logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
minus Uchwały
   minus Uchwały VIII kadencji Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2018
   minus Uchwały 2017
      plus XXXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej
      plus XXXIV Sesja Rady Miejskiej
      plus XXXV Sesja Rady Miejskiej
      plus XXXVI Sesja Rady Miejskiej
      plus XXXVII Sesja Rady Miejskiej
      plus XXXVIII Sesja Rady Miejskiej
      plus XXXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej
      plus XL Sesja Rady Miejskiej
      plus XLI Sesja Rady Miejskiej
      plus XLII Sesja Rady Miejskiej
      plus XLIII Sesja Rady Miejskiej
      plus XLIV Sesja Rady Miejskiej
      plus XLV Sesja Rady Miejskiej
      plus XLVI Sesja Rady Miejskiej
      plus XLVII Sesja Rady Miejskiej
      minus XLVIII Sesja Rady Miejskiej
         minus UCHWAŁA NR XLVIII/416/2017 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 grudnia 2017 r.
         minus UCHWAŁA NR XLVIII/417/2017 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 grudnia 2017 r.
         minus UCHWAŁA NR XLVIII/418/2017 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 grudnia 2017 r.
         minus UCHWAŁA NR XLVIII/419/2017 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 grudnia 2017 r.
         minus UCHWAŁA NR XLVIII/420/2017 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 grudnia 2017 r.
         minus UCHWAŁA NR XLVIII/421/2017 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 grudnia 2017 r.
         minus UCHWAŁA NR XLVIII/422/2017 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 grudnia 2017 roku
         minus UCHWAŁA NR XLVIII/423/2017 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 grudnia 2017 roku
         minus UCHWAŁA NR XLVIII/424/2017 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 grudnia 2017 r.
         minus UCHWAŁA NR XLVIII/425/2017 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 grudnia 2017 r.
         minus UCHWAŁA NR XLVIII/426/2017 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 grudnia 2017 r.
         minus UCHWAŁA NR XLVIII/427/2017 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 grudnia 2017 r.
   plus Uchwały 2016
   plus Uchwały 2015
   plus Uchwały 2014
   plus Uchwały 2013
   plus Uchwały 2012
   plus Uchwały 2011
   plus Uchwały 2010
   plus Uchwały 2009
   plus Uchwały 2008
   plus Uchwały 2007
   plus Uchwały 2005
   plus Uchwały 2006
   plus Uchwały 2004
   plus Uchwały 2003
   plus Uchwały 2002
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
minus Polityka Jakości
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


UCHWAŁA NR XLVIII/416/2017
RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU
z dnia 28 grudnia 2017 r.

 

w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

 

          Na podstawie art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 roku poz. 1440 ze zm.) uchwala się co następuje:

          § 1. Ustala się wysokość stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych, dla których
zarządcą dróg jest gmina Barlinek, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg a dotyczące:
1) prowadzenia robót w pasie drogowym;
2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
3) umieszczania w pasie drogowym obiektów handlowych, usługowych niezwiązanych z potrzebami
zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;
4) zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1- 3.

          § 2. 1. Za zajęcie 1m2 powierzchni jezdni pasa drogowego drogi w celu, o którym mowa w §1 pkt 1  ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:
1) przy zajęciu jezdni do 50% szerokości - 3,00zł
2) przy zajęciu jezdni powyżej 50% jej szerokości do całkowitego zajęcia jezdni - 7,00zł
          2. Stawki określone w ust. 1 pkt 1, stosuje się także do chodników, poboczy, placów, zieleńców, zatok postojowych i autobusowych, parkingów.
          3. Zajęcie pasa drogowego przez czas krótszy niż 24 godz traktowane jest jak zajęcie pasa drogowego przez jeden dzień.

          § 3. 1. Za zajęcie pasa drogowego w celu o którym mowa w § 1 pkt 2 ustala się roczne stawki opłat za 1m2 powierzchni pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia:
1) poza terenem zabudowanym - 10,00zł
2) na terenie zabudowanym - 30,00zł
3) w jezdni - 40,00zł
4) na drogowym obiekcie inżynierskim - 200,00zł
          2. Przy umieszczeniu urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych stosuje się stawki opłat w wysokości 50% stawek określonych w ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4.
          3. Opłata o której mowa w ust. 1 pobierana jest za rok kalendarzowy. W przypadku, gdy urządzenie jest umieszczone w pasie drogowym w okresie krótszym niż jeden rok opłatę pobiera się proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim.

          § 4. 1. Za zajęcie pasa drogowego o którym mowa w § 1 pkt 3 i 4 ustala się następujące stawki
opłat za 1m2 powierzchni za każdy dzień:
1) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego:
          a) poza terenem zabudowanym - 0,40zł
          b) na terenie zabudowanym - 0,70zł
2) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy innych obiektów - 0,30zł
3) reklamy - 1,00zł
4) pasa drogowego zajętego na wydzielone miejsca parkingowe (koperty) - 10,00zł
          2. Zajęcie pasa drogowego przez czas krótszy niż 24 godz. traktowane jest jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.

          § 5. Traci moc uchwała Nr XXIX/232/2004 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 28 października 2004 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 89 poz. 1710)

          § 6. Uchwała w chodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym  Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
Mariusz Józef Maciejewski

Załączniki do pobrania: 2018-01-10 09:16:24 - Uchwała Nr XLVIII/416/2017 (pdf) (106.89 kB)

Ilość odwiedzin: 1042
Nazwa dokumentu: UCHWAŁA NR XLVIII/416/2017 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 grudnia 2017 r.
Skrócony opis: w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego
Podmiot udostępniający: Rada Miejska w Barlinku
Osoba, która wytworzyła informację: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która odpowiada za treść: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2018-01-10 09:05:30
Data udostępnienia informacji: 2018-01-10 09:05:30
Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-10 09:16:40

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner