logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
minus Uchwały
   minus Uchwały VIII kadencji Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2018
   plus Uchwały 2017
   plus Uchwały 2016
   plus Uchwały 2015
   plus Uchwały 2014
   plus Uchwały 2013
   plus Uchwały 2012
   plus Uchwały 2011
   plus Uchwały 2010
   plus Uchwały 2009
   plus Uchwały 2008
   minus Uchwały 2007
      plus IV Sesja Rady Miejskiej
      plus V Sesja Rady Miejskiej
      plus VI Sesja Rady Miejskiej
      plus VII Sesja Rady Miejskiej
      plus VIII Sesja Rady Miejskiej
      minus IX Sesja Rady Miejskiej
      plus X Sesja Rady Miejskiej
      plus XI Sesja Rady Miejskiej
      plus XII Sesja Rady Miejskiej
      plus XIII Sesja Rady Miejskiej
      minus XIV Sesja Rady Miejskiej
         minus Uchwała Nr XIV/119/2007
         minus Uchwała Nr XIV/120/2007
         minus Uchwała Nr XIV/121/2007
         minus Uchwała Nr XIV/122/2007
         minus Uchwała Nr XIV/123/2007
         minus Uchwała Nr XIV/124/2007
         minus Uchwała Nr XIV/125/2007
         minus Uchwała Nr XIV/126/2007
         minus Uchwała Nr XIV/127/2007
         minus Uchwała Nr XIV/128/2007
         minus Uchwała Nr XIV/129/2007
         minus Uchwała Nr XIV/130/2007
         minus Uchwała Nr XIV/131/2007
         minus Uchwała Nr XIV/132/2007
      plus XV Sesja Rady Miejskiej
      plus XVI Sesja Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2005
   plus Uchwały 2006
   plus Uchwały 2004
   plus Uchwały 2003
   plus Uchwały 2002
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
minus Polityka Jakości
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


UCHWAŁA Nr XIV/125/2007
RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU
z dnia 25 października 2007 r.

w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Barlinek na lata 2007-2017.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.15, art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz.984; Nr 153, poz.1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717; Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055; Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441; Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128; Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz.327; Nr 138, poz.974;) oraz art.22 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego ( Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz.266; z 2006 r. Nr 86, poz. 602; Nr 94, poz. 657; Nr 167, poz.1193; Nr 249, poz. 1833; z 2007r. Nr 128, poz.902; ) Rada Miejska w Barlinku uchwala co następuje:

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.1. Przyjmuje się wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Barlinek na lata 2007-2017.
2. Celem programu jest określenie podstawowych kierunków działania Gminy Barlinek
w gospodarowaniu zasobem mieszkaniowym.

ROZDZIAŁ II
PROGNOZA DOTYCZĄCA WIELKOŚCI ORAZ STANU TECHNICZNEGO
ZASOBU MIESZKANIOWEGO GMINY W POSZCZEGÓLNYCH LATACH
Z PODZIAŁEM NA LOKALE SOCJALNE I POZOSTAŁE LOKALE MIESZKALNE

§ 2.1. Zadaniem Gminy jest tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkanio-
wych wspólnoty samorządowej oraz zapewnienie lokali socjalnych i lokali zamiennych,
a także zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodach.
2. Wielkość potrzeb mieszkaniowych wyznaczają wyżej wymienione ustawowe obowią-
zki Gminy oraz liczba złożonych wniosków o najem lokali.
3. Gmina ma obowiązek zabezpieczać lokale dla:
1) rodzin wykwaterowywanych z budynków zagrożonych i przeznaczonych do rozbiórki
ze względu na ich stan techniczny lub pozbawionych mieszkań wskutek klęsk żywioło-
wych,
2) rodzin przekwaterowywanych z budynków komunalnych przeznaczonych do remontu,
modernizacji i w przypadku zmiany sposobu użytkowania na cele inne niż mieszkalne,
3) rodzin wykwaterowywanych z budynków przeznaczonych do rozbiórki w związku
z inwestycjami komunalnymi i budownictwem mieszkaniowym,
4) rodzin wykwaterowywanych na podstawie orzeczeń sądowych,
5) rodzin o niskich dochodach.
4. Gmina realizować będzie zadania, o których mowa w ust.3 w niżej określony sposób:
1) wykorzystując mieszkaniowy zasób gminy pozyskując lokale z ruchu ludności,
2) pozyskując lokale partycypując w kosztach budowy budynków realizowanych przez
Barlineckie TBS Spółkę z o.o. w Barlinku,
3) realizując przebudowę pomieszczeń niemieszkalnych,
4) nabywając budynki i lokale na podstawie odrębnych przepisów.

§ 3.1. Mieszkaniowy zasób Gminy Barlinek objęty programem tworzą lokale mieszkalne
położone w budynkach stanowiących własność Gminy oraz lokale mieszkalne położone
w budynkach stanowiących współwłasność Gminy i osób fizycznych.
2. Na dzień 31-12-2006r. zasoby mieszkaniowe stanowiące własność Gminy oraz współ-
własność Gminy i osób fizycznych to 184 budynki, w tym:
1) 112 budynków stanowiących współwłasność, z tego:
a) 109 budynków na terenie miasta;
b) 3 budynki na terenie gminy;
2) 72 budynki stanowiące własność Gminy, z tego:
a) 55 budynków na terenie miasta;
b) 17 budynków na terenie gminy;
3. Zasoby mieszkaniowe stanowiące własność Gminy to ogółem 841 lokali mieszkalnych, o łącznej powierzchni użytkowej 38 660 m2 z tego:
1) 787 lokali mieszkalnych na terenie miasta, o łącznej powierzchni użytkowej 35 878 m2,
2) 54 lokale mieszkalne na terenie gminy, o łącznej powierzchni użytkowej 2 782 m2.
4. Z mieszkaniowego zasobu gminy wydzielono 35 lokali z przeznaczeniem na wynajem jako lokale socjalne.

§ 4.1. Wielkość mieszkaniowego zasobu gminy zależeć będzie od realizacji i przebiegu ustalonego niżej programu, który polegać będzie na:
1) wyznaczeniu budynków stanowiących własność Gminy, w których nie będzie prowadzo-
ny proces sprzedaży lokali,
2) wyznaczeniu budynków i lokali, które podlegać będą całkowitej prywatyzacji,
3) kontynuowaniu sprzedaży lokali w budynkach częściowo sprywatyzowanych,
4) wyłączaniu z mieszkaniowego zasobu gminy budynków:
a) których stan techniczny zagraża bezpieczeństwu życiu i mieniu,
b) przeznaczonych do rozbiórki z powodu złego stanu technicznego,
c) przeznaczonych do zmiany sposobu użytkowania na cele inne niż mieszkalne,
d) przy usytuowaniu których może wystąpić kolizja lokalizacji ze sporządzanymi miej-
scowymi planami zagospodarowania przestrzennego,
5) wyłączaniu z mieszkaniowego zasobu gminy lokali , które nie spełniają warunków techni-
cznych jakim powinny odpowiadać pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt ludzi,
6) przebudowy budynków i pomieszczeń niemieszkalnych na cele mieszkaniowe.
2. Prognozuje się, że w latach 2007-2017 mieszkaniowy zasób gminy, w porównaniu do stanu na dzień 31-12-2006r., zmieniać się może w sposób następujący:
1) 72 budynki stanowiące własność Gminy - średnio w roku ubywać może od 3 do 5
budynków,
2) 841 lokali mieszkalnych - średnio w roku ubywać będzie od 20 do 30 lokali,
3) średnio w roku wydzielanych będzie od 3 do 5 lokali z przeznaczeniem na lokale
socjalne,
4) uzysk lokali w latach 2007 – 2017:
a) do 5 lokali w wyniku adaptacji pomieszczeń niemieszkalnych,
b) od 10 do 15 lokali pozyskanych przez Gminę w każdym wybudowanym budynku przez Barlineckie TBS Spółkę z o.o. w Barlinku partycypując w kosztach ich budowy,
c) do 30 lokali socjalnych.


ROZDZIAŁ III
ANALIZA POTRZEB ORAZ PLAN REMONTÓW I MODERNIZACJI WYNIKAJĄCY ZE STANU TECHNICZNEGO BUDYNKÓW I LOKALI,
Z PODZIAŁEM NA KOLEJNE LATA.

§ 5.1. Stan techniczny zasobu, w tym jego wiek oraz stopień zużycia, wyznacza potrzeby
remontów bieżących , kapitalnych oraz modernizacji.
Zdecydowana większość budynków wymaga modernizacji i dostosowania do aktualnie obowiązujących przepisów techniczno –budowlanych.
2. Z analizy stanu technicznego zasobu mieszkaniowego, przeprowadzonej w oparciu
o okresowe przeglądy budynków z zastosowaniem stopnia kolejności przeprowadzenia prac remontowych wynika, że niezbędne środki finansowe na realizację prac remontowych, w okresie obowiązywania programu, oszacowane zostały w niżej podanej wysokości:

1) budynki stanowiące własność Gminy - teren miasta i gminy - ogółem 6 011 100 ,- zł
a) I stopień - 1 228 000,- zł
b) II stopień - 4 008 500,- zł
c) III stopień - 377 100,- zł
d) IV stopień - 397 500,- zł

2) budynki stanowiące współwłasność Gminy i osób fizycznych - teren miasta i gminy-
ogółem 14 921 900,- zł; z tego udział Gminy 7 460 900,-zł, (co stanowi ok. 50%)
a) I stopień - 6 258 000,- zł
b) II stopień - 5 126 200,- zł
c) III stopień - 2 697 700,- zł
d) IV stopień - 840 000,- zł

3. Wysokość środków finansowych wynikających z potrzeb remontowych mieszkaniowe-
go zasobu gminy oszacowano na łączną kwotę 13 472 000,- zł..
4. Wykaz potrzeb remontowych budynków stanowiących własność Gminy Barlinek
na terenie miasta i gminy przedstawia załącznik nr 1 .
5. Wykaz potrzeb remontowych budynków stanowiących współwłasność Gminy i osób
fizycznych na terenie miasta i gminy przedstawia załącznik nr 2.
6. Ustala się, że prace remontowe oznaczone I i II stopniem kolejności ich wykonania ,
realizowane powinny być w pierwszej kolejności.
7. Ustala się, że prace remontowe oznaczone III i IV stopniem kolejności ich wykonania będą realizowane sukcesywnie w ramach posiadanych środków finansowych.
8. Na podstawie wykazów, o których mowa w ust.4 i ust.5 sporządzony został w układzie rzeczowo-finansowym wieloletni plan remontów na lata 2007-2017, który przedstawia załącznik nr 3 i stanowi podstawę do sporządzania rocznych planów remontów, które
podlegają każdorazowo zatwierdzeniu przez Burmistrza Barlinka.
9. Wyszczególnione w ust. 2 pkt.2 prace remontowe części wspólnych budynków stanowiących współwłasność Gminy i osób fizycznych z określeniem stopnia kolejności ich
wykonania, zestawione i oszacowane zostały przez administratora lub zarządcę tego zasobu. Wybór i kolejność realizacji prac remontowych zależy od przyjętego, zgodnie z ustawą o własności lokali, rocznego planu gospodarczego i możliwości jego sfinansowania w danym roku przez właścicieli.


ROZDZIAŁ IV
PLANOWANA SPRZEDAŻ LOKALI W KOLEJNYCH LATACH.

§ 6.1. Pierwszeństwo w nabywaniu lokali mieszkalnych, wyznaczonych do sprzedaży
przysługuje najemcom lokali, z którymi umowy najmu zawarte zostały na czas nieoznaczony.
W takim przypadku sprzedaż następuje w trybie bezprzetargowym.
2. Lokale mieszkalne wolne od umów najmu mogą stanowić przedmiot sprzedaży
na warunkach i za cenę ustaloną w trybie przetargu w oparciu o przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami.

§ 7.1. Sprzedaż lokali, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, prowadzona będzie w niżej wymieniony sposób, i tak:
1) w grupie „A” – wyznacza się budynki i lokale stanowiące własność Gminy, które nie podlegają sprzedaży – wykaz w załączniku nr 4,
2) w grupie „B” - wyznacza się budynki i lokale stanowiące własność Gminy, w których
proces sprzedaży może być prowadzony – wykaz w załączniku nr 4,
3) w grupie "C" - wykazane zostały budynki stanowiące współwłasność Gminy i osób
fizycznych, w których kontynuowany będzie proces sprzedaży lokali - wykaz
w załączniku nr 5,
4) w grupie „D” - wyznaczone zostają budynki stanowiące współwłasność Gminy i osób
fizycznych, w których Gmina jest właścicielem jednego lub dwóch lokali mieszkalnych,
po sprzedaży których Gmina przestaje być współwłaścicielem budynku - wykaz w załą-
czniku nr 5.
2. Ustala się, że w okresie obowiązywania wieloletniego programu gospodarowania mie-
szkaniowym zasobem gminy w przypadku wystąpienia sytuacji w wyniku, której prowadzona sprzedaż lokali w budynkach oznaczonych symbolami „B” i „C”, doprowadzi do pozostania
jednego lub dwóch lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy, budynek zmienia dotychczasową grupę na grupę „D” . Do lokali tych zastosowanie ma § 8 ust.1 i 2 uchwały.
3. W celu zapewnienia prawidłowego gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
ustala się, że w okresie obowiązywania wieloletniego programu gospodarowania mieszkanio-
wym zasobem gminy nie wprowadza się zmian zaszeregowania budynków w grupach
z wyjątkiem sytuacji przewidzianej w ust. 2.

§ 8.1. Wyznaczenie lokali w budynkach, o których mowa w § 7 ust.1 pkt.4. stanowić
będzie podstawę do wypowiedzenia umów najmu z zachowaniem sześciomiesięcznego terminu wypowiedzenia pod warunkiem jednoczesnego zaoferowania wynajęcia w tej samej miejscowości innego lokalu, spełniającego wymagania co najmniej takie same, jakie powinien spełniać lokal zamienny.
2. Jeżeli najemcy przysługuje pierwszeństwo w nabyciu zajmowanego lokalu wchodzące-
go w skład mieszkaniowego zasobu gminy, przepis ust. 1 stosuje się pod warunkiem, że na-
jemcy temu zaoferowano wcześniej nabycie tego lokalu, a najemca nie skorzystał z przysłu-
gującego mu pierwszeństwa w jego nabyciu.
3. Sprzedaży nie podlegają lokale stanowiące własność Gminy a przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

§ 9. Warunki i zasady oraz wysokość bonifikaty stosowanej przy sprzedaży lokali okre-
śla odrębna uchwała Rady Miejskiej w Barlinku.

§ 10. Planowana sprzedaż lokali i szacunkowe wpływy z ich sprzedaży w latach 2007-2017.

 
       Ilość lokali / szt.
    Wpływy ze sprzedaży/ zł
Planowane wykonanie w 2007 r.
                   40
               310 000 
Plan sprzedaży             w 2008 r.
                   30
               250 000
Plan sprzedaży             w 2009 r.
                   25
               200 000
Plan sprzedaży             w 2010 r.
                   25
               200 000
Plan sprzedaży             w 2011 r.
                   25
               200 000
Plan sprzedaży             w 2012 r.
                   20
               170 000
Plan sprzedaży             w 2013 r.
                   20
               170 000 
Plan sprzedaży             w 2014 r.
                   20
               170 000
Plan sprzedaży             w 2015 r.
                   15
               130 000
Plan sprzedaży             w 2016 r.
                   15
               130 000
Plan sprzedaży             w 2017 r.
                   15
               130 000
Ogółem
                 250
            2 060 000 zł

ROZDZIAŁ V
ZASADY POLITYKI CZYNSZOWEJ ORAZ WARUNKI OBNIŻANIA CZYNSZU

§ 11.1. Zasady polityki czynszowej dotyczą mieszkaniowego zasobu Gminy Barlinek,
w skład którego wchodzą:
a) lokale,
b) lokale zamienne,
c) lokale socjalne.
2. Wysokość czynszu, w latach obowiązywania programu, ustalana będzie w oparciu
o obowiązujące w tym zakresie przepisy prawne a maksymalna stawka czynszu miesięcznego nie może przekroczyć 3% wartości odtworzeniowej.
3. Przyjmuje się, że zmiana wysokości stawki czynszu będzie zmierzała do jej stałego
wzrostu i dokonywana będzie raz w roku.

§ 12.1. Wysokość czynszu ustalana będzie na podstawie bazowej stawki czynszu za 1 m2
powierzchni użytkowej lokalu z zastosowaniem czynników obniżających i podwyższających
wartość użytkową lokalu według załącznika nr 6.
2. Stawkę bazową czynszu miesięcznego za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu ustala Burmistrz Barlinka.
3. Stawka czynszu miesięcznego za 1 m2 powierzchni użytkowej za lokale socjalne nie może przekraczać połowy stawki najniższego czynszu obowiązującego w mieszkaniowym zasobie gminy. Dla ustalenia stawki czynszu najmu lokali socjalnych nie będą stosowane czynniki podwyższające i obniżające wartość użytkową lokali.

§ 13.1. Zmiana wysokości stawek czynszu w czasie trwania najmu może nastąpić
w przypadkach gdy zwiększy się wartość użytkowa lokalu wskutek ulepszeń dokonanych przez administratora.
2. Dokonanie przez najemcę na jego koszt i za zgodą administratora ulepszeń lokalu mieszkalnego nie powinno powodować wzrostu wysokości czynszu najmu.
3. Podstawą dokonania zmian w wysokości czynszu powinien być protokół potwierdzający fakty uzasadniające podwyżkę czynszu.


§ 14. Prowadzenie działalności gospodarczej w lokalu mieszkalnym wymaga uzyskania zgody właściciela lokalu na jej prowadzenie i skutkuje zwiększeniem czynszu najmu
o 200% .

§ 15. Podnajem lub oddanie do bezpłatnego używania lokalu, za zgodą administratora, skutkuje zwiększeniem czynszu najmu o 50%.

§ 16. Dopuszcza się możliwość udzielania najemcom lokali mieszkalnych pomocy
w spłacie wymagalnych zobowiązań wobec Gminy z tytułu czynszu najmu i opłat niezależnych od właściciela poprzez rozłożenie należności na raty.

§ 17.1. Przez powierzchnię użytkową lokalu rozumie się powierzchnię wszystkich pomie-
szczeń znajdujących się w lokalu, a w szczególności pokoi, kuchni, spiżarni, przedpokoi, alków, holi, korytarzy, łazienek oraz innych pomieszczeń służących mieszkalnym i gospodarczym potrzebom lokatora, bez względu na ich przeznaczenie i sposób używania. Za powierzchnię użytkową lokalu nie uważa się powierzchni balkonów, tarasów i loggii, antresoli, szaf i schowków w ścianach, pralni, suszarni, wózkowni, strychów i komórek przeznaczonych do przechowywania opału.
2. Ustala się, że w lokalach, w których nie ma wydzielonego pomieszczenia kuchni, powierzchnię lokalu pomniejsza się o 4 m2 z przeznaczeniem na wnękę kuchenną lub aneks kuchenny. Pozostała powierzchnia lokalu stanowi powierzchnię mieszkalną.

§ 18. Czynsz najmu płacony jest z góry do 10 dnia każdego miesiąca na wskazany przez administratora rachunek bankowy. Oprócz czynszu, najemca obowiązany jest do uiszczania opłat niezależnych od właściciela tj. m.in. opłat za dostawę energii, gazu, wody oraz odbiór nieczystości stałych i płynnych, w wypadku gdy korzystający z lokalu nie ma zawartej umowy bezpośrednio z dostawcą mediów lub dostawcą usług.

§ 19.W sprawach nieuregulowanych w zasadach polityki czynszowej zastosowanie mają przepisy ustawy.

§ 20. W okresie obowiązywania niniejszego wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy nie wprowadza się obniżek czynszu.


ROZDZIAŁ VI
SPOSÓB I ZASADY ZARZĄDZANIA LOKALAMI I BUDYNKAMI WCHODZĄCY-
MI W SKŁAD MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY ORAZ PRZEWIDYWANE ZMIANY W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY W KOLEJNYCH LATACH.

§ 21.1. Administrowanie mieszkaniowym zasobem Gminy Barlinek obejmującym:
1) zasób mieszkaniowy,
2) lokale użytkowe,
3) garaże,
4) nieruchomości gruntowe,
prowadzi Barlineckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Barlinku.


2. Administrowanie zasobem mieszkaniowym Barlineckie TBS Spółka z o.o. wykonuje bezpośrednio własnymi siłami poprzez swoje komórki organizacyjne w oparciu o pełpełno-
mocnictwa udzielone Prezesowi Spółki przez Burmistrza Barlinka oraz uchwały organów Gminy i inne dokumenty dotyczące gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.
3. Administrowanie nieruchomościami powierzonymi Barlineckiemu TBS Spółce z o.o.
w Barlinku, o których mowa w ust.1 polega na podejmowaniu wszelkich decyzji i dokonywa-
niu wszelkich czynności zmierzających do utrzymania nieruchomości i ich części w stanie nie pogorszonym zgodnie z ich przeznaczeniem, poprzez m.in.:
1) prowadzenie ewidencji zasobu i ich użytkowników,
2) prowadzenie spraw remontowych zasobu a także nadzór nad ich realizacją i eksploatacją,
3) prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych w zakresie robót remonto-
towych, usług i dostaw dotyczących administrowanego zasobu i zawieranie umów z wy-
konawcami,
4) prowadzenie obsługi technicznej i finansowej zasobu,
5) dysponowanie lokalami użytkowymi i zawieranie umów z najemcami lokali użytkowych,
6) zawieranie umów na najem lokali mieszkalnych z osobami wskazanymi przez Burmistrza Barlinka i umów o dostawy mediów i usług komunalnych,
7) windykację należności gminnych od najemców.

§ 22. Zarządzanie mieszkaniowym zasobem gminy w kolejnych latach obowiązywania wieloletniego programu winno zmierzać do:
1) kontynuowania polityki czynszowej powodującej stały wzrost wpływów z czynszów za
lokale mieszkalne umożliwiające pokrycie kosztów administrowania i eksploatacji co
pozwoli pozostałe dochody w całości przeznaczać na remonty w celu poprawy stanu
technicznego zasobu mieszkaniowego,
2) przeznaczania środków finansowych pochodzących z prywatyzacji zasobu mieszkanio-
wego na remonty i modernizację mieszkaniowego zasobu gminy,
3) przeznaczania środków finansowych na partycypację w kosztach budowy budynków realizowanych przez Barlineckie TBS Spółkę z o.o. w Barlinku celem pozyskiwania lokali zamiennych i lokali mieszkalnych dla osób zakwalifikowanych do najmu lokali
z mieszkaniowego zasobu gminy,
4) utrzymania stanu technicznego budynków i lokali w okresie ich użytkowania na poziomie
zapewniającym bezpieczeństwo ludzi i mienia,
5) zapewnienia użytkowania budynków i znajdujących się w nich pomieszczeń i urządzeń
zgodnie z ich przeznaczeniem,
6) zapewnienia warunków umożliwiających zaopatrzenie w wodę, gaz, energię cieplną,
energię elektryczną, odprowadzenie ścieków, usuwanie odpadów stałych oraz ochronę
przeciwpożarową,
7) utrzymania wymaganego stanu estetycznego budynków.

ROZDZIAŁ VII
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W KOLEJNYCH LATACH.

§ 23.1. Głównym źródłem finansowania gospodarki mieszkaniowej są przychody z tytułu
czynszu najmu lokali mieszkalnych.
2. Ustala się następujące źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej: 


1) wpływy z czynszów za lokale mieszkalne - należy przy tym zaznaczyć, że w związku z prowadzonym procesem sprzedaży lokali obniżać się będą wpływy z tytułu ich wynajmu,
2) wpływy z czynszów za budynki i lokale użytkowe, garaże, pomieszczenia gospodarcze
i wpływy z dzierżaw,
3) finansowanie z budżetu Gminy,
4) kredyty.

§ 24.1. Wskazane w § 23 ust.2 źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej przezna-
czane będą na realizację, i tak:
1) określone w pkt.1 i pkt.2 - na remonty mieszkaniowego zasobu gminy,
2) określone w pkt.3 - na remonty części wspólnych budynków stanowiących współwłasność
Gminy i osób fizycznych,
3) określone w pkt.4 - na realizację remontów budynków i zadań termomodernizacyjnych.
2. Biorąc pod uwagę potrzeby remontowe oznaczone I i II stopniem kolejności ich wykonania, zasadne jest zwiększanie środków finansowych z budżetu Gminy na realizację remontów, o których mowa w ust.1 pkt.1 i 2, pochodzących ze sprzedaży lokali mieszkal-
nych.
3. W przypadku przystąpienia Gminy do budowy lokali mieszkalnych w budynkach realizowanych przez Barlineckie TBS Spółkę z o.o. w Barlinku niezbędne będzie zabezpie-
czanie w budżecie środków finansowych do wysokości partycypacji Gminy w kosztach ich budowy.


ROZDZIAŁ VIII
WYSOKOŚĆ WYDATKÓW W KOLEJNYCH LATACH, Z PODZIAŁEM NA KOSZTY BIEŻĄCEJ EKSPLOATACJI, KOSZTY REMONTÓW ORAZ KOSZTY MODERNIZACJI LOKALI I BUDYNKÓW WCHODZĄCYCH W SKŁAD MIESZKANIOWEGO ZASOBU GMINY, KOSZTY ZARZĄDU NIERUCHOMO-
ŚCIAMI WSPÓLNYMI, KTÓRYCH GMINA JEST JEDNYM ZE WSPÓŁWŁAŚCI-
CIELI, A TAKŻE WYDATKI INWESTYCYJNE –
przedstawia załącznik nr 7.


ROZDZIAŁ IX
OPIS INNYCH DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU POPRAWĘ WYKORZYSTANIA
I RACJONALIZACJĘ GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY.

§ 25.1. W celu poprawy wykorzystania i racjonalnej gospodarki mieszkaniowym zasobem gminy podejmowane będą działania polegające na m.in.:
1) zamianach lokali, w tym:
a) zamianach dużych lokali na lokale mniejsze,
b) zamianach lokali na lokale o niższych kosztach utrzymania,
c) zamianach celem pozyskiwania lokali socjalnych i zamiennych,
2) likwidacji lokali niesamodzielnych z używalnością innych pomieszczeń,
3) sprzedaży lokali znajdujących się w budynkach wspólnot mieszkaniowych z preferencją
budynków, w których udział Gminy Barlinek wynosi mniej niż 50% lub po sprzedaży
których Gmina przestaje być współwłaścicielem budynku,
4) pozyskiwaniu nowej substancji mieszkaniowej poprzez zmianę sposobu użytkowania
powierzchni strychowych i pomieszczeń niemieszkalnych z przeznaczeniem na lokale
mieszkalne w budynkach stanowiących własność Gminy,
5) współpracy z Barlineckim TBS Spółką z o.o. w Barlinku poprzez przekazywanie gruntów
i innych nieruchomości służących realizacji zadań m. in.:
a) zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej w zakresie pozyskiwa- nia przez gminę lokali zamiennych,
b) tworzenie zasobu lokali przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych z dysfun-
kcją ruchową,
6) sprzedaż wspólnotom mieszkaniowym w trybie bezprzetargowym części terenów
zewnętrznych i przestrzeni międzyblokowych z zastosowaniem maksymalnej bonifikaty
do wysokości 99%.

ROZDZIAŁ X
PRZEPISY KOŃCOWE

§ 26. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Barlinka.

§ 27. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Ilość odwiedzin: 4125
Podmiot udostępniający: UM Barlinek/ Rada Miejska
Osoba, która wprowadzała dane: Cezary Krzyżanowski
Data wytworzenia informacji: 2007-11-05 13:02:24
Data udostępnienia informacji: 2007-11-05 13:02:24
Data ostatniej aktualizacji: 2007-11-06 12:57:23

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner