logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
minus Uchwały
   minus Uchwały VIII kadencji Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2018
   plus Uchwały 2017
   plus Uchwały 2016
   plus Uchwały 2015
   plus Uchwały 2014
   plus Uchwały 2013
   plus Uchwały 2012
   plus Uchwały 2011
   plus Uchwały 2010
   plus Uchwały 2009
   plus Uchwały 2008
   minus Uchwały 2007
      plus IV Sesja Rady Miejskiej
      plus V Sesja Rady Miejskiej
      plus VI Sesja Rady Miejskiej
      plus VII Sesja Rady Miejskiej
      plus VIII Sesja Rady Miejskiej
      minus IX Sesja Rady Miejskiej
      plus X Sesja Rady Miejskiej
      plus XI Sesja Rady Miejskiej
      plus XII Sesja Rady Miejskiej
      plus XIII Sesja Rady Miejskiej
      minus XIV Sesja Rady Miejskiej
         minus Uchwała Nr XIV/119/2007
         minus Uchwała Nr XIV/120/2007
         minus Uchwała Nr XIV/121/2007
         minus Uchwała Nr XIV/122/2007
         minus Uchwała Nr XIV/123/2007
         minus Uchwała Nr XIV/124/2007
         minus Uchwała Nr XIV/125/2007
         minus Uchwała Nr XIV/126/2007
         minus Uchwała Nr XIV/127/2007
         minus Uchwała Nr XIV/128/2007
         minus Uchwała Nr XIV/129/2007
         minus Uchwała Nr XIV/130/2007
         minus Uchwała Nr XIV/131/2007
         minus Uchwała Nr XIV/132/2007
      plus XV Sesja Rady Miejskiej
      plus XVI Sesja Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2005
   plus Uchwały 2006
   plus Uchwały 2004
   plus Uchwały 2003
   plus Uchwały 2002
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
minus Polityka Jakości
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


UCHWAŁA NR XIV/119/2007
RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU
z dnia 25 października 2007 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2007 rok


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami), uchwala się co następuje:

      § 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę
668.698 zł
z tego:
 
 dochody własne
668.698,-
w tym:
 
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
161.910,-
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
161.910,-
§ 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności
oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 
161.910,-
 
 
Dział 750 Administracja publiczna
14.350,-
Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie
2.350,-
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych ustawami
2.350,-
Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
12.000,-
§ 0920 Pozostałe odsetki
12.000,-

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od
innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
392.438,-
Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku
od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
318.968,-
§ 0310 Podatek od nieruchomości
318.968,-
 
 
Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t.
na podstawie ustaw  
73.470,-
§ 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje
3.220,-
§ 0690 Wpływy z różnych opłat
70.000,-
§ 0920 Pozostałe odsetki
250,-
 
 
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
100.000,-
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
100.000,-
§ 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na
finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych
100.000,-
 
 

      § 2. Zmniejsza się dochody budżetu Gminy o kwotę
67.100 zł
z tego:
 
 dochody własne
67.100,-
w tym:
 
Dział 600 Transport i łączność
67.100,-
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 
67.100,-
§ 0690 Wpływy z różnych opłat 
67.000,-
§ 0920 Pozostałe odsetki
100,-
 
 

      § 3. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę
1.111.598 zł
z tego:
 
 wydatki własne
1.111.598,-
w tym:
 
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,
gaz i wodę  
350.000,-
Rozdział 40002 Dostarczanie wody
350.000,-
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
350.000,-
w tym: 1/ Budowa sieci wodociągowej Równo –
     Laskówko
2/ Rozbudowa wodociągu w Jaromierkach
150.000,-
 
200.000,-

Dział 600 Transport i łaczność
129.000,-
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe
48.000,-
§ 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.
48.000,-
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 
81.000,-
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia
9.000,-
§ 4300 Zakup usług pozostałych
2.000,-
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
/Modernizacja ulicy Jeziornej i Małej/
70.000,-
 
 
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
190.040,-
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
190.040,-
§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
/Zakup gruntu/
190.040,-
 
 
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
15.700,-
Rozdział 75495 Pozostała działalność
15.700,-
§ 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między
j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących
5.700,-
§ 4300 Zakup usług pozostałych
10.000,-

Dział 801 Oświata i wychowanie
194.858-
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe
117.888,-
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
85.840,-
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
14.945,-
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy
2.103,-
§ 4270 Zakup usług remontowych
15.000,-
 
 
 
 
 
 
Rozdział 80104 Przedszkola
 
 
 
 
 
 
10.000,-
§ 2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego
10.000,-
Rozdział 80110 Gimnazja 
66.090,-
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
45.711,-
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
7.959,-
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy
1.120,-
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia
6.600,-
§ 4270 Zakup usług remontowych
4.700,-
Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół
880,-
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
880,-

Dział 851 Ochrona zdrowia
85.000,-
Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii
40.000,-
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
20.000,-
§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
20.000,-
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
45.000,-
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
20.000,-
§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych
20.000,-
§ 2310 Dotacje celowe przekazane gminom na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.
5.000,-
 
 
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
10.000,-
Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
10.000,-
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia
10.000,-
 
 
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
137.000,-
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
135.000,-
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej
instytucji kultury
10.000,-
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
(Europejskie Centrum Spotkań)
25.000,-
§ 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych
100.000,-
Rozdział 92195 Pozostała działalność
2.000,-
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (sołectwa)
2.000,-
 
 

      § 4. Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy o kwotę
510.000 zł
z tego:
 
wydatki własne
510.000,-
w tym:
 
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,
gaz i wodę
350.000,-
Rozdział 40002 Dostarczanie wody
350.000,-
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
w tym:
1/ Budowa sieci wodociągowej z Dzikowa do Nowej Dziedziny
2/ Modernizacja stacji uzdatniania wody w Mostkowie
3/ Budowa sieci wodociągowej Moczkowo – Brunki
350.000,-
 
100.000,-
 
50.000,-
200.000,-

Dział 600 Transport i łączność
73.000,-
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe
28.000,-
§ 6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje
i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.
28.000,-
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne
45.000,-
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
/Budowa ulicy Widok – projekt budowlany/
45.000,-
 
 
Dział 801 Oświata i wychowanie
2.000,-
Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe
2.000,-
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (sołectwa)
2.000,-
 
 
Dział 851 Ochrona zdrowia
85.000,-
Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii
40.000,-
§ 2630 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek
niezaliczanych do sektora finansów publicznych
40.000,-
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
45.000,-
§ 2620 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla pozostałych
jednostek sektora finansów publicznych
5.000,-
§ 2630 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek
niezaliczanych do sektora finansów publicznych 
40.000,-

§ 5. W załączniku Nr 13do uchwały Nr V/34/2007 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Barlinek na 2007 r., w pkt. 2, ppkt. 3:
1/ wykreśla się zadanie o nazwie: Szczepienie kasztanowców 20.000,-
2/ dopisuje się zdania o nazwie:
a/ Plan urządzenia lasów komunalnych 10.000,-
b/ Badanie, zarybienie i wapnowanie jeziora Chmielowego 9.000,-
c/ Nasadzenia drzewek i krzewów na terenie miasta 1.000,-.


§ 6. W załączniku Nr 14 do uchwały o której mowa w § 5, w pkt. 2 zmienia się plan wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w sposób następujący:
1/ ustala się plan wydatków w § 4260 Zakup energii w kwocie 2.000 zł,
2/ zwiększa się plan wydatków w § 4270 Zakup usług remontowych o 3.000 zł,
3/ zmniejsza się plan wydatków w § 4300 Zakup usług pozostałych o 5.000 zł.


§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Barlinka.


§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ilość odwiedzin: 3189
Podmiot udostępniający: UM Barlinek / Rada Miejska
Osoba, która wprowadzała dane: Cezary Krzyżanowski
Data wytworzenia informacji: 2007-11-05 09:25:21
Data udostępnienia informacji: 2007-11-05 09:25:21
Data ostatniej aktualizacji: 2007-11-05 10:14:15

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner