logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
minus Uchwały
   minus Uchwały VIII kadencji Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2018
   plus Uchwały 2017
   plus Uchwały 2016
   plus Uchwały 2015
   plus Uchwały 2014
   plus Uchwały 2013
   plus Uchwały 2012
   plus Uchwały 2011
   plus Uchwały 2010
   plus Uchwały 2009
   minus Uchwały 2008
      plus XVII Sesja Rady Miejskiej
      plus XVIII Sesja Rady Miejskiej
      plus XIX Sesja Rady Miejskiej
      plus XX Sesja Rady Miejskiej
      plus XXI Sesja Rady Miejskiej
      plus XXIII Sesja Rady Miejskiej
      plus XXIV Sesja Rady Miejskiej
      minus XXVI Sesja Rady Miejskiej
         minus Uchwała Nr XXVI/324/2008 w sprawie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Barlinek"
         minus Uchwała Nr XXVI/325/2008 w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2008 rok
         minus Uchwała Nr XXVI/326/2008 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych
         minus Uchwała Nr XXVI/327/2008 w sprawie opłaty stałej za pobyt dziecka w przedszkolu lub żłobku
         minus Uchwała Nr XXVI/328/2008 w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych zorganizowanych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Barlinek
         minus Uchwała Nr XXVI/329/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki gruntu położonej w Barlinku przy ul. Gorzowskiej stanowiącej własność Gminy Barlinek
         minus Uchwała Nr XXVI/330/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie gruntu położonego w Barlinku przy ul. Bocznej stanowiącego własność Gminy Barlinek
         minus Uchwała Nr XXVI/331/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie gruntu położonego w Barlinku przy ul. Bocznej stanowiącego własność Gminy Barlinek
         minus Uchwała Nr XXVI/332/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie gruntu położonego w Barlinku przy ul. Bocznej stanowiącego własność Gminy Barlinek
         minus Uchwała Nr XXVI/333/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie gruntu położonego w Barlinku przy ul. Bocznej stanowiącego własność Gminy Barlinek
         minus Uchwała Nr XXVI/334/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie gruntu położonego w Barlinku przy ul. Bocznej stanowiącego własność Gminy Barlinek
         minus Uchwała Nr XXVI/335/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki gruntu
         minus Uchwała Nr XXVI/336/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki gruntu
         minus Uchwała Nr XXVI/337/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Barlinku przy ul. Ogrodowej stanowiącej własność Gminy Barlinek
         minus Uchwała Nr XXVI/338/2008 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działek gruntu położonych w miejscowości Strąpie gm. Barlinek
         minus Uchwała Nr XXVI/339/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki gruntu położonej w Barlinku przy ul. Górnej stanowiącej własność Gminy Barlinek
         minus Uchwała Nr XXVI/340/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek położonej w miejscowości Żelice gm. Barlinek
         minus Uchwała Nr XXVI/341/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działek gruntu położonych w Barlinku przy ul. Gorzowskiej stanowiących własność Gminy Barlinek
         minus Uchwała Nr XXVI/342/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działek gruntu położonych w Barlinku przy ul. Moniuszki stanowiących własność Gminy Barlinek
         minus Uchwała Nr XXVI/343/2008 w sprawie użyczenia w drodze bezprzetargowej na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy
         minus Uchwała Nr XXVI/344/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
         minus Uchwała Nr XXVI/345/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
         minus Uchwała Nr XXVI/346/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
         minus Uchwała Nr XXVI/347/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
         minus Uchwała Nr XXVI/348/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres pow. 3 lat w trybie bezprzetargowym w związku z obciążeniem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
         minus Uchwała Nr XXVI/349/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
         minus Uchwała Nr XXVI/350/2008 w sprawie termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej
         minus Uchwała Nr XXVI/351/2008 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Barlinka
         minus Uchwała Nr XXVI/352/2008 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Barlinku
      plus XXVII Sesja Rady Miejskiej
      plus XXVIII Sesja Rady Miejskiej
      plus XXX Sesja Rady Miejskiej
      plus XXXI Sesja Rady Miejskiej
      plus XXXII Sesja Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2007
   plus Uchwały 2005
   plus Uchwały 2006
   plus Uchwały 2004
   plus Uchwały 2003
   plus Uchwały 2002
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
minus Polityka Jakości
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


UCHWAŁA NR XXVI/327/2008
RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU
z dnia 28 sierpnia 2008 r.

w sprawie opłaty stałej za pobyt dziecka w przedszkolu lub żłobku.

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 14, ust. 5 ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz.1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się miesięczną opłatę stałą za pobyt dziecka w miejskim przedszkolu lub żłobku w wysokości 180 zł (słownie: sto osiemdziesiąt złotych) miesięcznie za dziecko. Za każde następne dziecko z rodziny opłata stała wynosi 160 zł (słownie: sto sześćdziesiąt złotych).

§ 2. 1. Opłata, o której mowa w § 1, obejmuje częściowe koszty bieżącego utrzymania dziecka w miejskim przedszkolu lub żłobku, w tym:
1) koszty organizacji przyrządzania posiłków,
2) koszty zajęć opiekuńczych i opiekuńczo- wychowawczych realizowanych w zakresie i wymiarze przekraczającym podstawy programowe.
2. Opłatę stałą nie obejmuje wyżywienia, czyli kosztów zakupu surowców zużytych do przyrządzania posiłków.

§ 3. Wysokość miesięcznej opłaty za wyżywienie dziecka ustala się uchwałą Rady Miejskiej.

§ 4. Odpłatność za pobyt dziecka w miejskich przedszkolach lub żłobku, płatna jest do dnia 10 danego miesiąca.

§ 5. 1. Koszty ponoszone na realizację podstaw programowych wychowania przedszkolnego ponoszone są w całości przez organ prowadzący.
2. Korzystanie z przedszkola dzieci w wieku sześciu lat, odbywających tylko obowiązkowe zajęcia edukacyjne w zakresie podstaw programowych jest nieodpłatne.

§ 6. W przypadku nieobecności dziecka w placówce nie pobiera się opłat za wyżywienie za każdy dzień nieobecności dziecka.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Barlinka.

§ 8. Traci moc Uchwała Nr XV/141/2007 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu lub żłobku.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2007 r.

Ilość odwiedzin: 3286
Nazwa dokumentu: Uchwała Nr XXVI/327/2008 w sprawie opłaty stałej za pobyt dziecka w przedszkolu lub żłobku
Podmiot udostępniający: UM Barlinek / Rada Miejska
Osoba, która wprowadzała dane: Magdalena Podworska
Data wytworzenia informacji: 2008-09-10 08:51:47
Data udostępnienia informacji: 2008-09-10 08:51:47
Data ostatniej aktualizacji: 2008-09-10 08:53:56

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner