia współwłasności nieruchomości, lokal mieszkalny przy ul. Koziej nr 6/1
06.08.2009
RGM.III.
142
142/2009
Usunięcia nieprawidłowości i uchybień stwierdzonych w trakcie kompleksowej kontroli przeprowadzonej przez RIO w Szczecinie.
14.08.2009
RF.I.
143
143/2009
Podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
13.08.2009
RGM.II.
144
144/2009
Rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2009 roku zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
20.08.2009
RO.VII.
145
145/2009
     
146
146/2009
Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetagowej położonej w obr. 1 m. Barlinek.
21.08.2009
RGM.IV.
147
147/2009
Sprzedaży nieruchomości - lokali mieszkalnych - stanowiących przedmiot własności Gminy Barlinek w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
20.08.2009
RGM.II.
148
148/2009
Zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2009 rok.
31.08.2009
RF.I.
149
149/2009
Ujednoliceniaokresu użytkowania wieczystego działek gruntu położonych w Barlinku
27.08.2009
RG.IV.
150
150/2009
Zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2009 rok
31.08.2009
RF.I.
151
151/2009
Ogłoszenia wykazu nieruchomości pol. w Barlinku przy ul. 31 Stycznia przeznaczonej do sprzedaży, działka nr 175/25
04.09.2009
RG.IV.
152
152/2009
Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży poł. w Barlinku przy ul. Kombatantów, działka nr 725/20
04.09.2009
RG.IV.
153
153/2009
Skarbnik
   
154
154/2009
Układu wykonawczego budżetu Gminy Barlinek na 2009 rok
18.09.2009
RF.I.
155
155/2009
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetrgowym, poł. w obr. 2 m. Barlinek przy ul. Bocznej oddanej w administrowanie Barlineckiemu TBS Sp. z o.o.
24.09.2009
RG.IV.
156
156/2009
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz właściciela nieruchomości przyległej, poł. w obr. 1 m. Barlinek przy ul. Zielnej.
24.09.2009
RGM.IV.
157
157/2009
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych dzierżawców, położonych w obr. 1 i 2 m. Barlinek oraz w gm. Barlinek stanowiących własność Gminy Barlinek.
24.09.2009
RGM.IV.
158
158/2009
Wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony w drodze przetargu ustnego ograniczonego ( dz. nr 142/12 o pow. 0,2000 ha ob. Ożar) do właścicieli działek przyległych,
24.09.2009
RGM.IV.
159
159/2009
Powołania komisji, która dokona oceny i wydzielenia dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do przekazania na makulaturę lub zniszczenia.
24.09.2009
Sekretarz Barlinka
160
160/2009
Powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.
24.09.2009
Sekretarz Barlinka
161
161/2009
Powołania i nadania regulaminu pracy, komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn: "odnowienie miejsca pamięci oraz wymiana stolarki okiennej w muzeum w Dziedzicach".
24.09.2009
RI.
162
162/2009
Zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2009 rok.
25.09.2009
RF.I.
163
163/2009
Udzielenia poręczenia kredytu zaciągniętego przez PW-K "Płonia" Sp. z o.o. w Barlinku.
25.09.2009
RF.I.
164
164/2009
Zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej poł. w Barlinku przy ul. 31 Stycznia, ozn. nr 551/21.
24.09.2009
RG.IV.
165
165/2009
Sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki gruntu poł. w Barlinku przy ul. Kasprowicza, działka nr 804/15 w celu poprawienia warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości.
24.09.2009
RG.IV.
166
166/2009
Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, poł. w obr. 1 m. Barlinek, stanowiącej własność Gminy Barlinek, administrowanej przez Barlineckie TBS Sp. z o.o. dz. nr 726/2
24.09.2009
RGM.IV.
167
167/2009
Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na rzecz właściciela i współwłaściciela działki sąsiedniej, poł. w obr. 1 m. Barlinek nr 665/47.
01.10.2009
RGM.IV.
168
168/2009
Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, poł. w obr. 1 m. Barlinek
01.10.2009
Zmieniające zarządzenie Nr 146/209 Burmistrza Barlinka z 20.08.2009 r.
169
169/2009
Obowiązku przeprowadzenia deratyzacji
01.10.2009
RGM.VI.
170
170/2009
Zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2009 rok
30.09.2009
RF.I.
171
171/2009
Ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży wpoł. w Mostkowie działki nr. 53/7 i 53/8
01.10.2009
RG.IV.
172
172/2009
Sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki gruntu poł. w Barlinku nr 665/49 w celu poprawienia warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości.
01.10.2009
RG.IV.
173
173/2009
Powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości poł. w Barlinku przy ul. Jeziornej tzw. "Stary Tartak"
06.10.2009
RGM.IV.
174
174/2009
Zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2009 r
30.09.2009
RF.I.
175
175/2009
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej poł. w obr. 2 m. Barlinek oraz obr. Rychnów, stanowiących własność Gminy Barlinek, administrowanych przez BTBS Sp. z o.o.
09.10.2009
RGM.IV.
176
176/2009
Podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
09.10.2009
RGM.II.
177
177/2009
Skrócenia okresu użytkowania wieczystego działek gruntu poł. w Barlinku nr 787/49 i 787/57
08.10.2009
RG.IV.
178
178/2009
Powołania Komisji do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na stanowisko trenera środowiskowego.
22.10.2009
Sekretarz Barlinka
179
179/2009
Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy położonej w obr. Dziedzice.
22.10.2009
Zmieniające zarządzenie Nr 41/2008 z dnia. 13.03.2008.
180
180/2009
Obciążenia kosztami opracowania dokumentacji niezbędnej do ustalenia służebności przesyłu osoby, na rzecz której ustala się służebności przesyłu na nieruchomościach komunalnych
22.10.2009
RGM.VI.
181
181/2009
Podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
22.10.2009
RGM.II.
182
182/2009
Sprzedaży nieruchomości - lokali mieszkalnych - stanowiących przedmiot własności Gminy Barlinek, w drodze bezprzetragowej na rzecz najemcy.
22.10.2009
RGM.II.
183
183/2009
Zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2009 rok.
30.10.2009
RF.I.
184
184/2009
Wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Barlinek.
29.11.2009
RG.IV.
185
185/2009
Zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2009 rok
05.11.2009
RF.I.
186
186/2009
Powołania rzeczoznawców do prowadzenia szacowania
05.11.2009
RG.VI.
187
187/2009
Przedłożenia Radzie Miejskiej projektu budżetu Gminy Barlinek na 2010 rok.
16.11.2009
RF.I.
188
188/2009
Przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji aktywów i pasywów Gminy Barlinek
10.11.2009
RF.I.
189
189/2009
Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Barlinku
10.11.2009
RO.I.
Zmieniające Zarządzenie Burmistrza Barlinka Nr 32/09 z dnia 26.02.2009
190
190/2009
Układu wykonawczego budżetu Gminy Barlinek na 2009 rok
17.11.2009
RF.I.
191
191/2009
Układu wykonawczego budżetu Gminy Barlinek na 2009 rok
19.11.2009
RF.I.
192
192/2009
Zmiany instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych Gminy Barlinek
20.11.2009
RF.I.
193
193/2009
Zbycia w drodze bezprzetargowej działek gruntu poł. w Barlinku przy ul. Bocznej w celu poprawienia warunków zagospodarowania przyległych nieruchomości.
20.11.2009
RG.IV.
194
194/2009
Zbycia w drodze bezprzetragowej działki gruntu poł. w Barlinku przy ul. Bocznej działka nr 563/13.
20.11.2009
RG.IV.
195
195/2009
Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, poł. w obr.1 m. Barlinek, stanowiącej własność Gminy Barlinek, administrowanej przez BTBS Sp. z o.o.
20.11.2009
RGM.IV.
Zmieniające zarządzenie Nr 166/2009 Burmistrza Barlinka
196
196/2009
Waloryzacji czynszu z tyt. dzierżawy lub najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Barlinek.
20.11.2009
RGM.IV.
197
197/2009
Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, poł. w obr. 2 m. Barlinek, stanowiących własność Gminy Barlinek, administrowanych przez Barlineckie TBS Sp. z o.o.
26.11.2009
RGM.IV.
198
198/2009
Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, pol. w obr. 1 i 2 m. Barlinek oraz w obr. Mostkowo, stanowiących własność Gminy Barlinek, administrowanych przez PGK Sp. z o.o. w Barlinku
26.11.2009
RGM.IV.
199
199/2009
Powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż ślizgu rynnowego znajdującego się na trenie "Pensjonatu pod Sosnami" w Barlinku.
26.11.2009
RGM.IV.
200
200/2009
Zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2009 rok
30.11.2009
RF.I.
201
201/2009
Rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osiedla Moczkowo".
26.11.2009
RG.VIII.
202
202/2009
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, pol. w obr. 2 m./ Barlinek przy u. Sportowej.
03.12.2009
RGM.IV.
203
203/2009
Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2010 roku zadań publicznych
03.12.2009
RO.VIII
204
204/2009
Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2010 roku zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu.
03.12.2009
RO.VIII.
205
205/2009
Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2010 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.
03.12.2009
RO.VIII.
206
206/2009
Zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2009 r.
04.12.2009
RF.I.
207
207/2009
Zmieniające zapis Zarządzenie Nr 200/2009 Burmistrza Barlinka w spr. zmian w budżecie Gminy Barlinek na 2009 rok.
04.12.2009
Zmieniające zarządzenie Nr200/2009 z dnia 30.11.2009
209
209/2009
Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, poł. w obr. 1 i 2 m. Barlinek, stanowiących własność Gminy Barlinek, administrowanych przez Barlineckie TBS Sp. z o.o.
10.12.2009
Zmieniające zarządzenie Nr 28/2009 z dn. 19.02.2009
210
210/2009
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowych dzierżawców, poł. w obr. 2 m. Barlinek
10.12.2009
RGM.IV.
211
211/2009
Sprzedaży nieruchomości - lokali mieszkalnych - stanowiących przedmiot własności Gminy Barlinek, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
10.12.2009
RGM.II.
212
212/2009
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na rzecz właściciela działki sąsiedniej, poł. w obr. 1 m. Barlinek przy ul. Kościuszki.
10.12.2009
RGM.IV.
213
213/2009
Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na rzecz właścicieli działek sąsiednich, pioł. w obr. 2 m. barlinek przy ul. Poziomkowej.
10.12.2009
RGM.IV.
214
214/2009
Zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2009 rok
22.12.2009
RF.I.
215
215/2009
Zbycia w drodze bezprzetargowej działki gruntu poł. w m. Wiewiórki nr 229/2 w celu poprawienia warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości.
23.12.2009
RG.IV.
216
216/2009
Poszerzenia składu komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na "Przebudowę ul. Fabrycznej w Barlinku", obr 1. m. Barlinek.
29.12.2009
RI.X.
217
217/2009
Powołania i nadania regulaminu pracy komisji przetargowej dla zadań: "Przebudowa boiska piłkarskiego wraz z zapleczem techniczno socjalnym przy ul. Sportowej w Barlinku - I etap" oraz "pełnienie obowiązków inspektora nadzoru dla powyższego zadania.
30.12.2009
RI.IX
218
218/2009
Zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2009 rok
30.12.2009
RF.I.

Załączniki do pobrania: 2009-08-14 08:00:50 - Zarządzenia Nr 2-20 baza zarządzeń Burmistrza wydanych w 2009 r. - plik skompresowany (3.21 MB)
2009-08-14 08:07:35 - Zarządzenia Nr 21-40 baza zarządzeń Burmistrza wydanych w 2009 r. - plik skompresowany (20.15 MB)
2009-08-14 08:27:28 - Zarządzenia Nr 41-50 baza zarządzeń Burmistrza wydanych w 2009 r. - plik skompresowany (762.19 kB)
2009-08-14 08:31:09 - Zarządzenia Nr 51-70 baza zarządzeń Burmistrza wydanych w 2009 r. - plik skompresowany (1.96 MB)
2009-08-14 08:35:57 - Zarządzenia Nr 71-90 baza zarządzeń Burmistrza wydanych w 2009 r. - plik skompresowany (7.55 MB)
2009-08-14 08:40:14 - Zarządzenia Nr 91-100 baza zarządzeń Burmistrza wydanych w 2009 r. - plik skompresowany (98.72 kB)
2009-07-13 14:21:35 - Zarządzenia Nr 101-120 baza zarządzeń Burmistrza wydanych w 2009 r. - plik skompresowany (3.30 MB)
2009-08-20 13:45:33 - Zarządzenia Nr 121-140 baza zarządzeń Burmistrza wydanych w 2009 r. - plik skompresowany (1.96 MB)
2009-11-23 09:17:45 - Zarządzenia Nr 141-160 baza zarządzeń Burmistrza wydanych w 2009 r. - plik skompresowany (3.12 MB)
2009-11-02 08:23:11 - Zarządzenia Nr 161-180 baza zarządzeń Burmistrza wydanych w 2009 r. - plik skompresowany (11.65 MB)
2009-12-08 09:55:35 - Zarządzenia Nr 181-200 baza zarządzeń Burmistrza wydanych w 2009 r. - plik skompresowany (18.80 MB)
2010-01-13 12:46:46 - Zarządzenia Nr 201-218 baza zarządzeń Burmistrza wydanych w 2009 r. - plik skompresowany (1.69 MB)

Ilość odwiedzin: 6984
Nazwa dokumentu: Zarządzenia - 2009
Skrócony opis: Rejestr zarządzeń Burmistrza Barlinka wydanych w 2009 roku
Podmiot udostępniający: UM Barlinek
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2009-02-17 09:17:07
Data udostępnienia informacji: 2009-02-17 09:17:07
Data ostatniej aktualizacji: 2017-01-04 09:12:21

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner