logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
minus Uchwały
   minus Uchwały VIII kadencji Rady Miejskiej
   minus Uchwały 2018
      minus XLIX Sesja Rady Miejskiej
         minus UCHWAŁA NR XLIX/428/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 stycznia 2018 r.
         minus UCHWAŁA NR XLIX/429/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 stycznia 2018 r.
         minus UCHWAŁA NR XLIX/430/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 stycznia 2018 r.
         minus UCHWAŁA NR XLIX/431/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 stycznia 2018 r.
         minus UCHWAŁA NR XLIX/432/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 stycznia 2018 r.
         minus UCHWAŁA NR XLIX/433/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 stycznia 2018 r.
         minus UCHWAŁA NR XLIX/434/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 stycznia 2018 r.
         minus UCHWAŁA NR XLIX/435/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 stycznia 2018 r.
         minus UCHWAŁA NR XLIX/436/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 stycznia 2018 r.
      plus L Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej
      plus LI Sesja Rady Miejskiej
      plus LII Sesja Rady Miejskiej
      plus LIII Sesja Rady Miejskiej
      plus LIV Sesja Rady Miejskiej
      plus LV Sesja Rady Miejskiej
      plus LVI Sesja Rady Miejskiej
      plus LVII Sesja Rady Miejskiej
      plus LVIII Sesja Rady Miejskiej
      plus LIX Sesja Rady Miejskiej
      plus I Sesja Rady Miejskiej
      plus II Sesja Rady Miejskiej
      plus III Sesja Rady Miejskiej
      plus IV Sesja Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2017
   plus Uchwały 2016
   plus Uchwały 2015
   plus Uchwały 2014
   plus Uchwały 2013
   plus Uchwały 2012
   plus Uchwały 2011
   plus Uchwały 2010
   plus Uchwały 2009
   plus Uchwały 2008
   plus Uchwały 2007
   plus Uchwały 2005
   plus Uchwały 2006
   plus Uchwały 2004
   plus Uchwały 2003
   plus Uchwały 2002
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
minus Polityka Jakości
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


UCHWAŁA NR XLIX/429/2018
RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU
z dnia 25 stycznia 2018 r.


w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym z terenu Gminy Barlinek.


          Na podstawie art. 97 ust. 5 w związku z art. 17 ust. 1 pkt 3, art. 36 pkt 2 lit. i, art. 51 ust. 4, art. 101 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

          § 1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych
i ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawiony z terenu Gminy Barlinek.

          § 2. Użyte w uchwale określenia oznaczają:
1) odpłatność - kwota opłaty za pobyt jednej osoby w ośrodku wsparcia, uwzględniająca przyznany zakres usług;
2) pobyt - okres faktycznego przebywania osoby w ośrodku wsparcia i mieszkaniach chronionych określony w decyzji administracyjnej;
3) osoby - osoby pozbawione schronienia, w tym osoby bezdomne, które posiadają ostatnie miejsce  zameldowania na pobyt stały na terenie Gminy Barlinek;
4) ośrodek wsparcia - są to noclegownie, hostele, przytuliska i schroniska dla osób bezdomnych i pozbawionych schronienia oraz osób, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokojeniu niezbędnych potrzeb życiowych, a także domy dla matek z  małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, kluby samopomocy, dzienne domy pomocy dla osób z zaburzeniami  psychicznymi i inne placówki, w których prowadzone są miejsca całodobowe okresowego pobytu;
5) mieszkanie chronione – to mieszkanie przysługujące osobie, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymaga usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, w szczególności osobie z zaburzeniami psychicznymi, osobie opuszczającej pieczę zastępczą w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład dla nieletnich, a także cudzoziemcowi, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit c
lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach;
6) kryterium dochodowe - kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej lub kryterium na osobę w rodzinie ustalone zgodnie z art. 8 ustawy o pomocy społecznej;

          § 3. Pobyt osoby skierowanej do ośrodka wsparcia lub mieszkania chronionego jest odpłatny. Gmina Barlinek pokrywa część kosztów, stanowiących różnicę pomiędzy średnim miesięcznym kosztem utrzymania w ośrodku lub mieszkaniu chronionym, a opłatą uiszczaną przez osobę umieszczoną w ośrodku lub mieszkaniu chronionym.

          § 4. 1. Odpłatność ustala się za każdy miesiąc faktycznego pobytu w mieszkaniu chronionym lub ośrodku wsparcia.
          2. W przypadku, gdy pobyt w ośrodku wsparcia bądź mieszkaniu chronionym nie obejmuje pełnego miesiąca kalendarzowego opłatę oblicza się proporcjonalnie za każdy dzień pobytu dzieląc kwotę opłaty wynikającą z § 5 przez liczbę dni w danym miesiącu i mnożąc przez liczbę dni pobytu.

          § 5. Miesięczny koszt utrzymania osoby, zasady regulowania odpłatności oraz szczegółowe zasady funkcjonowania ośrodka wsparcia lub mieszkania chronionego ustalane będą na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem Ośrodka Pomocy Społecznej w Barlinku, a kierownikiem ośrodka wsparcia lub mieszkania chronionego, na terenie którego przebywa osoba skierowana.

          § 6. 1. Pomoc w formie nieodpłatnego tymczasowego schronienia w ośrodkach wsparcia lub
mieszkaniach chronionych przysługuje osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym, które
posiadają ostatnie miejsce stałego zameldowania na terenie Gminy Barlinek oraz których dochód
nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.
          2. Osoby, których dochód przekracza wysokość kryterium dochodowego ustalonego zgodnie
z art. 8 ustawy o pomocy społecznej, ponoszą odpłatność na zasadach określonych w tabeli:

 

Lp. Procentowy stosunek
dochodu osoby samotnie gospodarującej
lub na osobę w rodzinie do kryterium
dochodowego
Odpłatność w procentach dobowego kosztu
utrzymania osoby bezdomnej
w ośrodku wsparcia bądź w mieszkaniach
chronionych

1.

do 100% bezpłatnie

2.

powyżej 100% do 130% 20%

3.

powyżej 130% do 150% 30%

4.

powyżej 150% do 170% 50%

5.

powyżej 170% do 200% 80%

6.

powyżej 200% do 250% 90%

7.

powyżej 250% 100%

 

          § 7. 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osoby zobowiązane do wnoszenia opłat za pobyt w ośrodku wsparcia lub mieszkaniu chronionym mogą być zwolnione z częściowej lub całkowitej opłaty na wniosek własny, członka rodziny lub pracownika socjalnego.
          2. Zwolnienie może nastąpić w szczególnie uzasadnionych losowo przypadkach, gdy ponoszenie opłat za świadczone usługi stanowiłoby dla osoby zobowiązanej lub jej rodziny nadmierne obciążenie, bądź też niweczyłoby skutki udzielonej pomocy a zwłaszcza w związku z:
1) stratami materialnymi powstałymi w wyniku zdarzenia losowego, sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej;
2) udokumentowanymi wydatkami na zakup lekarstw, dojazdami do lekarza, specjalistycznymi badaniami i rehabilitacją;
3) zakupem sprzętu rehabilitacyjnego;
4) ponoszeniem odpłatności za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej, placówce opiekuńczo - wychowawczej itp.;
5) innymi uzasadnionymi sytuacjami życiowymi i losowymi.

          § 8. Opłata za pobyt w ośrodku wsparcia i mieszkaniach chronionych wnoszona jest na rachunek
bankowy Ośrodka Pomocy Społecznej w Barlinku i stanowi dochód Gminy Barlinek.

          § 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Barlinka.

          § 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Barlinku
Mariusz Maciejewski

Ilość odwiedzin: 916
Nazwa dokumentu: UCHWAŁA NR XLIX/429/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 stycznia 2018 r.
Skrócony opis: w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych i ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym z te
Podmiot udostępniający: Rada Miejska w Barlinku
Osoba, która wytworzyła informację: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która odpowiada za treść: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2018-02-02 11:05:57
Data udostępnienia informacji: 2018-02-02 11:05:57
Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-02 11:29:12

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner