logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
plus Projekty Uchwał
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
minus Polityka Jakości
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Protokoły Rady Miejskiej
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
 WYBORY
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


BURMISTRZ BARLINKA
ogłasza
pierwszy przetarg ustny nieograniczony

 

 

na zbycie przez Gminę Barlinek nieruchomości położonej w Barlinku przy ul. Okrężnej.

 

Informacje o przedmiocie zbycia w drodze przetargu

 

 1. MIEJSCE POŁOŻENIA – Barlinek, ul. Okrężna.
 2. NUMER GEODEZYJNY NIERUCHOMOŚCI – działka nr 799/13 w obr.2 Barlinek.
 3. POWIERZCHNIA NIERUCHOMOŚCI – 0,0028 ha.
 4. OZNACZENIE KSIĘGI WIECZYSTEJ -  KW NR SZ1M/00023184/7 prowadzona przez V Wydział Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w Myśliborzu.
 5. OPIS NIERUCHOMOSCI GRUNTOWEJ

Omawiana nieruchomość jest gruntem niezabudowanym, stanowiącym działkę geodezyjną
nr 799/13 w obr. 2 Barlinek. Położona jest ona na obrzeżach Barlinka przy ul. Okrężnej.
W bezpośrednim sąsiedztwie działki znajduje się zabudowa garażowa oraz zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Posiada kształt regularny - prostokąt. Teren nieruchomości jest płaski, porośnięty trawą i krzakami.

Dostęp do drogi publicznej gminnej (ul. Okrężna) dla sprzedawanej nieruchomości zostanie zapewniony poprzez ustanowienie odpłatnej służebności przechodu i przejazdu przez działkę gruntu nr 799/5, która stanowi utwardzoną drogę wewnętrzną będącą własnością Gminy Barlinek. Nieruchomość gruntowa posiada dostęp do sieci uzbrojenia technicznego (wodna, kanalizacji sanitarnej, elektryczna, gazowa), które zlokalizowane są w drodze publicznej gminnej
tj. w ul. Okrężnej.

 1. PRZEZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI

Działka gruntu nr 799/13 w obr. 2 Barlinek nie jest objęta obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Dla przedmiotowej działki została wydana przez Burmistrza Barlinka decyzja o warunkach zabudowy nr 2/11 z 8 lutego 2011 r., dla inwestycji polegającej na budowie pięciu budynków garażowo – gospodarczych przy ul. Okrężnej w Barlinku obr.2, m. Barlinek – działki o numerze ewid. 799/9, 799/10, 799/11, 799/12, 799/13, w zakresie zjazdu i przyłączy –
dz. nr 354 i 799/5.

 1. DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI
  1. Zgodnie z § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 14 listopada 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2285) nabywca będzie mógł dokonać zabudowy na przedmiotowej nieruchomości na podstawie wydanej decyzji o warunków zabudowy wskazanej w pkt. 6 ogłoszenia. Jednakże zamierzenie budowlane należy dokonać przez złożenie stosownego wniosku do organu architektoniczno- budowlanego przed dniem 1 stycznia 2020 r.     
  2. Nabywca działki przejmuje obowiązek usunięcia z terenu bezumownych użytkowników.
  3. Gmina Barlinek nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za ewentualne sieci nieujawnione na posiadanej mapie zasadniczej (wydanej przez Starostę Myśliborskiego w dniu 16 maja 2018 r.),
 2. CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI wynosi 6.700,00 zł, łącznie z podatkiem VAT
  w wysokości 23% (cena ustalona została zgodnie z art. 67 ust. 2 pkt 1
  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.)
 3. OPŁATA ZA USTALONĄ SŁUŻEBNOŚĆ GRUNTOWĄ PRZECHODU I PRZEJAZDU wynosi 1003,68 zł, łącznie z podatkiem VAT w wysokości 23% (płatność jednorazowa uiszczana przed zawarciem aktu notarialnego).    
 4. OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI - dział III i IV księgi wieczystej nr SZ1M/00023184/7 prowadzonej przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Myśliborzu dla wskazanej nieruchomości gruntowej nie zawiera wpisów.
 5. TERMIN I MIEJSCE PRZETARGU – przetarg odbędzie się w dniu 17 lipca 2018 r. o godzinie 9:00 w Urzędzie Miejskim w Barlinku przy ul. Niepodległości 20, pokój nr 12.
 6. WYSOKOŚĆ WADIUM – 10 % ceny wywoławczej (tj. 670,00 zł).

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone przelewem nie później niż przed upływem 3 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, na podane konto bankowe.

 1. FORMA WNIESIENIA WADIUM – w pieniądzu.
 2. TERMIN I MIEJSCE WNIESIENIA WADIUM:
  1. do 10 lipca 2018 r. do godziny 13:00 w kasie Urzędu Miejskiego w Barlinku przy
   ul. Niepodległości 20,
  2. do 10 lipca  2018 r. na konto Urzędu Miejskiego w Barlinku nr 18 8355 0009 0000 0387 2000 0013 (Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku). Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Barlinku.  W tytule przelewu należy wskazać nr działki 799/13 w obr. 2 Barlinka – warunek konieczny udziału
   w przetargu.
        
 3. UCZESTNICY PRZETARGU –  osoby fizyczne i prawne.
 4. WARUNKIEM UDZIAŁU W PRZETARGU JEST PRZEDŁOŻENIE KOMISJI PRZETARGOWEJ  BEZPOŚREDNIO PRZED PRZETARGIEM NASTĘPUJACYCH DOKUMENTÓW:
 1. dowodu wniesienia wadium (oryginał) w ustalonym terminie (zgodnie z pkt 14 ogłoszenia),
 2. dokumentu tożsamości,
 3. aktualnego wypisu lub zaświadczenia z właściwego rejestru, wystawionego nie wcześniej niż
  6 miesięcy przed upływem terminu przetargu w przypadku, gdy nieruchomość będzie nabywana przez uczestnika przetargu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, a w przypadku wspólników spółek cywilnych - także umowy spółki cywilnej,
 4. oryginału pełnomocnictwa potwierdzonego notarialnie, upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego, w przypadku osoby reprezentującej uczestnika przetargu,
 5. pisemnej zgody współmałżonka na nabycie nieruchomości, w przypadku uczestnika przetargu zamierzającego samodzielnie licytować nieruchomość nabywaną z majątku wspólnego,
 6. w przypadku, gdy nabywcą nieruchomości jest cudzoziemiec, wymagana jest promesa albo zezwolenie na zakup nieruchomości, o których mowa w ustawie z dnia 24 marca 1920 r.
  o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2017 r. poz. 2278 ),
 7. oświadczenia, że oferent zapoznał się z dokumentacją zbywanej nieruchomości, jej stanem faktycznym i prawnym oraz z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
 8. numeru i nazwy rachunku bankowego, na które ma zostać zwrócone wadium w przypadku nie wygrania przetargu.
 1. SKUTKI UCHYLANIA SIĘ OD ZAWARCIA UMOWY  SPRZEDAŻY
 1. W terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, osoba ustalona jako nabywca nieruchomości, zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
 2. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia
  w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, Burmistrz Barlinka może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 1.  KOSZTY SPORZĄDZANIA UMOWY – nabywca poniesie w całości koszty notarialne i sądowe związane z nabyciem nieruchomości.   
 2.  TERMIN ZAPŁATY WYLICYTOWANEJ CENYnabywca zobowiązany będzie do zapłaty wylicytowanej ceny sprzedaży nieruchomości w całości, nie później niż 2 dni przed zawarciem notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości, na konto Urzędu Miejskiego w Barlinku wskazane
  w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Za datę uiszczenia ceny nieruchomości ustalonej w drodze przetargu uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Barlinku.   

 

Burmistrz Barlinka może odwołać przetarg z uzasadnionej przyczyny.

Szczegółowych informacji udziela Referat Gospodarowania Nieruchomościami Urzędu Miejskiego
w Barlinku, ul. Niepodległości 20: Pani Magdalena Palicka – pokój nr 24, tel. 95/ 74 65 580 lub Pan Mariusz Andrzejewski - pokój nr 23, tel. 95 /74 65 584

Nazwa dokumentu: Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie przez Gminę Barlinek nieruchomości położonej w Barlinku przy ul. Okrężnej - dz. 799/12 w obr. 2 Barlinka
Skrócony opis: Ogłoszenie pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie przez Gminę Barlinek nieruchomości położonej w Barlinku przy ul. Okrężnej - dz. 799/12 w obr. 2 Barlinka
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Barlinku
Osoba, która wytworzyła informację: Mariusz Andrzejewski
Osoba, która odpowiada za treść: Mariusz Andrzejewski
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2018-06-15 10:01:00
Data udostępnienia informacji: 2018-06-15 10:01:00
Data ostatniej aktualizacji: 2018-06-15 12:21:20

Wersja do wydruku...

corner   corner