logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
minus Uchwały
   minus Uchwały VIII kadencji Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2018
   plus Uchwały 2017
   plus Uchwały 2016
   plus Uchwały 2015
   plus Uchwały 2014
   plus Uchwały 2013
   plus Uchwały 2012
   plus Uchwały 2011
   plus Uchwały 2010
   plus Uchwały 2009
   minus Uchwały 2008
      plus XVII Sesja Rady Miejskiej
      plus XVIII Sesja Rady Miejskiej
      plus XIX Sesja Rady Miejskiej
      plus XX Sesja Rady Miejskiej
      plus XXI Sesja Rady Miejskiej
      plus XXIII Sesja Rady Miejskiej
      minus XXIV Sesja Rady Miejskiej
         minus Uchwała Nr XXIV/306/2008 w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2008 rok
         minus Uchwała Nr XXIV/307/2008 uchylającą uchwałę w sprawie zasad zbywania nieruchomości gruntowych, stanowiących przedmiot własności Gminy Barlinek, na rzecz właścicieli lokali
         minus Uchwała Nr XXIV/308/2008 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości lokalowych
         minus Uchwała Nr XXIV/309/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki gruntu ozn. w ewidencji gruntów nr 205/7 o pow. 0,0026 ha obręb Barlinek
         minus Uchwała Nr XXIV/310/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki gruntu ozn. w ewidencji gruntów nr 205/12 o pow. 0,0452 ha obręb Barlinek
         minus Uchwała Nr XXIV/311/2008 w sprawie zgody na wydzierżawienie na czas nieozn. nieruchomości gruntowej o nr 118/18 o pow. 12m2 w Barlinku
         minus Uchwała Nr XXIV/312/2008 w sprawie zgody na wydzierżawienie na czas nieozn. nieruchomości gruntowej o nr 386/2 o pow. 300m2 w Barlinku
         minus Uchwała Nr XXIV/313/2008 zmieniająca uchwałę w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej
         minus Uchwała Nr XXIV/314/2008 w sprawie przystąpienia gminy Barlinek do Eurodystryktu Oderland-Nadodrze
         minus Uchwała Nr XXIV/315/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieozn. w związku z obciążeniem nieruchomości ozn. nr 53/21 położonej w Mostkowie
         minus Uchwała Nr XXIV/316/2008 w sprawie zgody na wydzierżawienie na okres pow. 3 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej ozn. nr 254/6 położonej w Dziedzicach
         minus Uchwała Nr XXIV/317/2008 w sprawie przyznania medalu „Za zasługi dla Barlinka” p. Bolesławowi Bortnowskiemu
         minus Uchwała Nr XXIV/318/2008 w sprawie przyznania medalu „Za zasługi dla Barlinka” p. Leuschner Erhard
         minus Uchwała Nr XXIV/319/2008 w sprawie przyznania medalu „Za zasługi dla Barlinka” p. Jerzemu Gumiennemu
         minus Uchwała Nr XXIV/320/2008 w sprawie przyznania medalu „Za zasługi dla Barlinka” p. Zbigniewowi Kosińskiemu
         minus Uchwała Nr XXIV/321/2008 w sprawie przyznania medalu „Za zasługi dla Barlinka” p. Barbarze Milewicz
         minus Uchwała Nr XXIV/322/2008 w sprawie przyznania medalu „Za zasługi dla Barlinka” p. Józefowi Wawrzyniakowi
         minus Uchwała Nr XXIV/323/2008 w sprawie przyznania medalu „Za zasługi dla Barlinka” p. Halinie Zwiech
      plus XXVI Sesja Rady Miejskiej
      plus XXVII Sesja Rady Miejskiej
      plus XXVIII Sesja Rady Miejskiej
      plus XXX Sesja Rady Miejskiej
      plus XXXI Sesja Rady Miejskiej
      plus XXXII Sesja Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2007
   plus Uchwały 2005
   plus Uchwały 2006
   plus Uchwały 2004
   plus Uchwały 2003
   plus Uchwały 2002
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
minus Polityka Jakości
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


UCHWAŁA NR XXIV/306/2008
RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU
z dnia 26 czerwca 2008 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2008 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.), uchwala się co następuje:

      § 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę
 505.340 zł
z tego:
 
 dochody własne
505.340,-
w tym:
 
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
310.239,-
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
310.239,-
§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego przysługującego osobom fizycznym
w prawo własności
10.000,-
§ 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności
oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
300.239,-
 
 
Dział 801 Oświata i wychowanie
72.564,-
Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej
szkół
1.550,-
§ 0920 Pozostałe odsetki
1.550,-
Rozdział 80195 Pozostała działalność
71.014,-
§ 8538 Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej
przeznaczone na finansowanie programów i projektów
    realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych      /wkład unijny/
71.014,-
 
 
Dział 852 Pomoc społeczna
6.000,-
Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej
6.000,-
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczana do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
6.000,-
 
 
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
116.037,-
Rozdział 85395 Pozostała działalność
116.037,-
§ 8538 Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej
przeznaczone na finansowanie programów i projektów
realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych /wkład unijny/
109.590,50
§ 8539 Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej
przeznaczone na finansowanie programów i projektów
realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych /wkład krajowy/
6.446,50
 
 
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
500,-
Rozdział 90020 Wpływy wydatki związane z gromadzeniem środków z                   
                            opłat produktowych
500,-
§ 0400     Wpływy z opłaty produktowej
500,-

      § 2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy o kwotę
28.000 zł
 z tego:
 
 dochody własne
28.000,-
w tym:
 
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od
innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
22.000,-
Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku
od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
22.000,-
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków
i opłat
22.000,-

Dział 852 Pomoc społeczna
6.000,-
Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego
6.000,-
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
6.000,-

      § 3. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę
1.064.916 zł
 z tego:
 
 wydatki własne
1.064.916,-
w tym:
 
Dział 600 Transport i łączność
50.000,-
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne
50.000,-
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
(Budowa parkingu przy ul. Przemysłowej         25.000,-)
(Utwardzenie ciągu pieszego w m. Równo        25.000,-) 
50.000,-

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
131.664,-
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
58.580,-
§ 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób
fizycznych
58.580,-
Rozdział 70021 Towarzystwa Budownictwa Społecznego
73.084,-
§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
73.084,-
 
 
Dział 750 Administracja publiczna
117.020,-
Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
117.020,-
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
94.300,-
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
5.220,-
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
8.200,-
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy 
1.300,-
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia
8.000,-
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
5.000,-
Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji
5.000,-
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia
5.000,-
 
 
Dział 801 Oświata i wychowanie
449.024,-
Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe
81.000,-
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
81.000,-
Rozdział 80104 Przedszkola
278.000,-
§ 2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego
w tym: 1/ Przedszkole Miejskie Nr 1 194.000,-
2/ Przedszkole Miejskie Nr 2 84.000,-
278.000,-
Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
7.820,-
§ 2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego
w tym: 1/ Przedszkole Miejskie Nr 1 4.380,-
2/ Przedszkole Miejskie Nr 2 3.440,-
7.820,-
Rozdział 80195 Pozostała działalność
82.204,-
§ 2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego
w tym: 1/ Przedszkole Miejskie Nr 1 6.030,-
2/ Przedszkole Miejskie Nr 2 5.160,-
11.190,-
§ 4178 Wynagrodzenia bezosobowe
5.014,-
§ 4218 Zakup materiałów i wyposażenia
30.000,-
§ 4308 Zakup usług pozostałych
35.000,-
§ 4418 Podróże służbowe krajowe
1.000,-
 
 
Dział 851 Ochrona zdrowia
10.278,-
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
10.278,-
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy
278,-
§ 4300 Zakup usług pozostałych
10.000,-
 
 
Dział 852 Pomoc społeczna
90.000,-
Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze
90.000,-
§ 4330 Zakup usług pozostałych przez j.s.t. od innych j.s.t.
90.000,-
 
 
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
128.930,-
Rozdział 85395 Pozostała działalność
116.037,-
§ 2838 Dotacja celowa z budżetu
11.200,-
§ 3119 Świadczenia społeczne
12.893,-
§ 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników
49.169,-
§ 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne
8.406,-
§ 4128 Składki na Fundusz Pracy
1.333,-
§ 4178 Wynagrodzenia bezosobowe
10.926,-
§ 4218 Zakup materiałów i wyposażenia
20.662,-
§ 4308 Zakup usług pozostałych
13.717,-
§ 4418 Podróże służbowe krajowe
624,-
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
30.000,-
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
20.000,-
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej
instytucji kultury
20.000,-
Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
10.000,-
§ 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
10.000,-

Dział 926 Kultura fizyczna i sport
53.000,-
Rozdział 92601 Obiekty sportowe
50.000,-
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
50.000,-
Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
3.000,-
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe
3.000,-
   
 
 § 4. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy o kwotę
232.987 zł
 z tego:
 
 wydatki własne
232.987,-
w tym:
 
Dział 600 Transport i łączoność
25.000,-
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne
25.000,-
§ 4270 Zakup usług remontowych
25.000,-

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
73.084,-
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
73.084,-
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
/Termomodernizacja budynków mieszkalnych/
73.084,-
 
 
Dział 801 Oświata i wychowanie
19.010,-
Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
7.820,-
§ 4300 Zakup usług pozostałych
7.820,-
Rozdział 80195 Pozostała działalność
11.190,-
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
11.190,-
 
 
Dział 851 Ochrona zdrowia
10.000,-
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
10.000,-
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
10.000,-
 
 
Dział 852 Pomoc społeczna
102.893,-
Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze
12.893,-
§ 3110 Świadczenia społeczne
12.893,-
Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe
90.000,-
§ 3110 Świadczenia społeczna
90.000,-

Dział 926 Kultura fizyczna i sport
3.000,-
Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
3.000,-
§ 4300 Zakup usług pozostałych
3.000,-


§ 5. W załączniku Nr 10 do Uchwały Nr XVI/160/2007 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Barlinek na 2008 rok wprowadza się następujące zmiany:
1/ w pozycji 7 dotyczącej „Budowy nawierzchni ul. Widok z chodnikami i oświetleniem” kwotę łącznych nakładów zmienia się na 2.565.000 zł, oraz kwotę w roku 2009 na 1.900.000 zł,
2/ w pozycji 13 dotyczącej „Budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicy Fabrycznej w Barlinku” kwotę łącznych nakładów zmienia się na 705.809 zł, oraz kwoty w latach : 2009 na 156.270 zł, 2010 na 156.270 zł i po roku 2010 na 156.269 zł.

§ 6. Zwiększa się planowany deficyt budżetu do wysokości 5.565.083 zł.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Barlinka.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ilość odwiedzin: 2956
Nazwa dokumentu: Uchwała Nr XXIV/306/2008 w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2008 rok
Podmiot udostępniający: UM Barlinek / Rada Miejska
Osoba, która wprowadzała dane: Magdalena Podworska
Data wytworzenia informacji: 2008-07-01 12:17:43
Data udostępnienia informacji: 2008-07-01 12:17:43
Data ostatniej aktualizacji: 2008-07-01 12:23:53

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner