logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
plus Projekty Uchwał
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
minus Polityka Jakości
 INFORMACJE
minus Jak załatwić sprawę ?
   minus Testament - sporządzanie
   minus Imprezy masowe
   minus Zgromadzenia - zawiadomienia
   plus Ewidencja ludności
   plus Wojsko - załatwiane sprawy
   plus Alkohol - zezwolenia
   plus Działalność gospodarcza i kontrole przedsiębiorców
   minus Taksówki - procedury
      minus Licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką
      minus Zmiana treści licencji na wykonywanie transportu drogowego
      minus Zrzeczenie się licencji lub zezwolenia na wykonywanie transportu drogowego
      minus Wydawanie wtórnika licencji na wykonywanie transportu drogowego
   minus Usługi hotelarskie
   minus Nieruchomości - podział
   plus Grunty - nabycie
   plus Użytkowanie wieczyste
   plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
   minus Drzewa - zezwolenia
   plus Ochrona środowiska
   minus Psy ras agresywnych - zezwolenia
   plus Opłata od posiadania psów
   plus Podatek od nieruchomości
   plus Podatek rolny i leśny
   minus Opłata adiacencka
   minus Opłata planistyczna
   minus Sprzedaż lokalu mieszkalnego
   minus Zajęcie pasa drogowego - uzyskanie pozwolenia
   plus Podatek od środków transportowych
   plus Podatki - zaświadczenie o niezaleganiu
   plus Podatek - nadpłata
   plus Podatki - potrącenie zobowiązań
   plus Podatki - wysokość zobowiązań podatkowych
   plus Targowisko - opłata
   plus Opłata skarbowa
   plus Podatki - postępowanie
   minus Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych
   minus Wpis do ewidencji placówek niepublicznych
   minus Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
   minus Dzierżawa / użyczanie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
   minus Ustalenie nieodpłatnej / odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
   minus Ustanowienie służebności gruntowej, polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez nieruchomość gminną na rzecz osób fizycznych i jednostek organizacyjnych
   minus Najem lokalu
   minus Zamiana lokalu mieszkalnego
   minus Ustalenie numeru porządkowego (budynku)
   minus Działalność regulowana
   minus Odpracowywanie zadłużenia czynszowego
   plus Urząd Stanu Cywilnego
   minus Dowód osobisty
   minus Zgłaszanie awarii oświetlenia drogowego
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Protokoły Rady Miejskiej
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
 WYBORY
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


 

URZĄD MIEJSKI W BARLINKU
ul. Niepodleglości 20
74-320 Barlinek

  Tel. +48 95 7462-450                                                           www.barlinek.pl
  Fax. +48 95 7461-704                                                          umig@ barlinek.pl


Wydawanie wtórnika licencji
na wykonywanie transportu drogowego

 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz 1414). Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokosci opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 916)

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. "Wniosek o wydanie wtórnika licencji wykonywanie transportu drogowego" 

     pobierz wniosek2. Załączniki:

  • dokumenty potwierdzające fakt utraty licencji na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy w przypadku wpisania takich okoliczności do wniosku.

3. Do wglądu:

  • dowód osobisty

II. OPŁATY:

1.Opłata skarbowa:

  • nie podlega

2. Opłata administracyjna za wydanie wtórnika licencji - wnoszona przed odbiorem dokumentu:

  • w przypadku jej utraty na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy - w wysokości 10 % najwyższej opłaty stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty za udzielenie licencji
  • w innych przypadkach - w wysokości 25 % najwyższej opłaty stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty za udzielenie licencji

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 30 dni.

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Referat Oświaty, Sportu, Kultury i Spraw Społecznych tel. (95) 7465 - 559

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.

VI. UWAGA:
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Barlinku.


Wydawanie wtórnika licencji
na wykonywanie transportu drogowego

 

 

Nazwa dokumentu: Wydawanie wtórnika licencji na wykonywanie transportu drogowego
Podmiot udostępniający: UM Barlinek
Osoba, która wytworzyła informację: Czerwiński Jan
Osoba, która odpowiada za treść: Czerwiński Jan
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2006-01-11 11:20:26
Data udostępnienia informacji: 2006-01-11 11:20:26
Data ostatniej aktualizacji: 2015-04-13 15:25:12

Wersja do wydruku...

corner   corner