logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
plus Projekty Uchwał
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
minus Polityka Jakości
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Protokoły Rady Miejskiej
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom
plus Budżet
plus Kontrole
plus Przetargi i ogłoszenia
plus Obwieszczenia
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Koncepcje zagospodarowania
minus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
minus Agencja Nieruchomości Rolnych OT Szczecin
plus Petycje, skargi, wnioski
 WYBORY
plus Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015
minus Wybory Ławników / Kadencja 2016 - 2019 /
plus Referendum Ogólnokrajowe 2015
plus Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
minus Dziennik Urzędowy Ministra Finansów
minus Poradnik prawny
minus Rzecznik Praw Pacjenta
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


Referat Ogólnoorganizacyjny
 • Rejestr Uchwał Rady Miejskiej
 • Rejestr wniosków Radnych i mieszkańców zgłoszonych na Sesji Rady Miejskiej
 • Rejestr wniosków Radnych zgłaszanych na posiedzeniach Komisji
  Rady Miejskiej
 • Spis Spraw – korespondencja
 • Rejestr osób odznaczonych medalem "Za zasługi dla Barlinka"
 • Rejestr wydanych upoważnień i pełnomocnictw
 • Ewidencja czasu pracy
 • Rejestr Zarządzeń Burmistrza Barlinka
 • Rejestr skarg i wniosków
 • Rejestr korespondencji wpływającej do Urzędu Miejskiego

 

Urząd Stanu Cywilnego
 • Księgi urodzeń za lata 1945-2003
 • Księgi małżeństw za lata 1945-2003
 • Księgi zgonów za lata 1945-2003
 • Udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych PESEL
 • Rejestracja zameldowania na pobyt stały
 • Rejestracja zameldowania na pobyt czasowy ponad 2 miesiące
 • Rejestracja zameldowania na pobyt czasowy do 2 miesięcy
 • Rejestracja zameldowania na pobyt czasowy cudzoziemców
 • Rejestracja wymeldowania z pobytu stałego
 • Rejestracja wymeldowania z pobytu czasowego ponad 2 miesiące
 • Rejestracja wymeldowania z pobytu czasowego do 2 miesięcy
 • Rejestracja zameldowania o urodzeniu dziecka
 • Rejestracja zameldowania o zmianie stanu cywilnego, nazwisk, imion
 • Rejestracja zameldowania o zgonie osoby
 • Prowadzenia stałego rejestru wyborców
 • Statystyki ludności

 

Referat Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji
 • Rejestr wniosków o pozwolenie na budowę
 • Rejestr decyzji o pozwoleniu na budowę
 • Wykaz obowiązujących, miejscowych planów zagospodarowania
  przestrzennego
 • Rejestr wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 • Rejestr wydanych decyzji o ustaleniu warunków zabudowy
 • Rejestr dróg gminnych

 

Referat Gospodarowania Nieruchomościami
 • Gminna ewidencja zabytków
 • Gminna ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków
 • Ewidencja zezwoleń na prowadzenie działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
 • Rejestr - wykaz osób zakwalifikowanych do najmu
 • Rejestr wyroków sądowych nakazujących eksmisję
 • Ewidencja miejscowości, ulic i adresów

 

Refera Finansowo - Budżetowy
 • Rejestr sprzedaży towarów i usług objętych stawką VAT
 • Rejestr zakupów towarów i usług objętych stawką VAT
 • Rejestr wpłat, zwrotów i przeksięgowań podatków i opłat lokalnych
 • Rejestr zalegających podatników
 • w podatku od nieruchomości osób fizycznych i prawnych
 • łącznym zobowiązaniu pieniężnym
 • Ewidencja upomnień wystawionych
 • Ewidencja tytułów wykonawczych
 • Rejestr wydawanych zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach
 • Ewidencja kart gospodarstw
 • Ewidencja do roku 1997 nieruchomości podatkowych
 • Rejestr wniosków w sprawie ulg
 • Rejestr 5 – letnich zwolnień z tytułu nabycia gruntów rolnych na utworzenie lub powiększenie gospodarstwa rolnego do 100 ha gruntów rolnych
 • Rejestr zapytań i odpowiedzi o dane osobowe
 • Rejestr wniosków
 • Rejestr wydawanych zaświadczeń
 • Ewidencja opłat z tytułu czynszu dzierżawnego
 • Ewidencja zalegających podatników
 • Rejestr ulg inwestycyjnych
 • Rejestr wniosków o udzielenie pomocy publicznej
 • Ewidencja opłat za wieczyste użytkowanie gruntów
 • Ewidencja nabywców nieruchomości gminnych w drodze zakupu,
  przejęcia w zarząd lub użytkowanie wieczyste w oparciu o akty
  notarialne i decyzje
 • Ewidencja podań umorzeń wieczystego użytkowania, przekształcenia
 • Rejestr przesunięć, rozłożeń na raty podań z tytułu: wieczyste
  użytkowanie, przekształcenie na własność, wykupu mieszkań
 • Ewidencja podatników podatku od środków transportowych
 • Ewidencja podatników podatku od nieruchomości
 • Ewidencja podatników podatku leśnego
 • Ewidencja podatników podatku rolnego
 • Rejestr przyjętych deklaracji o wysokosci opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • Rejestr umów

 

Referat Oświaty, Sportu, Kultury i Spraw Społecznych
 • Ewidencja działalności gospodarczej
 • Wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu
 • Ewidencja TAXI
 • Rejestr korespondencji dotyczący:
  • działalności gospodarczej
  • zezwoleń i sprzedaży alkoholu
  • przewozów – transportu
 • Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Ilość odwiedzin: 38918
Nazwa dokumentu: Rejestry i ewidencje
Skrócony opis: Rejestry i ewidencje
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Barlinku
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2008-11-13 00:00:00
Data udostępnienia informacji: 2008-11-13 00:00:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-05-22 11:57:05

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner