logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
minus Uchwały
   minus Uchwały VIII kadencji Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2018
   plus Uchwały 2017
   plus Uchwały 2016
   plus Uchwały 2015
   plus Uchwały 2014
   plus Uchwały 2013
   plus Uchwały 2012
   plus Uchwały 2011
   plus Uchwały 2010
   plus Uchwały 2009
   minus Uchwały 2008
      plus XVII Sesja Rady Miejskiej
      plus XVIII Sesja Rady Miejskiej
      plus XIX Sesja Rady Miejskiej
      minus XX Sesja Rady Miejskiej
         minus Uchwała Nr XX/250/2008 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Barlinka
         minus Uchwała Nr XX/251/2008 w sprawie utworzenia Przedsiębiorstwa Wodociągowo – Kanalizacyjnego „Płonia” Sp. z o.o.
         minus Uchwała Nr XX/252/2008 w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2008 rok
         minus Uchwała Nr XX/253/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w związku z obciążeniem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
         minus Uchwała Nr XX/254/2008 w sprawie użyczenia w drodze bezprzetarg. na okres powyżej3 lat nieruchom. stanowiącej własność Gminy Barlinek
         minus Uchwała Nr XX/255/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na okres powyżej 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
         minus Uchwała Nr XX/256/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
         minus Uchwała Nr XX/257/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
         minus Uchwała Nr XX/258/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
         minus Uchwała Nr XX/259/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze przetargu nieogr. na okres powyżej3 lat nieruchomości gruntowej-zabudowanej położonej w Barlinku przy ul.Jeziornej
         minus Uchwała Nr XX/260/2008 w sprawie częściowej zmiany MPZP pomiędzy ulicami: Jeziorną, Gorzowską i brzegiem Jeziora Barlineckiego – tzw. „Starego Tartaku” miasta i gminy Barlinek
      plus XXI Sesja Rady Miejskiej
      plus XXIII Sesja Rady Miejskiej
      plus XXIV Sesja Rady Miejskiej
      plus XXVI Sesja Rady Miejskiej
      plus XXVII Sesja Rady Miejskiej
      plus XXVIII Sesja Rady Miejskiej
      plus XXX Sesja Rady Miejskiej
      plus XXXI Sesja Rady Miejskiej
      plus XXXII Sesja Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2007
   plus Uchwały 2005
   plus Uchwały 2006
   plus Uchwały 2004
   plus Uchwały 2003
   plus Uchwały 2002
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
minus Polityka Jakości
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


UCHWAŁA NR XX/252/2008
RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU
z dnia 24 kwietnia 2008 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2008 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami), uchwala się co następuje:

      § 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę
64.770 zł
z tego:
 
 dochody własne
66.470,-
w tym:
 
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
34.770,-
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
34.770,-
§ 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na
finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych
34.770,-
 
 
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
30.000,-
Rozdział 92195 Pozostała działalność
30.000,-
§ 2705 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących
gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane
z innych źródeł
30.000,-

      § 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę
1.857.000 zł
 z tego:
 
 wydatki własne
1.857.000,-
w tym:
 
Dział 600 Transport i łączność
30.000,-
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne
30.000,-
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
/Budowa chodnika przy ulicy Lipowej/
30.000,-

Dział 750 Administracja publiczna
47.000,-
Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
47.000,-
§ 4270 Zakup usług remontowych
30.000,-
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
17.000,-

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
1.700.000,-
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
1.300.000,-
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
/Rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Barlinek – w zlewni jeziora
Miedwie/
1.300.000,-
Rozdział 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej
400.000,-
§ 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów
do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych
400.000,-

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
80.000,-
Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
50.000,-
§ 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
50.000,-
Rozdział 92195 Pozostała działalność
30.000,-
§ 4175 Wynagrodzenia bezosobowe
3.500,-
§ 4305 Zakup usług pozostałych
24.500,-
§ 4385 Zakup usług obejmujących tłumaczenia
2.000,-

§ 3. W załącznikach Nr 6 i Nr 9 do budżetu na 2008 rok, dotyczących wydatków własnych i wydatków majątkowych gminy, w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby oraz rozdział 92113 Centra Kultury i Sztuki, zmienia się cyfrowy symbol paragrafu z 6620 na 6220.

§ 4. Zwiększa się planowany deficyt budżetu Gminy do wysokości 5.210.494 zł.

§ 5. Zwiększa się kwotę przychodów budżetu do wysokości 6.762.181 zł, w tym kwotę przychodów z kredytów (§ 952) lub obligacji (§ 931) do wysokości 6.216.391,61 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Barlinka.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ilość odwiedzin: 2819
Nazwa dokumentu: Uchwała Nr XX/252/2008 w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2008 rok
Podmiot udostępniający: UM Barlinek / Rada Miejska
Osoba, która wprowadzała dane: Magdalena Podworska
Data wytworzenia informacji: 2008-04-29 10:43:42
Data udostępnienia informacji: 2008-04-29 10:43:42
Data ostatniej aktualizacji: 2008-04-30 07:21:44

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner