logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
plus Uchwały
minus Zarządzenia
   minus Zarządzenia - 2019
   minus Zarządzenia - 2018
   minus Zarządzenia - 2017
   minus Zarządzenia - 2016
   minus Zarządzenie - 2015
   minus Zarządzenia - 2014
   minus Zarządzenia - 2013
   minus Zarządzenia - 2012
   minus Zarządzenia - 2011
   minus Zarządzenia - 2010
   minus Zarządzenia - 2009
   minus Zarządzenia - 2008
   minus Zarządzenia - 2007
   minus Zarządzenia - 2006
   minus Zarządzenia - 2005
   minus Zarządzenia - 2004
plus Plany, strategie i programy
plus Projekty Uchwał
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
minus Polityka Jakości
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Protokoły Rady Miejskiej
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
 WYBORY
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


REJESTR ZARZĄDZEŃ BURMISTRZA MIASTA I GMINY BARLINEK
WYDANYCH W 2006 ROKU

Lp.
Numer Zarządzenia
 W sprawie
 Z dnia
 Uwagi
1.
1/2006
ustalenia pogotowia kasowego na 2006
02.01.2006
 
2.
2/2006
układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy Barlinek na 2006 rok
05.01.2006
 
3.
3/2006
w sprawie wprowadzenia z dniem 01 lutego 2006 nowych stawek opłat za lokale użytkowe, dzierżawę i najem nieruchomości gruntowych administrowanych przez BTBS na terenie Miasta i Gminy Barlinek
11.01.2006
 
4.
4/2006
określenia zasad wydzierżawiania lub najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Barlinek na okres 3 lat
11.01.2006
 
5.
5/2006
powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na dzierżawę lub najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Barlinek na okres do 3 lat
11.01.2006
 
6.
6/2006
ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, poł. w obrębie 1 miasta Barlinka
11.01.2006
 
7.
7/2006
ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, poł. w obrębie 2 miasta Barlinka przy ul. Pełczyckiej.
11.01.2006
 
8.
8/2006
ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, poł. w obrębie 2 miasta Barlinka przy ul. Szewskiej
11.01.2006
 
9.
9/2006
zmiany zarządzenia Nr 91/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Barlinek z dnia 6 sierpnia 2004r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Barlinek
11.01.2006
 
10.
10/2006
sprzedaży nieruchomości – lokalu mieszkalnego, stanowiącego przedmiot własności Gminy Barlinek, na rzecz najemcy.
12.01.2006
 
11.
11/2006
ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, poł. w obrębie 2 miasta Barlinka przy ul. Dworcowej
12.01.2006
 
12.
12/2006
upoważnienia gminnych jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków między paragrafami
19.01.2006
 
13.
13/2006
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
19.01.2006
 
14.
14/2006
o zmianie zarządzenia w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej
19.01.2006
 
15.
15/2006
zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej poł. w Moczkowie w celu poprawienia warunków zagospodarowania przyległych nieruchomości
19.01.2006
 
16.
16/2006
ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży poł. we wsi Mostkowo gm. Barlinek
19.01.2006
 
17.
17/2006
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2006 r. zadań publicznych
 27.01.2006
 
18.
18/2006
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2006 r. zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej
27.01.2006
 
19.
19/2006
zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej poł. we wsi Ożar w celu poprawienia warunków zagospodarowania przyległych nieruchomości
02.02.2006
 
20.
20/2006
ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży poł. we wsi Dzikowo gm. Barlinek.
02.02.2006
 
21.
21/2006
szczegółowych zasad podawania do publicznej wiadomości oraz dla Burmistrza Miasta i Gminy Barlinek sprawozdań, informacji i wykazów, określonych w ustawie z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych.
09.02.2006
 
22.
22/2006
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste poł. w Barlinku przy ul. Sportowej
09.02.2006
 
23.
23/2006
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, poł. w obrębie 2 miasta Barlinka przy ul. Długiej.
16.02.2006
 
24.
24/2006
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
16.02.2006
 
25.
25/2006
ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży poł. w Barlinku.
16.02.2006
 
26.
 26/2006
ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży poł. w Barlinku
16.02.2006
 
27.
 27/2006
uchwalenia preliminarza wydatków ze środków przewidzianych z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
16.02.2006
 
28.
 28/2006
rozparzenie uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostka planistyczna 1.3 w Studium – Stary Tartak
16.02.2006
 
29.
29/2006
organizacji stałego dyżuru burmistrza na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny
24.02.2006
instrukcja stanowiąca załącznik do niniejszego zarządzenia przechowywany jest w Kancelarii tajnej – jest chroniony na podstawie przepisów ustawy u ochronie danych osobowych.
30.
30/2006
zmian w budżecie Miasta i Gminy Barlinek na 2006 r.
02.03.2006
 
31.
31/2006
wydzielenia lokali z części mieszkaniowego zasobu gminy z przeznaczeniem na lokale mieszkalne
02.03.2006
 
32.
32/2006
określenia zasad wydzierżawiania lub najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Barlinek
02.03.2006
 
33.
33/2006
określenia zasad wydzierżawiania lub najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Barlinek na okres do 3 lat
02.03.2006
 
34.
34/2006
rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2006 roku zadań publicznych.
09.03.2006
 
35.
35/2006
ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, poł. w obrębie 2 miasta Barlinka.
09.03.2006
 
36.
 36/2006
powołania komisji przetargowej
15.03.2006
 
37.
 37/2006
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2006 zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.
16.03.2006
 
38.
38/2006
wydzielenia lokali z części mieszkaniowego zasobu gminy z przeznaczeniem na lokale socjalne
16.03.2006
 
39.
39/2006
wydzielenia lokali z części mieszkaniowego zasobu gminy z przeznaczeniem na lokale socjalne
16.03.2006
 
40.
40/2006
ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, poł. w obrębie 2 miasta Barlinka, przy ul. Gorzowskiej.
16.03.2006
 
41.
41/2006
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
16.03.2006
 
42.
42/2006
sprzedaży nieruchomości – lokalu mieszkalnego, stanowiącego przedmiot własności Gminy Barlinek, na rzecz najemcy.
16.03.2006
 
43.
43/2006
zmian w budżecie Miasta i Gminy Barlinek na 2006
31.03.2006
 
44.
44/2006
zmiany budżetu Miasta i Gminy Barlinek na 2006
31.03.2006
 
45.
45/2006
wymagań jakie winien spełniać Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na: odbiór odpadów komunalnych stałych, płynnych, prowadzenie ochrony przez bezdomnymi zwierzętami, schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
06.04.2006
 
46.
 46/2006
przeniesienia nieodpłatnie garażu oraz oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu w drodze bezprzetargowej.
06.04.2006
 
47.
 47/2006
sprzedaży nieruchomości – lokalu mieszkalnego, stanowiącej przedmiot własności Gminy Barlinek, w drodze bezprzetargowej.
06.04.2006
 
48.
48/2006
utworzenia Klubu Integracji Społecznej w Barlinku.
06.04.2006
 
49.
49/2006
ustalenia podstawy do naliczenia nagrody z funduszu nagród w 2006
13.04.2006
 
50.
50/2006
wyznaczenia dni dodatkowo wolnych od pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Barlinku
13.04.2006
 
51.
51/2006
wyznaczenia dni wolnych od pracy w 2006 roku w Urzędzie Miasta i Gminy Barlinku
13.04.2006
 
52.
52/2006
rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2006 zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.
20.04.2006
 
53.
53/2006
sprzedaży nieruchomości – lokalu mieszkalnego, stanowiącej przedmiot własności Gminy Barlinek, w drodze bezprzetargowej.
20.04.2006
 
54.
54/2006
ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, poł. w obrębie 2 miasta Barlinka.
20.04.2006
 
55.
55/2006
zmiany budżetu Miasta i Gminy Barlinek
28.04.2006
 
56.
 56/2006
zmian w budżecie Miasta i Gminy Barlinek na 2006 rok
28.04.2006
 
57.
 57/2006
powołania komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Barlinku
04.05.2006
 
58.
58/2006
powołania komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Barlinku.
04.05.2006
 
59.
59/2006
zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej poł. w Barlinku w celu poprawienia warunków zagospodarowania przyległych nieruchomości
04.05.2006
 
60.
60/2006
zmiany instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych oraz zmiany planu kont budżetu Gminy Barlinek i szczegółowych zasad rachunkowości.
11.05.2006
 
61.
61/2006
ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste poł. w Barlinku przy ul. Sportowej.
11.05.2006
 
62.
62/2006
wyznaczenia przewodniczącego oraz członków komisji przeprowadzającej rokowania na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek.
11.05.2006
 
63.
63/2006
sprzedaży w trybie bezprzetagowym nieruchomości gruntowej poł. w Barlinku przy ul. Lipowej.
11.05.2006
 
64.
64/2006
ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej poł. w Barlinku przy ul. Niepodległości przeznaczonej do sprzedaży.
11.05.2006
 
65.
65/2006
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
12.05.2006
 
66.
 66/2006
sprzedaży nieruchomości – lokalu mieszkalnego, stanowiącego przedmiot własności Gminy Barlinek, w drodze bezprzetargowej.
12.05.2006
 
67.
 67/2006
ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, poł. w obr. Dziedzice, gm. Barlinek.
11.05.2006
 
68.
68/2006
wyznaczenia dnia dodatkowo wolnego od pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Barlinku
18.05.2006
 
69.
69/2006
ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży poł. we wsi Moczydło gm. Barlinek.
17.05.2006
 
70.
70/2006
ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży poł. we wsi Moczydło gm. Barlinek.
17.05.2006
 
71.
71/2006
ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, poł. w obrębie 2 miasta Barlinka.
17.05.2006
 
72.
72/2006
ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz właściciela części budynku poł. w Barlinku przy ul. Staromiejskiej.
17.05.2006
 
73.
73/2006
ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz właściciela części budynku, poł. w Barlinku przy ul. Staromiejskiej.
17.05.2006
 
74.
74/2006
zmiany budżetu Miasta i Gminy Barlinek na 2006
31.05.2006
 
75.
75/2006
zmian w budżecie Miasta i Gminy Barlinek na 2006
31.05.2006
 
76.
 76/2006
poręczenia kredytu
07.06.2006
 
77.
 77/2006
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy
22.06.2006
 
78.
78/2006
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika nieruchomości sąsiedniej poł. w obr. Płonno gm. Barlinek.
22.06.2006
 
79.
79/2006
zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej poł. w Barlinku w celu poprawienia warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości.
22.06.2006
 
80.
80/2006
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży poł. w Rychnowie.
22.06.2006
 
81.
81/2006
zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej poł. w Barlinku w celu poprawienia warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości.
22.06.2006
 
82.
82/2006
zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej poł. w Barlinku na Górnym Tarasie
22.06.2006
 
83.
83/2006
ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych poł. w Barlinku przy ul. Rynek 9 przeznaczonych do sprzedaży.
22.06.2006
 
84.
84/2006
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży jako lokal mieszkalny.
22.06.2006
 
85.
85/2006
zmian w budżecie Miasta i Gminy Barlinek na 2006
30.06.2006
 
86.
 86/2006
zmiany budżetu Miasta i Gminy Barlinek na 2006
30.06.2006
 
87.
 87/2006
powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw nadawania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego i przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego
3.07.2006
 
88.
88/2006
powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw nadawania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego i przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego
3.07.2006.
 
89.
89/2006
powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw nadawania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego i przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego
3.07.2006.
 
90.
90/2006
powołania Komisji Egzaminacyjnej do spraw nadawania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego i przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego
3.07.2006
 
91.
91/2006
ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, położonej w obrębie 2 miasta Barlinka.
13.07.2006.
 
92.
92/2006
ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, położonej w obrębie 2 miasta Barlinka przy Rynku miejskim.
13.07.2006
 
93.
93/2006
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
13.07.2006
uchylony pkt.5 w §1 przedm. zarządzenia - zarządzeniem Nr 149/2006 z dn. 12.10.2006
94.
94/2006
sprzedaży nieruchomości – lokalu mieszkalnego, stanowiącego przedmiot własności Gminy Barlinek, w drodze bezprzetargowej.
13.07.2006.
uchylony pkt.1 §1 przedm. zarządzenia - zarządzeniem Nr 100/2006 z dn. 27.07.2006
95.
95/2006
ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz użytkownika działki sąsiedniej, położonej w Barlinku, gm. Barlinek.
13.07.2006.
 
96.
 96/2006
ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz użytkownika działki sąsiedniej, położonej w obr. 2 Barlinek, gm. Barlinek.
13.07.2006.
 
97.
 97/2006
Zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych poł. w Barlinku
20.07.2006.
 
98.
98/2006
zmiany planu wydatków niewygasających
25.07.2006.
 
99.
99/2006
zmiany budżetu Miasta i Gminy Barlinek na 2006
31.07.2006.
 
100.  
100/2006
sprzedaży nieruchomości – lokalu mieszkalnego, stanowiącego przedmiot własności Gminy Barlinek, w drodze bezprzetargowej
27.07.2006.
 
101.  
101/2006
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, poł. w obr. Okunie, gm. Barlinek.
27.07.2006.
 
102.  
102/2006
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, poł. w obr. Moczkowo, gm. Barlinek.
03.08.2006
 
103.  
103/2006
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
17.08.2006.
 
104.  
104/2006
sprzedaży nieruchomości – lokalu mieszkalnego, stanowiącego przedmiot własności Gminy Barlinek, w drodze bezprzetargowej
17.08.2006.
 
105.  
105/2006
ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzeatrgowej, na rzecz użytkownika działki sąsiedniej, położonej w Barlinku gm. Barlinek
17.08.2006
 
106.  
106/2006
procedury opracowania Aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Barlinek na lata 2007 – 2013
21.08.2006
 
107.  
 107/2006
powołania pełnomocników do spraw obsługi informatycznej wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz bezpośredniego wyboru wójta, burmistrza i prezydenta miasta.
24.08.2006
 
108.  
108/2006
wydzielenia lokali z części mieszkaniowego zasobu Gminy z przeznaczeniem na lokale socjalne
24.08.2006
 
109.  
109/2006
zmiany budżetu Miasta i Gminy Barlinek na 2006
31.08.2006
 
110.  
110/2006
zmian w budżecie Miasta i Gminy Barlinek na 2006
31.08.2006
 
111.  
111/2006
poręczenia kredytu
31.08.2006
 
112.  
112/2006
ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy poł. w Barlinku przy ul.Przemysłowej
07.09.2006
 
113.  
113/2006
ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy poł. w Barlinku (obręb 2 miasta Barlinka)
07.09.2006
 
114.  
114/2006
ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy poł. w obrębie 1 miasta Barlinka
07.09.2006
 
115.  
115/2006
sprzedaży nieruchomości – lokalu mieszkalnego, stanowiącego przedmiot własności Gminy Barlinek, w drodze bezprzetargowej
07.09.2006
 
116.  
116/2006
ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika nieruchomości sąsiedniej, poł w obrębie 1 miasta Barlinka
07.09.2006
 
117.  
 117/2006
ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika działki sąsiedniej, poł w miejscowości Wilcze, obręb Żydowo, gm. Barlinek.
14.09.2006
 
118.  
118/2006
sprzedaży nieruchomości – lokalu mieszkalnego, stanowiącego przedmiot własności Gminy Barlinek, w drodze bezprzetargowej
14.09.2006
 
119.  
119/2006
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży poł. w Barlinku przy ul. Ogrodowej
14.09.2006
 
120.  
120/2006
ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy poł. w obrębie Dzikowo, m. Barlinek
21.09.2006
 
121.  
121/2006
ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy poł. w obrębie Dzikowo, m. Barlinek
21.09.2006
 
122.  
122/2006
ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz użytkownika działki sąsiedniej, poł. w Barlinku
21.09.2006
 
123.  
123/2006
ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz użytkownika działki sąsiedniej, poł. w Barlinku
21.09.2006
 
124.  
124/2006
ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz użytkownika działki sąsiedniej, poł. w Barlinku
21.09.2006
 
125.  
125/2006
ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz użytkownika działki sąsiedniej, poł. w Barlinku
21.09.2006
 
126.  
126/2006
ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz użytkownika działki sąsiedniej, poł. w Barlinku
21.09.2006
 
127.  
 127/2006
ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz użytkownika działki sąsiedniej, poł. w Barlinku
21.09.2006
 
128.  
128/2006
ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz użytkownika działki sąsiedniej, poł. w Barlinku
21.09.2006
 
129.  
129/2006
ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz użytkownika działki sąsiedniej, poł. w Barlinku
21.09.2006
 
130.  
130/2006
ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz użytkownika działki sąsiedniej, poł. w Barlinku
21.09.2006
 
131.  
131/2006
zmiany budżetu Miasta i Gminy Barlinek na 2006 rok
29.09.2006
 
132.  
132/2006
zmian w budżecie Miasta i Gminy Barlinek na 2006 rok.
29.09.2006
 
133.  
133/2006
ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz użytkownika działki sąsiedniej, poł. w Barlinku
29.09.2006
 
134.  
134/2006
ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Barlinku przy ul. Lipowej przeznaczonej do sprzedaży
29.09.2006
 
135.  
135/2006
zmieniające zarządzenie nr 6/2002 Burmistrza Miasta i Gminy Barlinek z dnia 14 marca 2002r. w sprawie planów kont dla budżetu gminy i Urzędu Miasta i Gminy w Barlinku, oraz szczegółowych zasad rachunkowości. 
05.10.2006
 
136.  
136/2006
sprzedaży nieruchomości – lokalu mieszkalnego, stanowiącego przedmiot własności Gminy Barlinek, w drodze bezprzetargowej.
05.10.2006
 
137.  
 137/2006
zbycia w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej poł. w Barlinku przy ul. Paderewskiego
05.10.2006
 
138.  
138/2006
oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej poł. w Barlinku przy ul. Żabiej w celu poprawienia warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości
12.10.2006
 
139.  
139/2006
ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży poł. w Barlinku.
12.10.2006
 
140.  
140/2006
ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz użytkownika działki sąsiedniej, poł. w Barlinku
12.10.2006
 
141.  
141/2006
ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, poł. w obrebie Dziedzice, gm. Barlinek
12.10.2006
 
142.  
142/2006
ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz użytkownika działki sąsiedniej, poł. w Barlinku
12.10.2006
 
143.  
143/2006
ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz właścicieli nieruchomości zabudowanych ozn. działkami nr 569 i 570, poł. w obrębie 2 miasta Barlinek,
12.10.2006
 
144.  
144/2006
ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz właściciela nieruchomości zabudowanej ozn. działką nr 568, poł. w Barlinku
12.10.2006
 
145.  
145/2006
ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz właściciela nieruchomości zabudowanej ozn. działką nr 567, poł. w Barlinku
12.10.2006
 
146.  
146/2006
ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz właściciela nieruchomości zabudowanej ozn. działką nr 569, poł. w Barlinku
12.10.2006
 
147.  
 147/2006
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, położonej w Barlinku (obr. 1 miasta Barlinka)
12.10.2006
 
148.  
148/2006
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, położonej w Barlinku (obr. 1 miasta Barlinka)
12.10.2006
 
149.  
149/2006
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
12.10.2006
 
150.  
150/2006
powołania operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych, zarządzonych na dzień 12.11.06r.
13.10.2006
 
151.  
151/2006
ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
19.10.2006
 
152.  
152/2006
poręczenia kredytu
25.10.2006
 
153.  
153/2006
zmiany budżetu Miasta i Gminy Barlinek
31.10.2006
 
154.  
154/2006
zmian w budżecie Miasta i Gminy Barlinek
31.10.2006
 
155.  
155/2006
powołania komisji egzaminacyjnej do spraw nadawania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego i przeprowadzania postępowania egzaminacyjnego
02.11.2006
 
156.  
156/2006
ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz użytkownika działki sąsiedniej, poł. w obrębie 2 miasta Barlinek
02.11.2006
 
157.  
 157/2006
ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego nieruchomości poł. w Barlinku przy ul. Sportowej.
02.11.2006
 
158.  
158/2006
ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz użytkownika działki sąsiedniej, poł. w obrębie 2 miasta Barlinek
02.11.2006
 
159.  
159/2006
zmian w budżecie Miasta i Gminy Barlinek na 2006 rok.
14.11.2006
 
160.  
160/2006
ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz użytkownika działki sąsiedniej, poł. w obrębie 2 miasta Barlinek
16.11.2006
 
161.  
161/2006
ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz użytkownika działki sąsiedniej, poł. w obrębie 2 miasta Barlinek
16.11.2006
 
162.  
162/2006
ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz użytkownika działki sąsiedniej, poł. w obrębie Moczkowo gm. Barlinek
16.11.2006
 
163.  
163/2006
przedłożenia Radzie Miejskiej w Barlinku projektu budżetu Miasta i Gminy Barlinek na 2007 rok.
22.11.2006
 
164.  
164/2006
zmian w budżecie Miasta i Gminy Barlinek na 2006
30.11.2006
 
165.  
165/2006
zmiany budżetu Miasta i Gminy Barlinek na 2006
30.11.2006
 
166.  
166/2006
poręczenia kredytu
04.12.2006
 
167.  
 167/2006
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz użytkownika nieruchomości sąsiedniej położonej w obrębie 2 miasta Barlinek
30.11.2006
 
168.  
168/2006
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, położonej w obrębie Strąpie, gm. Barlinek
30.11.2006
 
169.  
169/2006
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, położonej w obrebie 2 miasta Barlinek
22.12.2006
 
170.  
170/2006
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, położonej w Barlinku (obreb 1 miasta Barlinek)
   
171
171/2006
Stosowania numeru NIP do ewidencji,rozliczania i dokumentowania podatków od towarów i usług VAT w UMiG w Barlinku
07.12.2006
 
172
172/2006
Sprzedaży nieruchomości – lokalu mieszkalnego,stanowiącego przedmiot własności Gminy Barlinek, w drodze bezprzetargowej.
07.12.2006
 
173
173/2006
Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży jako lokal mieszkalny
07.12.2006
 
174
174/2006
Ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej we wsi Osina, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 56/6 o pow. 0,2198
07.12.2006
 
175
175/2006
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, położonej w Barlinku Obr.1 miasta Barlinka
07.12.2006
 
176
176/2006
Powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości położonych przy ul. Sportowej w Barlinku na prowadzenie kąpieliska miejskiego, działalności turystyczno-rekreacyjnej i hotelarskiej
07.12.2006
 
177
177/2006
Powołania Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy
07.12.2006
 
178
178/2006
Refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok, przy pracy na stanowiskach z monitorami ekranowymi.
14.12.2006
 
179
179/2006
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz właściciela nieruchomości zabudowanej oznaczonej działką nr 717, położonej w Barlinku przy ul. Sportowej.
14.12.2006
 
180
180/2006
Odwołania Dyrektora Barlineckiego Ośrodka Kultury.
14.12.2006
 
181
181/2006
Przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów Miasta i Gminy Barlinek
18.12.2006
 
182
182/2006
Sprzedaży nieruchomości – lokalu mieszkalnego, stanowiącego przedmiot własności Gminy Barlinek, w drodze bezprzetargowej
22.12.2006
 
183
183/2006
Podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
22.12.2006
 
184
184/2006
Zmiany budżetu Miasta i Gminy Barlinek na 2006 rok
29.12.2006
 
185
185/2006
Zmian w planie wydatków Gminnego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok.
29.12.2006
 
186
186/2006
Zmian w budżecie Miasta i Gminy na 2006 rok
29.12.2006
 
187
187/2006
Wydzielenia lokali z części mieszkaniowego zasobu gminy z przeznaczeniem na lokale socjalne.
22.12.2006
 
188
188/2006
Ogłoszenia wykazu nieruchomości do sprzedaży położonej we wsi Osina, oznaczonej w ewidencji gruntów działką 56/4 o pow. 0,1037 ha.
22.12.2006
 
189
189/2006
Poręczenia kredytu
29.12.2006
 
190
190/2006
Waloryzacja czynszu z tytułu dzierżawy lub najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Barlinek na okres 3 lat.
22.12.2006
 
191
191/2006
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz użytkownika dzięki, położonej w Barlinku.
22.12.2006
 
192
192/2006
Ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, położonej w Barlinku przy ul. Strzeleckiej
 22.12.2006
 

 

Ilość odwiedzin: 20155
Nazwa dokumentu: Zarządzenia - 2006
Skrócony opis: Rejestr zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Barlinek wydanych w 2006 roku
Podmiot udostępniający: UMiG Barlinek
Osoba, która wytworzyła informację: Salamandra Izabela
Osoba, która odpowiada za treść: Salamandra Izabela
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2006-01-31 11:58:46
Data udostępnienia informacji: 2006-01-31 11:58:46
Data ostatniej aktualizacji: 2017-01-04 08:28:34

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner