logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
plus Uchwały
minus Zarządzenia
   minus Zarządzenia - 2019
   minus Zarządzenia - 2018
   minus Zarządzenia - 2017
   minus Zarządzenia - 2016
   minus Zarządzenie - 2015
   minus Zarządzenia - 2014
   minus Zarządzenia - 2013
   minus Zarządzenia - 2012
   minus Zarządzenia - 2011
   minus Zarządzenia - 2010
   minus Zarządzenia - 2009
   minus Zarządzenia - 2008
   minus Zarządzenia - 2007
   minus Zarządzenia - 2006
   minus Zarządzenia - 2005
   minus Zarządzenia - 2004
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
minus Polityka Jakości
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


 REJESTR ZARZĄDZEŃ BURMISTRZA BARLINKA WYDANYCH W 2018 r.

Nr zarządzenia W sprawie Data Uwagi
2/2018 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2018 rok 02.01.2018 Skarbnik Barlinka
5/2018 ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia, położonej w Barlinku przy ul. Sosnowej 04.01.2018 RGN.IV
6/2018 ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zbycia, położonej w Barlinku przy ul. Sosnowej 04.01.2018 RGN.IV
7/2018 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie 2 m. Barlinka, stanowiącej własność Gminy Barlinek 11.01.2018 RGN.VI
8/2018 sprzedaży lokali mieszkalnych 16.01.2018 RGN.II
11/2018 rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej 23.01.2018 ROSK.IV
12/2018 podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 30.01.2018 RGN.II
13/2018 ustalenia terminów przeprowadzania postepowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli i klas I szkół podstawowych Gminy Barlinek 31.01.2018 ROSK.I
14/2018 rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej i działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym 31.01.2018 ROSK.IV
15/2018 rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 31.01.2018 ROSK.IV
16/2018 zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2018 rok 31.01.2018 Skarbnik Barlinka
17/2018 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2018 rok 31.01.2018 Skarbnik Barlinka
18/2018 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w najem, w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy Barlinek, oddanych w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Barlinku 01.02.2018 RGN.VI
26/2018 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie 1 miasta Barlinka, stanowiącej własność Gminy Barlinek 08.02.2018 RGN.VI
28/2018 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w najem, w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy Barlinek, oddanych w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku 15.02.2018 RGN.VI
31/2018 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Barlinku 20.02.2018 Sekretarz Barlinka
32/2018 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w najem, dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy Barlinek 22.02.2018 RGN.VI
33/2018 ogłoszenia wykazu przeznaczonej do zbycia części nieruchomości, stanowiącej niewyodrębnione lokale mieszkalne, położone w budynku zlokalizowanym w Barlinku przy
ul. Rynek 9
22.02.2018 RGN.IV
34/2018 zmiany planów finasowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2018 rok 26.02.2018 Skarbnik Barlinka
35/2018 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2018 rok 26.02.2018 Skarbnik Barlinka
36/2018 zmiany planów finasowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2018 rok 28.02.2018 Skarbnik Barlinka
38/2018 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania   w użyczenie, najem, dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy Barlinek 01.03.2018 RGN.VI
39/2018 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania  w najem, w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy Barlinek, oddanych w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku 06.03.2018 RGN.VI
40/2018 zmiany zarządzenia Nr 31/2018 Burmistrza Barlinka z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Barlinku 08.03.2018 Sekretarz Barlinka
43/2018 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w użyczenie, w trybie bezprzetargowym, stanowiącej własność Gminy Barlinek 08.03.2018 RGN.VI
44/2018 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Gminy Barlinek, oddanej w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku 13.08.2018 RGN.VI
45/2018 przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Barlinek na 2019 rok 20.03.2018 ROSK.I
46/2018 ogłoszenia wykazu nieruchomosci przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, stanowiących własność Gminy Barlinek, oddanych w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku 22.03.2018 RGN.VI
47/2018 sprzedaży lokali mieszkalnych 22.03.2018 RGN.II
48/2018 ogłoszenia naboru kandydatów do Barlineckiej Rady Seniorów, Komisji Wyborczej i terminu zwołania Walnego Zebrania 27.03.2018 ROSK.V
49/2018 wprowadzenia regulaminu korzystania z boiska wielofunkcyjnego, położonego na terenie wiejskim w Gminie Barlinek, stanowiącego własność Gminy Barlinek 29.03.2018 RGN.VII
50/2018 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2018 rok 29.03.2018 Skarbnik Barlinka
51/2018 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2018 rok 29.03.2018 Skarbnik Barlinka
52/2018 ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, stanowiących własność Gminy Barlinek, oddanych w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku 29.03.2018 RGN.VI
56/2018 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 11.04.2018 Pełnomocnik
Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
57/2018 ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej  przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Barlinku przy ul. Okrężnej 12.04.2018 RGN.IV
58/2018 ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Barlinku przy ul. Okrężnej 12.04.2018 RGN.IV
59/2018 ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Barlinku przy ul. Okrężnej 12.04.2018 RGN.IV
60/2018 ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, położonej w Barlinku przy ul. Okrężnej 12.04.2018 RGN.IV
61/2018 ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie lub najem, w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy Barlinek 17.04.2018 RGN.VI
62/2018 powołania Komisji Wyborczej wybierającej członków Barlineckiej Rady Seniorów 18.04.2018 ROSK.V
63/2018 zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2018 rok 19.04.2018 Skarbnik Barlinka
64/2018 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2018 rok 19.04.2018 Skarbnik Barlinka
65/2018 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, stanowiących własność Gminy Barlinek 24.04.2018 RGN.VI

Załączniki do pobrania: 2018-01-11 11:39:06 - Zarządzenie Nr 2/2018 (15.29 MB)
2018-01-17 13:58:47 - Zarządzenie Nr 7/2018 (240.27 kB)
2018-01-19 10:56:23 - Zarządzenie Nr 8/2018 (12.57 kB)
2018-01-23 14:02:35 - Zarządzenie Nr 11/2018 (13.45 kB)
2018-01-31 12:17:56 - Zarządzenie Nr 13/2018 (23.66 kB)
2018-01-31 12:51:56 - Zarządzenie Nr 14/2018 (12.86 kB)
2018-01-31 12:52:14 - Zarządzenie Nr 15/2018 (13.08 kB)
2018-02-05 10:24:32 - Zarządzenie Nr 12/2018 (30.03 kB)
2018-02-06 12:50:10 - Zarządzenie Nr 18/2018 (1.03 MB)
2018-02-07 14:21:58 - Zarządzenie Nr 16/2018 (3.23 MB)
2018-02-07 14:22:58 - Zarządzenie Nr 17/2018 (2.54 MB)
2018-02-12 13:49:53 - Zarządzenie Nr 5/2018 (27.09 kB)
2018-02-12 13:50:40 - Zarządzenie Nr 6/2018 (25.67 kB)
2018-02-23 09:50:31 - Zarządzenie Nr 31/2018 (35.14 kB)
2018-02-27 11:57:01 - Zarządzenie Nr 33/2018 (29.61 kB)
2018-02-28 11:52:48 - Zarządzenie Nr 26/2018 (144.55 kB)
2018-02-28 12:16:51 - Zarządzenie Nr 28/2018 (280.00 kB)
2018-02-28 12:17:39 - Zarządzenie Nr 32/2018 (705.24 kB)
2018-03-06 08:23:01 - Zarządzenie Nr 34/2018 (2.56 MB)
2018-03-06 08:23:37 - Zarządzenie Nr 35/2018 (1.46 MB)
2018-03-06 08:24:04 - Zarządzenie Nr 36/2018 (516.92 kB)
2018-03-09 11:24:19 - Zarządzenie Nr 40/2018 (10.90 kB)
2018-03-21 14:01:52 - Zarządzenie Nr 38/2018 (571.99 kB)
2018-03-21 14:05:11 - Zarządzenie Nr 39/2018 (983.59 kB)
2018-03-21 14:07:19 - Zarządzenie Nr 43/2018 (215.07 kB)
2018-03-21 14:10:49 - Zarządzenie Nr 44/2018 (191.67 kB)
2018-03-21 14:14:50 - Zarządzenie Nr 45/2018 (66.65 kB)
2018-03-27 14:31:06 - Zarządzenie Nr 48/2018 (87.02 kB)
2018-04-03 14:16:05 - Zarządzenie Nr 49/2018 (24.56 kB)
2018-04-06 12:38:04 - Zarządzenie Nr 50/2018 (3.36 MB)
2018-04-06 12:46:38 - Zarządzenie Nr 51/2018 (2.43 MB)
2018-04-11 12:32:46 - Zarządzenie Nr 47/2018 (12.83 kB)
2018-04-12 07:26:57 - Zarządzenie Nr 46/2018 (234.69 kB)
2018-04-12 07:28:15 - Zarządzenie Nr 52/2018 (236.08 kB)
2018-04-13 11:50:56 - Zarządzenie Nr 56/2018 (84.11 kB)
2018-04-17 11:00:31 - Zarządzenie Nr 57/2018 (24.57 kB)
2018-04-17 11:00:50 - Zarządzenie Nr 58/2018 (24.57 kB)
2018-04-17 11:01:21 - Zarządzenie Nr 59/2018 (24.64 kB)
2018-04-17 11:01:42 - Zarządzenie Nr 60/2018 (24.62 kB)
2018-04-20 13:40:46 - Zarządzenie Nr 62/2018 (17.33 kB)
2018-04-25 14:00:46 - Zarządzenie Nr 63/2018 (3.22 MB)
2018-04-25 14:01:09 - Zarządzenie Nr 64/2018 (2.71 MB)
2018-04-26 09:04:00 - Zarządzenie Nr 61/2018 (712.00 kB)
2018-04-26 09:05:29 - Zarządzenie Nr 65/2018 (244.20 kB)

Nazwa dokumentu: Zarządzenia - 2018
Skrócony opis: Rejestr zarządzeń Burmistrza Barlinka wydanych w 2018 roku
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Barlinku
Osoba, która wytworzyła informację: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Barlinka
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2018-01-05 13:36:24
Data udostępnienia informacji: 2018-01-05 13:36:24
Data ostatniej aktualizacji: 2018-04-26 09:07:21

Wersja do wydruku...

corner   corner