logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
plus Uchwały
minus Zarządzenia
   minus Zarządzenia - 2019
   minus Zarządzenia - 2018
   minus Zarządzenia - 2017
   minus Zarządzenia - 2016
   minus Zarządzenie - 2015
   minus Zarządzenia - 2014
   minus Zarządzenia - 2013
   minus Zarządzenia - 2012
   minus Zarządzenia - 2011
   minus Zarządzenia - 2010
   minus Zarządzenia - 2009
   minus Zarządzenia - 2008
   minus Zarządzenia - 2007
   minus Zarządzenia - 2006
   minus Zarządzenia - 2005
   minus Zarządzenia - 2004
plus Plany, strategie i programy
plus Projekty Uchwał
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
minus Polityka Jakości
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Protokoły Rady Miejskiej
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
 WYBORY
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


 REJESTR ZARZĄDZEŃ BURMISTRZA BARLINKA WYDANYCH W 2016 r.

Nr zarządzenia W sprawie Data Uwagi
5/2015 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie 2 m. Barlinka, stanowiącej własność Gminy Barlinek, oddanej w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku 07.01.2016 RGN.VI
6/2015 zbycia w drodze bezprzetargowej działki gruntu położonej w miejscowości Moczydło w celu poprawienia warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości 07.01.2016 RG.IV
8/2016 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej i działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym 08.01.2016 ROSK.IV
9/2016 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Gminy Barlinek 14.01.2016 RGN.VI
10/2016 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie 2 m. Barlinka, stanowiącej własność Gminy Barlinek 14.01.2016 RGN.VI
12/2016 rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej 21.01.2016 ROSK.IV
13/2016 przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Barlinek na 2017 rok 25.01.2016 ROSK.I
14/2016 ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 dla przedszkoli i szkół podstawowych Gminy Barlinek 26.01.2016 ROSK.I
16/2016 rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej i działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym 28.01.2016 ROSK.IV
17/2016 rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 28.01.2016 ROSK.IV
18/2016 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie 2 m. Barlinka, stanowiącej własność Gminy Barlinek, oddanej w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Barlinku 28.01.2016 RGN.VI
19/2016 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy Barlinek, oddanych w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku 28.01.2016 RGN.VI
21/2016 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 29.01.2016 ROSK.IV
22/2016 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2016 rok 29.01.2016 RF.I
23/2016 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2016 rok 29.01.2016 RF.I
24/2016 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2016 r. 01.02.2016 Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
25/2016 ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste położonej w Barlinku przy ul. Tunelowej 11.02.2016 RGN.IV
26/2016 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w najem w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Gminy Barlinek 16.02.2016 RGN.VI
29/2016 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2016 rok 17.02.2016 RF.I
30/2016 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2016 rok 17.02.2016 RF.I
31/2016 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Gminy Barlinek, oddanej w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku 18.02.2016 RGN.VI
32/2016 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy Barlinek, oddanych w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku 18.02.2016 RGN.VI
33/2016 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy Barlinek, oddanych w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku 18.02.2016 RGN.VI
34/2016 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Gminy Barlinek 25.02.2016 RGN.VI
35/2016 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w najem w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Gminy Barlinek 25.02.2016 RGN.VI
36/2016 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie 2 m. Barlinka, stanowiącej własność Gminy Barlinek 25.02.2016 RGN.VI
37/2016 planów finasowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2016 rok 25.02.2016 Skarbnik
Barlinka
38/2016 rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 29.02.2016 ROSK.IV
39/2016 planów finasowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2016 rok 29.02.2016 Skarbnik Barlinka
40/2016 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2016 rok 29.02.2016 Skarbnik Barlinka
41/2016 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Gminy Barlinek 04.03.2016 RGN.VI
43/2016 ustalenia Regulaminu zasad klasyfikacji wydatków zadań związanych ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach 09.03.2016 RF.I
47/2016 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 15.03.2016 ROSK.IV
48/2016 sprzedaży lokali mieszkalnych 16.03.2016 RGN.II
49/2016 podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 16.03.2016 RGN.II
50/2016 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie 2 miasta Barlinka, stanowiącej własność Gminy Barlinek, oddanej w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Barlinku 17.03.2016 RGN.VI
51/2016 ogłoszenia wykazu nieruchomosci, przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, położonych w obrębie 2 miasta Barlinka, stanowiących własność Gminy Barlinek 17.03.2016 RGN.VI
53/2016

ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w Barlinku przy ul. Pełczyckiej

24.03.2016 RGN.IV
55/2016 zasad opracowywania i zatwierdzania arkuszy organizacji publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz przedszkoli na rok szkolny 2016/2017 w Gminie Barlinek 30.03.2016 ROSK.IV
56/2016 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Gminy Barlinek 31.03.2016 RGN.VI
57/2016 planów finasowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2016 rok 31.03.2016 Skarbnik Barlinka
58/2016 planów finasowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2016 rok 31.03.2016 Skarbnik Barlinka
59/2016 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2016 rok 31.03.2016 Skarbnik Barlinka
62/2016 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2016 r. 08.04.2016 Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
63/2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy Barlinek, oddanych w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku 08.04.2016 RGN.VI
67/2016 planów finasowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2016 rok 13.04.2016 Skarbnik Barlinka
68/2016 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2016 rok 13.04.2016 Skarbnik Barlinka
70/2016 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy Barlinek, oddanych w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku 21.04.2016 RGN.VI
71/2016 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania  w najem w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy Barlinek, oddanych w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku 21.04.2016 RGN.VI
72/2016 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie 2 miasta Barlinka, stanowiącej własność Gminy Barlinek 21.04.2016 RGN.VI
73/2016 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Gminy Barlinek 21.04.2016 RGN.VI
74/2016 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Gminy Barlinek 21.04.2016 RGN.VI
75/2016 rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizyczne 22.04.2016 ROSK.IV
76/2016 zbycia w drodze bezprzetargowej działek gruntu położonych w Barlinku w celu poprawienia warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości 21.04.2016 RGN.IV
78/2016 planów finasowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2016 rok 29.04.2016 Skarbnik Barlinka
79/2016 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2016 rok 29.04.2016 Skarbnik Barlinka
80/2016

ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy Barlinek, oddanych w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku.

05.05.2016 RGN.VI
81/2016 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy Barlinek, oddanych w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku 05.05.2016 RGN.VI
82/2016 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w najem w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Gminy Barlinek 05.05.2016 RGN.VI
84/2016 sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej położonej w Barlinku przy ul. Jeziornej na rzecz użytkowników wieczystych tej nieruchomości 12.05.2016 RGN.IV
85/2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Gminy Barlinek 12.05.2016 RGN.VI
86/2016 ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Barlinku 12.05.2016 ROSK.IV
87/2016 ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Gimnazjum nr 1 w Barlinku 12.05.2016 ROSK.IV
88/2016 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania  w najem w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy Barlinek, oddanych w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku 19.05.2016 RGN.VI
89/2016 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Gminy Barlinek 19.05.2016 RGN.VI
93/2016 powołania komisji do przejęcia i przekazania ruchomości, nieruchomości położonych przy ul. Sportowej  i  ul. Strzeleckiej w Barlinku 25.05.2016 RGN.VI
95/2016 sprzedaży lokali mieszkalnych 31.05.2016 RGN.II
96/2016 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek 2016 31.05.2016 Skarbnik Barlinka
97/2016 zmiany budżetu Gminy Barlinek na rok 2016 31.05.2016 Skarbnik Barlinka
101/2016

zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Gminy Barlinek

02.06.2016 RGN.VI
102/2016 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Gminy Barlinek 02.06.2016 RGN.VI
103/2016 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w najem w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Gminy Barlinek, oddanej w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku 02.06.2016 RGN.VI
105/2016 powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Barlinku 07.06.2016 ROSK.IV
106/2016 powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Gimnazjum nr 1 w Barlinku 07.06.2016 ROSK.IV
108/2016 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2016 rok 15.06.2016 Skarbnik Barlinka
109/2016 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2016 rok 15.06.2016 Skarbnik Barlinka
111/2016 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w najem w drodze bezprzetargowej, będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Barlinek, oddanej w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku 16.06.2016 RGN.VI
112/2016 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie 2 miasta Barlinka, stanowiącej własność Gminy Barlinek 16.06.2016 RGN.VI
113/2016 powołania komisji do oceny przydatności składników rzeczowych majątku ruchomego oraz ich likwidacji, znajdujących się w budynku administracyjno-biurowo-socjalnym przy ul. Sportowej w Barlinku 16.06.2016 RGN.VI
114/2016 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze przetargowej, stanowiącej własność Gminy Barlinek 16.06.2016 RGN.VI
115/2016 podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 21.06.2016 RGN.II
119/2016 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Gminy Barlinek, oddanej w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku 23.06.2016 RGN.VI
120/2016 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Gminy Barlinek 23.06.2016 RGN.VI
121/2016 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2016 rok 27.06.2016 Skarbnik Barlinka
122/2016 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy Barlinek, oddanych w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku 30.06.2016 RGN.VI
123/2016 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie 2 miasta Barlinka, stanowiącej własność Gminy Barlinek, oddanej w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku 30.06.2016 RGN.VI
126/2016 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2016 rok 30.06.2016 Skarbnik Barlinka
127/2016 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2016 rok 30.06.2016 Skarbnik Barlinka
128/2016 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2016 rok 30.06.2016 Skarbnik Barlinka
130/2016 podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 05.07.2016 RGN.II
133/2016 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy Barlinek 07.06.2016 RGN.VI
135/2016 ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży znajdujących się w budynku położonym w Barlinku przy ul. Niepodległości 30 07.07.2016 RGN.IV
136/2016 wyrażenia zgody na zbycie przyległej nieruchomości, która wraz z dotychczas wydzieloną działką gruntu będzie spełniać wymogi działki budowlanej i udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości 12.07.2016 RGN.IV
137/2016 ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży położonych w Barlinku przy ul. Ogrodowej 12.07.2016 RGN.IV
138/2016 planów finansowych jednostek budzżetowych Gminy Barlinek na 2016 rok 29.07.2016 Skarbnik
139/2016 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2016 rok 29.07.2016 Skarbnik
140/2016 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w najem, dzierżawę w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy Barlinek, oddanych w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku 04.08.2016 RGN.VI
141/2016

ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Gminy Barlinek

10.08.2016 RGN.VI
142/2016 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w najem w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Gminy Barlinek 04.08.2016 RGN.VI
143/2016 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w najem w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Gminy Barlinek 04.08.2016 RGN.VI
144/2016

ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w najem w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie 1 miasta Barlinka, stanowiącej własność Gminy Barlinek

10.08.2016 RGN.VI
145/2016 zbycia w drodze bezprzetargowej działki gruntu położonej w Barlinku przy ul. Słonecznej w celu poprawienia warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości 11.08.2016 RGN.IV
146/2016 sprzedaży lokalu mieszkalnego 16.08.2016 RGN.II
147/2016 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w najem w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Gminy Barlinek, oddanej w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku 18.08.2016 RGN.VI
148/2016 podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 19.08.2016 RGN.II
155/2016 ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży położonej w Barlinku przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 08.09.2016 RGN.IV
156/2016 zbycia w drodze bezprzetargowej działki gruntu położonej w Barlinku przy ul. Gorzowskiej w celu poprawienia warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości 08.09.2016 RGN.IV
157/2016 planów finansowych jednostek budzetowych Gminy Barlinek na 2016 rok 14.09..2016 Skarbnik Barlinka
158/2016 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2016 rok 14.09..2016 Skarbnik Barlinka
159/2016 ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zamiany położonej w miejscowości Moczkowo gmina Barlinek 15.09.2016 RGN.VII
160/2016 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w najem w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Gminy Barlinek 15.09.2016 RGN.VI
161/2016  rozliczania kosztów utrzymania obiektu przedszkolno - żłobkowego przy ulicy Podwale 11 w Barlinku 22.09.2016 ROSK.I
162/2016 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2016 rok 26.09.2016 Skarbnik Barlinka
163/2016 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2016 rok 26.09.2016 Skarbnik Barlinka
165/2016 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2016 rok 29.09.2016 Skarbnik Barlinka
166/2016 powołania rzeczoznawców do prowadzenia szacowania 29.09.2016 RGN.VII
167/2016 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2016 rok 30.09.2016 Skarbnik Barlinka
168/2016 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2016 rok 30.09.2016 Skarbnik Barlinka
169/2016 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w najem w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Gminy Barlinek, oddanej w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku 06.10.2016 RGN.VI
170/2016 zbycia w trybie bezprzetargowym działki gruntu położonej w Barlinku przy ul. Sportowej w celu poprawienia warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości 06.10.2016 RG.IV
171/2016 ustalenia stawek czynszowych za najem obiektów sportowych przy ul. Sportowej i Strzeleckiej, stanowiących własność Gminy Barlinek 11.10.2016 RGN.VI
172/2016 wyrażenia zgody na zbycie przyległej działki gruntu, która wraz z dotychczas wydzieloną działką gruntu będzie spełniać wymogi działki budowlanej i udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości 13.10.2016 RG.IV
173/2016 zbycia w trybie bezprzetargowym działki gruntu położonej w Barlinku przy ul. Sądowej w celu poprawienia warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości 13.10.2016 RG.IV
175/2016 ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze audytora wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Barlinku 18.10.2016 Sekretarz Barlinka
176/2016 powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze audytora wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Barlinku 18.10.2016 Sekretarz Barlinka
177/2016 podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 19.10.2016 RGN.II
178/2016 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy Barlinek, oddanych w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku 20.10.2016 RGN.VI
179/2016 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w najem w drodze bezprzetargowej, będącej w użytkowaniu wieczystym Gminy Barlinek 20.10.2016 RGN.VI
180/2016 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy Barlinek 20.10.2016 RGN.VI
181/2016 ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w miejscowości Dziedzicach gm. Barlinek 20.10.2016 RG.IV
182/2016 ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Barlinku przy ul. Kwiatowej przeznaczonej do sprzedaży 20.10.2016 RG.IV
183/2016 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w najem w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Gminy Barlinek, oddanej w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku 24.10.2016 RGN.VI
184/2016 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2016 rok 24.10.2016 Skarbnik Barlinka
185/2016 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2016 rok 24.10.2016 Skarbnik Barlinka
187/2016 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2016 rok 27.10.2016 Skarbnik Barlinka
188/2016 planów finasowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2016 rok 28.11.2016 Skarbnik Barlinka
189/2016 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2016 rok 28.11.2016 Skarbnik Barlinka
190/2016 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy Barlinek, oddanych w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku 03.11.2016 RGN.VI
191/2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w najem w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Gminy Barlinek, oddanej w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku 10.11.2016 RGN.VI
192/2016 planów finasowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2016 rok 15.11.2016 Skarbnik Barlinka
193/2016 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2016  rok 15.11.2016 Skarbnik Barlinka
194/2016 sprzedaży lokali mieszkalnych 17.11.2016 RGM.II
195/2016 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w najem w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Gminy Barlinek 17.11.2016 RGN.VI
196/2016 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zamiany położonych w Barlinku przy ul. Elizy Orzeszkowej 17.11.2016 RGN.VII
197/2016 ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do zamiany położonej w miejscowości Moczkowo gmina Barlinek 22.11.2016 RGN.VII
198/2016 przeprowadzenia okresowej inwesntaryzacji aktywów i pasywów Gmina Barlinek 24.11.2016 RF.VI
199/2016 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w najem w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Gminy Barlinek 24.11.2016 RGN.VI
200/2016 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w najem w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Gminy Barlinek 24.11.2016 RGN.VI
201/2016 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2016 rok 24.11.2016 Skarbnik Barlinka
202/2016 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2016 rok 30.11.2016 Skarbnik Barlinek
203/2016 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2016 rok 30.11.2016 Skarbnik Barlinek
204/2016 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej, stanowiących własność Gminy Barlinek, oddanych w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku 08.12.2016 RGN.VI
205/2016 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Gminy Barlinek, oddanej w administrowanie Barlineckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Barlinku 08.12.2016 RGN.VI
206/2016 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, położonej w obrębie 1 m. Barlinka, stanowiącej własność Gminy Barlinek 08.12.2016 RGN.VI
207/2016 podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 08.12.2016 RGN.II
208/2016 sprzedaży lokalu mieszkalnego 08.12.2016 RGN.II
212/2016 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2016 rok 15.12.2016 Skarbnik Barlinka
213/2016 ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży stanowiącej własność Gminy Barlinek 15.12.2016 RGN.IV
214/2016 udzielenia poręczenia emisji obligacji emitowanych przez Szpital Barlinek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 19.12.2016 Skarbnik Barlinka
215/2016 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej i działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym 20.12.2016 ROSK.IV
216/2016 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej 20.12.2016 ROSK.IV
217/2016 ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 20.12.2016 ROSK.IV
220/2016 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2016 rok 14.12.2016 Skarbnik Barlinka
221/2016 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2016 rok 14.12.2016 Skarbnik Barlinka
222/2016 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2016 rok 20.12.2016 Skarbnik Barlinka
223/2016 ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonej do oddania w najem w drodze bezprzetargowej, stanowiącej własność Gminy Barlinek 22.12.2016 RGN.VI
225/2016 ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w Barlinku przy ul. Ogrodowej 22.12.2016 RGN.IV
227/2016 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2016 rok 27.12.2016 Skarbnik Barlinka
228/2016 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2016 rok 27.12.2016 Skarbnik Barlinka
230/2016 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2016 rok 28.12.2016 Skarbnik Barlinka
231/2016 planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Barlinek na 2016 rok 30.12.2016 Skarbnik Barlinka
232/2016 zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2016 rok 30.12.2016 Skarbnik Barlinka

Załączniki do pobrania: 2016-01-08 11:41:30 - Zarządzenie Nr 5/2016 (53.39 kB)
2016-01-29 12:32:32 - Zarządzenie Nr 6/2016 (9.76 kB)
2016-01-13 13:42:55 - Zarządzenie Nr 8/2016 (11.24 kB)
2016-01-19 13:42:10 - Zarządzenie Nr 9/2016 (74.48 kB)
2016-01-20 09:26:25 - Zarządzenie Nr 10/2016 (152.08 kB)
2016-01-21 12:20:02 - Zarządzenie Nr 12/2016 (12.90 kB)
2016-01-26 11:41:53 - Zarządzenie Nr 13/2016 (46.12 kB)
2016-01-26 12:51:02 - Zarządzenie Nr 14/2016 (12.90 kB)
2016-01-29 12:57:05 - Zarządzenie Nr 16/2016 (12.69 kB)
2016-01-29 12:57:22 - Zarządzenie Nr 17/2016 (13.73 kB)
2016-01-29 12:57:48 - Zarządzenie Nr 18/2016 (316.32 kB)
2016-01-29 12:58:24 - Zarządzenie Nr 19/2016 (1.10 MB)
2016-01-29 12:58:56 - Zarządzenie Nr 21/2016 (21.18 kB)
2016-02-08 15:34:34 - Zarządzenie Nr 22/2016 (2.87 MB)
2016-02-08 15:35:20 - Zarządzenie Nr 23/2016 (2.18 MB)
2016-03-02 13:31:21 - Zarządzenie Nr 24/2016 (39.92 kB)
2016-02-26 11:24:13 - Zarządzenie Nr 25/2016 (10.03 kB)
2016-02-19 10:08:51 - Zarządzenie Nr 26/2016 (70.13 kB)
2016-02-18 13:49:52 - Zarządzenie Nr 29/2016 (2.24 MB)
2016-02-18 13:50:11 - Zarządzenie Nr 30/2016 (884.45 kB)
2016-02-23 10:27:32 - Zarządzenie Nr 31/2016 (306.68 kB)
2016-02-24 11:30:07 - Zarządzenie Nr 32/2016 (581.04 kB)
2016-02-24 11:31:00 - Zarządzenie Nr 33/2016 (140.41 kB)
2016-02-26 12:54:58 - Zarzadzenie Nr 34/2016 (301.89 kB)
2016-03-01 11:28:53 - Zarządzenie Nr 35/2016 (71.45 kB)
2016-02-26 12:56:02 - Zarzadzenie Nr 36/2016 (113.74 kB)
2016-03-01 09:47:08 - Zarządzenie Nr 37/2016 (515.90 kB)
2016-03-01 09:49:51 - Zarządzenie Nr 38/2016 (12.68 kB)
2016-03-07 12:00:43 - Zarządzenie Nr 39/2016 (1.70 MB)
2016-03-07 12:01:18 - Zarządzenie Nr 40/2016 (1.73 MB)
2016-03-07 12:01:42 - Zarządzenie Nr 41/2016 (124.69 kB)
2016-03-09 13:11:26 - Zarządzenie Nr 43/2016 (15.83 kB)
2016-03-18 11:12:47 - Zarządzenie Nr 47/2016 (20.02 kB)
2016-03-31 14:17:11 - Zarządzenie Nr 48/2016 (12.12 kB)
2016-03-31 14:17:44 - Zarządzenie Nr 49/2016 (19.53 kB)
2016-03-18 11:12:17 - Zarządzenie Nr 50/2016 (79.31 kB)
2016-03-18 11:13:52 - Zarządzenie Nr 51/2016 (89.39 kB)
2016-03-31 11:04:26 - Zarządzenie Nr 53/2016 (10.24 kB)
2016-06-14 07:54:17 - Zarządzenie Nr 55/2016 (18.09 kB)
2016-04-04 14:10:37 - Zarządzenie Nr 56/2016 (191.28 kB)
2016-04-06 14:17:00 - Zarządzenie Nr 57/2016 (2.56 MB)
2016-04-05 14:15:43 - Zarządzenie Nr 58/2016 (2.08 MB)
2016-04-06 14:18:01 - Zarządzenie Nr 59/2016 (2.67 MB)
2016-04-27 14:23:09 - Zarządzenie Nr 60/2016 (10.20 kB)
2016-04-08 14:47:15 - Zarządzenie Nr 62/2016 (54.00 kB)
2016-04-14 14:24:09 - Zarządzenie Nr 63/2016 (1.44 MB)
2016-04-27 14:22:44 - Zarządzenie Nr 66/2016 (10.51 kB)
2016-04-14 14:27:54 - Zarządzenie Nr 67/2016 (1.53 MB)
2016-04-14 14:28:19 - Zarządzenie Nr 68/2016 (1014.92 kB)
2016-04-27 10:41:29 - Zarządzenie Nr 70/2016 (337.47 kB)
2016-04-27 10:41:50 - Zarządzenie Nr 71/2016 (292.71 kB)
2016-04-28 14:01:48 - Zarządzenie Nr 72/2016 (97.11 kB)
2016-04-28 14:02:12 - Zarządzenie Nr 73/2016 (97.97 kB)
2016-04-26 11:18:44 - Zarządzenie Nr 74/2016 (280.16 kB)
2016-04-22 13:28:17 - Zarządzenie Nr 75/2016 (67.54 kB)
2016-04-27 14:22:10 - Zarządzenie Nr 76/2016 (10.42 kB)
2016-05-11 09:48:32 - Zarządzenie Nr 78/2016 (5.02 MB)
2016-05-11 09:50:22 - Zarządzenie Nr 79/2016 (4.72 MB)
2016-05-09 11:43:25 - Zarządzenie Nr 80/2016 (953.15 kB)
2016-05-09 11:43:51 - Zarządzenie Nr 81/2016 (788.10 kB)
2016-05-09 11:44:18 - Zarządzenie Nr 82/2016 (110.51 kB)
2016-05-20 12:02:39 - Zarządzenie Nr 84/2016 (9.59 kB)
2016-05-16 12:12:39 - Zarządzenie Nr 85/2016 (211.95 kB)
2016-05-13 09:42:30 - Zarządzenie Nr 86/2016 (82.47 kB)
2016-05-13 09:42:51 - Zarządzenie Nr 87/2016 (82.65 kB)
2016-05-20 11:50:41 - Zarządzenie Nr 88/2016 (159.55 kB)
2016-05-23 08:31:03 - Zarządzenie Nr 89/2016 (335.58 kB)
2016-05-25 11:59:36 - Zarządzenie Nr 93/2016 (7.29 kB)
2016-06-22 08:05:15 - Zarządzenie Nr 95/2016 (12.33 kB)
2016-06-13 08:51:30 - Zarządzenie Nr 96/2016 (3.66 MB)
2016-06-13 08:52:13 - Zarządzenie Nr 97/2016 (3.20 MB)
2016-06-14 08:03:38 - Zarządzenie Nr 101/2016 (168.45 kB)
2016-06-14 08:04:02 - Zarządzenie Nr 102/2016 (155.63 kB)
2016-06-14 08:04:22 - Zarządzenie Nr 103/2016 (191.09 kB)
2016-06-14 08:05:34 - Zarządzenie Nr 105/2016 (14.56 kB)
2016-06-14 08:05:49 - Zarządzenie Nr 106/2016 (14.05 kB)
2016-06-15 08:23:58 - Zarządzenie Nr 108/2016 (598.66 kB)
2016-06-15 08:27:08 - Zarządzenie Nr 109/2016 (457.67 kB)
2016-06-20 10:25:44 - Zarządzenie Nr 111/2016 (312.84 kB)
2016-06-22 08:09:31 - Zarządzenie Nr 112/2016 (171.57 kB)
2016-06-20 10:26:07 - Zarządzenie Nr 113/2016 (6.57 kB)
2016-06-23 14:25:59 - Zarządzenie Nr 114/2016 (170.11 kB)
2016-06-30 12:05:33 - Zarządzenie Nr 115/2016 (17.12 kB)
2016-06-29 07:20:03 - Zarządzenie Nr 119/2016 (605.12 kB)
2016-06-29 07:20:38 - Zarządzenie Nr 120/2016 (88.80 kB)
2016-06-30 12:06:25 - Zarządzenie Nr 121/2016 (1.24 MB)
2016-07-04 14:03:09 - Zarządzenie Nr 122/2016 (461.94 kB)
2016-07-04 14:03:39 - Zarządzenie Nr 123/2016 (196.79 kB)
2016-07-27 14:13:50 - Zarządzenia Nr 124/2016 (10.52 kB)
2016-07-27 14:14:27 - Zarządzenia Nr 125/2016 (10.49 kB)
2016-07-06 08:22:09 - Zarządzenie Nr 126/2016 (1.79 MB)
2016-07-08 07:36:57 - Zarządzenie Nr 127/2016 (5.30 MB)
2016-07-08 07:37:41 - Zarządzenie Nr 128/2016 (3.36 MB)
2016-09-14 13:11:27 - Zarządzenie Nr 130/2016 (23.16 kB)
2016-07-08 12:40:47 - Zarządzenia Nr 133/2016 (120.43 kB)
2016-07-27 14:16:40 - Zarządzenia Nr 135/2016 (14.74 kB)
2016-07-27 14:17:19 - Zarządzenia Nr 136/2016 (11.04 kB)
2016-07-27 14:17:37 - Zarządzenia Nr 137/2016 (11.05 kB)
2016-08-05 12:09:12 - Zarządzenia Nr 138/2016 (1.48 MB)
2016-08-05 12:10:10 - Zarządzenia Nr 139/2016 (1.70 MB)
2016-08-05 12:07:31 - Zarządzenia Nr 140/2016 (1.63 MB)
2016-08-10 13:01:56 - Zarządzenia Nr 141/2016 (104.12 kB)
2016-08-17 10:07:37 - Zarządzenia Nr 142/2016 (124.04 kB)
2016-08-17 10:08:47 - Zarządzenia Nr 143/2016 (202.73 kB)
2016-08-10 13:03:05 - Zarządzenia Nr 144/2016 (144.80 kB)
2016-08-29 12:59:20 - Zarządzenie Nr 145/2016 (10.20 kB)
2016-09-14 13:12:15 - Zarządzenie Nr 146/2016 (12.10 kB)
2016-08-22 10:38:09 - Zarządzenie Nr 147/2016 (236.00 kB)
2016-09-14 13:14:31 - Zarządzenie Nr 148/2016 (21.50 kB)
2016-09-28 13:16:19 - Zarządzenie Nr 155/2016 (10.15 kB)
2016-09-28 13:16:42 - Zarządzenie Nr 156/2016 (10.48 kB)
2016-09-23 08:34:39 - Zarządzenie Nr 157/2016 (1.24 MB)
2016-09-23 08:34:59 - Zarządzenie Nr 158/2016 (539.91 kB)
2016-09-16 12:27:59 - Zarządzenie Nr 159/2016 (15.06 kB)
2016-09-19 15:27:20 - Zarządzenie Nr 160/2016 (92.57 kB)
2016-09-23 10:17:45 - Zarządzenie Nr 161/2016 (425.73 kB)
2016-09-29 12:36:14 - Zarządzenie Nr 162/2016 (4.70 MB)
2016-09-29 12:37:17 - Zarządzenie Nr 163/2016 (2.51 MB)
2016-10-11 08:04:27 - Zarządzenie Nr 165/2016 (1.65 MB)
2016-10-03 12:23:25 - Zarządzenie Nr 166/2016 (11.45 kB)
2016-10-11 08:05:34 - Zarządzenie Nr 167/2016 (5.65 MB)
2016-10-11 08:06:44 - Zarządzenie Nr 168/2016 (4.25 MB)
2016-10-11 13:43:10 - Zarządzenie Nr 169/2016 (766.96 kB)
2016-10-25 14:25:23 - Zarządzenie 170/2016 (10.03 kB)
2016-10-25 14:31:03 - Zarządzenie 171/2016 (7.90 kB)
2016-10-25 14:27:01 - Zarządzenie 172/2016 (10.50 kB)
2016-10-25 14:28:37 - Zarządzenie 173/2016 (9.94 kB)
2016-10-18 10:50:35 - Zarządzenie 175/2016 (21.05 kB)
2016-10-18 10:50:55 - Zarządzenie 176/2016 (6.61 kB)
2016-11-02 11:38:31 - Zarządzenie 177/2016 (25.53 kB)
2016-10-24 12:19:01 - Zarządzenie 178/2016 (393.38 kB)
2016-10-25 12:02:30 - Zarządzenie 179/2016 (789.11 kB)
2016-10-25 12:03:13 - Zarządzeni 180/2016 (8.21 kB)
2016-10-25 14:30:03 - Zarządzenie 181/2016 (10.61 kB)
2016-10-25 14:30:29 - Zarządzenie 182/2016 (10.46 kB)
2016-10-27 11:14:37 - Zarządzenie 183/2016 (266.43 kB)
2016-10-27 11:15:07 - Zarządzenie 184/2016 (1.70 MB)
2016-10-27 11:20:59 - Zarządzenie 185/2016 (912.58 kB)
2016-11-03 08:43:23 - Zarządzenie 187/2016 (683.07 kB)
2016-11-08 12:09:11 - Zarządzenie 188/2016 (7.25 MB)
2016-11-08 12:10:21 - Zarządzenie 189/2016 (5.23 MB)
2016-11-07 12:35:39 - Zarządzenie 190/2016 (287.48 kB)
2016-11-15 11:08:54 - Zarządzenie 191/2016 (111.57 kB)
2016-11-16 13:24:50 - Zarządzenie 192/2016 (1.62 MB)
2016-11-16 13:25:32 - Zarządzenie 193/2016 (1.10 MB)
2016-12-16 11:45:01 - Zarządzenie 194/2016 (12.39 kB)
2016-11-21 11:51:02 - Zarządzenie 195/2016 (140.62 kB)
2016-11-17 10:04:35 - Zarządzenie 196/2016 (18.64 kB)
2016-11-29 11:08:20 - Zarządzenie 197/2016 (16.38 kB)
2016-12-14 14:00:25 - Zarządzenie 198/2016 (1.19 MB)
2016-12-05 10:43:32 - Zarządzenie 199/2016 (137.54 kB)
2016-12-05 11:00:16 - Zarządzenie 200/2016 (8.73 kB)
2016-11-29 11:07:27 - Zarządzenie 201/2016 (1.34 MB)
2016-12-09 14:54:26 - Zarządzenie 202/2016 (6.64 MB)
2016-12-09 14:55:59 - Zarządzenie 203/2016 (5.54 MB)
2016-12-14 09:19:34 - Zarządzenie 204/2016 (807.73 kB)
2016-12-14 09:19:57 - Zarządzenie 205/2016 (103.60 kB)
2016-12-14 09:20:19 - Zarządzenie 206/2016 (131.51 kB)
2016-12-16 12:02:25 - Zarządzenie 207/2016 (22.17 kB)
2016-12-16 12:03:09 - Zarządzenie 208/2016 (12.13 kB)
2016-12-23 11:45:58 - Zarządzenie 212/2016 (981.69 kB)
2017-01-04 12:04:24 - Zarządzenie 213/2016 (10.15 kB)
2016-12-23 11:47:31 - Zarządzenie 214/2016 (324.44 kB)
2016-12-21 13:03:18 - Zarządzenie 215/2016 (20.93 kB)
2016-12-21 13:03:35 - Zarządzenie 216/2016 (22.16 kB)
2016-12-21 13:03:52 - Zarządzenie 217/2016 (22.07 kB)
2016-12-16 12:16:04 - Zarządzenie 220/2016 (736.43 kB)
2017-01-02 12:12:17 - Zarządzenie 221/2016 (4.54 MB)
2017-01-02 12:13:18 - Zarządzenie 222/2016 (2.31 MB)
2016-12-23 12:00:00 - Zarzadzenie 223/2016 (187.44 kB)
2017-01-04 12:06:36 - Zarządzenie 225/2016 (10.71 kB)
2017-01-04 12:11:51 - Zarządzenie 227/2016 (2.72 MB)
2017-01-04 12:12:20 - Zarządzenie 228/2016 (3.63 MB)
2017-01-04 12:12:43 - Zarządzenie 230/2016 (1013.17 kB)
2017-01-10 11:07:28 - Zarządzenie 231/2016 (5.81 MB)
2017-01-10 11:08:24 - Zarządzenie 232/2016 (5.13 MB)

Ilość odwiedzin: 3849
Nazwa dokumentu: Zarządzenia - 2016
Skrócony opis: Rejestr zarządzeń Burmistrza Barlinka wydanych w 2016 roku
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Barlinku
Osoba, która wytworzyła informację: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która odpowiada za treść: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2016-01-08 11:31:50
Data udostępnienia informacji: 2016-01-08 11:31:50
Data ostatniej aktualizacji: 2017-01-10 11:09:02

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner