logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
minus Polityka Jakości
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA BARLINKA
o wszczęciu postępowania  administracyjnego


Burmistrz Barlinka zgodnie z art. 49 lit. a) ustawy z dnia 16 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego  (jednolity tekst Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) zawiadamia o wszczęciu postępowania na wniosek z dnia 20.06.2018 r. w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn.:

 rozbiórka budynków  i obiektów oraz budowa budynku handlowo-usługowa wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem  terenu przy ul. 31 Stycznia w Barlinku na terenie działki o nr ewid. gruntu 295 obręb 2 m. Barlinek (w zakresie budowy zjazdów i ewentualnych przyłączy – działki o nr ewid. 168 i 294).
Inwestor: HOSSO BARLINEK H2 Sp. z.o.o. z siedzibą w Szczecinie.

W związku z powyższym informuję wszystkie strony tego postępowania
o przysługującym uprawnieniu do czynnego udziału w każdym jego stadium, w myśl art.10 §1  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postepowania administracyjnego.
Wszelkie informacje udzielane są w Referacie Gospodarki Przestrzennej
i Inwestycji w urzędzie Miejskim w Barlinku (pokój nr 23, II piętro).

 

 [1] Art. 49. § 1 - Jeżeli przepis szczególny tak stanowi, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.
§ 2. Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
[2[ Art. 10 § 1 - Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Nazwa dokumentu: Obwieszczenie - rozbiórka budynków i obiektów oraz budowa budynku handlowo-usługowa wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. 31 Stycznia w Barlinku - wszczęcie postępowa
Skrócony opis: Obwieszczenie - rozbiórka budynków i obiektów oraz budowa budynku handlowo-usługowa wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. 31 Stycznia w Barlinku - wszczęcie postępowa
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Barlinku
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Borowska
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Borowska
Osoba, która wprowadzała dane: Magdalena Diaków
Data wytworzenia informacji: 2018-08-03 09:59:39
Data udostępnienia informacji: 2018-08-03 09:59:39
Data ostatniej aktualizacji: 2018-08-03 10:21:27

Wersja do wydruku...

corner   corner