logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
plus Projekty Uchwał
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
minus Polityka Jakości
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Protokoły Rady Miejskiej
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
minus Petycje, skargi, wnioski
   plus Petycje
   minus Skargi i wnioski
      minus 2016
 WYBORY
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


Spis dokumentów:
1. 2016
2016

Rozpatrywanie skarg i wniosków

 

W jaki sposób można przekazać skargę lub wniosek?

 • skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej;
 • mogą być wnoszone również ustnie do protokołu, w razie zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie, przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisują wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie; w protokole zamieszcza się datę przyjęcia skargi lub wniosku, imię, nazwisko (nazwę) i adres zgłaszającego oraz zwięzły opis treści sprawy.

 

Ile czasu trwa rozpatrzenie skargi lub wniosku?

 1. Skargi i wnioski rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca.
 2. Skargi i wnioski wniesione lub przekazane przez posłów na Sejm, senatorów i radnych rozpatrywane są najpóźniej w terminie czternastu dni od dnia ich wniesienia albo przekazania.
 3. W razie niemożności załatwienia skargi lub wniosku w wyżej określonym terminie, wnioskodawca jest powiadamiany o czynnościach podjętych w celu rozpatrzenia skargi lub wniosku oraz o przewidywanym terminie załatwienia.
 4. Zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi (wniosku) zawiera wskazanie, w jaki sposób skarga (wniosek) została załatwiona oraz podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego osoby upoważnionej do załatwienia. Zawiadomienie o odmownym załatwieniu skargi (wniosku) powinno zawierać ponadto uzasadnienie faktyczne i prawne.

 

Gdzie złożyć dokumenty?

Urząd Miejski w Barlinku:

w poniedziałek, w godz. 8:00-16:00
od wtorku do piątku, w godz. 7:00-15:00,

Biuro Obsługi Interesanta
ul. Niepodległości 20,
74-320 Barlinek,
tel. 95 746 55 40,
fax 95 746 17 04,
e-mail: umig@barlinek.pl.

 

Uwagi:

 • Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
 • Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

 

Zasady przyjmowania skarg i wniosków w Urzędzie Miejskim

 1. W zakresie zadań wykonywanych przez referaty przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków odbywa się w tych referatach każdego dnia, w godzinach pracy.
 2. Koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków należy do Sekretarza.
 3. Burmistrz Barlinka przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach 08.00-10.00 i 15:00-16.30, zastępca Burmistrza w każdy poniedziałek w godz. 10:00-15:00.
 4. Wszystkie skargi i wnioski wpływające do Urzędu Miejskiego, w tym także zgłoszone ustnie do protokołu, podlegają przed podjęciem ich załatwienia ewidencji w Rejestrze Skarg i Wniosków Urzędu prowadzonym przez stanowisko ds. obsługi interesanta.
 5. W przypadkach, gdy do rozpatrzenia i załatwienia skargi lub wniosku właściwa jest inna jednostka organizacyjna, podporządkowana lub nie podporządkowana Burmistrzowi, albo organ samorządu terytorialnego – przekazuje się ją właściwej jednostce (organowi).

 

Podstawa prawna:

 • Kodeks postępowania administracyjnego ustawa  z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2016 r., poz.23),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46)

Ilość odwiedzin: 1971
Nazwa dokumentu: Skargi i wnioski
Skrócony opis: Skargi i wnioski
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Barlinku
Osoba, która wytworzyła informację: Barbara Walczyńska
Osoba, która odpowiada za treść: Barbara Walczyńska
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2016-05-05 11:51:32
Data udostępnienia informacji: 2016-05-05 11:51:32
Data ostatniej aktualizacji: 2016-08-24 12:25:06

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner