logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
plus Projekty Uchwał
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
minus Polityka Jakości
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Protokoły Rady Miejskiej
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
 WYBORY
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


PRAWO LOKALNE > Regulamin organizacyjny

Załącznik do Zarządzenia Nr 31/2018
Burmistrza  Barlinka
z dnia 20 lutego 2018 r.

 

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Urzędu Miejskiego w Barlinku

 

 

Rozdział 1.

POSTANOWIENIA  OGÓLNE

 

          § 1. Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Barlinku zwany dalej Regulaminem określa:
1) zakres działania i zadania Urzędu;
2) organizację wewnętrzną Urzędu;
3) zasady funkcjonowania Urzędu;
4) zakres działania kierownictwa Urzędu, samodzielnych stanowisk pracy oraz poszczególnych referatów w Urzędzie.

          § 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) Radzie - należy przez to rozumieć Radę Miejską w Barlinku;
2) Burmistrzu, Zastępcy Burmistrza, Sekretarzu, Skarbniku – należy przez to rozumieć Burmistrza Barlinka, Zastępcę Burmistrza Barlinka, Sekretarza Barlinka, Skarbnika Barlinka;
3) komórce organizacyjnej - należy przez to rozumieć referaty i samodzielne stanowiska pracy w Urzędzie Miejskim w Barlinku;
4) Urzędzie- należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Barlinku.

          § 3. Urząd jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników.

          § 4. Regulamin Organizacyjny Urzędu zwany dalej regulaminem zawiera:
1) zadania i kompetencje poszczególnych referatów oraz samodzielnych stanowisk pracy;
2) zasady udzielania upoważnień i pełnomocnictw;
3) schemat organizacyjny Urzędu oraz wykaz komórek organizacyjnych i etatów – zał. nr 1;
4) podział zadań i kompetencji pomiędzy kierownictwem Urzędu - zał. nr 2;
5) regulamin obsługi prawnej Urzędu  – zał. nr 3;
6) zasady podpisywania pism – zał. nr 4.

 

Rozdział 2. 

STRUKTURA  ORGANIZACYJNA URZĘDU

 

          § 5. 1. W skład Urzędu wchodzą następujące referaty:
1) Referat Ogólnoorganizacyjny (RO);
2) Referat Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji (RGPI);
3) Referat Gospodarowania Nieruchomościami  (RGN);
4) Referat Finansowo-Budżetowy (RF);
5) Referat Oświaty, Sportu, Kultury i Spraw Społecznych (ROSK);
6) Urząd Stanu Cywilnego (USC); oraz samodzielne stanowiska pracy:
7) Radca Prawny (RP);
8) Inspektor ds. obronnych i zarządzania kryzysowego (OC);
9) Inspektor ds. kontroli wewnętrznej (KW);
10) Audytor wewnętrzny (AW).
          2. Strukturę organizacyjną określa schemat organizacyjny Urzędu oraz wykaz komórek organizacyjnych i etatów stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

          § 6. Podziału zadań pomiędzy samodzielne stanowiska pracy i referaty dokonuje Burmistrz.

          § 7. 1. Pracą referatów kierują kierownicy referatów.
          2. Kierownik referatu organizuje pracę referatu, określa zakres czynności dla podległych pracowników oraz kontroluje wykonanie zadań.

 

Rozdział 3.

ZASADY FUNKCJONOWANIA URZĘDU

 

          § 8. Urząd działa według następujących zasad:
1) praworządności;
2) służebności wobec społeczności lokalnej;
3) racjonalnego gospodarowania mieniem publicznym;
4) jednoosobowego kierownictwa;
5) planowania pracy;
6) kontroli wewnętrznej;
7) podziału zadań pomiędzy kierownictwo Urzędu i poszczególne referaty oraz wzajemnego  współdziałania.

          § 9. 1. Pracownicy Urzędu w wykonywaniu swoich obowiązków i zadań Urzędu działają na podstawie i w granicach prawa i obowiązani są do ścisłego jego przestrzegania.
          2. Pracownicy Urzędu w wykonywaniu zadań Urzędu i swoich obowiązków są obowiązani służyć Gminie Barlinek i Państwu Polskiemu.

          § 10. 1. Gospodarowanie środkami rzeczowymi odbywa się w sposób racjonalny, celowy i oszczędny, z uwzględnieniem zasady szczególnej staranności w zarządzaniu mieniem komunalnym.
          2. Zakupy i inwestycje dokonywane są po wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych.

 

Rozdział 4.

ZASADY PODZIAŁU ZADAŃ I KOMPETENCJI POMIĘDZY KIEROWNICTWEM URZĘDU

 

          § 11.  Burmistrz jest kierownikiem Urzędu i zwierzchnikiem służbowym pracowników Urzędu.

          § 12. 1. Burmistrz kieruje pracą Urzędu przy pomocy Zastępcy Burmistrza, Sekretarza i Skarbnika.
          2. W razie niemożności pełnienia obowiązków służbowych przez Burmistrza - zastępstwo obejmuje Zastępca Burmistrza, a w dalszej kolejności Sekretarz i Skarbnik.

          § 13.  Zastępca Burmistrza wykonuje zadania powierzone mu przez Burmistrza. W zakresie powierzonych obowiązków zapewnia kompleksowe rozwiązania problemów oraz nadzoruje w tym zakresie działalność referatów realizujących powierzone mu zadania.

          § 14. Sekretarz zapewnia sprawne funkcjonowanie Urzędu oraz organizuje pracę Urzędu.  

          § 15. Burmistrz powierza Skarbnikowi  obowiązki i odpowiedzialność w zakresie prowadzenia rachunkowości jednostki, wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi i kontroli dotyczącej operacji finansowych i gospodarczych.

          § 16. Szczegółowy podział zadań pomiędzy Burmistrza, Zastępcę Burmistrza, Sekretarza i Skarbnika określa załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

 

Rozdział 5.

ZADANIA WSPÓLNE REFERATÓW I SAMODZIELNYCH STANOWISK PRACY

 

          § 17. Do wspólnych zadań referatów i samodzielnych stanowisk pracy należy:
1) współdziałanie ze Skarbnikiem przy opracowywaniu materiałów niezbędnych do przygotowania projektu budżetu gminy i sprawozdań z jego wykonania;
2) realizowanie planu finansowego w zakresie działania referatów i samodzielnych stanowisk pracy oraz dokonywanie bieżącej i okresowej analizy wykonania planu;
3) przestrzeganie przepisów dotyczących dyscypliny finansów publicznych;
4) współdziałanie z Sekretarzem w zakresie zapewnienia właściwego funkcjonowania Urzędu oraz obsługi interesantów;
5) współdziałanie z pełnomocnikiem informacji niejawnych w zakresie realizacji przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych;
6) inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć organizacyjnych zapewniających właściwą i terminową realizację zadań;
7) stosowanie obowiązujących przepisów prawa;
8) opracowywanie projektów uchwał Rady oraz zarządzeń Burmistrza i ich realizacja;
9) wykonywanie na polecenie Burmistrza  innych zadań w sprawach nieobjętych zakresem działania referatów i samodzielnych stanowisk pracy;
10) przygotowywanie materiałów niezbędnych do udzielenia odpowiedzi na interpelacje, zapytania i postulaty radnych, wystąpienia komisji Rady oraz wnioski i postulaty zgłaszane na zebraniach sołeckich;
11) przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi, wnioski i petycje, badanie ich zasadności, analiza źródeł i przyczyn ich powstawania, podejmowanie działań zapewniających należyte i terminowe ich załatwianie;
12) nadzorowanie działalności jednostek organizacyjnych w ramach merytorycznego przyporządkowania;
13) przygotowywanie sprawozdań, ocen, analiz, bieżących informacji o realizacji powierzonych zadań;
14) usprawnianie własnej organizacji, metod i form pracy;
15) współdziałanie z komórkami organizacyjnymi Urzędu w celu prawidłowej realizacji procesów zachodzących w jednostce;
16) organizowanie i podejmowanie niezbędnych przedsięwzięć w zakresie tajemnicy ustawowo chronionej oraz w zakresie zapewnienia realizacji przepisów ustawy o ochronie danych osobowych;
17) podejmowanie wspólnych działań związanych z likwidacją klęski żywiołowej;
18) wykonywanie zadań w zakresie spraw obronnych i zarządzania kryzysowego;
19) aktualizowanie informacji umieszczanych w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronach internetowych;
20) wykonywanie zadań z zakresu statystyki;
21) przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych;
22) właściwe użytkowanie składników majątkowych Urzędu;
23) dbałość o rzetelną, kompetentną i kulturalną obsługę interesantów;
24) należyte i terminowe załatwianie spraw wnoszonych przez interesantów.

 

Rozdział 6.

ZADANIA   I KOMPETENCJE  POSZCZEGÓLNYCH  REFERATÓW I SAMODZIELNYCH STANOWISK PRACY

 

          § 18.  Do zadań i kompetencji Referatu Ogólnoorganizacyjnego (RO) należy:
1) zapewnienie sprawnego funkcjonowania i organizacji pracy Urzędu;
2) udzielanie informacji interesantom o miejscu i sposobie załatwiania spraw w Urzędzie;
3) prowadzenie akt osobowych pracowników Urzędu;
4) prowadzenie spraw z zakresu czasu pracy pracowników Urzędu;
5) prowadzenie spraw związanych ze szkoleniami pracowników Urzędu;
6) wystawianie i rejestracja poleceń wyjazdów służbowych krajowych i zagranicznych;
7) sporządzanie umów na wykorzystanie pojazdów prywatnych do celów służbowych;
8) prowadzenie dokumentacji związanej z oświadczeniami majątkowymi;
9) organizacja służby przygotowawczej i egzaminów dla nowozatrudnionych pracowników,
10) prowadzenie całości spraw związanych ze stażami, praktykami szkolnymi i studenckimi w Urzędzie oraz zatrudnianiem pracowników robót publicznych i interwencyjnych;
11) kompleksowa obsługa kancelaryjno-techniczna Rady, komisji, klubów radnych oraz Przewodniczącego Rady i jego zastępców;
12) prowadzenie zbioru i rejestru uchwał Rady oraz zarządzeń Burmistrza;
13) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem medalu „Za zasługi dla Barlinka”;
14) przyjmowanie, rejestracja i wysyłanie korespondencji Urzędu;
15) obsługa sekretariatu Burmistrza i Zastępcy Burmistrza;
16) wykonywanie czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP, prezydenckich, do organów samorządowych i europejskich, referendów oraz wyborów ławników;
17) zaopatrzenie materiałowo-techniczne na cele administracyjno-biurowe, zakup sprzętu i wyposażenia;
18) gospodarka lokalami biurowymi, dbanie o właściwą ich konserwację i zabezpieczenie, prowadzenie bieżących remontów;
19) wykonywanie prezentacji multimedialnych zleconych przez burmistrza oraz wszelkich innych opracowań graficznych;
20) prowadzenie spraw związanych z administrowaniem i redagowaniem Biuletynu Informacji Publicznej oraz serwisu multimedialnego miasta i gminy Barlinek;
21) prowadzenie rejestrów: skarg i wniosków, petycji, wniosków o udostępnienie informacji publicznej oraz pełnomocnictw i upoważnień udzielanych przez Burmistrza;
22) planowanie i zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania do obsługi informatycznej Urzędu;
23) testowanie i wdrażanie systemów informatycznych, w tym:  planowanie rozwoju systemów informatycznych i dostosowanie ich do zmieniających się potrzeb;
24) administrowanie siecią informatyczną Urzędu i istniejącymi zasobami programowymi, w tym prowadzenie właściwej archiwizacji zasobów informatycznych;
25) nadzór nad eksploatacją sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz dokonywanie niezbędnych napraw;
26) prowadzenie ewidencji sprzętu i oprogramowania;
27) szkolenie pracowników w zakresie obsługi oprogramowania i sprzętu komputerowego;
28) zapewnienie łączności telefonicznej Urzędu;
29) zapewnienie właściwej eksploatacji, utrzymania i rozwoju infrastruktury informatycznej oraz dokonywanie niezbędnych napraw;
30) zapewnienie właściwego funkcjonowania dostępu do Internetu i konfiguracji poczty elektronicznej oraz elektronicznego obiegu dokumentów;
31) zapewnienie właściwego funkcjonowania infrastruktury sprzętowej w serwerowni Urzędu.

          § 19. Do zadań i kompetencji Referatu Gospodarowania Nieruchomościami (RGN) należy:
1) prowadzenie spraw wynikających z przepisów o gospodarce nieruchomościami (sprzedaż, dosprzedaż, zamiany, dzierżawy, użyczenia, służebności, trwały zarząd, podziały i scalenia, podziały nieruchomości);
2) opłaty adiacenckie;
3) opłaty planistyczne;
4) inwentaryzacja i gospodarowanie mieniem komunalnym, w tym sprawy ubezpieczenia i ochrony mienia;
5) przekształcanie prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności i zwrot udzielonych bonifikat;
6) bonifikaty od opłat rocznych za wieczyste użytkowanie;
7) aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego;
8) prowadzenie spraw związanych z ochroną dóbr kultury, w tym dotacje;
9) prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą mieszkań komunalnych na rzecz głównego najemcy i zwrotem udzielonych bonifikat;
10) prowadzenie spraw związanych z nadawaniem nazw ulic, placów oraz numeracji nieruchomości;
11) prowadzenie spraw związanych z działalnością sołectw;
12) najem lokali mieszkalnych komunalnych, zamiany lokali oraz najem lokali socjalnych;
13) prowadzenie spraw wynikających z ustawy o własności lokali – wspólnoty mieszkaniowe;
14) prowadzenie rejestru użytkowników wieczystych i zmian w rejestrze;
15) opiniowanie projektów podziałów nieruchomości;
16) nadzór właścicielski nad spółkami z udziałem gminy;
17) prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań gminy wynikających z przepisów ustaw:
          a) prawo wodne,
          b) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
          c) o odpadach,
          d) kodeksu spółek handlowych,
          e) o gospodarce komunalnej,
           f) o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
          g) o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
          h) o cmentarzach i chowaniu zmarłych,
          i) o ochronie zwierząt,
          j) o lasach,
          k) prawo łowieckie,
          l) prawo ochrony środowiska,                
          ł) o ochronie przyrody.

          § 20.  Do zadań i kompetencji Referatu Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji (RGPI) należy:
1) planowanie, przygotowanie, finansowanie oraz realizacja inwestycji gminnych w tym przygotowywanie odpowiedniej infrastruktury pod nowe budownictwo, z zastosowaniem przepisów ustawy prawo zamówień publicznych;
2) analiza możliwości oraz przygotowywanie wniosków dotyczących pozyskiwania funduszy krajowych i środków Unii Europejskiej na finansowanie inwestycji i innych działań związanych z rozwojem gminy;
3) prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań gminy wynikających z przepisów ustawy o drogach publicznych, w tym między innymi: zarządzanie drogami gminnymi oraz innymi stanowiącymi własność gminy;
4) oświetlenie dróg i placów publicznych, w tym planowanie rozbudowy i eksploatacja linii oświetleniowych;
5) współpraca z Zarządcami dróg wojewódzkich i powiatowych na terenie gminy Barlinek w zakresie ich odpowiedniej rozbudowy, eksploatacji i utrzymania;
6) przekazywanie informacji oraz doradztwo w kreowaniu projektów i przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie projektów z funduszy i środków Unii Europejskiej realizowanych przez jednostki gminy oraz organizacje pozarządowe wykonujące zadania gminy;
7) prowadzenie spraw wynikających z przepisów ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym (decyzje o warunkach zabudowy, opracowywanie planów zagospodarowania przestrzennego);
8) opracowywanie koncepcji zagospodarowania terenów gminnych;
9) opracowanie i monitorowanie strategii rozwoju Gminy.

          § 21.  Do zadań i kompetencji Referatu Finansowo – Budżetowego (RF) należy:
1) opracowywanie projektu budżetu oraz nadzór nad jego wykonaniem;
2) opracowywanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej;
3) prowadzenie rachunkowości wpływów i wydatków budżetowych;
4) prowadzenie ewidencji kosztów w układzie przyjętym w polityce rachunkowości;
5) bieżąca obsługa rachunków bankowych;
6) prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia;
7) prowadzenie ewidencji długoterminowych aktywów finansowych;
8) uzgadnianie spisów inwentaryzacyjnych;
9) prowadzenie rozliczeń finansowych Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
10) planowanie i realizacja wydatków osobowych (wynagrodzeń);
11) sporządzanie sprawozdań finansowych;
12) współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową, Izbami i Urzędami Skarbowymi, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, bankiem wykonującym obsługę kasową oraz bankiem finansującym;
13) prowadzenie kasy Urzędu;
14) przygotowywanie projektów uchwał w sprawie określenia stawek podatkowych i opłat;
15) opracowywanie projektów uchwał w sprawie sposobu poboru podatków i opłat oraz określenia inkasentów i ich wynagrodzenia;
16) opracowywanie ewidencji podatkowej nieruchomości w systemie informatycznym;
17) wymiar podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego;
18) ewidencja elektroniczna podatków i opłat powstających z mocy prawa;
19) prowadzenie księgowości analitycznej należności podatkowych i opłat;
20) windykacja należności podatkowych i opłat;
21) zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej;
22) rozpatrywanie indywidualnych podań i wniosków oraz przygotowywanie decyzji  w sprawach:
          a) odraczanie i rozkładanie na raty należności podatkowych,
          b) umarzanie zaległości podatkowych,
          c) ulg i zwolnień ustawowych w podatkach,
          d) ulgi inwestycyjnej w podatku od nieruchomości zgodnie z podjętą uchwałą;
23) sporządzanie sprawozdań podatkowych;
24) rozliczanie inkasentów z pobranych należności;
25) prowadzenie księgowości analitycznej należności publicznoprawnych i cywilnoprawnych;
26) windykacja należności publicznoprawnych w postępowaniu administracyjnym;
27) windykacja należności  cywilnoprawnych w postępowaniu sądowym;
28) sprawozdawczość pomocy publicznej.

          § 22.  Do zadań i kompetencji Referatu Oświaty, Sportu, Kultury i Spraw Społecznych (ROSK) należy:

1) przygotowywanie propozycji dotyczących sieci szkół podstawowych i przedszkoli;
2) opiniowanie projektów arkuszy organizacyjnych przedszkoli i szkół podstawowych;
3) organizowanie konkursów na stanowiska dyrektorów żłobka, przedszkoli i szkół podstawowych oraz przygotowywanie materiałów niezbędnych do podjęcia zarządzenia Burmistrza o powierzeniu funkcji bez konkursu;
4) przygotowywanie propozycji oceny dyrektorów szkół podstawowych i przedszkoli w części dotyczącej organu prowadzącego;
5) sprawy związane z rozliczaniem dojazdu, nauki i wychowania dzieci z terenu Gminy w placówkach znajdujących się poza terenem Gminy;
6) organizacja bezpłatnego transportu i opieki dzieci do i ze szkoły, jeżeli droga dziecka z domu do szkoły przekracza 3 km w przypadku uczniów klas I – IV szkół podstawowych lub 4 km w przypadku uczniów klas V-VIII szkół podstawowych;
7) prowadzenie postępowania egzekucyjnego w przypadku niespełnienia obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki;
8) powoływanie komisji i prowadzenie spraw związanych z uzyskaniem aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego;
9) przedkładanie wniosków o przyznanie odznaczeń dla dyrektorów szkół i placówek oświatowo-wychowawczych;
10) planowanie remontów w infrastrukturze edukacyjnej;
11) dokonywanie wpisu oraz prowadzenie ewidencji żłobków i oświatowych placówek niepublicznych funkcjonujących w Gminie;
12) prowadzenie spraw z zakresu udzielania uczniom z Gminy Barlinek pomocy materialnej o charakterze  motywacyjnym;
13) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem dofinansowania kosztów kształcenia pracowników młodocianych;
14) prowadzenie działań w zakresie propagowania kultury fizycznej w Gminie;
15) pomoc programowa, organizacyjna dla całości imprez sportowo – rekreacyjnych organizowanych w Gminie przez jednostki gminne, stowarzyszenia, kluby, związki zawodowe, itp.;
16) ścisła współpraca z placówkami szkolnymi, organizacjami zawodowymi, klubami, stowarzyszeniami,  podmiotami gospodarczymi Gminy wobec ich poczynań sportowych, kulturalnych,  rekreacyjnych, turystycznych,  wypoczynkowych i w zakresie spraw społecznych;
17) opracowywanie planów, koordynacja współpracy z jednostkami gminy oraz wykonywanie innych zadań dotyczących strategii promocji, polityki informacyjnej i tworzenia wizerunku Gminy Barlinek;
18) opracowywanie odpowiednich materiałów reklamowych i informacyjnych o Gminie, organizacja udziału Gminy w imprezach wystawienniczych oraz innych przedsięwzięciach promujących Gminę Barlinek;
19) współpraca oraz koordynacja działalności Barlineckiego Ośrodka Kultury w zakresie strategii turystyki Gminy;
20) realizacja zadań związanych z kontaktami i współpracą zagraniczną Gminy, w tym organizacja współpracy Gminy z miastami partnerskimi oraz przygotowywanie wniosków o pozyskanie dofinansowania na zadania realizowane w ramach współpracy zagranicznej;
21) prowadzenie spraw związanych z promocją zdrowia i zdrowiem publicznym;
22) prowadzenie spraw związanych z ewidencją gospodarczą;
23) załatwianie spraw związanych z przepisami o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
24) prowadzenie spraw dotyczących licencji na transport ciężarowy i przewóz osób.

          § 23.  Do zadań i kompetencji Urzędu Stanu Cywilnego (USC) należy:
1) sporządzanie aktów urodzeń, małżeństw i zgonów;
2) wydawanie odpisów z aktów stanu cywilnego;
3) przyjmowanie oświadczeń o uznaniu dziecka;
4) przyjmowanie oświadczeń o nadaniu dziecku nazwiska męża matki;
5) przyjmowanie zgłoszeń urodzeń noworodków;
6) wydawanie zaświadczeń o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa do ślubu   konkordatowego;
7) wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą;
8) transkrypcja zagranicznych aktów stanu cywilnego do polskich Ksiąg;
9) odtwarzanie aktów stanu cywilnego;
10) zmiany w aktach stanu cywilnego dokonywane na podstawie decyzji administracyjnych i postanowień sądu;
11) wydawanie decyzji dotyczących sprostowania błędu, uzupełnienia treści, zezwolenia na ślub przed upływem terminu oczekiwania;
12) załatwianie korespondencji konsularnej;
13) organizacja jubileuszy 25 i 50-lecia pożycia małżeńskiego;
14) prowadzenie ewidencji ludności;
15) wydawanie decyzji dotyczących zameldowania i wymeldowania;
16) kompletowanie dokumentów do wydania nowych dowodów osobistych;
17) wydawanie dowodów osobistych;
18) udzielanie informacji adresowych oraz dotyczących nr PESEL.

          § 24.  Radca Prawny (RP) prowadzi obsługę prawną Urzędu w oparciu o Regulamin obsługi prawnej, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

          § 25.  Do zadań i kompetencji pracownika na samodzielnym stanowisku ds. obronnych i zarządzania kryzysowego (OC) należą zadania Gminy w zakresie spraw obronnych i zarządzania kryzysowego określone w odrębnych przepisach.                                          

          § 26.  Do zadań inspektora ds. kontroli wewnętrznej (KW) należy:
1) opracowywanie planów kontroli poprzez:
          a) wnikliwą analizę zamierzeń kontrolnych co do poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu, jednostek organizacyjnych gminy, spółek prawa handlowego, w których gmina ma więcej niż 50% udziałów oraz innych podmiotów otrzymujących dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy na etapie planowania kontroli,
          b) koordynowanie podmiotowego i przedmiotowego zakresu planowanych kontroli oraz terminów ich przeprowadzania;
2) przeprowadzanie kontroli:
          a) wewnętrznych w Urzędzie,
          b) jednostek organizacyjnych gminy, spółek prawa handlowego, w których gmina ma więcej niż 50%udziałów,
          c) innych podmiotów otrzymujących dotacje na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy;
3) sporządzanie okresowej analizy z przeprowadzanych kontroli zawierającej m.in.:
          a) ocenę merytoryczną ustaleń zawartych w protokołach i sprawozdaniach z kontroli,
          b) ocenę dokumentacji pokontrolnej w zakresie przestrzegania trybu i zasad przeprowadzania kontroli,
          c) ocenę realizacji wyników kontroli, a zwłaszcza stawianych wniosków pokontrolnych;
4) współdziałanie z organami kontroli zewnętrznych, wewnętrznych i audytorem wewnętrznym.

          § 27. 1. Audytor wewnętrzny (AW) wykonuje swoje zadania w Urzędzie oraz jednostkach organizacyjnych gminy, które nie są zobowiązane do samodzielnego prowadzenia audytu wewnętrznego na podstawie obowiązujących, w tym zakresie przepisów prawa oraz procedur wewnętrznych.
          2. Do zadań audytora wewnętrznego należy w szczególności:
1) opracowanie rocznego planu audytu wewnętrznego oraz rocznego sprawozdania z jego realizacji;
2) realizacja zadań audytowych, zapewniających, doradczych oraz sprawdzających w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych, na podstawie rocznego planu audytu wewnętrznego;
3) przeprowadzanie w szczególnie uzasadnionych przypadkach zadań audytowych poza rocznym planem audytu wewnętrznego, na podstawie pisemnej decyzji Burmistrza;
4) przeprowadzanie czynności audytowych zgodnie z zasadami i trybem określonym w przepisach prawa oraz przyjętą metodyką;
5) wspieranie Burmistrza w realizacji celów i zadań poprzez systematyczną ocenę funkcjonującego systemu kontroli zarządczej;
6) ocena adekwatności, efektywności i skuteczności kontroli zarządczej w Urzędzie oraz jednostkach organizacyjnych;
7) prowadzenie akt stałych i akt bieżących (roboczych) audytu zgodnie z odrębnymi przepisami prawa.

          § 28.  Zadania związane z ochroną i bezpieczeństwem danych osobowych realizowane są przez inspektora ds. informatyki i bezpieczeństwa informacji, który w tym zakresie podlega bezpośrednio Burmistrzowi.

 

Rozdział 7.

ZASADY  I TRYB  FUNKCJONOWANIA  URZĘDU

 

          § 29. 1. Kierownicy referatów odpowiedzialni są przed Burmistrzem za sprawne i zgodne z prawem funkcjonowanie referatów.
          2. Kierownicy referatów pełnią nadzór nad wypełnianiem obowiązków służbowych przez podległych pracowników.
          3. W przypadku, gdy kierownik referatu, nie może pełnić swoich obowiązków z powodu urlopu, choroby lub innych przyczyn, za akceptacją Burmistrza zastępuje go wyznaczony przez niego pracownik.

          § 30. Zasady i tryb postępowania ze sprawami wniesionymi do Urzędu regulują kodeks postępowania administracyjnego, instrukcja kancelaryjna oraz przepisy szczególne dotyczące prowadzenia określonych spraw.
          § 31. Zasady i tryb funkcjonowania Urzędu zostały szczegółowo określone w Regulaminie Pracy Urzędu.

 

Rozdział 8.

ZASADY  UDZIELANIA  UPOWAŻNIEŃ I PEŁNOMOCNICTW

 

          § 32. 1. Burmistrz może upoważnić Zastępcę Burmistrza, Sekretarza, Skarbnika, kierowników i innych pracowników do wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, wydawania zaświadczeń, podpisywania pism i innych dokumentów wychodzących z Urzędu oraz do jednorazowych czynności w swoim imieniu.
          2. Z wnioskami o udzielenie upoważnień lub pełnomocnictw do załatwiania  w imieniu Burmistrza spraw z zakresu administracji publicznej,  w tym do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń oraz innych czynności, a także pełnomocnictw do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Barlinek mogą występować:
1) Zastępca Burmistrza, Sekretarz, Skarbnik;
2) kierownicy referatów;
3) samodzielne stanowiska pracy;
4) kierownicy jednostek organizacyjnych gminy.
          3. Wnioski, o których mowa w ust. 2 składane są w formie pisemnej do Burmistrza.

          § 33. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie.

          § 34. Rejestr wydanych upoważnień i pełnomocnictw prowadzi Referat Ogólnoorganizacyjny.

          § 35. Upoważnienia i obowiązki radcy prawnego w zakresie obsługi prawnej określają aktualnie obowiązujące przepisy prawne.

 

Rozdział 9.

ZASADY I TRYB POSTĘPOWANIA PRZY OPRACOWYWANIU I WYDAWANIU AKTÓW PRAWNYCH

 

          § 36. Akty prawne powszechnie obowiązujące na obszarze gminy wydają:
1) Rada - w formie uchwał, w sprawach określonych przepisami prawa;
2) Burmistrz - w formie zarządzeń porządkowych w przypadkach niecierpiących zwłoki, które podlegają zatwierdzeniu na najbliższej sesji Rady.

          § 37. Burmistrz wydaje akty prawne w formie zarządzeń. Zarządzenia te nie posiadają mocy aktów prawa miejscowego.

          § 38. 1. Projekty aktów prawnych opracowuje merytoryczny pracownik  zgodnie ze swoim zakresem działania i przedkłada do akceptacji bezpośredniemu przełożonemu.
          2. Przed przedłożeniem projektu aktu prawnego organom Gminy pracownicy, o których mowa w ust.1 uzgadniają go:
          a) z Sekretarzem, jeżeli treść aktu prawnego ma wpływ na funkcjonowanie Urzędu;
          b) ze Skarbnikiem, jeżeli projekt aktu prawnego dotyczy zagadnień finansowych bądź wywołuje skutki finansowe;
          c) z kierownikami komórek organizacyjnych, których zadań dotyczy treść danego aktu prawnego;
          d) z samodzielnymi stanowiskami pracy, których zadań dotyczy treść danego aktu prawnego.
          3. Projekt aktu prawnego konsultowany jest z innymi podmiotami, jeżeli zasady współdziałania tego wymagają lub obowiązek ten wynika z przepisu szczególnego.
          4. Po dokonaniu uzgodnień, projekt aktu prawnego przedkładany jest radcy prawnemu celem zaopiniowania pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami techniki legislacyjnej.
          5. Uzgodnione projekty aktów prawnych przedkładane są właściwemu organowi Gminy celem ich podjęcia.
          6. Podpisane zarządzenia ewidencjonuje się w rejestrze, nadając im numer i opatrując datą. Jeden egzemplarz zarządzenia przechowywany jest w Referacie Ogólnoorganizacyjnym, a pozostałe egzemplarze przekazuje się właściwym komórkom organizacyjnym oraz gminnym jednostkom organizacyjnym do realizacji.
          7. Podpisane uchwały ewidencjonuje się w rejestrze i przechowuje w Referacie Ogólnoorganizacyjnym oraz przekazuje się je właściwym komórkom organizacyjnym oraz gminnym jednostkom organizacyjnym do realizacji.

          § 39. Zasady i tryb ogłaszania aktów prawnych określają aktualnie obowiązujące przepisy prawne.

          § 40. Urząd prowadzi zbiór przepisów gminnych, dostępnych do powszechnego wglądu w Referacie Ogólnoorganizacyjnym.

          § 41. Opracowując projekty aktów normatywnych należy stosować zasady techniki prawodawczej, a mianowicie:
1) projekty aktów nie mogą być sprzeczne z prawem,
2) projekty nie mogą zawierać postanowień wykraczających poza granice, upoważnienia ustawowego (delegacji prawnej), a także wkraczać w sferę spraw zastrzeżonych do kompetencji innych organów,
3) należy unikać zamieszczenia w projekcie postanowień stanowiących powtórzenie przepisów zawartych w innych aktach prawnych wydawanych przez uprawnione organy,
4) układ projektów powinien być przejrzysty, a redakcja jasna, ścisła i zwięzła bez zbytecznych zdań pobocznych oraz zgodna z zasadami pisowni polskiej,
5) w projektach należy unikać używania obcych wyrazów oraz określeń językowych i zwrotów technicznych niebędących w powszechnym użyciu, jeżeli można posłużyć się określeniem  i zwrotem powszechnie  stosowanym,
6) zawarte w projektach określenia powinny być redagowane w formie bezosobowej (np. zarządza się, ustala się, zatwierdza się, orzeka się itp.),
7) dla oznaczenia jednakowych pojęć należy w projektach używać takich samych wyrazów i określeń prawnych,  jakie są przyjęte w ustawodawstwie.

          § 42. Akty własne wydawane przez Burmistrza powinny zawierać:
1) oznaczenie (np. zarządzenie - numer kolejny w danym roku kalendarzowym łamane na rok);
2) datę podjęcia: dzień, miesiąc (słownie), rok;
3) określenie zakresu przedmiotowego podlegającego regulacji;
4) wskazanie podstawy prawnej;
5) treść regulowanych zagadnień;
6) ewentualne wskazanie podmiotów odpowiedzialnych za wykonanie;
7) wskazanie aktów ulegających uchyleniu;
8) datę wejścia w życie.

 

Rozdział 10.

OBIEG DOKUMENTÓW W URZĘDZIE

 

            § 43. Ustala się poniższy tryb obiegu dokumentów w Urzędzie:
1) przesyłki wpływające przyjmowane są i rejestrowane w Biurze Obsługi Interesantów, które przekazuje całość korespondencji do dekretacji Burmistrzowi;
2) po zadekretowaniu pism Biuro Obsługi Interesantów przekazuje je zgodnie z dekretacją do referatów i samodzielnych stanowisk pracy;
3) w przypadku błędnej dekretacji jej zmiany dokonuje wyłącznie dekretujący;
4) zabrania się przyjmowania korespondencji z pominięciem Biura Obsługi Interesantów;
5) na każdym wpływającym piśmie zamieszcza się w górnym rogu pierwszej strony (na korespondencji przekazywanej bez otwierania - na przedniej stronie koperty) pieczęć wpływu;
6) kierownicy zgłaszają do Biura Obsługi Interesantów osoby upoważnione do odbierania korespondencji podczas ich nieobecności;
7) osoba odbierająca korespondencję potwierdza jej odbiór w dzienniku korespondencji przychodzącej swoim podpisem;
8) pracownik Biura Obsługi Interesantów na żądanie interesanta składającego pismo potwierdza jego odbiór na kopii dokumentu.

 

Rozdział 11.

ORGANIZACJA PRZYJMOWANIA I ROZPATRYWANIA SKARG I WNIOSKÓW

 

          § 44. Przyjmowanie oraz rozpatrywanie skarg i wniosków w Urzędzie odbywa się zgodnie z postanowieniami kodeksu postepowania administracyjnego oraz przepisami szczególnymi.

          § 45. 1. Burmistrz i jego Zastępca przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek:
1) Burmistrz w godzinach 8:00 – 10:00 i 15:00 – 16:30;
2) Zastępca Burmistrza w godzinach 10:00 - 15:00.
          2. Sekretarz, Skarbnik oraz kierownicy referatów przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków codziennie w godzinach pracy Urzędu.
          3. Czas pracy w Urzędzie określa Regulamin Pracy Urzędu Miejskiego w Barlinku.
          4. Skargi i wnioski powinny być załatwiane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.  O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie należy zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki, wskazując nowy termin załatwienia sprawy oraz pouczając o prawie do wniesienia ponaglenia.
          5. Posłowie na Sejm, senatorowie i radni, którzy wnieśli skargę we własnym imieniu albo przekazali do załatwienia skargę lub wniosek innej osoby, powinni być zawiadomieni o sposobie załatwienia skargi lub wniosku, a gdy jej załatwienie wymaga zebrania dowodów, informacji lub wyjaśnień - także o stanie ich rozpatrzenia, najpóźniej w terminie czternastu dni od dnia ich wniesienia albo przekazania.
          6. O sposobie załatwienia skargi zawiadamia się skarżącego lub wnoszącego wniosek.
          7. W razie niezałatwienia skargi lub wniosku w terminie określonym w ust.4 stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu postępowania administracyjnego.
          8. Zgłoszone skargi i wnioski należy załatwiać z należytą starannością, wnikliwie, rzetelnie i terminowo, zgodnie z zasadami określonymi w KPA oraz przepisami szczególnymi.
          9. Rejestr skarg i wniosków prowadzi pracownik ds. obsługi interesantów.
          10. Obowiązek zgłoszenia skargi lub wniosku celem jej zarejestrowania spoczywa na pracownikach, do których skarga lub wniosek wpłynęły.
          11. Rozpatrywanie skarg i wniosków koordynuje i nadzoruje Sekretarz.

 

Rozdział 12.

ZASADY ROZPATRYWANIA  PETYCJI

 

          § 46. 1. Zasady rozpatrywania oraz sposób postępowania z petycjami w Urzędzie odbywa się zgodnie z postanowieniami ustawy o petycjach, a w zakresie nieuregulowanym, zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego.
          2. Petycje powinny być rozpatrzone bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie trzech miesięcy od dnia ich złożenia.
          3. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od podmiotu rozpatrującego petycję uniemożliwiających rozpatrzenie petycji w terminie, o którym mowa w ust. 2, termin ten ulega przedłużeniu, nie dłużej jednak niż do 3 miesięcy, licząc od upływu terminu, o którym mowa w ust. 2.
          4. Rozpatrujący petycję zawiadamia podmiot wnoszący petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
          5. Pracownicy Urzędu są zobowiązani do rzetelnego i terminowego rozpatrywania zgłoszonych petycji, zgodnie z obowiązującymi przepisach prawa.
          6. Rejestr petycji prowadzi pracownik ds. obsługi interesantów.
          7. Obowiązek zgłoszenia petycji celem jej zarejestrowania spoczywa na pracownikach, do których petycja wpłynęła.
          8. Rozpatrywanie petycji koordynuje i nadzoruje Sekretarz.

 

Rozdział 13.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

          § 47. 1. Burmistrz może wydać szczegółowe zalecenia wewnętrzne dotyczące sposobu realizowania postanowień niniejszego regulaminu.
          2. Zmiany w regulaminie mogą być dokonywane w trybie przewidzianym do jego nadania.

Ilość odwiedzin: 55278
Nazwa dokumentu: Regulamin organizacyjny
Skrócony opis: Regulamin organizacyjny
Podmiot udostępniający: UM w Barlinku
Osoba, która wytworzyła informację: Ewa Hinc - Dziedziela
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Hinc - Dziedziela
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2009-02-26 13:27:00
Data udostępnienia informacji: 2009-03-02 13:27:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-03-09 11:40:10

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner