logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
minus Uchwały
   minus Uchwały VIII kadencji Rady Miejskiej
   minus Uchwały 2018
      plus XLIX Sesja Rady Miejskiej
      plus L Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej
      plus LI Sesja Rady Miejskiej
      plus LII Sesja Rady Miejskiej
      plus LIII Sesja Rady Miejskiej
      plus LIV Sesja Rady Miejskiej
      plus LV Sesja Rady Miejskiej
      minus LVI Sesja Rady Miejskiej
         minus UCHWAŁA NR LVI/476/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 sierpnia 2018 r.
         minus UCHWAŁA NR LVI/477/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARLINEK z dnia 30 sierpnia 2018 r.
         minus UCHWAŁA NR LVI/478/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 sierpnia 2018 r.
         minus UCHWAŁA NR LVI/479/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 sierpnia 2018 r.
         minus UCHWAŁA NR LVI/480/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 sierpnia 2018 r.
         minus UCHWAŁA NR LVI/481/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 sierpnia 2018 r.
         minus UCHWAŁA NR LVI/482/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 sierpnia 2018 r.
         minus UCHWAŁA NR LVI/483/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 sierpnia 2018 r.
         minus UCHWAŁA NR LVI/484/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 sierpnia 2018 r.
         minus UCHWAŁA NR LVI/485/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 sierpnia 2018 r.
         minus UCHWAŁA NR LVI/486/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 sierpnia 2018 r.
         minus UCHWAŁA NR LVI/487/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 sierpnia 2018 r.
      plus LVII Sesja Rady Miejskiej
      plus LVIII Sesja Rady Miejskiej
      plus LIX Sesja Rady Miejskiej
      plus I Sesja Rady Miejskiej
      plus II Sesja Rady Miejskiej
      plus III Sesja Rady Miejskiej
      plus IV Sesja Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2017
   plus Uchwały 2016
   plus Uchwały 2015
   plus Uchwały 2014
   plus Uchwały 2013
   plus Uchwały 2012
   plus Uchwały 2011
   plus Uchwały 2010
   plus Uchwały 2009
   plus Uchwały 2008
   plus Uchwały 2007
   plus Uchwały 2005
   plus Uchwały 2006
   plus Uchwały 2004
   plus Uchwały 2003
   plus Uchwały 2002
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
minus Zarządzanie kryzysowe
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


UCHWAŁA NR LVI/481/2018
RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU
z dnia 30 sierpnia 2018 r.

 

w sprawie emisji obligacji Gminy Barlinek oraz określenia zasad ich zbywania,  nabywania i wykupu

 

          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zmianami), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zmianami) oraz art. 2 pkt 5 i art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 483) uchwala się, co następuje:


§ 1.

1. Gmina Barlinek wyemituje obligacje na łączną kwotę 20.449.000,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy złotych) w łącznej liczbie 20.449 (słownie: dwadzieścia tysięcy czterysta czterdzieści dziewięć) sztuk o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda.
2. Emisja obligacji zostanie dokonana w trybie oferty niepublicznej i zostanie skierowana do inwestorów krajowych i zagranicznych w liczbie mniejszej niż 150 (słownie: sto pięćdziesiąt) osób.
3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.
4. Obligacje nie będą miały formy dokumentu.
5. Obligacje nie będą zabezpieczone.


§ 2.

Emisja ma na celu pozyskanie środków na pokrycie planowanego deficytu w 2018 r. w związku z koniecznością sfinansowania przez Gminę planowanych zadań inwestycyjnych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek i wykup innych papierów wartościowych.

 

§ 3.

1. Obligacje zostaną wyemitowane w 2018 roku, w następujących seriach:

1) seria A18 na kwotę  1.000.000,00 zł;
2) seria B18 na kwotę  1.000.000,00 zł;
3) seria C18 na kwotę  2.000.000,00 zł;
4) seria D18 na kwotę  2.000.000,00 zł;
5) seria E18 na kwotę  2.000.000,00 zł;
6) seria F18 na kwotę   2.000.000,00 zł;
7) seria G18 na kwotę  2.000.000,00 zł;
8) seria H18 na kwotę  2.000.000,00 zł;
9) seria I18 na kwotę   2.000.000,00 zł;
10) seria J18 na kwotę   2.000.000,00 zł;
11) seria K18 na kwotę  2.449.000,00 zł.

2. Cena emisyjna jednej obligacji będzie równa wartości nominalnej.
3. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Barlinek.
4. Dopuszcza się możliwość nieskorzystania z emisji niektórych serii obligacji.

 

§ 4.

Wykup obligacji nastąpi w termiach:

1) w 2020 zostaną wykupione obligacje serii A18;
2) w 2021 zostaną wykupione obligacje serii B18;
3) w 2022 zostaną wykupione obligacje serii C18;
4) w 2023 zostaną wykupione obligacje serii D18;
5) w 2024 zostaną wykupione obligacje serii E18;
6) w 2025 zostaną wykupione obligacje serii F18;
7) w 2026 zostaną wykupione obligacje serii G18;
8) w 2027 zostaną wykupione obligacje serii H18;
9) w 2028 zostaną wykupione obligacje serii I18;
10) w 2029 zostaną wykupione obligacje serii J18;
11) w 2030 zostaną wykupione obligacje serii K18.

2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.
3) Jeżeli data wykupu obligacji przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy to wykup obligacji nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.
4) Dopuszcza się możliwość nabycia przez Emitenta obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.
5) Terminy i tryb umorzenia określi Burmistrz Barlinka.

 

§ 5.

1. Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji, z zastrzeżeniem że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie dwanaście miesięcy.
2. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę.
3. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.
4. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania określony w ust. 3 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.

 

§ 6.

1. Wydatki związane z wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy Barlinek.
2. Rozchody związane z wykupem obligacji zostaną pokryte z dochodów własnych lub przychodów Gminy Barlinek.

 

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Barlinka.

 

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                                                                   

                     

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
MARIUSZ JÓZEF MACIEJEWSKI

Ilość odwiedzin: 1080
Nazwa dokumentu: UCHWAŁA NR LVI/481/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 sierpnia 2018 r.
Skrócony opis: w sprawie emisji obligacji Gminy Barlinek oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
Podmiot udostępniający: Rada Miejska w Barlinku
Osoba, która wytworzyła informację: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która odpowiada za treść: Rada Miejska w Barlinku
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2018-09-06 13:42:03
Data udostępnienia informacji: 2018-09-06 13:42:03
Data ostatniej aktualizacji: 2018-09-06 13:53:53

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner