logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


ORGANA WŁADZY > Zadania i kompetencje

Podstawowym zadaniem Gminy Barlinek jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb jej mieszkaÅ„cÃłw. Gmina speÅ‚nia ten obowiÄ…zek przez swoje organy, realizujÄ…c zadania wÅ‚asne, zadania zlecone oraz zadania przejÄ™te od administracji rzÄ…dowej w drodze porozumienia.

 

W szczegÃłlnoÅ›ci zadania wÅ‚asne gminy obejmujÄ… sprawy:

1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
2) gminnych drÃłg, ulic, mostÃłw, placÃłw oraz organizacji ruchu drogowego,
3) wodociÄ…gÃłw i zaopatrzenia w wodÄ™, kanalizacji, usuwania i oczyszczania Å›ciekÃłw komunalnych, utrzymania czystoÅ›ci i porzÄ…dku oraz urzÄ…dzeÅ„ sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadÃłw komunalnych, zaopatrzenia w energiÄ™ elektrycznÄ… i cieplnÄ… oraz gaz,
4) lokalnego transportu zbiorowego,
5) ochrony zdrowia,
6) pomocy spoÅ‚ecznej, w tym oÅ›rodkÃłw i zakÅ‚adÃłw opiekuÅ„czych,
7) gminnego budownictwa mieszkaniowego,
8) edukacji publicznej,
9) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placÃłwek upowszechniania kultury,
10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenÃłw rekreacyjnych i urzÄ…dzeÅ„ sportowych,
11) targowisk i hal targowych,
12) zieleni gminnej i zadrzewień,
13) cmentarzy gminnych,
14) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego,
15) utrzymania gminnych obiektÃłw i urzÄ…dzeÅ„ użytecznoÅ›ci publicznej oraz obiektÃłw administracyjnych,
16) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,
17) wspierania i upowszechniania idei samorzÄ…dowej,
18) promocji gminy,
19) wspÃłÅ‚pracy z organizacjami pozarzÄ…dowymi,
20) wspÃłÅ‚pracy ze spoÅ‚ecznoÅ›ciami lokalnymi i regionalnymi innych paÅ„stw.

OprÃłcz zadaÅ„ wÅ‚asnych gmina wykonuje zadania zlecone z zakresu administracji rzÄ…dowej, a także z zakresu organizacji przygotowaÅ„ i przeprowadzenia wyborÃłw powszechnych oraz referendÃłw.

Podmiot udostępniający: UrzÄ…d Miasta i Gminy w Barlinku
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data ostatniej aktualizacji: 2003-12-29 11:20:14

Wersja do wydruku...

corner   corner