logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
minus Uchwały
   minus Uchwały VIII kadencji Rady Miejskiej
   minus Uchwały 2018
      plus XLIX Sesja Rady Miejskiej
      plus L Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej
      minus LI Sesja Rady Miejskiej
         minus UCHWAŁA NR LI/439/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 lutego 2018 r.
         minus UCHWAŁA NR LI/440/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 lutego 2018 r.
         minus UCHWAŁA NR LI/441/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 lutego 2018 r.
         minus UCHWAŁA NR LI/442/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 lutego 2018 r.
         minus UCHWAŁA NR LI/443/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 lutego 2018 r.
         minus UCHWAŁA NR LI/444/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 lutego 2018 r.
      plus LII Sesja Rady Miejskiej
      plus LIII Sesja Rady Miejskiej
      plus LIV Sesja Rady Miejskiej
      plus LV Sesja Rady Miejskiej
      plus LVI Sesja Rady Miejskiej
      plus LVII Sesja Rady Miejskiej
      plus LVIII Sesja Rady Miejskiej
      plus LIX Sesja Rady Miejskiej
      plus I Sesja Rady Miejskiej
      plus II Sesja Rady Miejskiej
      plus III Sesja Rady Miejskiej
      plus IV Sesja Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2017
   plus Uchwały 2016
   plus Uchwały 2015
   plus Uchwały 2014
   plus Uchwały 2013
   plus Uchwały 2012
   plus Uchwały 2011
   plus Uchwały 2010
   plus Uchwały 2009
   plus Uchwały 2008
   plus Uchwały 2007
   plus Uchwały 2005
   plus Uchwały 2006
   plus Uchwały 2004
   plus Uchwały 2003
   plus Uchwały 2002
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
minus Polityka Jakości
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


UCHWAŁA Nr LI/444/2018
RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU
z dnia 28 lutego 2018 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów partnerstwa w celu realizacji projektów ujętych w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Barlinek na lata 2017-2023

 

          Na podstawie art. 9 ust. 1 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 33 ust. 1  ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014- 2020 (Dz.U. z 2017 r. poz. 1460 ze zm.) uchwala się, co następuje:

          § 1. 1. Wyraża się zgodę na przystąpienie przez Gminę Barlinek do partnerstwa z podmiotami innymi niż wymienione w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) zawartego w celu realizacji projektów ujętych w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Barlinek na lata 2017-2023.
          2. Partnerzy zostaną wyłonieni w trybie określonym w art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014- 2020 (Dz.U. z 2017 r. poz. 1460 ze zm.).
          3. Gmina Barlinek pełnić będzie rolę partnera wiodącego uprawnionego do reprezentowania pozostałych partnerów.

          § 2.  Upoważnia się Burmistrza Barlinka do zawarcia umów partnerstwa z podmiotami wybranymi w trybie określonym w § 1 ust. 2 w celu realizacji następujących projektów:

1) „Adaptacja budynku byłej szkoły tzw. Ekonomika położonego w Barlinku przy ul. Jeziornej 8 na cele Centrum Wsparcia Rodziny, Urzędu Stanu Cywilnego”;
2) „Stworzenie bazy lokalowej na potrzeby działalności organizacji  sportowych oraz wydarzeń sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców poprzez przebudowę zaplecza stadionu miejskiego w Barlinku”;
3) „Miejskie Centrum Rekreacji i Integracji Społecznej”;
4) „Rewitalizacja centrum miejscowości Moczydło”;
5) „Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Strąpiu”.

          § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Barlinka.

          § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
MARIUSZ JÓZEF MACIEJEWSKI

Ilość odwiedzin: 903
Nazwa dokumentu: UCHWAŁA NR LI/444/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 lutego 2018 r.
Skrócony opis: w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów partnerstwa w celu realizacji projektów ujętych w Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Barlinek na lata 2017-2023
Podmiot udostępniający: Rada Miejska w Barlinku
Osoba, która wytworzyła informację: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która odpowiada za treść: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2018-03-07 13:11:18
Data udostępnienia informacji: 2018-03-07 13:11:18
Data ostatniej aktualizacji: 2018-03-07 13:18:27

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner