logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
minus Petycje, skargi, wnioski
   plus Petycje
   minus Skargi i wnioski
      minus 2016
plus Zgromadzenia
minus Zarządzanie kryzysowe
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


Spis dokumentów:
1. 2016
2016

Rozpatrywanie skarg i wniosków

 

W jaki sposób można przekazać skargę lub wniosek?

 • skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej;
 • mogą być wnoszone również ustnie do protokołu, w razie zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie, przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisują wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie; w protokole zamieszcza się datę przyjęcia skargi lub wniosku, imię, nazwisko (nazwę) i adres zgłaszającego oraz zwięzły opis treści sprawy.

 

Ile czasu trwa rozpatrzenie skargi lub wniosku?

 1. Skargi i wnioski rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca.
 2. Skargi i wnioski wniesione lub przekazane przez posłów na Sejm, senatorów i radnych rozpatrywane są najpóźniej w terminie czternastu dni od dnia ich wniesienia albo przekazania.
 3. W razie niemożności załatwienia skargi lub wniosku w wyżej określonym terminie, wnioskodawca jest powiadamiany o czynnościach podjętych w celu rozpatrzenia skargi lub wniosku oraz o przewidywanym terminie załatwienia.
 4. Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi (wniosku) zawiera wskazanie, w jaki sposób skarga (wniosek) została załatwiona oraz podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego osoby upoważnionej do załatwienia. Zawiadomienie o odmownym załatwieniu skargi (wniosku) powinno zawierać ponadto uzasadnienie faktyczne i prawne.

 

Gdzie złożyć dokumenty?

Urząd Miejski w Barlinku:

w poniedziałek, w godz. 8:00-16:00
od wtorku do piątku, w godz. 7:00-15:00,

Biuro Obsługi Interesanta
ul. Niepodległości 20,
74-320 Barlinek,
tel. 95 746 55 40,
fax 95 746 17 04,
e-mail: umig@barlinek.pl.

 

Uwagi:

 • Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
 • Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

 

Zasady przyjmowania skarg i wniosków w Urzędzie Miejskim

 1. W zakresie zadań wykonywanych przez referaty przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków odbywa się w tych referatach każdego dnia, w godzinach pracy.
 2. Koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków należy do Sekretarza.
 3. Burmistrz Barlinka przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach 08.00-10.00 i 15:00-16.30, zastępca Burmistrza w każdy poniedziałek w godz. 10:00-15:00.
 4. Wszystkie skargi i wnioski wpływające do Urzędu Miejskiego, w tym także zgłoszone ustnie do protokołu, podlegają przed podjęciem ich załatwienia ewidencji w Rejestrze Skarg i Wniosków Urzędu prowadzonym przez stanowisko ds. obsługi interesanta.
 5. W przypadkach, gdy do rozpatrzenia i załatwienia skargi lub wniosku właściwa jest inna jednostka organizacyjna, podporządkowana lub nie podporządkowana Burmistrzowi, albo organ samorządu terytorialnego – przekazuje się ją właściwej jednostce (organowi).

 

Podstawa prawna:

 • Kodeks postępowania administracyjnego ustawa  z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2016 r., poz.23),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46)

Ilość odwiedzin: 3148
Nazwa dokumentu: Skargi i wnioski
Skrócony opis: Skargi i wnioski
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Barlinku
Osoba, która wytworzyła informację: Barbara Walczyńska
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Walczyńska
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2016-05-05 11:51:32
Data udostępnienia informacji: 2016-05-05 11:51:32
Data ostatniej aktualizacji: 2016-08-24 12:25:06

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner