logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
plus Projekty Uchwał
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
minus Polityka Jakości
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Protokoły Rady Miejskiej
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
 WYBORY
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


OGŁOSZENIE

RADA MIEJSKA W BARLINKU PODAJE DO WIADOMOŚCI
że dnia 28 czerwca 2018 r. o godz. 1200
w sali konferencyjnej Barlineckiego Ośrodka Kultury przy ul. Podwale 9, I piętro

odbędzie się

 

LV SESJA RADY MIEJSKIEJ

 

PORZĄDEK OBRAD OBEJMUJE:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wręczenie medali „Rubinowy Krzyż za zasługi dla Dzieci Wojny.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Zapytania i wolne wnioski radnych.
 5. Odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski radnych.
 6. Informacja na temat bezpieczeństwa i porządku publicznego w Gminie Barlinek.
 7. Informacja na temat przygotowania Gminy Barlinek do sezonu turystycznego.
 8. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy ulicami: Jeziorną, Gorzowską i brzegiem Jeziora Barlineckiego – tzw. „Starego Tartaku”.
 9. Projekt uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Barlinek.
 10. Projekt uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Barlinek miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
 11. Projekt uchwały w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Barlinek.
 12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości – stanowiących własność Gminy Barlinek na nieruchomość gruntową stanowiącą własność osoby fizycznej.
 13. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
 14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki Szpital Barlinek spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w podwyższonym kapitale.
 15. Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie nadania statutu Barlineckiemu Ośrodkowi Kultury w Barlinku.
 16. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Barlinka.
 17. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Barlinek na lata 2018-2030.
 18. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2018 rok.
 19. Udzielenie absolutorium Burmistrzowi Barlinka za 2017 rok:
  a) rozpatrzenie rocznego Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2017 rok wraz z rocznym Sprawozdaniem z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2017 rok,
  b) rozpatrzenie Sprawozdania finansowego Gminy Barlinek za 2017 rok,
  c) rozpatrzenie Informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Barlinek za 2017 r. według stanu na dzień 31.12.2017 r.,
  d) zapoznanie się z uchwałą Nr CIX.207.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 6 kwietnia 2018 roku w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia,
  e) zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Barlinku o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2017 r.,
  f) zapoznanie się z opinią RIO w Szczecinie dot. wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiejw Barlinku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Barlinka z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok,
  g) dyskusja,
  h) projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Barlinek za 2017 rok,
  i) projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Barlinka.
 20. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia ponowienia skargi na Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Barlinku.
 21. Projekt uchwały w sprawie przyznania medalu „Za zasługi dla Barlinka”.
 22. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z pracy w okresie międzysesyjnym.
 23. Sprawozdanie Burmistrza Barlinka z działalności w okresie międzysesyjnym.
 24. Sprawy różne.
 25. Zakończenie obrad.

 

RADA ZAPRASZA ZAINTERESOWANYCH DO UDZIAŁU W OBRADACH

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Barlinku
Mariusz Józef Maciejewski

Ilość odwiedzin: 402
Nazwa dokumentu: Ogłoszenie o LV Sesji Rady Miejskiej w Barlinku
Skrócony opis: Ogłoszenie o LV Sesji Rady Miejskiej w Barlinku
Podmiot udostępniający: Rada Miejska w Barlinku
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Dmytruszewska
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Dmytruszewska
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2018-06-22 14:15:08
Data udostępnienia informacji: 2018-06-22 14:15:08
Data ostatniej aktualizacji: 2018-06-22 14:29:13

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner