logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
minus Polityka Jakości
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


PRAWO LOKALNE > Regulamin organizacyjny

Załącznik do zarządzenia nr 32/09
Burmistrza Barlinka
z dnia 26 lutego 2009 r.

 

Regulamin Organizacyjny
Urzędu Miejskiego w Barlinku

 

 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

          § 1. Regulamin Organizacyjny UrzÄ™du Miejskiego zwany dalej Regulaminem, okreÅ›la:
1) zakres działania i zadania Urzędu Miejskiego, zwanego dalej Urzędem,
2) organizację Urzędu,
3) zasady funkcjonowania Urzędu,
4) zakres dziaÅ‚ania kierownictwa UrzÄ™du i poszczególnych referatów w UrzÄ™dzie.

          § 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
- Radzie - należy przez to rozumieć Radę Miejską w Barlinku;
- Burmistrzu, ZastÄ™pcy Burmistrza, Sekretarzu, Skarbniku – należy przez to rozumieć Burmistrza Barlinka, ZastÄ™pcÄ™ Burmistrza Barlinka, Sekretarza Barlinka, Skarbnika Barlinka;
- Urzędzie- należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Barlinku;

          § 3.1. UrzÄ…d jest pracodawcÄ… dla zatrudnionych w nim pracowników.
          2. SiedzibÄ… UrzÄ™du jest miasto Barlinek.

          § 4. Regulamin Organizacyjny UrzÄ™du zwany dalej regulaminem okreÅ›la:
1) schemat organizacyjny UrzÄ™du i wykaz komórek organizacyjnych i etatów – zaÅ‚. Nr 1,
2) zasady podziaÅ‚u zadaÅ„ i kompetencji, pomiÄ™dzy kierownictwo UrzÄ™du (szczegóÅ‚owy podziaÅ‚ zadaÅ„
i kompetencji pomiędzy Burmistrzem, jego Zastępcą, Sekretarzem i Skarbnikiem - zał. Nr 2,
3) zadania i kompetencje poszczególnych referatów,
4) regulamin obsÅ‚ugi prawnej UrzÄ™du Miejskiego – zaÅ‚. Nr 3,
5) zasady i tryb funkcjonowania UrzÄ™du okreÅ›lone sÄ… w Regulaminie Pracy UrzÄ™du – zaÅ‚. Nr 4,
6) zakres upoważnień udzielonych pracownikom do załatwiania spraw,
7) zasady podpisywania pism – zaÅ‚. Nr 5.


II. STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZÄśDU

          § 5.1. W skÅ‚ad UrzÄ™du wchodzÄ… nastÄ™pujÄ…ce referaty:
1) Referat Ogólnoorganizacyjny (RO)
2) Referat Gospodarki Mieniem Komunalnym i Ochrony Åšrodowiska (RGM)
3) Referat Inwestycji (RI)
4) Referat Rozwoju Gospodarczego (RG)
5) Referat Finansowo-Budżetowy (RF)
6) Referat Oświaty (ROś)
7) UrzÄ…d Stanu Cywilnego (USC)
          Oraz samodzielne stanowiska:
8) Radca Prawny (RP)
9) Inspektor ds. obronnych i zarzÄ…dzania kryzysowego (OC)
10) Inspektor ds. informatyki i bezpieczeństwa informacji (INF)
11) Kontroler wewnętrzny (KW)

          2. StrukturÄ™ organizacyjnÄ… okreÅ›la schemat organizacyjny UrzÄ™du oraz wykaz komórek organizacyjnych
i etatów stanowiÄ…cy zaÅ‚Ä…cznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
          Ilość etatów może być zwiÄ™kszona w uzasadnionych przypadkach.

          § 6.1.WewnÄ…trz referatów nie tworzy siÄ™ komórek organizacyjnych lecz wyÅ‚Ä…cznie stanowiska pracy.
          2. PodziaÅ‚u zadaÅ„ pomiÄ™dzy referaty i stanowiska pracy dokonuje Burmistrz.

          § 7.1.PracÄ… referatu kierujÄ… kierownicy referatów.
          2. Kierownik referatu organizuje pracÄ™ referatu, okreÅ›la zakres czynnoÅ›ci dla podlegÅ‚ych pracowników oraz kontroluje wykonanie zadaÅ„.
 

III. ZASADY FUNKCJONOWANIA URZÄśDU

          § 8. UrzÄ…d dziaÅ‚a wedÅ‚ug nastÄ™pujÄ…cych zasad:
1) praworządności,
2) służebności wobec społeczności lokalnej,
3) racjonalnego gospodarowania mieniem publicznym,
4) jednoosobowego kierownictwa,
5) planowania pracy,
6) kontroli wewnętrznej
7) podziaÅ‚u zadaÅ„ pomiÄ™dzy kierownictwo UrzÄ™du i poszczególne referaty oraz wzajemnego
wspóÅ‚dziaÅ‚ania.

          § 9.1.Pracownicy UrzÄ™du w wykonywaniu swoich obowiÄ…zków i zadaÅ„ UrzÄ™du dziaÅ‚ajÄ… na podstawie
i w granicach prawa; obowiązani są do ścisłego jego przestrzegania.
          2. Pracownicy UrzÄ™du w wykonywaniu zadaÅ„ UrzÄ™du i swoich obowiÄ…zków sÄ… obowiÄ…zani sÅ‚użyć Gminie i PaÅ„stwu.

          §10.1.Gospodarowanie Å›rodkami rzeczowymi odbywa siÄ™ w sposób racjonalny, celowy i oszczÄ™dny,
z uwzglÄ™dnieniem zasady szczególnej starannoÅ›ci w zarzÄ…dzaniu mieniem komunalnym.
          2. Zakupy i inwestycje dokonywane sÄ… po wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z przepisami dotyczÄ…cymi zamówieÅ„ publicznych.
          3. Zasady podpisywania pism przez Burmistrza i kierowników okreÅ›la zaÅ‚Ä…cznik nr 5 do Regulaminu.
 

IV. ZASADY PODZIAŁU ZADAÅĆ I KOMPETENCJI POMIÄśDZY KIEROWNICTWO URZÄśDU

          § 11. Burmistrz jest kierownikiem UrzÄ™du i zwierzchnikiem sÅ‚użbowym pracowników UrzÄ™du oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

          § 12.1. Burmistrz kieruje pracÄ… UrzÄ™du przy pomocy ZastÄ™pcy Burmistrza, Sekretarza i Skarbnika.
          2. W razie niemożnoÅ›ci peÅ‚nienia obowiÄ…zków sÅ‚użbowych przez Burmistrza - zastÄ™pstwo obejmuje ZastÄ™pca Burmistrza, a w dalszej kolejnoÅ›ci Sekretarz i Skarbnik.

          § 13. ZastÄ™pca Burmistrza wykonuje zadania powierzone mu przez Burmistrza. W zakresie powierzonych obowiÄ…zków zapewnia kompleksowe rozwiÄ…zania problemów oraz nadzoruje w tym zakresie dziaÅ‚alność referatów realizujÄ…cych powierzone mu zadania.

          § 14. Sekretarz zapewnia sprawne funkcjonowanie UrzÄ™du oraz organizuje pracÄ™ UrzÄ™du, w tym zakresie nadzoruje dziaÅ‚alność referatów.

          § 15. SzczegóÅ‚owy podziaÅ‚ zadaÅ„ pomiÄ™dzy Burmistrza, ZastÄ™pcÄ™ Burmistrza, Sekretarza i Skarbnika okreÅ›la zaÅ‚Ä…cznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 

V. ZADANIA WSPÓLNE REFERATÓW I SAMODZIELNYCH STANOWISK

          § 16. Do wspólnych zadaÅ„ referatów i samodzielnych stanowisk należy:
1) opracowywanie propozycji do projektu budżetu;
2) inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć organizacyjnych zapewniających właściwą i terminową realizację zadań określonych w budżecie;
3) organizowanie wykonania zadań zgodnie z aktami prawnymi, uchwałami rady miejskiej i zarządzeniami burmistrza;
4) opracowywanie projektów uchwaÅ‚, wykonywanie uchwaÅ‚ rady miejskiej;
5) rozpatrywanie i zaÅ‚atwianie interpelacji, wniosków radnych, wniosków komisji rady, wniosków i postulatów zgÅ‚aszanych na zebraniach, wniosków soÅ‚tysów;
6) rozpatrywanie i zaÅ‚atwianie skarg oraz wniosków ludnoÅ›ci, powierzonych do zaÅ‚atwienia przez burmistrza;
7) przygotowywanie niezbÄ™dnych materiaÅ‚ów i wykonywanie czynnoÅ›ci organizacyjnych ze wspóÅ‚udziaÅ‚em jednostek organizacyjnych gminy;
8) przygotowywanie dla potrzeb burmistrza sprawozdań, ocen, analiz, bieżących informacji o realizacji powierzonych zadań;
9) usprawnianie organizacji metod i form pracy referatów;
10) organizowanie i podejmowanie niezbędnych przedsięwzięć w zakresie ochrony tajemnicy państwowej
i służbowej;
11) podejmowanie wspólnych dziaÅ‚aÅ„ zwiÄ…zanych z likwidacjÄ… klÄ™ski żywioÅ‚owej;
12) wykonywanie zadań w zakresie spraw obronnych i zarządzania kryzysowego;
13) wykonywanie zadań z zakresu statystyki;
14) nadzorowanie i analizowanie stanu przeciwpożarowego, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zabezpieczenia mienia w jednostkach organizacyjnych gminy;
15) realizowanie przepisów ustawy prawo zamówieÅ„ publicznych: dokonywanie zamówieÅ„, ustalanie formy przetargu i przygotowywanie specyfikacji do zamówieÅ„ na roboty i usÅ‚ugi oraz projekty umów;
16) wspóÅ‚dziaÅ‚anie z organami samorzÄ…dowymi i organizacjami spoÅ‚ecznymi dziaÅ‚ajÄ…cymi na terenie gminy;
17) sporządzanie okresowych analiz, sprawozdań statystycznych i informacji.
 

VI. ZADANIA I KOMPETENCJE POSZCZEGÓLNYCH REFERATÓW

          § 17. Do zadaÅ„ ogólnych wszystkich referatów należy:
1) przygotowanie projektów uchwaÅ‚, materiaÅ‚ów, sprawozdaÅ„ i analiz dla organów Gminy oraz dla potrzeb Burmistrza,
2) realizacja zadań wynikających z postanowień uchwał Rady, zarządzeń i postanowień Burmistrza,
3) opracowywanie projektów planów spoÅ‚eczno-gospodarczych rozwoju Gminy i budżetu Gminy w części dotyczÄ…cej ich zakresu dziaÅ‚ania,
4) wspóÅ‚dziaÅ‚anie z innymi komórkami UrzÄ™du oraz organizacjami spoÅ‚ecznymi, zawodowymi i gospodarczymi,
5) wspóÅ‚praca z komisjami Rady w zakresie kompetencji referatu,
6) rozpatrywanie i zaÅ‚atwianie interpelacji i wniosków radnych oraz skarg i wniosków mieszkaÅ„ców,
7) przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych,
8) przygotowywanie okresowych ocen, analiz, informacji oraz sprawozdań w ramach prowadzonych prac,
9) usprawnianie własnej organizacji, metod i form pracy,
10) wykonywanie na polecenie Burmistrza innych zadaÅ„ w sprawach nie objÄ™tych zakresem dziaÅ‚ania referatów.

          § 18. Do zadaÅ„ i kompetencji Referatu Ogólnoorganizacyjnego należy:
1) zapewnienie sprawnego funkcjonowania i organizacji pracy Urzędu,
2) gospodarowanie kadrami i funduszem płac Urzędu,
3) prowadzenie spraw osobowych pracowników UrzÄ™du i kierowników gminnych jednostek
organizacyjnych,
4) obsługa kancelaryjno-techniczna Rady i komisji Rady,
5) nadzór nad rozpatrywaniem skarg i wniosków mieszkaÅ„ców Gminy oraz interpelacji i wniosków radnych,
6) prowadzenie i udostÄ™pnianie obywatelom zbioru przepisów prawnych,
7) czuwanie nad sprawnym obiegiem dokumentów i korespondencji w UrzÄ™dzie,
8) dorÄ™czanie i odbiór korespondencji przychodzÄ…cej i wychodzÄ…cej oraz przelewów bankowych,
9) wykonywanie prezentacji multimedialnych zleconych przez burmistrza oraz wszelkich innych opracowań graficznych,
10) prowadzenie spraw zwiÄ…zanych z redagowaniem i administrowaniem Biuletynem Informacji Publicznej,
11) obsługa internetowego serwisu multimedialnego miasta i gminy Barlinek oraz administrowanie skrzynkami pocztowymi e-mail,
12) prowadzenie spraw zwiÄ…zanych ze wspóÅ‚pracÄ… z organizacjami pozarzÄ…dowymi,
13) przyjmowanie i rejestracja podaÅ„, wniosków i korespondencji,
14) udzielanie informacji interesantom dotyczących funkcjonowania urzędu oraz sposobu i toku załatwiania spraw,
15) prowadzenie spraw socjalnych pracowników,
16) obsługa sekretariatu burmistrza i zastępcy burmistrza,
17) nadzór nad wykonywaniem uchwaÅ‚ organów Gminy,
18) utrzymanie czystości na terenie urzędu,
19) prowadzenie rejestru i ewidencji Zarządzeń Burmistrza,
20) wykonywanie czynnoÅ›ci zwiÄ…zanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP, prezydenckich, do organów samorzÄ…dowych i europejskich, referendów oraz wyborów Å‚awników,
21) zaopatrzenie materiałowo-techniczne na cele administracyjno-biurowe, zakup sprzętu i wyposażenia,
22) gospodarka lokalami biurowymi, dbanie o wÅ‚aÅ›ciwÄ… ich konserwacjÄ™ i zabezpieczenie, prowadzenie bieżących remontów,
23) nadzór nad oznakowaniem wewnÄ™trznym,
24) prowadzenie stron internetowych w domenie barlinek.pl,
25) aktualizacja i przekazywanie informacji publicznych do Biuletynu Informacji Publicznych
26) prowadzenie spraw z zakresu nadzoru nad:
          a) Barlineckim OÅ›rodkiem Kultury,
          b) OÅ›rodkiem Pomocy SpoÅ‚ecznej,

          § 19. Do zadaÅ„ i kompetencji Referatu Gospodarki Mieniem Komunalnym i Ochrony Åšrodowiska (RGM) należy:
1) prowadzenie spraw zwiÄ…zanych ze sprzedażą mieszkaÅ„ komunalnych na rzecz gÅ‚ównego najemcy,
2) prowadzenie spraw zwiÄ…zanych z nadawaniem nazw ulic, placów oraz numeracji nieruchomoÅ›ci,
3) inwentaryzacja i gospodarowanie mieniem komunalnym,
4) prowadzenie spraw wynikajÄ…cych z przepisów o gospodarce nieruchomoÅ›ciami,
          a) dzierżawy nieruchomoÅ›ci zabudowanych i niezabudowanych,
          b) przeksztaÅ‚canie prawa użytkowania wieczystego przysÅ‚ugujÄ…cego osobom fizycznym w prawo wÅ‚asnoÅ›ci,
          c) bonifikaty od opÅ‚at rocznych za wieczyste użytkowanie,
          d) aktualizacja opÅ‚at rocznych z tyt. użytkowania wieczystego,
5) prowadzenie spraw zwiÄ…zanych z ochronÄ… dóbr kultury,
6) najem lokali mieszkalnych komunalnych, zamiany lokali oraz najem lokali socjalnych,
7) nadzór wÅ‚aÅ›cicielski nad spóÅ‚kami z udziaÅ‚em gminy,
8) prowadzenie spraw zwiÄ…zanych z realizacjÄ… zadaÅ„ gminy wynikajÄ…cych z przepisów: 
          a) ustawy prawo ochrony Å›rodowiska,
          b) prawo wodne,
          c) o utrzymaniu czystoÅ›ci i porzÄ…dku w gminie,
          d) o odpadach,
          e) kodeksu spóÅ‚ek handlowych,
           f) o gospodarce komunalnej,
          g) o ochronie gruntów rolnych i leÅ›nych
          h) o zbiorowym zaopatrzeniu w wodÄ™ i zbiorowym odprowadzaniu Å›cieków
           i) o cmentarzach i chowaniu zmarÅ‚ych,
           j) o ochronie przyrody,
          k) o ochronie zwierzÄ…t,
           l) o lasach i prawie Å‚owieckim.
9) prowadzenie spraw wynikajÄ…cych z ustawy o wÅ‚asnoÅ›ci lokali – wspólnoty mieszkaniowe,
10) wykonywanie innych zadań zleconych przez burmistrza,

          § 20. Do zadaÅ„ i kompetencji Referatu Rozwoju Gospodarczego (RG) należy:
1) prowadzenie spraw wynikajÄ…cych z przepisów ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym (decyzje o warunkach zabudowy, opracowywanie planów zagospodarowania przestrzennego),
2) prowadzenie spraw wynikajÄ…cych z przepisów o gospodarce nieruchomoÅ›ciami (sprzedaż, dosprzedaż, zamiany, trwaÅ‚y zarzÄ…d, podziaÅ‚y, scalenia, rozgraniczenia),
3) opracowywanie koncepcji zagospodarowania terenów gminnych,
4) opÅ‚aty adiacenckie z tytuÅ‚u podziaÅ‚ów i uzbrojenia terenów,
5) prowadzenie spraw związanych z działalnością sołectw,
6) przygotowanie i realizacja strategii gospodarczej gminy,
7) prowadzenie spraw zwiÄ…zanych z ewidencjÄ… gospodarczÄ…,
8) załatwianie spraw związanych z przepisami o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
9) prowadzenie spraw dotyczÄ…cych licencji na transport ciężarowy i przewóz osób,
10) przygotowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowanie terenu i opiniowanie projektów podziaÅ‚ów nieruchomoÅ›ci,
11) wykonywanie innych zadań zleconych przez burmistrza.

          § 21. Do zadaÅ„ i kompetencji Referatu Inwestycji (RI) należy:
1) planowanie, przygotowanie, finansowanie oraz realizacja inwestycji gminnych w tym przygotowywanie odpowiedniej infrastruktury pod nowe budownictwo, z zastosowaniem przepisów ustawy prawo zamówieÅ„ publicznych,
2) przygotowywanie zmian oraz koordynacja realizacji Planu Rozwoju Lokalnego oraz Wieloletniego Programu Inwestycyjnego,
3) analiza możliwoÅ›ci oraz przygotowywanie wniosków dot. pozyskiwania funduszy krajowych i zagranicznych na finansowanie inwestycji i innych dziaÅ‚aÅ„ zwiÄ…zanych rozwojem gminy,
4) prowadzenie spraw zwiÄ…zanych z realizacjÄ… zadaÅ„ gminy wynikajÄ…cych z przepisów ustawy o drogach publicznych w tym miedzy innymi: zarzÄ…dzanie drogami gminnymi oraz innymi stanowiÄ…cymi wÅ‚asność gminy,
5) oÅ›wietlenie dróg i placów publicznych w tym planowanie rozbudowy i eksploatacja linii oÅ›wietleniowych,
6) wspóÅ‚praca z ZarzÄ…dcami dróg wojewódzkich i powiatowych na terenie gminy Barlinek w zakresie ich odpowiedniej rozbudowy, eksploatacji i utrzymania,
7) opracowywanie planów, koordynacja wspóÅ‚pracy z jednostkami gminy oraz wykonywanie innych zadaÅ„ dotyczÄ…cych strategii promocji, polityki informacyjnej i tworzenia wizerunku miasta i gminy Barlinek,
8) opracowywanie odpowiednich materiaÅ‚ów reklamowych i informacyjnych o gminie, organizacja udziaÅ‚u gminy w imprezach wystawienniczych oraz innych przedsiÄ™wziÄ™ciach promujÄ…cych miasto i gminÄ™ Barlinek,
9) wspóÅ‚praca oraz koordynacja dziaÅ‚alnoÅ›ci Barlineckiego OÅ›rodka Kultury w zakresie strategii turystyki gminy,
10) realizacja zadaÅ„ zwiÄ…zanych z kontaktami i wspóÅ‚pracÄ… zagranicznÄ… gminy, w tym organizacja wspóÅ‚pracy gminy z miastami partnerskimi oraz przygotowywanie wniosków o pozyskanie dofinansowania na zadania realizowane w ramach wspóÅ‚pracy zagranicznej,
11) przekazywanie informacji oraz doradztwo w kreowaniu projektów i przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie projektów z funduszy i Å›rodków Unii Europejskiej realizowanych przez jednostki gminy oraz organizacje pozarzÄ…dowe wykonujÄ…ce zadania gminy,
12) wykonywanie innych zadań zleconych przez burmistrza.

          § 22. Do zadaÅ„ i kompetencji Referatu Finansowo - Budżetowego należy:
1) opracowywanie projektów budżetu oraz nadzór nad jego wykonaniem,
2) wymierzanie i pobór podatków oraz opÅ‚at okreÅ›lonych w odrÄ™bnych przepisach,
3) sprawowanie nadzoru oraz kontroli nad gospodarkÄ… finansowÄ… gminnych jednostek organizacyjnych,
4) prowadzenie rachunkowoÅ›ci wpÅ‚ywów i wydatków budżetowych,
5)planowanie i realizacja wydatków osobowych (wynagrodzeÅ„),ubezpieczeÅ„ spoÅ‚ecznych, nagród jubileuszowych, dodatków stażowych, odpraw emerytalno - rentowych, kosztów podróży sÅ‚użbowych,
6) prowadzenie ewidencji skÅ‚adników mienia Gminy i udziaÅ‚ów oraz zmian w tym zakresie,
7) wspóÅ‚praca z RegionalnÄ… IzbÄ… ObrachunkowÄ…, UrzÄ™dem Skarbowym, ZakÅ‚adem UbezpieczeÅ„ SpoÅ‚ecznych, bankiem wykonujÄ…cym obsÅ‚ugÄ™ kasowÄ… oraz bankiem finansujÄ…cym,
8) opracowywanie wymaganej sprawozdawczości w zakresie prowadzonych spraw,
9) opracowywanie i wykonywanie innych zadaÅ„ wynikajÄ…cych z przepisów szczególnych (m.in. wydawanie zaÅ›wiadczeÅ„ uprawniajÄ…cych do nabycia bonów paliwowych),
10) zaÅ‚atwianie spraw zwiÄ…zanych z pomocÄ… publicznÄ… dla przedsiÄ™biorców,
11) prowadzenie Kasy Urzędu Miejskiego.

          § 23. Do zadaÅ„ i kompetencji Referatu OÅ›wiaty należy:
1) prowadzenie spraw wynikających z zadań własnych gminy w zakresie edukacji publicznej,
2) przygotowywanie propozycji dotyczÄ…cych sieci szkóÅ‚ podstawowych, gimnazjów i przedszkoli,
3) opiniowanie projektów arkuszy organizacyjnych przedszkoli szkóÅ‚ podstawowych i gimnazjów,
4) koordynowanie wspóÅ‚pracy pomiÄ™dzy Burmistrzem Barlinka a dyrektorami szkóÅ‚ i przedszkoli,
5) przedkÅ‚adanie wniosków w sprawie przyznawania dodatków funkcyjnych i motywacyjnych dla dyrektorów szkóÅ‚ i placówek oÅ›wiatowo-wychowawczych.
6) nadzorowanie pod wzglÄ™dem celowoÅ›ci wydatkowania przez szkoÅ‚y i przedszkola Å›rodków finansowych na utrzymanie tych placówek,
7) organizowanie konkursów na stanowiska dyrektorów przedszkoli, szkóÅ‚ podstawowych i gimnazjów oraz przygotowywanie materiaÅ‚ów niezbÄ™dnych do podjÄ™cia zarzÄ…dzenia Burmistrza o powierzeniu funkcji bez konkursu,
8) przygotowywanie propozycji oceny dyrektorów szkóÅ‚ podstawowych, gimnazjów i przedszkoli,
9) sprawy zwiÄ…zane z rozliczaniem dojazdu, nauki i wychowania dzieci z terenu Gminy w placówkach znajdujÄ…cych siÄ™ poza terenem Gminy,
10) organizacja bezpÅ‚atnego transportu i opieki dzieci do i ze szkoÅ‚y, jeżeli droga dziecka z domu do szkoÅ‚y przekracza 3 km w przypadku uczniów klas I – IV szkóÅ‚ podstawowych lub 4 km w przypadku uczniów klas V-VI szkóÅ‚ podstawowych i uczniów gimnazjów,
11) udział w pracach nad przygotowywaniem projektu budżetu w części dotyczącej oświaty,
12) prowadzenie postępowania egzekucyjnego w przypadku niespełnienia obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki,
13) wspóÅ‚praca z organem sprawujÄ…cym nadzór pedagogiczny nad szkoÅ‚ami i placówkami oÅ›wiatowymi,
14) staÅ‚a wspóÅ‚praca z niepublicznymi szkoÅ‚ami i przedszkolami z terenu Gminy,
15) powoływanie komisji i prowadzenie spraw związanych z uzyskaniem aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego,
16) przygotowywanie projektów uchwaÅ‚ Rady Miejskiej i zarzÄ…dzeÅ„ Burmistrza dotyczÄ…cych oÅ›wiaty oraz ich realizacja,
17) przedkÅ‚adanie wniosków o przyznanie odznaczeÅ„ dla dyrektorów szkóÅ‚ i placówek oÅ›wiatowo-wychowawczych,
18) wspóÅ‚praca ze Skarbnikiem Gminy w zakresie bieżącej oceny realizacji budżetu w części dotyczÄ…cej oÅ›wiaty,
19) koordynacja i inicjowanie dziaÅ‚aÅ„ zwiÄ…zanych z możliwoÅ›ciÄ… pozyskiwania funduszy zewnÄ™trznych, grantów oraz programów pomocowych dla placówek oÅ›wiatowych,
20) wspóÅ‚praca w przygotowywaniu projektów i wniosków aplikacyjnych o zewnÄ™trzne źródÅ‚a finansowania,
21) przygotowywanie informacji z realizacji projektów wspartych zewnÄ™trznym finansowaniem,
22) planowanie remontów i inwestycji w infrastrukturze edukacyjnej,
23) kontrola i nadzorowanie umów na realizacjÄ™ zadaÅ„ oÅ›wiatowych,
24) prowadzenie ewidencji oÅ›wiatowych placówek niepublicznych funkcjonujÄ…cych w Gminie,
25) prowadzenie spraw z zakresu udzielania uczniom pomocy o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu gminy uczÄ™szczajÄ…cych do SzkóÅ‚ Ponadgimnazjalnych,
26) prowadzenie spraw zwiÄ…zanych z przyznawaniem dofinansowania kosztów ksztaÅ‚cenia pracowników mÅ‚odocianych,
27) realizacja sprawozdawczości z zakresu oświaty,
28) przekazywanie do szkóÅ‚ i placówek oÅ›wiatowo-wychowawczych zarzÄ…dzeÅ„, instrukcji i wytycznych dotyczÄ…cych organizacji szkolnictwa, dziaÅ‚alnoÅ›ci planistycznej i remontowej,
29) merytoryczny nadzór i aktualizacja BIP w ramach kompetencji referatu,
30) udostępnianie informacji w ramach kompetencji swojego referatu w celu sporządzenia informacji prasowych.

          § 24. Do zadaÅ„ i kompetencji UrzÄ™du Stanu Cywilnego należy:
1) sporzÄ…dzanie aktów urodzeÅ„, małżeÅ„stw i zgonów,
2) wydawanie odpisów z aktów stanu cywilnego,
3) przyjmowanie oświadczeń o uznaniu dziecka,
4) przyjmowanie oświadczeń o nadaniu dziecku nazwiska męża matki,
5) przyjmowanie zgÅ‚oszeÅ„ urodzeÅ„ noworodków,
6) wydawanie zaświadczeń o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa do ślubu konkordatowego,
7) wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą,
8) transkrypcja zagranicznych aktów stanu cywilnego do polskich KsiÄ…g,
9) odtwarzanie aktów stanu cywilnego,
10) zmiany w aktach stanu cywilnego dokonywane na podstawie decyzji administracyjnych i postanowień sądu,
11) wydawanie decyzji dotyczących sprostowania błędu, uzupełnienia treści, zezwolenia na ślub przed upływem terminu oczekiwania,
12) załatwianie korespondencji konsularnej,
13) organizacja jubileuszy 25 i 50-lecia pożycia małżeńskiego,
14) prowadzenie ewidencji ludności,
15) wydawanie decyzji dotyczÄ…cych zameldowania i wymeldowania,
16) kompletowanie dokumentów do wydania nowych dowodów osobistych,
17) wydawanie dowodów osobistych,
18) udzielanie informacji adresowych oraz dotyczÄ…cych nr PESEL,
19) opracowywanie sprawozdawczości z zakresu prowadzonych spraw,
20) opracowywanie i wykonywanie zadaÅ„ Gminy wynikajÄ…cych z przepisów szczególnych.

           § 25. Do zadaÅ„ PeÅ‚nomocnika Ochrony Informacji Niejawnych należą sprawy zwiÄ…zane z ochronÄ… tajemnicy paÅ„stwowej i sÅ‚użbowej a w szczególnoÅ›ci:
1) zapewnienie ochrony informacji niejawnych,
2) zapewnienie ochrony fizycznej Urzędu.

          § 26. Radca Prawny prowadzi obsÅ‚ugÄ™ prawnÄ… UrzÄ™du w oparciu o Regulamin obsÅ‚ugi prawnej, który stanowi zaÅ‚Ä…cznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

          § 27. Do zadaÅ„ i kompetencji pracownika na samodzielnym stanowisku ds. obronnych i zarzÄ…dzania kryzysowego należą zadania Gminy w zakresie obrony i zarzÄ…dzania kryzysowego okreÅ›lone w odrÄ™bnych przepisach i stanowiskowej karcie pracy oraz prowadzenie kancelarii tajnej.

          § 28. Prowadzenie spraw z zakresu administracji publicznej może być powierzone na podstawie uchwaÅ‚y Rady organom wykonawczym jednostek pomocniczych okreÅ›lonych w statucie Gminy oraz organom gminnych jednostek organizacyjnych.

          § 29. Do zadaÅ„ inspektora ds. informatyki i bezpieczeÅ„stwa informacji należy:
1) pełnienie funkcji administratora bezpieczeństwa informacji wynikającej z ustawy o ochronie danych osobowych,
2) administrowanie sieciÄ… komputerowÄ… i istniejÄ…cymi zasobami programowymi, a w szczególnoÅ›ci:
3) sporzÄ…dzanie kopii zapasowych dla bezpieczeÅ„stwa zbiorów okreÅ›lonych w odrÄ™bnych przepisach,
4) przyjmowanie od pracowników UrzÄ™du informacji o wadliwym dziaÅ‚aniu sprzÄ™tu lub programu i zgÅ‚oszenie jej wyspecjalizowanej firmie w przypadku braku możliwoÅ›ci samodzielnego usuniÄ™cia usterek

          § 30. Do zadaÅ„ kontrolera wewnÄ™trznego należy:
1) Przeprowadzanie kontroli:
          a) wewnÄ™trznych w UrzÄ™dzie,
          b) jednostek organizacyjnych gminy, spóÅ‚ek prawa handlowego, w których gmina ma wiÄ™cej niż 50%
udziaÅ‚ów, 
          c) innych podmiotów otrzymujÄ…cych dotacje na cele publiczne zwiÄ…zane z realizacja zadaÅ„ gminy,
2) opracowywanie planów kontroli poprzez:
          a) wnikliwÄ… analizÄ™ zamierzeÅ„ kontrolnych co do poszczególnych komórek organizacyjnych UrzÄ™du na etapie planowania kontroli,
          b) koordynowanie podmiotowego i przedmiotowego zakresu planowanych kontroli oraz terminów ich przeprowadzania,
3) sporzÄ…dzanie okresowej analizy z przeprowadzanych kontroli zawierajÄ…cej m.in.:
          a) ocenÄ™ merytorycznÄ… ustaleÅ„ zawartych w protokoÅ‚ach i sprawozdaniach z kontroli,
          b) ocenÄ™ dokumentacji pokontrolnej w zakresie przestrzegania trybu i zasad przeprowadzania kontroli, 
          c) ocenÄ™ realizacji wyników kontroli, a zwÅ‚aszcza stawianych wniosków pokontrolnych,
4) wspóÅ‚dziaÅ‚anie z organami kontroli zewnÄ™trznych.


VII. ZASADY I TRYB FUNKCJONOWANIA URZÄśDU

          § 31.1. Kierownicy referatów odpowiedzialni sÄ… przed Burmistrzem za sprawne i zgodne z prawem funkcjonowanie referatu.
          2. Kierownicy referatów peÅ‚niÄ… nadzór nad wypeÅ‚nianiem obowiÄ…zków sÅ‚użbowych przez podlegÅ‚ych pracowników.
          3. W przypadku, gdy kierownik referatu, nie może peÅ‚nić swoich obowiÄ…zków z powodu urlopu, choroby lub innych przyczyn, za akceptacjÄ… burmistrza zastÄ™puje go wyznaczony przez niego pracownik.

          § 32. Zasady i tryb postÄ™powania ze sprawami wniesionymi do UrzÄ™du regulujÄ… Kodeks PostÄ™powania Administracyjnego, Instrukcja Kancelaryjna oraz przepisy szczególne dotyczÄ…ce prowadzenia okreÅ›lonych spraw.

          § 33. Zasady i tryb funkcjonowania UrzÄ™du Å›ciÅ›le okreÅ›lone sÄ… w Regulaminie Pracy UrzÄ™du, który stanowi zaÅ‚Ä…cznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.


VIII. ZAKRES UPOWAÅ»NIEÅĆ UDZIELONYCH PRACOWNIKOM DO ZAŁATWIENIA SPRAW

         § 34. Pisma i delegacje wychodzÄ…ce z UrzÄ™du podpisuje Burmistrz lub osoba upoważniona.

         § 35. Burmistrz może udzielić ZastÄ™pcy Burmistrza, Sekretarzowi, Skarbnikowi, kierownikowi referatu lub pracownikowi peÅ‚nomocnictwa do wydawania decyzji administracyjnych i peÅ‚nomocnictw do jednorazowych czynnoÅ›ci w swoim imieniu. PeÅ‚nomocnictwo winno być udzielone na piÅ›mie.

         § 36. Upoważnienia i obowiÄ…zki radcy prawnego w zakresie obsÅ‚ugi prawnej okreÅ›la ustawa z dnia 16 lipca 1982 roku o radcach prawnych (Dz.U. Nr 19, poz.145 z późniejszymi zmianami).


IX. ZASADY I TRYB POSTÄśPOWANIA PRZY OPRACOWYWANIU I WYDAWANIU AKTÓW PRAWNYCH

          § 37. Akty prawne powszechnie obowiÄ…zujÄ…ce wydajÄ…:
1) Rada - w formie uchwał, w sprawach określonych przepisami prawa i Statutem Miasta i Gminy;
2) Burmistrz - w formie zarządzeń porządkowych w przypadkach określonych w art. 41 ust. 2 ustawy
o samorzÄ…dzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku.
         
          § 38.
1. Burmistrzowi przysÅ‚uguje prawo wydania zarzÄ…dzeÅ„ w celu wykonania uchwaÅ‚ Rady oraz innych zadaÅ„ wynikajÄ…cych z przepisów prawa.
          2. Burmistrz podejmuje czynnoÅ›ci w sprawach nie cierpiÄ…cych zwÅ‚oki, zwiÄ…zanych z bezpoÅ›rednim zagrożeniem interesu publicznego.
          3. Burmistrz wydaje wewnÄ™trzne akty prawne w formie okólników i zarzÄ…dzeÅ„ wewnÄ™trznych. Okólniki
i zarzÄ…dzenia wewnÄ™trzne nie posiadajÄ… mocy przepisów gminnych.

          § 39.
Projekt aktu prawnego opracowuje odpowiedni kierownik referatu zgodnie ze swoim zakresem działania i przekazuje do zaopiniowania zgodnie z przepisami prawa i Statutem Miasta i Gminy. Projekt aktu prawnego wymaga zaopiniowania przez radcę prawnego.

          § 40. Przepisy (uchwaÅ‚y, zarzÄ…dzenia) ogÅ‚asza siÄ™ przez rozplakatowanie w miejscach publicznych lub
w inny sposób zwyczajowo przyjÄ™ty, a także przez ogÅ‚oszenie w prasie lokalnej - chyba, że przepisy prawa stanowiÄ… inaczej.
         
          § 41.
1. Zasady i tryb ogÅ‚aszania aktów prawa miejscowego okreÅ›la ustawa z 20 lipca 2000 r. o ogÅ‚aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 190, poz. 1606 z 2005 r. z późn. zm.).
         2. UrzÄ…d prowadzi zbiór przepisów gminnych, dostÄ™pnych do powszechnego wglÄ…du w Referacie Ogólnoorganizacyjnym.
         
          § 42.
OpracowujÄ…c projekty aktów normatywnych należy stosować zasady techniki prawodawczej,
a mianowicie:
1) postanowienia projektu nie mogą być sprzeczne z prawem;
2) projekt nie może zawierać postanowieÅ„ wykraczajÄ…cych poza granice, upoważnienia ustawowego (delegacji prawnej), a także wkraczać w sferÄ™ spraw zastrzeżonych do kompetencji innych organów;
3) należy unikać zamieszczenia w projekcie postanowieÅ„ stanowiÄ…cych powtórzenie przepisów zawartych
w innych aktach prawnych wydawanych przez uprawnione organy;
4) ukÅ‚ad projektów powinien być przejrzysty, a redakcja jasna, Å›cisÅ‚a i zwiÄ™zÅ‚a bez zbytecznych zdaÅ„ pobocznych oraz zgodna z zasadami pisowni polskiej;
5) w projektach należy unikać używania obcych wyrazów oraz okreÅ›leÅ„ jÄ™zykowych i zwrotów technicznych nie bÄ™dÄ…cych w powszechnym użyciu, jeżeli można posÅ‚użyć siÄ™ okreÅ›leniem i zwrotem powszechnie stosowanym;
6) zawarte w projektach określenia dotyczące woli pracodawcy powinny być redagowane w formie bezosobowej (np. zarządza się, ustala się, zatwierdza się, orzeka się itp.);
7) dla oznaczenia jednakowych pojęć należy w projektach używać takich samych wyrazów i okreÅ›leÅ„ prawnych,
jakie są przyjęte w ustawodawstwie.

          § 43. 1. Akty wÅ‚asne wydawane przez Burmistrza Barlinka powinny zawierać:
1) oznaczenie (np. zarzÄ…dzenie, postanowienie, pismo okólne i numer kolejny w danym roku kalendarzowym),
2) datę podjęcia: dzień, miesiąc (słownie), rok,
3) określenie zakresu przedmiotowego podlegającego regulacji,
4) wskazanie podstawy prawnej (zarządzenie) lub odpowiedniego artykułu z Regulaminu Organizacyjnego UMiG,
5) treść regulowanych zagadnień,
6) wskazanie podmiotów odpowiedzialnych za wykonanie i ewentualny termin wykonania,
7) datę wejścia w życie,
8) ewentualne wskazanie aktów ulegajÄ…cych uchyleniu.
          2. Wydanie zarzÄ…dzenia nastÄ™puje z inicjatywy danej komórki organizacyjnej UrzÄ™du.
          3. Komórka organizacyjna przygotowujÄ…ca akt prawny po potwierdzeniu i podpisaniu przez Burmistrza przedkÅ‚ada jeden egzemplarz do Referatu Ogólnoorganizacyjnego.
 

X. OBIEG DOKUMENTÓW W URZÄśDZIE

          § 44. Ustala siÄ™ poniższy tryb obiegu dokumentów w UrzÄ™dzie.
          1. Korespondencja, przesyÅ‚ki pocztowe oraz pisma wnoszone osobiÅ›cie przyjmowane sÄ… w Biurze ObsÅ‚ugi Interesanta, które przekazuje caÅ‚ość korespondencji do dekretacji dla Burmistrza.
          2. Po zadekretowaniu i zarejestrowaniu pism w "dzienniku podawczym" Biuro ObsÅ‚ugi Interesanta przekazuje je zainteresowanym referatom - zgodnie z zakresem dziaÅ‚ania referatów okreÅ›lonym w Regulaminie Organizacyjnym UrzÄ™du.
          3. Zabrania siÄ™ przyjmowania korespondencji bezpoÅ›rednio w referatach z pominiÄ™ciem Biura ObsÅ‚ugi Interesanta.
          4. Pod pojÄ™ciem "korespondencji" należy rozumieć:
1) pisma przychodzÄ…ce z zewnÄ…trz,
2) pisma wnoszone przez osoby fizyczne i prawne i inne jednostki organizacyjne.
          5. KorespondencjÄ™ dzieli siÄ™ na:
1) zwykłą,
2) specjalną (pisma procesowe, paczki, listy polecone, ekspresowe, przesyłki wartościowe).
          6. Na każdym wpÅ‚ywajÄ…cym piÅ›mie zamieszcza siÄ™ w górnym rogu pierwszej strony (na korespondencji przekazywanej bez otwierania - na przedniej stronie koperty) pieczÄ…tkÄ™ wpÅ‚ywu okreÅ›lajÄ…cÄ… datÄ™ otrzymania. Na fakturach i rachunkach pieczÄ…tkÄ™ wpÅ‚ywu umieszcza siÄ™ w górnym rogu drugiej strony faktury.
         7. Kierownicy zgÅ‚aszajÄ… do Biura ObsÅ‚ugi Interesanta osoby upoważnione do odbierania korespondencji.
         8. OdbierajÄ…c korespondencjÄ™ kierownik referatu lub upoważniony pracownik referatu potwierdza jej odbiór w dzienniku podawczym swoim podpisem.
         9. Zasady obiegu i rejestracji dokumentów w referacie reguluje instrukcja kancelaryjna ustalona przez Prezesa Rady Ministrów dla organów gmin i zwiÄ…zków miÄ™dzygminnych.
         10. W UrzÄ™dzie stosuje siÄ™ jednolity rzeczowy wykaz akt dla organów gmin i zwiÄ…zków miÄ™dzygminnych, ustalony przez Prezesa Rady Ministrów.
         11. Pracownik Biura ObsÅ‚ugi Interesanta na żądanie interesanta skÅ‚adajÄ…cego pismo potwierdza jego odbiór na kopii dokumentu.


XI. POSTÄśPOWANIE Z AKTAMI

          § 45. 1. Akta spraw przechowuje siÄ™ w referatach i archiwum zakÅ‚adowym.
          2. W referatach przechowuje siÄ™ akta spraw bieżących, bÄ™dÄ…cych w zaÅ‚atwieniu oraz spraw zaÅ‚atwionych
w roku kalendarzowym.
          3. Akta spraw zakoÅ„czonych przekazuje siÄ™ do archiwum zakÅ‚adowego do 31 marca roku nastÄ™pnego.
 

XII. ORGANIZACJA PRZYJMOWANIA, ROZPATRYWANIA I ZAŁATWIANIA INDYWIDUALNYCH SPRAW OBYWATELI

          § 46. 1. W UrzÄ™dzie obowiÄ…zujÄ… nastÄ™pujÄ…ce godziny przyjęć interesantów:
1) Burmistrz i jego ZastÄ™pca przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziaÅ‚ek; Burmistrz w godzinach 7.30 - 10.00 i 13.00 - 15.00, ZastÄ™pca Burmistrza w godzinach 12.00 - 16.00.
2) Sekretarz, Skarbnik, kierownicy i pracownicy referatów przyjmujÄ… interesantów we wszystkich sprawach od poniedziaÅ‚ku do piÄ…tku w godzinach pracy UrzÄ™du.
         2. Centralny rejestr skarg i wniosków prowadzi pracownik Biura ObsÅ‚ugi Interesanta.
         3. KontrolÄ™ i nadzór w zakresie organizacji przygotowania, rozpatrywania i zaÅ‚atwiania skarg i w wniosków sprawuje Sekretarz Barlinka.
         4. Kierownicy referatów zgÅ‚oszone skargi i wnioski sÄ… zobowiÄ…zani rozpatrzyć i zaÅ‚atwić z należytÄ… starannoÅ›ciÄ…, wnikliwie i terminowo zgodnie z zasadami okreÅ›lonymi w KPA oraz przepisach okreÅ›lajÄ…cych organizacjÄ™ przyjmowania, rozpatrywania i zaÅ‚atwiania skarg i wniosków.
          5. Kierownicy oraz pracownicy referatów zobowiÄ…zani sÄ… przyjmować poza kolejnoÅ›ciÄ…:
1) posÅ‚ów i senatorów,
2) radnych Rady Miejskiej i Powiatu Myśliborskiego,
3) osoby niepełnosprawne.


XIII. ZASADY UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTW

          § 47. 1. Z wnioskami o udzielenie upoważnieÅ„ do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej oraz do skÅ‚adania oÅ›wiadczeÅ„ woli w imieniu Gminy w zakresie zarzÄ…du mieniem mogÄ… wystÄ™pować:
1) Zastępca Burmistrza, Sekretarz, Skarbnik,
2) Kierownicy Referatów,
3) Dyrektorzy, kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy.
          1. Wnioski, o których mowa w ust. 1 skÅ‚adane sÄ… w formie pisemnej do Burmistrza.
          2. Projekty upoważnieÅ„ opracowuje Referat Ogólnoorganizacyjny.

          § 48. Rejestr upoważnieÅ„ do wydawania decyzji administracyjnych, w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej oraz upoważnieÅ„ do skÅ‚adania oÅ›wiadczeÅ„ woli w imieniu Gminy w zakresie zarzÄ…du mieniem prowadzi Referat Ogólnoorganizacyjny.


XIV. POSTANOWIENIA KOÅĆCOWE

          § 49. 1. Kierownik referatu jest bezpoÅ›rednim przeÅ‚ożonym pracowników zatrudnionych w referacie.
          2. Kierownik referatu ponosi odpowiedzialność za prawidÅ‚owÄ… organizacjÄ™ pracy w referacie, porzÄ…dek, dyscyplinÄ™ pracy oraz doskonalenie zawodowe pracowników.
          3. Burmistrz może wydać szczegóÅ‚owe zalecenia wewnÄ™trzne dotyczÄ…ce sposobu realizowania postanowieÅ„ niniejszego regulaminu.
          4. Kierownicy referatów obowiÄ…zani sÄ… zapoznać nowo przyjÄ™tych pracowników ze Statutem Miasta i Gminy oraz z:
1) Regulaminem Organizacyjnym Urzędu,
2) przepisami dotyczącymi zasad i form postępowania z dokumentami niejawnymi,
3) rozporzÄ…dzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i zwiÄ…zków miÄ™dzygminnych.
          5. OÅ›wiadczenie o przyjÄ™ciu do wiadomoÅ›ci i przestrzeganiu przepisów, o których mowa, doÅ‚Ä…cza siÄ™ do akt osobowych pracownika.
          6. Zmiany regulaminu nastÄ™pujÄ… w trybie okreÅ›lonym dla jego uchwalenia.

          § 50. Schemat organizacyjny UrzÄ™du stanowi zaÅ‚Ä…cznik do niniejszego Regulaminu.

          § 51. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem ogÅ‚oszenia.

Nazwa dokumentu: Regulamin organizacyjny
Skrócony opis: Regulamin organizacyjny
Podmiot udostępniający: UM w Barlinku
Osoba, która wytworzyła informację: Sekretarz Barlinka
Osoba, która odpowiada za treść: Sekretarz Barlinka
Osoba, która wprowadzała dane: Magdalena DiakÃłw
Data wytworzenia informacji: 2009-02-26 13:27:00
Data udostępnienia informacji: 2009-03-02 13:27:00
Data ostatniej aktualizacji: 2009-08-14 10:31:37

Wersja do wydruku...

corner   corner