logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
plus Projekty Uchwał
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
minus Polityka Jakości
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Protokoły Rady Miejskiej
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
minus Ogłoszenia
   minus WAŻNE!!! ZARZĄDCY NIERUCHOMOŚCI
   minus Informacja o obowiązkach właścicieli nieruchomości zabudowanych
   minus Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Barlinek za okres 01.01.2016 r. - 31.12. 2016 r.
   minus Kryteria brane pod uwagę na drugim etapie w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli i klas I szkół podstawowych Gminy Barlinek
   minus Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. inwestycji w Urzędzie Miejskim w Barlinku
   minus Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. Urzędu Stanu Cywilnego w Urzędzie Miejskim w Barlinku
   minus Ogłoszenie - Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. inwestycji w Urzędzie Miejskim w Barlinku
   minus Ogłoszenie - Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. Urzędu Stanu Cywilnego w Barlinku
   minus Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji oraz o statystycznej liczbie dzieci, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w 2018 roku
   minus Ogłoszenie - informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. Urzędu Stanu Cywilnego w Barlinku
   minus Ogłoszenie - informacja o wyniku przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. inwestycji w Urzędzie Miejskim w Barlinku
   minus Ogłoszenie wykazu przeznaczonej do zbycia części nieruchomości stanowiącej niewyodrębnione lokale mieszkalne, położone w budynku zlokalizowanym w Barlinku przy ul. Rynek 9
   minus Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. oświaty i spraw społecznych w Urzędzie Miejskim w Barlinku
   minus Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Budownictwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
   minus Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Praworządności
plus Obwieszczenia
plus Zamówienia publiczne
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
 WYBORY
plus Wybory Samorządowe 2018
plus Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015
minus Wybory Ławników / Kadencja 2016 - 2019 /
plus Referendum Ogólnokrajowe 2015
plus Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
minus Dziennik Urzędowy Ministra Finansów
minus Poradnik prawny
minus Rzecznik Praw Pacjenta
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


OGŁOSZENIE

RADA MIEJSKA W BARLINKU PODAJE  DO WIADOMOŚCI
ŻE W DNIU 19 MARCA 2018 ROKU, O GODZINIE  11:30
ODBĘDZIE SIĘ POSIEDZENIE

 

KOMISJI GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ, BUDOWNICTWA, ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 2. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy na lata 2016-2018.
 3. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017.
 4. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2017.
 5. Projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym z terenu Gminy Barlinek.
 6. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi Gminy Barlinek za 2017 rok.
 7. Sprawozdanie z przebiegu realizacji programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta i gminy Barlinek na lata 2011 - 2032.
 8. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Barlinek.
 9. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego.
 10. Sprawy różne:
  a) pisma do wiadomości.
 11. Zapytania i wolne wnioski

 

Przewodniczący Komisji
Komunalnej i Mieszkaniowej,
Budownictwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Grzegorz Zieliński

Ilość odwiedzin: 16
Nazwa dokumentu: Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Budownictwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Skrócony opis: Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Budownictwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Podmiot udostępniający: Rada Miejska w Barlinku
Osoba, która wytworzyła informację: Anna Gajda
Osoba, która odpowiada za treść: Anna Gajda
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2018-03-13 13:41:57
Data udostępnienia informacji: 2018-03-13 13:41:57
Data ostatniej aktualizacji: 2018-03-13 13:48:18

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner