logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
minus Polityka Jakości
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
minus Obwieszczenia
   minus Obwieszczenie - informacja o planach polowań zbiorowych Koła Łowieckiego SZARAK w sezonie łowieckim 2019/2020
   minus Obwieszczenie - informacja o zmianach terminów polowań zbiorowych Koła Łowieckiego Szarak w Barlinku w sezonie łowieckim 2019/2020
   minus Obwieszczenie - informacja o planach polowań zbiorowych Koła Łowieckiego DIANA w sezonie łowieckim 2019/2020
   minus Obwieszczenie - informacja o zmianach terminów polowań zbiorowych Koła Łowieckiego Diana w Myśliborzu w sezonie łowieckim 2019/2020
   minus Obwieszczenie - informacja o planach polowań zbiorowych Koła Łowieckiego NEMROD w sezonie łowieckim 2019/2020
   minus Obwieszczenie - informacja o planach polowań zbiorowych Koła Łowieckiego SOKÓŁ w sezonie łowieckim 2019/2020
   minus Obwieszczenie - informacja o planach polowań zbiorowych Nadleśnictwa Barlinek w sezonie łowieckim 2019 na terenie obwodu łowieckiego nr 267, gm. Barlinek
   minus Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchylenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Barlinek
   minus Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa gazociągu średniego ciśnienia w dz. nr 267/3 obr. Moczkowo
   minus Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - budowa gazociągu średniego ciśnienia w dz. nr 3, 75, 27, 150/80 obr. Krzynka
   minus Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń pralni na pomieszczenia techniczne-wymiennikowe jednofunkcyjne C.O.
   minus Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji - budowa 23 budynków jednorodzinnych z garażami i niezbędną infrastrukturą na terenie nieruchomości oznaczonej działką nr 288 obręb Moczkowo
   minus Obwieszczenie - wszczęcie postępowania - bud. ogólnodostępnej przestrzeni parkowej wraz z el. zagospodar. terenu w ramach inw. pn. "Budowa Miejskiego Centrum Rekreacji i Integracji Społecznej"
   minus Obwieszczenie o uzupełnieniu do raportu w sprawie wydania decyzji "Montaż komory lakierniczej w istniejącym warsztacie samochodowym"
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


O B W I E S Z C Z E N I E

 

BURMISTRZA BARLINKA

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Burmistrz Barlinka zgodnie z art. 49 lit. a) ustawy z dnia 16 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego[1] (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) zawiadamia o wszczęciu postępowania na wniosek z dnia 06.09.2019 r. Spółdzielni Mieszkaniowej „PIAST” w Barlinku w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn.: zmianie  sposobu użytkowania pomieszczeń pralni na pomieszczenia techniczne-wymiennikowe jednofunkcyjne C.O. zlokalizowane w budynkach mieszkalnych przy ul. Górnej 28- dz. o nr. ewid. 157/7, Chmielnej 1 dz. o nr ewid. 157/10, Armii Polskiej 3 dz. o nr ewid. 157/8 i Armii Polskiej 4 dz. o nr ewid. 157/11 obr. 2 m. Barlinek.

 

W związku z powyższym informuję wszystkie strony tego postępowania o przysługującym uprawnieniu do czynnego udziału w każdym jego stadium, w myśl art.10 §1[2] ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego.

Wszelkie informacje udzielane są w Referacie Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji w urzędzie Miejskim w Barlinku (pokój nr 23, II piętro).

 


[1] Art. 49. § 1 - Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.

§ 2. Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

[2] Art. 10 § 1 - Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Ilość odwiedzin: 49
Nazwa dokumentu: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń pralni na pomieszczenia techniczne-wymiennikowe jednofunkcyjne C.O.
Skrócony opis: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń pralni na pomieszczenia techniczne-wymiennikowe jednofunkcyjne C.O.
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski
Osoba, która wytworzyła informację: Dorota Wiśniak
Osoba, która odpowiada za treść: Dorota Wiśniak
Osoba, która wprowadzała dane: Magdalena Czerwińska
Data wytworzenia informacji: 2019-11-05 08:01:30
Data udostępnienia informacji: 2019-11-05 08:01:30
Data ostatniej aktualizacji: 2019-11-05 08:06:03

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner