logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
plus Projekty Uchwał
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
minus Polityka Jakości
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Protokoły Rady Miejskiej
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Przetargi i ogłoszenia
minus Obwieszczenia
   minus Obwieszczenie - Prognoza Oddziaływania na Środowisko "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Barlinek na lata 2014 - 2017 z perspektywą na lata 2018 - 2021"
   minus Obwieszczenie - przebudowa drogi wojewódzkiej nr 151, odc. Łubianka – granica województwa, na dz. nr 200, 593 obręb Łubianka gm. Barlinek
   minus Obwieszczenie - budowa gazociągu średniego ciśnienia Moczkowo ul. Prosta - Dzikówko - decyzja Nr 14/14
   minus Obwieszczenie - budowa elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4 kV w m. Osina - decyzja Nr 15/14
   minus Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej w m. Kinice - wszczęcie postępowania
   minus Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej w m. Sumiak - wszczęcie postępowania
   minus Obwieszczenie - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Moczkowie - zakończenie postępowania
   minus Obwieszczenie - budowa gazociągu średniego ciśnienia w Moczkowie - zmiana decyzji o licp Nr 16/14
   minus Obwieszczenie - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia - decyzja Nr 2/15
   minus Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej w Krzynce - decyzja Nr 10/15
   minus Obwieszczenie - przystosowanie sieci dystrybucyjnej do poboru większej mocy przez zakład produkcyjny przy ul. Fabrycznej w Barlinku
   minus Obwieszczenie - budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 40PE przy ul. Gorzowskiej w Moczkowie
   minus Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej o śr. 90-110 mm wraz z przyłączami o średnicy 32 mm na dz. gruntu nr: 29/2 obr. Moczkowo gm. Barlinek oraz 127/1, 125/1, 120 obręb Dzikówko
   minus Obwieszczenie - przebudowa pompowni II stopnia na ul. Kombatantów w m. Barlinek - wszczęcie postępowania
   minus Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Barlinek
   minus Obwieszczenie - budowa stacji uzdatniania wody w Mostkowie - decyzja Nr 18/10
   minus Obwieszczenie - przebudowa pompowni II stopnia na ul. Kombatantów w miejscowości Barlinek na działce 580/2 obręb 1 Barlinek
   minus Obwieszczenie - przebudowa pompowni II stopnia na ul. Kombatantów w miejscowości Barlinek na działce nr ewid. 580/2 obręb Barlinek 1 - wydanie decyzji o ustal. lokalizacji
   minus Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej w ulicy Źródlanej w Moczkowie - decyzja licp Nr 3/17
   minus Obwieszczenie - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia przy ul. Pogodnej w Moczkowie - decyzja licp Nr 4/17
   minus Obwieszczenie - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej w m. Dziedzice - wszczęcie postępowania
   minus Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Źródlanej w Moczkowie - zakończenie postępowania
   minus Obwieszczenie - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej w m. Łubianka - decyzja licp Nr 1/18
   minus Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dn. 15.01.2018 o kwalifikacji wojskowej w województwie zachodniopomorskim w 2018 roku
   minus Obwieszczenie - budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych PSZOK przy ul. Okrętowej w Barlinku - decyzja licp Nr 2/18
   minus Obwieszczenie o wyłoż. do publ. wglądu projektu miejsc. planu zagosp. przestrzen. terenu pomiędzy ul.: Jeziorną, Gorzowską i brzegiem Jez. Barlineckiego - tzw. "Starego Tartaku" wraz z progn. oddziały
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
 WYBORY
plus Wybory Samorządowe 2018
plus Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015
minus Wybory Ławników / Kadencja 2016 - 2019 /
plus Referendum Ogólnokrajowe 2015
plus Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
minus Dziennik Urzędowy Ministra Finansów
minus Poradnik prawny
minus Rzecznik Praw Pacjenta
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA BARLINKA

 

stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073),

zawiadamia się, że zakończono postępowania dowodowe w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia:

 

budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Źródlanej w Moczkowie na terenie działek o nr ewid.: 335, 334/32 (lub działkach powstałych w wyniku jej podziału) obręb Moczkowo, gmina Barlinek               

 

i przystąpiono do rozpatrzenia zgromadzonego materiału dowodowego, z którymi można się zapoznać i wnieść ewentualne uwagi w pokoju nr 23 (II piętro) w Urzędzie Miejskim w Barlinku

Ilość odwiedzin: 19
Nazwa dokumentu: Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Źródlanej w Moczkowie - zakończenie postępowania
Skrócony opis: Obwieszczenie - budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Źródlanej w Moczkowie - zakończenie postępowania
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Barlinku
Osoba, która wytworzyła informację: Małgorzata Borowska
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Borowska
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2018-01-12 12:12:58
Data udostępnienia informacji: 2018-01-12 12:12:58
Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-12 12:17:30

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner