logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
minus Uchwały
   minus Uchwały VIII kadencji Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2018
   plus Uchwały 2017
   plus Uchwały 2016
   plus Uchwały 2015
   plus Uchwały 2014
   plus Uchwały 2013
   plus Uchwały 2012
   plus Uchwały 2011
   plus Uchwały 2010
   plus Uchwały 2009
   plus Uchwały 2008
   minus Uchwały 2007
      plus IV Sesja Rady Miejskiej
      plus V Sesja Rady Miejskiej
      plus VI Sesja Rady Miejskiej
      plus VII Sesja Rady Miejskiej
      plus VIII Sesja Rady Miejskiej
      minus IX Sesja Rady Miejskiej
      plus X Sesja Rady Miejskiej
      plus XI Sesja Rady Miejskiej
      plus XII Sesja Rady Miejskiej
      plus XIII Sesja Rady Miejskiej
      minus XIV Sesja Rady Miejskiej
         minus Uchwała Nr XIV/119/2007
         minus Uchwała Nr XIV/120/2007
         minus Uchwała Nr XIV/121/2007
         minus Uchwała Nr XIV/122/2007
         minus Uchwała Nr XIV/123/2007
         minus Uchwała Nr XIV/124/2007
         minus Uchwała Nr XIV/125/2007
         minus Uchwała Nr XIV/126/2007
         minus Uchwała Nr XIV/127/2007
         minus Uchwała Nr XIV/128/2007
         minus Uchwała Nr XIV/129/2007
         minus Uchwała Nr XIV/130/2007
         minus Uchwała Nr XIV/131/2007
         minus Uchwała Nr XIV/132/2007
      plus XV Sesja Rady Miejskiej
      plus XVI Sesja Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2005
   plus Uchwały 2006
   plus Uchwały 2004
   plus Uchwały 2003
   plus Uchwały 2002
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
minus Polityka Jakości
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


UCHWAŁA NR XIV/120/2007
RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU
z dnia 25 października 2007 r.


w spawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla strefy 1.13. w Studium – tzw. „Osiedla Moczkowo”.Na podstawie art. 14 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.Nr 80 poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141,poz.1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880) uchwala się, co następuje:


§ 1.1. Przystępuje się do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obr. Moczkowo gm. Barlinek pomiędzy ulicami Myśliborską (droga powiatowa nr 2111Z) i Gorzowską (droga wojewódzka nr 151), wyznaczonego w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Barlinek, które przyjęte zostało Uchwałą Nr XLV/426/2002 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 30 września 2002 r., jako strefa 1.13. „Osiedle Moczkowo”.

2. Granice obszaru objętego planem określa załącznik graficzny stanowiący integralną część niniejszej Uchwały.


§ 2. Przedmiotem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego będzie przede wszystkim: wyznaczenie terenów niezbędnych pod realizację obwodnicy wewnętrznej miasta, powiększenie terenów zabudowy jednorodzinnej, wytworzenie strefy koncentracji usług, urządzenie terenu ogólnodostępnej zieleni, a także ustalenie zasad obsługi tych terenów
w zakresie infrastruktury komunikacyjnej i technicznej.


§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Barlinka.


§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Ilość odwiedzin: 3211
Podmiot udostępniający: UM Barlinek / Rada Miejska
Osoba, która wprowadzała dane: Cezary Krzyżanowski
Data wytworzenia informacji: 2007-11-05 10:14:55
Data udostępnienia informacji: 2007-11-05 10:14:55
Data ostatniej aktualizacji: 2007-11-05 10:23:36

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner