logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
minus Polityka Jakości
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
 WYBORY
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


PRAWO LOKALNE > Regulamin organizacyjny

Załącznik do zarządzenia nr 29/07 Burmistrza Barlinka
z dnia 01 marca 2007 r.Regulamin Organizacyjny
Urzędu Miejskiego w Barlinku


 

 
I. POSTANOWIENIA OGÃśLNE


§ 1. Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego zwany dalej Regulaminem, określa:

1) zakres działania i zadania Urzędu Miejskiego, zwanego dalej Urzędem,
2) organizację Urzędu,
3) zasady funkcjonowania Urzędu,
4) zakres dziaÅ‚ania kierownictwa UrzÄ™du i poszczegÃłlnych referatÃłw w UrzÄ™dzie.


§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

- Radzie - należy przez to rozumieć Radę Miejską w Barlinku;
- Burmistrzu, ZastÄ™pcy Burmistrza, Sekretarzu, Skarbniku “ należy przez to rozumieć Burmistrza Barlinka, ZastÄ™pcÄ™ Burmistrza Barlinka, Sekretarza Barlinka, Skarbnika Barlinka;
- Urzędzie- należy przez to rozumieć Urządu Miejski w Barlinku;

 


§ 3.1. UrzÄ…d jest pracodawcÄ… dla zatrudnionych w nim pracownikÃłw.
2. Siedzibą Urzędu jest miasto Barlinek.


§ 4. Regulamin Organizacyjny Urzędu zwany dalej regulaminem określa:

1) schemat organizacyjny UrzÄ™du i wykaz komÃłrek organizacyjnych i etatÃłw “ zaÅ‚. Nr 1,
2) zasady podziaÅ‚u zadaÅ„ i kompetencji, pomiÄ™dzy kierownictwo UrzÄ™du (szczegÃłÅ‚owy podziaÅ‚ zadaÅ„ i kompetencji pomiÄ™dzy Burmistrzem, jego ZastÄ™pcÄ…, Sekretarzem i Skarbnikiem - zaÅ‚. Nr 2,
3) zadania i kompetencje poszczegÃłlnych referatÃłw,
4) regulamin obsÅ‚ugi prawnej UrzÄ™du Miejskiego “ zaÅ‚. Nr 3,
5) zasady i tryb funkcjonowania UrzÄ™du okreÅ›lone sÄ… w Regulaminie Pracy UrzÄ™du “ zaÅ‚. Nr 4,
6) zakres upoważnień udzielonych pracownikom do załatwiania spraw,
7) zasady podpisywania pism “ zaÅ‚. Nr 5.

 

II. STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZÄśDU


§ 5.1. W skład Urzędu wchodzą następujące referaty:

1) Referat OgÃłlnoorganizacyjny (RO)
2) Referat Gospodarki Mieniem Komunalnym i Ochrony Åšrodowiska (RGM)
3) Referat Inwestycji (RI)
4) Referat Rozwoju Gospodarczego (RG)
5) Referat Finansowo-Budżetowy (RF)
6) UrzÄ…d Stanu Cywilnego (USC)

Oraz samodzielne stanowiska:

7) Radca Prawny (RP)
8) Inspektor ds. zarzÄ…dzania kryzysowego i spraw obronnych (OC)
9) Inspektor ds. informatyki i bezpieczeństwa informacji (ABI)
10) Audytor wewnętrzny (AW)

2. StrukturÄ™ organizacyjnÄ… okreÅ›la schemat organizacyjny UrzÄ™du oraz wykaz komÃłrek organizacyjnych i etatÃłw stanowiÄ…cy zaÅ‚Ä…cznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
Ilość etatÃłw może być zwiÄ™kszona w uzasadnionych przypadkach.

§ 6.1.WewnÄ…trz referatÃłw nie tworzy siÄ™ komÃłrek organizacyjnych lecz wyÅ‚Ä…cznie stanowiska pracy.
2. Podziału zadań pomiędzy referaty i stanowiska pracy dokonuje Burmistrz.

§ 7.1.PracÄ… referatu kierujÄ… kierownicy referatÃłw.
2. Kierownik referatu organizuje pracÄ™ referatu, okreÅ›la zakres czynnoÅ›ci dla podlegÅ‚ych pracownikÃłw oraz kontroluje wykonanie zadaÅ„.


 

III. ZASADY FUNKCJONOWANIA URZÄśDU


§ 8. Urząd działa według następujących zasad:

1) praworządności,
2) służebności wobec społeczności lokalnej,
3) racjonalnego gospodarowania mieniem publicznym,
4) jednoosobowego kierownictwa,
5) planowania pracy,
6) kontroli wewnętrznej
7) podziaÅ‚u zadaÅ„ pomiÄ™dzy kierownictwo UrzÄ™du i poszczegÃłlne referaty oraz wzajemnego
wspÃłÅ‚dziaÅ‚ania.

§ 9.1.Pracownicy UrzÄ™du w wykonywaniu swoich obowiÄ…zkÃłw i zadaÅ„ UrzÄ™du dziaÅ‚ajÄ… na podstawie
i w granicach prawa; obowiązani są do ścisłego jego przestrzegania.
2. Pracownicy UrzÄ™du w wykonywaniu zadaÅ„ UrzÄ™du i swoich obowiÄ…zkÃłw sÄ… obowiÄ…zani sÅ‚użyć Gminie i PaÅ„stwu.

§10.1.Gospodarowanie Å›rodkami rzeczowymi odbywa siÄ™ w sposÃłb racjonalny, celowy i oszczÄ™dny,
z uwzglÄ™dnieniem zasady szczegÃłlnej starannoÅ›ci w zarzÄ…dzaniu mieniem komunalnym.
2. Zakupy i inwestycje dokonywane sÄ… po wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z przepisami dotyczÄ…cymi zamÃłwieÅ„ publicznych.
3. Zasady podpisywania pism przez Burmistrza i kierownikÃłw okreÅ›la zaÅ‚Ä…cznik nr 5 do Regulaminu.

 

IV. ZASADY PODZIAŁU ZADAÅĆ I KOMPETENCJI POMIÄśDZY KIEROWNICTWO URZÄśDU

 
§ 11. Burmistrz jest kierownikiem UrzÄ™du i zwierzchnikiem sÅ‚użbowym pracownikÃłw UrzÄ™du oraz kierownikÃłw gminnych jednostek organizacyjnych.

§ 12.1. Burmistrz kieruje pracą Urzędu przy pomocy Zastępcy Burmistrza, Sekretarza i Skarbnika.
2. W razie niemożnoÅ›ci peÅ‚nienia obowiÄ…zkÃłw sÅ‚użbowych przez Burmistrza - zastÄ™pstwo obejmuje ZastÄ™pca Burmistrza, a w dalszej kolejnoÅ›ci Sekretarz i Skarbnik.

§ 13. ZastÄ™pca Burmistrza wykonuje zadania powierzone mu przez Burmistrza. W zakresie powierzonych obowiÄ…zkÃłw zapewnia kompleksowe rozwiÄ…zania problemÃłw oraz nadzoruje w tym zakresie dziaÅ‚alność referatÃłw realizujÄ…cych powierzone mu zadania.

§ 14. Sekretarz zapewnia sprawne funkcjonowanie UrzÄ™du oraz organizuje pracÄ™ UrzÄ™du, w tym zakresie nadzoruje dziaÅ‚alność referatÃłw.

§ 15. SzczegÃłÅ‚owy podziaÅ‚ zadaÅ„ pomiÄ™dzy Burmistrza, ZastÄ™pcÄ™ Burmistrza, Sekretarza i Skarbnika okreÅ›la zaÅ‚Ä…cznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.V. ZADANIA WSPÃśLNE REFERATÃśW I SAMODZIELNYCH STANOWISK


§ 16. Do wspÃłlnych zadaÅ„ referatÃłw i samodzielnych stanowisk należy:

1) opracowywanie propozycji do projektu budżetu;
2) inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć organizacyjnych zapewniających właściwą i terminową realizację zadań określonych w budżecie;
3) organizowanie wykonania zadań zgodnie z aktami prawnymi, uchwałami rady miejskiej i zarządzeniami burmistrza;
4) opracowywanie projektÃłw uchwaÅ‚, wykonywanie uchwaÅ‚ rady miejskiej;
5) rozpatrywanie i zaÅ‚atwianie interpelacji, wnioskÃłw radnych, wnioskÃłw komisji rady, wnioskÃłw i postulatÃłw zgÅ‚aszanych na zebraniach, wnioskÃłw soÅ‚tysÃłw;
6) rozpatrywanie i zaÅ‚atwianie skarg oraz wnioskÃłw ludnoÅ›ci, powierzonych do zaÅ‚atwienia przez burmistrza;
7) przygotowywanie niezbÄ™dnych materiaÅ‚Ãłw i wykonywanie czynnoÅ›ci organizacyjnych ze wspÃłÅ‚udziaÅ‚em jednostek organizacyjnych gminy;
8) przygotowywanie dla potrzeb burmistrza sprawozdań, ocen, analiz, bieżących informacji o realizacji powierzonych zadań;
9) usprawnianie organizacji metod i form pracy referatÃłw;
10) organizowanie i podejmowanie niezbędnych przedsięwzięć w zakresie ochrony tajemnicy państwowej
i służbowej;
11) podejmowanie wspÃłlnych dziaÅ‚aÅ„ zwiÄ…zanych z likwidacjÄ… klÄ™ski żywioÅ‚owej;
12) wykonywanie zadań w zakresie spraw obronnych i zarządzania kryzysowego;
13) wykonywanie zadań z zakresu statystyki;
14) nadzorowanie i analizowanie stanu przeciwpożarowego, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zabezpieczenia mienia w jednostkach organizacyjnych gminy;
15) realizowanie przepisÃłw ustawy prawo zamÃłwieÅ„ publicznych: dokonywanie zamÃłwieÅ„, ustalanie formy przetargu i przygotowywanie specyfikacji do zamÃłwieÅ„ na roboty i usÅ‚ugi oraz projekty umÃłw;
16) wspÃłÅ‚dziaÅ‚anie z organami samorzÄ…dowymi i organizacjami spoÅ‚ecznymi dziaÅ‚ajÄ…cymi na terenie gminy;
17) sporządzanie okresowych analiz, sprawozdań statystycznych i informacji.


VI. ZADANIA I KOMPETENCJE POSZCZEGÃśLNYCH REFERATÃśW

§ 17. Do zadaÅ„ ogÃłlnych wszystkich referatÃłw należy:

1) przygotowanie projektÃłw uchwaÅ‚, materiaÅ‚Ãłw, sprawozdaÅ„ i analiz dla organÃłw Gminy oraz dla potrzeb Burmistrza,
2) realizacja zadań wynikających z postanowień uchwał Rady, zarządzeń i postanowień Burmistrza,
3) opracowywanie projektÃłw planÃłw spoÅ‚eczno-gospodarczych rozwoju Gminy i budżetu Gminy w części dotyczÄ…cej ich zakresu dziaÅ‚ania,
4) wspÃłÅ‚dziaÅ‚anie z innymi komÃłrkami UrzÄ™du oraz organizacjami spoÅ‚ecznymi, zawodowymi i gospodarczymi,
5) wspÃłÅ‚praca z komisjami Rady w zakresie kompetencji referatu,
6) rozpatrywanie i zaÅ‚atwianie interpelacji i wnioskÃłw radnych oraz skarg i wnioskÃłw mieszkaÅ„cÃłw,
7) przygotowywanie projektÃłw decyzji administracyjnych,
8) przygotowywanie okresowych ocen, analiz, informacji oraz sprawozdań w ramach prowadzonych prac,
9) usprawnianie własnej organizacji, metod i form pracy,
10) wykonywanie na polecenie Burmistrza innych zadaÅ„ w sprawach nie objÄ™tych zakresem dziaÅ‚ania referatÃłw.

§ 18. Do zadaÅ„ i kompetencji Referatu OgÃłlnoorganizacyjnego należy:

1) zapewnienie sprawnego funkcjonowania i organizacji pracy Urzędu,
2) gospodarowanie kadrami i funduszem płac Urzędu,
3) prowadzenie spraw osobowych pracownikÃłw UrzÄ™du i kierownikÃłw gminnych jednostek
organizacyjnych,
4) obsługa kancelaryjno-techniczna Rady i komisji Rady,
5) nadzÃłr nad rozpatrywaniem skarg i wnioskÃłw mieszkaÅ„cÃłw Gminy oraz interpelacji i wnioskÃłw radnych,
6) prowadzenie i udostÄ™pnianie obywatelom zbioru przepisÃłw prawnych,
7) czuwanie nad sprawnym obiegiem dokumentÃłw i korespondencji w UrzÄ™dzie,
8) dorÄ™czanie i odbiÃłr korespondencji przychodzÄ…cej i wychodzÄ…cej oraz przelewÃłw bankowych,
9) wykonywanie prezentacji multimedialnych zleconych przez burmistrza oraz wszelkich innych opracowań graficznych,
10) prowadzenie spraw zwiÄ…zanych z redagowaniem i administrowaniem Biuletynem Informacji Publicznej,
11) obsługa internetowego serwisu multimedialnego miasta i gminy Barlinek oraz administrowanie skrzynkami pocztowymi e-mail,
12) prowadzenie spraw zwiÄ…zanych ze wspÃłÅ‚pracÄ… z organizacjami pozarzÄ…dowymi,
13) przyjmowanie i rejestracja podaÅ„, wnioskÃłw i korespondencji,
14) udzielanie informacji interesantom dotyczących funkcjonowania urzędu oraz sposobu i toku załatwiania spraw,
15) prowadzenie spraw socjalnych pracownikÃłw,
16) obsługa sekretariatu burmistrza i zastępcy burmistrza,
17) nadzÃłr nad wykonywaniem uchwaÅ‚ organÃłw Gminy,
18) utrzymanie czystości na terenie urzędu,
19) prowadzenie rejestru i ewidencji Zarządzeń Burmistrza,
20) wykonywanie czynnoÅ›ci zwiÄ…zanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborÃłw do Sejmu i Senatu RP, prezydenckich, do organÃłw samorzÄ…dowych i europejskich, referendÃłw oraz wyborÃłw Å‚awnikÃłw,
21) zaopatrzenie materiałowo-techniczne na cele administracyjno-biurowe, zakup sprzętu i wyposażenia,
22) gospodarka lokalami biurowymi, dbanie o wÅ‚aÅ›ciwÄ… ich konserwacjÄ™ i zabezpieczenie, prowadzenie bieżących remontÃłw,
23) nadzÃłr nad oznakowaniem wewnÄ™trznym,
24) prowadzenie stron internetowych w domenie barlinek.pl,
25) aktualizacja i przekazywanie informacji publicznych do Biuletynu Informacji Publicznych
26) prowadzenie spraw z zakresu nadzoru nad:

a) ZespoÅ‚em Ekonomiczno “ Administracyjnym SzkÃłÅ‚,
b) Barlineckim Ośrodkiem Kultury,
c) Ośrodkiem Pomocy Społecznej,

§ 19. Do zadań i kompetencji Referatu Gospodarki Mieniem Komunalnym i Ochrony Środowiska (RGM) należy:

1) prowadzenie spraw zwiÄ…zanych ze sprzedażą mieszkaÅ„ komunalnych na rzecz gÅ‚Ãłwnego najemcy,
2) prowadzenie spraw zwiÄ…zanych z nadawaniem nazw ulic, placÃłw oraz numeracji nieruchomoÅ›ci,
3) inwentaryzacja i gospodarowanie mieniem komunalnym,
4) prowadzenie spraw wynikajÄ…cych z przepisÃłw o gospodarce nieruchomoÅ›ciami,

a) dzierżawy nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych,
b) przekształcanie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,
c) bonifikaty od opłat rocznych za wieczyste użytkowanie,
d) aktualizacja opłat rocznych z tyt. użytkowania wieczystego,


5) prowadzenie spraw zwiÄ…zanych z ochronÄ… dÃłbr kultury,
6) najem lokali mieszkalnych komunalnych, zamiany lokali oraz najem lokali socjalnych,
7) nadzÃłr wÅ‚aÅ›cicielki nad spÃłÅ‚kami: BTBS, PGK i PEC,
8) prowadzenie spraw zwiÄ…zanych z realizacjÄ… zadaÅ„ gminy wynikajÄ…cych z przepisÃłw:

a) ustawy prawo ochrony środowiska,
b) prawo wodne,
c) o utrzymaniu czystości i porządku w gminie,
d) o odpadach,
e) kodeksu spÃłÅ‚ek handlowych,
f) o gospodarce komunalnej,
g) o ochronie gruntÃłw rolnych i leÅ›nych
h) o zbiorowym zaopatrzeniu w wodÄ™ i zbiorowym odprowadzaniu Å›ciekÃłw
i) o cmentarzach i chowaniu zmarłych,
j) o ochronie przyrody,
k) o ochronie zwierzÄ…t,
l) o lasach i prawie Å‚owieckim.

9) prowadzenie spraw wynikajÄ…cych z ustawy o wÅ‚asnoÅ›ci lokali “ wspÃłlnoty mieszkaniowe,
10) wykonywanie innych zadań zleconych przez burmistrza,


§ 20
. Do zadań i kompetencji Referatu Rozwoju Gospodarczego (RG) należy:

1) prowadzenie spraw wynikajÄ…cych z przepisÃłw ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym (decyzje o warunkach zabudowy, opracowywanie planÃłw zagospodarowania przestrzennego),
2) prowadzenie spraw wynikajÄ…cych z przepisÃłw o gospodarce nieruchomoÅ›ciami (sprzedaż, dosprzedaż, zamiany, trwaÅ‚y zarzÄ…d, podziaÅ‚y, scalenia, rozgraniczenia),
3) opracowywanie koncepcji zagospodarowania terenÃłw gminnych,
4) opÅ‚aty adiacenckie z tytuÅ‚u podziaÅ‚Ãłw i uzbrojenia terenÃłw,
5) prowadzenie spraw związanych z działalnością sołectw,
6) przygotowanie i realizacja strategii gospodarczej gminy,
7) prowadzenie spraw zwiÄ…zanych z ewidencjÄ… gospodarczÄ…,
8) załatwianie spraw związanych z przepisami o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
9) prowadzenie spraw dotyczÄ…cych licencji na transport ciężarowy i przewÃłz osÃłb,
10) przygotowywanie projektÃłw decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowanie terenu i opiniowanie projektÃłw podziaÅ‚Ãłw nieruchomoÅ›ci,
11) wykonywanie innych zadań zleconych przez burmistrza.

§ 21. Do zadań i kompetencji Referatu Inwestycji (RI) należy:

1) planowanie, przygotowanie, finansowanie oraz realizacja inwestycji gminnych w tym przygotowywanie odpowiedniej infrastruktury pod nowe budownictwo, z zastosowaniem przepisÃłw ustawy prawo zamÃłwieÅ„ publicznych,
2) przygotowywanie zmian oraz koordynacja realizacji Planu Rozwoju Lokalnego oraz Wieloletniego Programu Inwestycyjnego,
3) analiza możliwoÅ›ci oraz przygotowywanie wnioskÃłw dot. pozyskiwania funduszy krajowych i zagranicznych na finansowanie inwestycji i innych dziaÅ‚aÅ„ zwiÄ…zanych rozwojem gminy,
4) prowadzenie spraw zwiÄ…zanych z realizacjÄ… zadaÅ„ gminy wynikajÄ…cych z przepisÃłw ustawy o drogach publicznych w tym miedzy innymi: zarzÄ…dzanie drogami gminnymi oraz innymi stanowiÄ…cymi wÅ‚asność gminy,
5) oÅ›wietlenie drÃłg i placÃłw publicznych w tym planowanie rozbudowy i eksploatacja linii oÅ›wietleniowych,
6) wspÃłÅ‚praca z ZarzÄ…dcami drÃłg wojewÃłdzkich i powiatowych na terenie gminy Barlinek w zakresie ich odpowiedniej rozbudowy, eksploatacji i utrzymania,
7) opracowywanie planÃłw, koordynacja wspÃłÅ‚pracy z jednostkami gminy oraz wykonywanie innych zadaÅ„ dotyczÄ…cych strategii promocji, polityki informacyjnej i tworzenia wizerunku miasta i gminy Barlinek,
8) opracowywanie odpowiednich materiaÅ‚Ãłw reklamowych i informacyjnych o gminie, organizacja udziaÅ‚u gminy w imprezach wystawienniczych oraz innych przedsiÄ™wziÄ™ciach promujÄ…cych miasto i gminÄ™ Barlinek,
9) wspÃłÅ‚praca oraz koordynacja dziaÅ‚alnoÅ›ci Barlineckiego OÅ›rodka Kultury w zakresie strategii turystyki gminy,
10) realizacja zadaÅ„ zwiÄ…zanych z kontaktami i wspÃłÅ‚pracÄ… zagranicznÄ… gminy, w tym organizacja wspÃłÅ‚pracy gminy z miastami partnerskimi oraz przygotowywanie wnioskÃłw o pozyskanie dofinansowania na zadania realizowane w ramach wspÃłÅ‚pracy zagranicznej,
11) przekazywanie informacji oraz doradztwo w kreowaniu projektÃłw i przygotowywaniu wnioskÃłw o dofinansowanie projektÃłw z funduszy i Å›rodkÃłw Unii Europejskiej realizowanych przez jednostki gminy oraz organizacje pozarzÄ…dowe wykonujÄ…ce zadania gminy,
12) wykonywanie innych zadań zleconych przez burmistrza.


§ 22. Do zadań i kompetencji Referatu Finansowo - Budżetowego należy:

1) opracowywanie projektÃłw budżetu oraz nadzÃłr nad jego wykonaniem,
2) wymierzanie i pobÃłr podatkÃłw oraz opÅ‚at okreÅ›lonych w odrÄ™bnych przepisach,
3) sprawowanie nadzoru oraz kontroli nad gospodarkÄ… finansowÄ… gminnych jednostek organizacyjnych,
4) prowadzenie rachunkowoÅ›ci wpÅ‚ywÃłw i wydatkÃłw budżetowych,
5)planowanie i realizacja wydatkÃłw osobowych (wynagrodzeÅ„),ubezpieczeÅ„ spoÅ‚ecznych, nagrÃłd jubileuszowych, dodatkÃłw stażowych, odpraw emerytalno - rentowych, kosztÃłw podrÃłÅ¼y sÅ‚użbowych,
6) prowadzenie ewidencji skÅ‚adnikÃłw mienia Gminy i udziaÅ‚Ãłw oraz zmian w tym zakresie,
7) wspÃłÅ‚praca z RegionalnÄ… IzbÄ… ObrachunkowÄ…, UrzÄ™dem Skarbowym, ZakÅ‚adem UbezpieczeÅ„ SpoÅ‚ecznych, bankiem wykonujÄ…cym obsÅ‚ugÄ™ kasowÄ… oraz bankiem finansujÄ…cym,
8) opracowywanie wymaganej sprawozdawczości w zakresie prowadzonych spraw,
9) opracowywanie i wykonywanie innych zadaÅ„ wynikajÄ…cych z przepisÃłw szczegÃłlnych (m.in. wydawanie zaÅ›wiadczeÅ„ uprawniajÄ…cych do nabycia bonÃłw paliwowych),
10) zaÅ‚atwianie spraw zwiÄ…zanych z pomocÄ… publicznÄ… dla przedsiÄ™biorcÃłw,
11) prowadzenie Kasy Urzędu Miejskiego.


§ 23. Do zadań i kompetencji Urzędu Stanu Cywilnego należy:

1) sporzÄ…dzanie aktÃłw urodzeÅ„, małżeÅ„stw i zgonÃłw,
2) wydawanie odpisÃłw z aktÃłw stanu cywilnego,
3)przyjmowanie oświadczeń o uznaniu dziecka,
4) przyjmowanie oświadczeń o nadaniu dziecku nazwiska męża matki,
5) przyjmowanie zgÅ‚oszeÅ„ urodzeÅ„ noworodkÃłw,
6) wydawanie zaświadczeń o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa do ślubu konkordatowego,
7) wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą,
8) transkrypcja zagranicznych aktÃłw stanu cywilnego do polskich KsiÄ…g,
9) odtwarzanie aktÃłw stanu cywilnego,
10) zmiany w aktach stanu cywilnego dokonywane na podstawie decyzji administracyjnych i postanowień sądu,
11) wydawanie decyzji dotyczących sprostowania błędu, uzupełnienia treści, zezwolenia na ślub przed upływem terminu oczekiwania,
12) załatwianie korespondencji konsularnej,
13) organizacja jubileuszy 25 i 50-lecia pożycia małżeńskiego,
14) prowadzenie ewidencji ludności,
15) wydawanie decyzji dotyczÄ…cych zameldowania i wymeldowania,
16) kompletowanie dokumentÃłw do wydania nowych dowodÃłw osobistych,
17) wydawanie dowodÃłw osobistych,
18) udzielanie informacji adresowych oraz dotyczÄ…cych nr PESEL,
19) opracowywanie sprawozdawczości z zakresu prowadzonych spraw,
20) opracowywanie i wykonywanie zadaÅ„ Gminy wynikajÄ…cych z przepisÃłw szczegÃłlnych.


§ 24. Do zadaÅ„ PeÅ‚nomocnika Ochrony Informacji Niejawnych należą sprawy zwiÄ…zane z ochronÄ… tajemnicy paÅ„stwowej i sÅ‚użbowej a w szczegÃłlnoÅ›ci:

1) zapewnienie ochrony informacji niejawnych,
2) zapewnienie ochrony fizycznej Urzędu.


§ 25
. Radca Prawny prowadzi obsÅ‚ugÄ™ prawnÄ… UrzÄ™du w oparciu o Regulamin obsÅ‚ugi prawnej, ktÃłry stanowi zaÅ‚Ä…cznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

§ 26. Do zadań i kompetencji pracownika na samodzielnym stanowisku ds. zarządzania kryzysowego i spraw obronnych należą zadania Gminy w zakresie obrony i zarządzania kryzysowego określone w odrębnych przepisach i stanowiskowej karcie pracy oraz prowadzenie kancelarii tajnej.

§ 27. Prowadzenie spraw z zakresu administracji publicznej może być powierzone na podstawie uchwały Rady organom wykonawczym jednostek pomocniczych określonych w statucie Gminy oraz organom gminnych jednostek organizacyjnych.

§ 28. Do zadań inspektora ds. informatyki i bezpieczeństwa informacji należy:

1) pełnienie funkcji administratora bezpieczeństwa informacji wynikającej z ustawy o ochronie danych osobowych,
2) administrowanie sieciÄ… komputerowÄ… i istniejÄ…cymi zasobami programowymi, a w szczegÃłlnoÅ›ci:
3) sporzÄ…dzanie kopii zapasowych dla bezpieczeÅ„stwa zbiorÃłw okreÅ›lonych w odrÄ™bnych przepisach,
4) przyjmowanie od pracownikÃłw UrzÄ™du informacji o wadliwym dziaÅ‚aniu sprzÄ™tu lub programu i zgÅ‚oszenie jej wyspecjalizowanej firmie w przypadku braku możliwoÅ›ci samodzielnego usuniÄ™cia usterek

§ 29. Do zadaÅ„ audytora wewnÄ™trznego należy analiza systemÃłw zarzÄ…dzania i kontroli w urzÄ™dzie i podlegÅ‚ych jednostkach organizacyjnych.


VII. ZASADY I TRYB FUNKCJONOWANIA URZÄśDU


§ 30.1. Kierownicy referatÃłw odpowiedzialni sÄ… przed Burmistrzem za sprawne i zgodne z prawem funkcjonowanie referatu.
2. Kierownicy referatÃłw peÅ‚niÄ… nadzÃłr nad wypeÅ‚nianiem obowiÄ…zkÃłw sÅ‚użbowych przez podlegÅ‚ych pracownikÃłw.
3. W przypadku, gdy kierownik referatu, nie może peÅ‚nić swoich obowiÄ…zkÃłw z powodu urlopu, choroby lub innych przyczyn, za akceptacjÄ… burmistrza zastÄ™puje go wyznaczony przez niego pracownik.

§ 31. Zasady i tryb postÄ™powania ze sprawami wniesionymi do UrzÄ™du regulujÄ… Kodeks PostÄ™powania Administracyjnego, Instrukcja Kancelaryjna oraz przepisy szczegÃłlne dotyczÄ…ce prowadzenia okreÅ›lonych spraw.

§ 32. Zasady i tryb funkcjonowania UrzÄ™du Å›ciÅ›le okreÅ›lone sÄ… w Regulaminie Pracy UrzÄ™du, ktÃłry stanowi zaÅ‚Ä…cznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.


VIII. ZAKRES UPOWAÅ»NIEÅĆ UDZIELONYCH PRACOWNIKOM DO ZAŁATWIENIA SPRAW

§ 33. Pisma i delegacje wychodzące z Urzędu podpisuje Burmistrz lub osoba upoważniona.

§ 34. Burmistrz może udzielić Zastępcy Burmistrza, Sekretarzowi, Skarbnikowi, kierownikowi referatu lub pracownikowi pełnomocnictwa do wydawania decyzji administracyjnych i pełnomocnictw do jednorazowych czynności w swoim imieniu. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie.

§ 35. Upoważnienia i obowiÄ…zki radcy prawnego w zakresie obsÅ‚ugi prawnej okreÅ›la ustawa z dnia 16 lipca 1982 roku o radcach prawnych (Dz.U. Nr 19, poz.145 z pÃłÅºniejszymi zmianami).

 

IX. ZASADY I TRYB POSTÄśPOWANIA PRZY OPRACOWYWANIU
I WYDAWANIU AKTÃśW PRAWNYCH

 
§ 36. Akty prawne powszechnie obowiązujące wydają:

1) Rada - w formie uchwał, w sprawach określonych przepisami prawa i Statutem Miasta i Gminy; 2) Burmistrz - w formie zarządzeń porządkowych w przypadkach określonych w art. 41 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku.


§ 37. 1. Burmistrzowi przysÅ‚uguje prawo wydania zarzÄ…dzeÅ„ w celu wykonania uchwaÅ‚ Rady oraz innych zadaÅ„ wynikajÄ…cych z przepisÃłw prawa.
2. Burmistrz podejmuje czynności w sprawach nie cierpiących zwłoki, związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego.
3. Burmistrz wydaje wewnÄ™trzne akty prawne w formie okÃłlnikÃłw i zarzÄ…dzeÅ„ wewnÄ™trznych. OkÃłlniki
i zarzÄ…dzenia wewnÄ™trzne nie posiadajÄ… mocy przepisÃłw gminnych.

§ 38. Projekt aktu prawnego opracowuje odpowiedni kierownik referatu zgodnie ze swoim zakresem działania i przekazuje do zaopiniowania zgodnie z przepisami prawa i Statutem Miasta i Gminy. Projekt aktu prawnego wymaga zaopiniowania przez radcę prawnego.

§ 39. Przepisy (uchwały, zarządzenia) ogłasza się przez rozplakatowanie w miejscach publicznych lub
w inny sposÃłb zwyczajowo przyjÄ™ty, a także przez ogÅ‚oszenie w prasie lokalnej - chyba, że przepisy prawa stanowiÄ… inaczej.

§ 40. 1. Zasady i tryb ogÅ‚aszania aktÃłw prawa miejscowego okreÅ›la ustawa z 20 lipca 2000 r. o ogÅ‚aszaniu aktÃłw normatywnych i niektÃłrych innych aktÃłw prawnych (Dz. U. Nr 190, poz. 1606 z 2005 r. z pÃłÅºn. zm.).
2. UrzÄ…d prowadzi zbiÃłr przepisÃłw gminnych, dostÄ™pnych do powszechnego wglÄ…du w Referacie OgÃłlnoorganizacyjnym.

§ 41. OpracowujÄ…c projekty aktÃłw normatywnych należy stosować zasady techniki prawodawczej, a mianowicie:

1) postanowienia projektu nie mogą być sprzeczne z prawem;
2) projekt nie może zawierać postanowieÅ„ wykraczajÄ…cych poza granice, upoważnienia ustawowego (delegacji prawnej), a także wkraczać w sferÄ™ spraw zastrzeżonych do kompetencji innych organÃłw;
3) należy unikać zamieszczenia w projekcie postanowieÅ„ stanowiÄ…cych powtÃłrzenie przepisÃłw zawartych
w innych aktach prawnych wydawanych przez uprawnione organy;
4) ukÅ‚ad projektÃłw powinien być przejrzysty, a redakcja jasna, Å›cisÅ‚a i zwiÄ™zÅ‚a bez zbytecznych zdaÅ„ pobocznych oraz zgodna z zasadami pisowni polskiej;
5) w projektach należy unikać używania obcych wyrazÃłw oraz okreÅ›leÅ„ jÄ™zykowych i zwrotÃłw technicznych nie bÄ™dÄ…cych w powszechnym użyciu, jeżeli można posÅ‚użyć siÄ™ okreÅ›leniem i zwrotem powszechnie stosowanym;
6) zawarte w projektach określenia dotyczące woli pracodawcy powinny być redagowane w formie bezosobowej (np. zarządza się, ustala się, zatwierdza się, orzeka się itp.);
7) dla oznaczenia jednakowych pojęć należy w projektach używać takich samych wyrazÃłw i okreÅ›leÅ„ prawnych,
jakie są przyjęte w ustawodawstwie.

§ 42. 1. Akty własne wydawane przez Burmistrza Barlinka powinny zawierać:

1) oznaczenie (np. zarzÄ…dzenie, postanowienie, pismo okÃłlne i numer kolejny w danym roku kalendarzowym),
2) datę podjęcia: dzień, miesiąc (słownie), rok,
3) określenie zakresu przedmiotowego podlegającego regulacji,
4) wskazanie podstawy prawnej (zarządzenie) lub odpowiedniego artykułu z Regulaminu Organizacyjnego UMiG,
5) treść regulowanych zagadnień,
6) wskazanie podmiotÃłw odpowiedzialnych za wykonanie i ewentualny termin wykonania,
7) datę wejścia w życie,
8) ewentualne wskazanie aktÃłw ulegajÄ…cych uchyleniu.

2. Wydanie zarzÄ…dzenia nastÄ™puje z inicjatywy danej komÃłrki organizacyjnej UrzÄ™du.
3. KomÃłrka organizacyjna przygotowujÄ…ca akt prawny po potwierdzeniu i podpisaniu przez Burmistrza przedkÅ‚ada jeden egzemplarz do Referatu OgÃłlnoorganizacyjnego.

 

X. OBIEG DOKUMENTÃśW W URZÄśDZIE


§ 43. Ustala siÄ™ poniższy tryb obiegu dokumentÃłw w UrzÄ™dzie.

1. Korespondencja, przesyÅ‚ki pocztowe oraz pisma wnoszone osobiÅ›cie przyjmowane sÄ… w Biurze ObsÅ‚ugi Interesanta, ktÃłre przekazuje caÅ‚ość korespondencji do dekretacji dla Burmistrza.
2. Po zadekretowaniu i zarejestrowaniu pism w "dzienniku podawczym" Biuro ObsÅ‚ugi Interesanta przekazuje je zainteresowanym referatom - zgodnie z zakresem dziaÅ‚ania referatÃłw okreÅ›lonym w Regulaminie Organizacyjnym UrzÄ™du.
3. Zabrania się przyjmowania korespondencji bezpośrednio w referatach z pominięciem Biura Obsługi Interesanta.
4. Pod pojęciem "korespondencji" należy rozumieć:

1) pisma przychodzÄ…ce z zewnÄ…trz,
2) pisma wnoszone przez osoby fizyczne i prawne i inne jednostki organizacyjne.

5. KorespondencjÄ™ dzieli siÄ™ na:

1) zwykłą,
2) specjalną (pisma procesowe, paczki, listy polecone, ekspresowe, przesyłki wartościowe).

6. Na każdym wpÅ‚ywajÄ…cym piÅ›mie zamieszcza siÄ™ w gÃłrnym rogu pierwszej strony (na korespondencji przekazywanej bez otwierania - na przedniej stronie koperty) pieczÄ…tkÄ™ wpÅ‚ywu okreÅ›lajÄ…cÄ… datÄ™ otrzymania. Na fakturach i rachunkach pieczÄ…tkÄ™ wpÅ‚ywu umieszcza siÄ™ w gÃłrnym rogu drugiej strony faktury.
7. Kierownicy zgłaszają do Biura Obsługi Interesanta osoby upoważnione do odbierania korespondencji.
8. OdbierajÄ…c korespondencjÄ™ kierownik referatu lub upoważniony pracownik referatu potwierdza jej odbiÃłr w dzienniku podawczym swoim podpisem.
9. Zasady obiegu i rejestracji dokumentÃłw w referacie reguluje instrukcja kancelaryjna ustalona przez Prezesa Rady MinistrÃłw dla organÃłw gmin i zwiÄ…zkÃłw miÄ™dzygminnych.
10. W UrzÄ™dzie stosuje siÄ™ jednolity rzeczowy wykaz akt dla organÃłw gmin i zwiÄ…zkÃłw miÄ™dzygminnych, ustalony przez Prezesa Rady MinistrÃłw.
11. Pracownik Biura ObsÅ‚ugi Interesanta na żądanie interesanta skÅ‚adajÄ…cego pismo potwierdza jego odbiÃłr na kopii dokumentu.

 

XI. POSTÄśPOWANIE Z AKTAMI


§ 44. 1. Akta spraw przechowuje się w referatach i archiwum zakładowym.
2. W referatach przechowuje się akta spraw bieżących, będących w załatwieniu oraz spraw załatwionych
w roku kalendarzowym.
3. Akta spraw zakończonych przekazuje się do archiwum zakładowego do 31 marca roku następnego.

 

XII. ORGANIZACJA PRZYJMOWANIA, ROZPATRYWANIA I ZAŁATWIANIA INDYWIDUALNYCH SPRAW OBYWATELI


§ 45. 1. W UrzÄ™dzie obowiÄ…zujÄ… nastÄ™pujÄ…ce godziny przyjęć interesantÃłw:

1) Burmistrz i jego ZastÄ™pca przyjmuje interesantÃłw w sprawach skarg i wnioskÃłw w każdy poniedziaÅ‚ek; Burmistrz w godzinach 8.00 - 10.00 i 14.00 - 16.00, ZastÄ™pca Burmistrza w godzinach 10.00 - 14.00.
2) Sekretarz, Skarbnik, kierownicy i pracownicy referatÃłw przyjmujÄ… interesantÃłw we wszystkich sprawach od poniedziaÅ‚ku do piÄ…tku w godzinach pracy UrzÄ™du.

2. Centralny rejestr skarg i wnioskÃłw prowadzi pracownik Biura ObsÅ‚ugi Interesanta.
3. KontrolÄ™ i nadzÃłr w zakresie organizacji przygotowania, rozpatrywania i zaÅ‚atwiania skarg i w wnioskÃłw sprawuje Sekretarz Barlinka.
4. Kierownicy referatÃłw zgÅ‚oszone skargi i wnioski sÄ… zobowiÄ…zani rozpatrzyć i zaÅ‚atwić z należytÄ… starannoÅ›ciÄ…, wnikliwie i terminowo zgodnie z zasadami okreÅ›lonymi w KPA oraz przepisach okreÅ›lajÄ…cych organizacjÄ™ przyjmowania, rozpatrywania i zaÅ‚atwiania skarg i wnioskÃłw.
5. Kierownicy oraz pracownicy referatÃłw zobowiÄ…zani sÄ… przyjmować poza kolejnoÅ›ciÄ…:

1) posÅ‚Ãłw i senatorÃłw,
2) radnych Rady Miejskiej i Powiatu Myśliborskiego,
3) osoby niepełnosprawne.


XIII. ZASADY UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTW


§ 46. 1. Z wnioskami o udzielenie upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej oraz do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy w zakresie zarządu mieniem mogą występować:


1) Zastępca Burmistrza, Sekretarz, Skarbnik,
2) Kierownicy ReferatÃłw,
3) Dyrektorzy, kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy.

1. Wnioski, o ktÃłrych mowa w ust. 1 skÅ‚adane sÄ… w formie pisemnej do Burmistrza.
2. Projekty upoważnieÅ„ opracowuje Referat OgÃłlnoorganizacyjny.


§ 47. Rejestr upoważnieÅ„ do wydawania decyzji administracyjnych, w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej oraz upoważnieÅ„ do skÅ‚adania oÅ›wiadczeÅ„ woli w imieniu Gminy w zakresie zarzÄ…du mieniem prowadzi Referat OgÃłlnoorganizacyjny.

XIV. POSTANOWIENIA KOÅĆCOWE


§ 48. 1. Kierownik referatu jest bezpoÅ›rednim przeÅ‚ożonym pracownikÃłw zatrudnionych w referacie.
2. Kierownik referatu ponosi odpowiedzialność za prawidÅ‚owÄ… organizacjÄ™ pracy w referacie, porzÄ…dek, dyscyplinÄ™ pracy oraz doskonalenie zawodowe pracownikÃłw.
3. Burmistrz może wydać szczegÃłÅ‚owe zalecenia wewnÄ™trzne dotyczÄ…ce sposobu realizowania postanowieÅ„ niniejszego regulaminu.
4. Kierownicy referatÃłw obowiÄ…zani sÄ… zapoznać nowo przyjÄ™tych pracownikÃłw ze Statutem Miasta i Gminy oraz z:

1) Regulaminem Organizacyjnym Urzędu,
2) przepisami dotyczącymi zasad i form postępowania z dokumentami niejawnymi,
3) rozporzÄ…dzeniem Prezesa Rady MinistrÃłw z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organÃłw gmin i zwiÄ…zkÃłw miÄ™dzygminnych.


5. OÅ›wiadczenie o przyjÄ™ciu do wiadomoÅ›ci i przestrzeganiu przepisÃłw, o ktÃłrych mowa, doÅ‚Ä…cza siÄ™ do akt osobowych pracownika.
6. Zmiany regulaminu następują w trybie określonym dla jego uchwalenia.

§ 49. Schemat organizacyjny Urzędu stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

§ 50. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data ostatniej aktualizacji: 2007-03-14 13:30:40

Wersja do wydruku...

corner   corner