logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
minus Polityka Jakości
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
plus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


PRAWO LOKALNE > Regulamin organizacyjny

Załącznik do zarządzenia nr 120/03 Burmistrza Miasta i Gminy Barlinek z dnia 16 października 2003

 

REGULAMIN  ORGANIZACYJNY
Urzędu Miasta i Gminy w Barlinku

 

I. POSTANOWIENIA OGÃśLNE

§ 1. Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy zwany dalej Regulaminem, określa:

1) zakres działania i zadania Urzędu Miasta i Gminy, zwanego dalej Urzędem,
2) organizację Urzędu,
3) zasady funkcjonowania Urzędu,
4) zakres dziaÅ‚ania kierownictwa UrzÄ™du i poszczegÃłlnych referatÃłw w UrzÄ™dzie.

§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

- Radzie - należy przez to rozumieć Radę Miejską w Barlinku;
- Burmistrzu, ZastÄ™pcy Burmistrza, Sekretarzu, Skarbniku “ należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta i Gminy Barlinek, ZastÄ™pcÄ™ Burmistrza Miasta i Gminy Barlinek, Sekretarza Miasta i Gminy Barlinek, Skarbnika Miasta i Gminy Barlinek;
- Urzędzie- należy przez to rozumieć Urząd Miasta i Gminy w Barlinku;

§ 3. 1. UrzÄ…d jest pracodawcÄ… dla zatrudnionych w nim pracownikÃłw.
2. Siedzibą Urzędu jest miasto Barlinek.

§ 4. Regulamin Organizacyjny Urzędu zwany dalej regulaminem określa:

1) StrukturÄ™ organizacyjnÄ… UrzÄ™du “ zaÅ‚. Nr 1
2) Zasady podziaÅ‚u zadaÅ„ i kompetencji, pomiÄ™dzy kierownictwo UrzÄ™du (szczegÃłÅ‚owy podziaÅ‚ zadaÅ„ i kompetencji pomiÄ™dzy Burmistrzem, jego ZastÄ™pcÄ…, Sekretarzem i Skarbnikiem - zaÅ‚. Nr 2 do niniejszego regulaminu.
3) Zadania i kompetencje poszczegÃłlnych referatÃłw.
4) Regulamin obsÅ‚ugi prawnej UrzÄ™du Miasta i Gminy “ zaÅ‚. Nr 3
5) Zasady i tryb funkcjonowania UrzÄ™du “ okreÅ›lone sÄ… w Regulaminie Pracy UrzÄ™du, ktÃłry stanowi zaÅ‚Ä…cznik nr 4 do niniejszego regulaminu.
6) Zakres upoważnień udzielonych pracownikom do załatwiania spraw.
7) Zasady podpisywania pism “ zaÅ‚. Nr 5

UrzÄ…d realizuje zadania:

1) Zadania wÅ‚asne Gminy, wynikajÄ…ce z obowiÄ…zujÄ…cych przepisÃłw.
2) Z zakresu administracji rzÄ…dowej, ktÃłrych wykonanie zlecono Gminie na mocy obowiÄ…zujÄ…cych ustaw.
3) Z zakresu administracji rządowej powierzone samorządowi na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Burmistrzem a organem administracji rządowej.
4) Zadania okreÅ›lone w ust. 1 i 2 realizujÄ… referaty stosownie do ich merytorycznych zakresÃłw dziaÅ‚ania.

 

II. STRUKTURA ORGANIZACYJNA URZÄśDU

§ 5. 1. W skład Urzędu wchodzą następujące referaty:

1) Referat OgÃłlnoorganizacyjny i Spraw Obywatelskich(RO)
2) Referat Budownictwa, Architektury i Gospodarki Nieruchomościami (RB)
3) Referat Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego (RI)
4) Referat Finansowo-Budżetowy (RF)
5) UrzÄ…d Stanu Cywilnego (USC)

Oraz samodzielne stanowiska:

6) Radca Prawny (RP)
7) Inspektor ds. obrony cywilnej i spraw wojskowych (OC)

2. StrukturÄ™ organizacyjnÄ… okreÅ›la schemat struktury organizacyjnej (wykaz komÃłrek organizacyjnych i etatÃłw) stanowiÄ…cy zaÅ‚Ä…cznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

W uzasadnionych przypadkach Burmistrz może zwiÄ™kszyć ilość etatÃłw.

§ 6. 1.WewnÄ…trz referatÃłw nie tworzy siÄ™ komÃłrek organizacyjnych lecz wyÅ‚Ä…cznie stanowiska pracy.
2. Podziału zadań pomiędzy referaty i stanowiska pracy dokonuje Burmistrz.

§ 7.1.PracÄ… referatu kierujÄ… kierownicy referatÃłw.
2. Kierownik referatu organizuje pracÄ™ referatu, okreÅ›la zakres czynnoÅ›ci dla podlegÅ‚ych pracownikÃłw oraz kontroluje wykonanie zadaÅ„.

 

III. ZASADY FUNKCJONOWANIA URZÄśDU

§ 8. Urząd działa według następujących zasad:

1) praworządności,
2) służebności wobec społeczności lokalnej,
3) racjonalnego gospodarowania mieniem publicznym,
4) jednoosobowego kierownictwa,
5) planowania pracy,
6) kontroli wewnętrznej
7) podziaÅ‚u zadaÅ„ pomiÄ™dzy kierownictwo UrzÄ™du i poszczegÃłlne referaty oraz wzajemnego wspÃłÅ‚dziaÅ‚ania.

§ 9. 1.Pracownicy UrzÄ™du w wykonywaniu swoich obowiÄ…zkÃłw i zadaÅ„ UrzÄ™du dziaÅ‚ajÄ… na podstawie i w granicach prawa; obowiÄ…zani sÄ… do Å›cisÅ‚ego jego przestrzegania.
2. Pracownicy UrzÄ™du w wykonywaniu zadaÅ„ UrzÄ™du i swoich obowiÄ…zkÃłw sÄ… obowiÄ…zani sÅ‚użyć Gminie i PaÅ„stwu.

§10. 1.Gospodarowanie Å›rodkami rzeczowymi odbywa siÄ™ w sposÃłb racjonalny, celowy i oszczÄ™dny, z uwzglÄ™dnieniem zasady szczegÃłlnej starannoÅ›ci w zarzÄ…dzaniu mieniem komunalnym.
2. Zakupy i inwestycje dokonywane sÄ… po wyborze najkorzystniejszej oferty, zgodnie z przepisami dotyczÄ…cymi zamÃłwieÅ„ publicznych.
3. Zasady podpisywania pism przez Burmistrza i kierownikÃłw okreÅ›la zaÅ‚Ä…cznik nr 5 do Regulaminu.

IV. ZASADY PODZIAŁU ZADAÅĆ I KOMPETENCJI POMIÄśDZY KIEROWNICTWO URZÄśDU

§ 11. Burmistrz jest kierownikiem UrzÄ™du i zwierzchnikiem sÅ‚użbowym pracownikÃłw UrzÄ™du oraz kierownikÃłw gminnych jednostek organizacyjnych.

§ 12. 1. Burmistrz kieruje pracą Urzędu przy pomocy Zastępcy Burmistrza, Sekretarza i Skarbnika.
2. W razie niemożnoÅ›ci peÅ‚nienia obowiÄ…zkÃłw sÅ‚użbowych przez Burmistrza - zastÄ™pstwo obejmuje ZastÄ™pca Burmistrza, a w dalszej kolejnoÅ›ci Sekretarz i Skarbnik.

§ 13. ZastÄ™pca Burmistrza wykonuje zadania powierzone mu przez Burmistrza. W zakresie powierzonych obowiÄ…zkÃłw zapewnia kompleksowe rozwiÄ…zania problemÃłw oraz nadzoruje w tym zakresie dziaÅ‚alność referatÃłw realizujÄ…cych powierzone mu zadania.

§ 14. Sekretarz zapewnia sprawne funkcjonowanie UrzÄ™du oraz organizuje pracÄ™ UrzÄ™du, w tym zakresie nadzoruje dziaÅ‚alność referatÃłw.

§ 15. SzczegÃłÅ‚owy podziaÅ‚ zadaÅ„ pomiÄ™dzy Burmistrza, ZastÄ™pcÄ™ Burmistrza, Sekretarza i Skarbnika okreÅ›la zaÅ‚Ä…cznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

V. ZADANIA WSPÃśLNE REFERATÃśW I SAMODZIELNYCH STANOWISK

§ 16. Do wspÃłlnych zadaÅ„ referatÃłw i samodzielnych stanowisk należy:

1) opracowywanie propozycji do projektu budżetu;
2) inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć organizacyjnych zapewniających właściwą i terminową realizację zadań określonych w budżecie;
3) organizowanie wykonania zadań zgodnie z aktami prawnymi, uchwałami rady miejskiej i zarządzeniami burmistrza;
4) opracowywanie projektÃłw uchwaÅ‚, wykonywanie uchwaÅ‚ rady miejskiej;
5) rozpatrywanie i zaÅ‚atwianie interpelacji, wnioskÃłw radnych, wnioskÃłw komisji rady, wnioskÃłw i postulatÃłw zgÅ‚aszanych na zebraniach, wnioskÃłw soÅ‚tysÃłw;
6) rozpatrywanie i zaÅ‚atwianie skarg oraz wnioskÃłw ludnoÅ›ci, powierzonych do zaÅ‚atwienia przez burmistrza;
7) przygotowywanie niezbÄ™dnych materiaÅ‚Ãłw i wykonywanie czynnoÅ›ci organizacyjnych ze wspÃłÅ‚udziaÅ‚em jednostek organizacyjnych gminy;
8) przygotowywanie dla potrzeb burmistrza sprawozdań, ocen, analiz, bieżących informacji o realizacji powierzonych zadań;
9) usprawnianie organizacji metod i form pracy referatÃłw;
10) organizowanie i podejmowanie niezbędnych przedsięwzięć w zakresie ochrony tajemnicy państwowej i służbowej;
11) podejmowanie wspÃłlnych dziaÅ‚aÅ„ zwiÄ…zanych z likwidacjÄ… klÄ™ski żywioÅ‚owej;
12) wykonywanie zadań w
zakresie spraw obronnych, w tym spraw obrony cywilnej;
13) wykonywanie zadań z zakresu statystyki;
14) nadzorowanie i analizowanie stanu przeciwpożarowego, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zabezpieczenia mienia w jednostkach organizacyjnych gminy;
15) realizowanie przepisÃłw ustawy o zamÃłwieniach publicznych: dokonywanie zamÃłwieÅ„, ustalanie formy przetargu i przygotowywanie specyfikacji do zamÃłwieÅ„ na roboty i usÅ‚ugi oraz projekty umÃłw;
16) wspÃłÅ‚dziaÅ‚anie z organami samorzÄ…dowymi i organizacjami spoÅ‚ecznymi dziaÅ‚ajÄ…cymi na terenie gminy;
17) sporządzanie okresowych analiz, sprawozdań statystycznych i informacji.

VI. ZADANIA I KOMPETENCJE POSZCZEGÃśLNYCH REFERATÃśW

§ 17. Do zadaÅ„ ogÃłlnych wszystkich referatÃłw należy:

1) przygotowanie projektÃłw uchwaÅ‚, materiaÅ‚Ãłw, sprawozdaÅ„ i analiz dla organÃłw Gminy oraz dla potrzeb Burmistrza,
2) realizacja zadań wynikających z postanowień uchwał Rady oraz uchwał, zarządzeń i postanowień Burmistrza,
3) opracowywanie projektÃłw planÃłw spoÅ‚eczno-gospodarczych rozwoju Gminy i budżetu Gminy w części dotyczÄ…cej ich zakresu dziaÅ‚ania,
4) wspÃłÅ‚dziaÅ‚anie z innymi komÃłrkami UrzÄ™du oraz organizacjami spoÅ‚ecznymi, zawodowymi i gospodarczymi,
5) wspÃłÅ‚praca z komisjami Rady w zakresie kompetencji referatu,
6) rozpatrywanie i zaÅ‚atwianie interpelacji i wnioskÃłw radnych oraz skarg i wnioskÃłw mieszkaÅ„cÃłw,
7) przygotowywanie projektÃłw decyzji administracyjnych,
8) przygotowywanie okresowych ocen, analiz, informacji oraz sprawozdań w ramach prowadzonych prac,
9) usprawnianie własnej organi
zacji, metod i form pracy,
10)
wykonywanie na polecenie Burmistrza innych zadaÅ„ w sprawach nie objÄ™tych zakresem dziaÅ‚ania referatÃłw.

§ 18. Do zadaÅ„ i kompetencji Referatu OgÃłlnoorganizacyjnego i Spraw Obywatelskich należy:

1) zapewnienie sprawnego funkcjonowania i organizacji pracy Urzędu,
2) gospodarowanie kadrami i funduszem płac Urzędu,
3) prowadzenie spraw osobowych pracownikÃłw UrzÄ™du i kierownikÃłw gminnych jednostek
organizacyjnych,
4) obsługa Rady, komisji Rady,
5) nadzÃłr nad rozpatrywaniem skarg i wnioskÃłw mieszkaÅ„cÃłw Gminy oraz interpelacji i wnioskÃłw radnych,
6)
prowadzenie i udostÄ™pnianie obywatelom zbioru przepisÃłw prawnych,
7) czuwanie nad sprawnym obiegiem dokumentÃłw i korespondencji w UrzÄ™dzie,
8) prowadzenie spraw socjalnych pracownikÃłw,
9) prow
adzenie sekretariatu i archiwum Urzędu,
10) nadzÃłr nad wykonywaniem uchwaÅ‚ organÃłw Gminy,
11) prowadzenie obsługi gospodarczej oraz dbałość o przestrzeganie zasad bhp i ppoż.
12) prowadzenie rejestru i ewidencji Zarządzeń Burmistrza,
13) wykonywanie zadań związanych z wyborami,
14) prowadzenie spraw z zakresu nadzoru nad:

   1. ZespoÅ‚em Ekonomiczno “ Administracyjnym SzkÃłÅ‚,
   2. Barlineckim Ośrodkiem Kultury,
   3. Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
   4. Barlineckim Ośrodkiem Sportu, Turystyki i Rekreacji.

§ 19. Do zadań i kompetencji Referatu Budownictwa, Architektury i Gospodarki Nieruchomościami należy:

1) prowadzenie spraw wynikajÄ…cych z przepisÃłw ustawy o gospodarce nieruchomoÅ›ciami (sprzedaż, dzierżawa, dosprzedaż, zamiany, trwaÅ‚y zarzÄ…d, podziaÅ‚y, rozgraniczenia),
2) prowadzenie ewidencji nieruchomości stanowiących własność Gminy dla potrzeb Gminy,
3) prowadzenie spraw zwiÄ…zanych z nadawaniem nazw ulic, placÃłw oraz numeracji nieruchomoÅ›ci,
4) prowadzenie spraw wynikajÄ…cych z przepisÃłw ustawy o zagospodarowaniu przestrze
nnym (np. decyzje o warunkach zabudowy, opracowywanie planÃłw zagospodarowania przestrzennego),
5) wykonywanie zadaÅ„ zleconych i powierzonych wynikajÄ…cych z przepisÃłw prawa budowlanego,
6) prowadzenie spraw wynikajÄ…cych z przepisÃłw ustawy o ochronie praw l
okatorÃłw, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego,
7) prowadzenie spraw dotyczÄ…cych gospodarowania lokalami użytkowymi i spraw wynikajÄ…cych z przepisÃłw ustawy o wÅ‚asnoÅ›ci lokali,
8) prowadzenie spraw zwiÄ…zanych z ochronÄ… dÃłbr kultury,
9) prowadzenie spraw z zakresu nadzoru nad:

   1. PrzedsiÄ™biorstwem Gospodarki Komunalnej SpÃłÅ‚ka z o.o.
   2. PrzedsiÄ™biorstwem Energetyki Cieplnej SpÃłÅ‚ka z o.o.
   3. Barlineckim Towarzystwem Budownictwa SpoÅ‚ecznego SpÃłÅ‚ka z o.o.

§ 20. Do zadań i kompetencji Referatu Inwestycji i Rozwoju Gospodarczego należy:

1) planowanie , przygotowanie, finansowanie oraz realizacja inwestycji gminnych w tym przygotowywanie odpowiedniej infrastruktury pod nowe budownictwo, z zastosowaniem przepisÃłw ustawy o zamÃłwieniach publicznych,
2)
analiza możliwoÅ›ci oraz przygotowywanie wnioskÃłw dot. pozyskiwania funduszy krajowych i zagranicznych na finansowanie inwestycji i innych dziaÅ‚aÅ„ zwiÄ…zanych z rozwojem gminy,
3) prowadzenie spraw zwiÄ…zanych z realizacjÄ… zadaÅ„ Gminy wynikajÄ…cych z przepisÃłw
:

a) ustawy prawo ochrony środowiska,
b) prawo wodne,
c) o utrzymaniu porządku i czystości w gminach,
d) o odpadach,
e) o drogach publicznych i ustawy o finansowaniu drÃłg publicznych,
f) o gospodarce komunalnej,
g) o zbiorowym zaopatrzeniu w wodÄ™ i zbiorowym odprowadzaniu Å›ciekÃłw,
h) o cmentarzach i chowaniu zmarłych,
i) o ochronie przyrody,
j) o ochronie gruntÃłw rolnych i leÅ›nych,
k) prawa geologicznego i gÃłrniczego,
l) o lasach,

4) opracowywanie i realizacja programÃłw rozwoju gospodarczego Gminy,
5) prowa
dzenie spraw zwiÄ…zanych z zadaniami gminy dot. wspierania i aktywizacji podmiotÃłw gospodarczych oraz przeciwdziaÅ‚aniu bezrobociu,
6) opracowywanie planÃłw oraz wykonywanie zadaÅ„ dot. promocji Miasta i Gminy Barlinek,
7) wspÃłÅ‚praca z BOK i BOSTiR w zakresie
rozwoju turystycznego i kulturalnego gminy,
8) realizacja zadaÅ„ zwiÄ…zanych z kontaktami i wspÃłÅ‚pracÄ… zagranicznÄ… gminy,
9) prowadzenie spraw wynikajÄ…cych z zadaÅ„ Gminy dot. rolnictwa, w tym: produkcji roÅ›linnej, ochronie zwierzÄ…t, zwalczania chorÃłb itp.,
10) prowadzenie spraw związanych z działalnością sołectw,
11)
prowadzenie innych zadaÅ„ zleconych i powierzonych w tym dot. utrzymania cmentarzy wojennych i finansowania oÅ›wietlenia drÃłg wojewÃłdzkich i powiatowych,
12)
prowadzenie ewidencji działalności gospodarcz
ej,
13)
załatwianie spraw związanych z przepisami o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
14) prowadzenie spraw wynikajÄ…cych z nadzoru nad:

a) SpÃłÅ‚kÄ… WodnÄ… ÂśPÅ‚onia”,
b) Gminnymi spÃłÅ‚kami melioracyjnymi,

15) Wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza.

§ 21. Do zadań i kompetencji Referatu Finansowo - Budżetowego należy:

1) opracowywanie projektÃłw budżetu oraz nadzÃłr nad jego wykonaniem,
2) wymierzanie i pobÃłr podatkÃłw oraz opÅ‚at okreÅ›lonych w odrÄ™bnych przepisach,
3) sprawowanie nadzoru oraz kontroli nad gospodarkÄ… finansowÄ… gminnych jednostek organizacyjnych,
4) prowadzenie rachunkowoÅ›ci wpÅ‚ywÃłw i wydatkÃłw budżetowych,
5)planowanie i realizacja wydatkÃłw osobowych (wynagrodzeÅ„),ubezpieczeÅ„ spoÅ‚ecznych, nagrÃłd jubileuszowych, dodatkÃłw stażowych, odpraw emerytalno - rentowych, kosztÃłw podrÃłÅ¼y sÅ‚użbowych,
6) prowadzenie ewidencji skÅ‚adnikÃłw mienia Gminy i udziaÅ‚Ãłw oraz zmian w tym zakresie,
7) wspÃłÅ‚praca z RegionalnÄ… IzbÄ… ObrachunkowÄ…, UrzÄ™dem Skarbowym, ZakÅ‚adem UbezpieczeÅ„ SpoÅ‚ecznych, bankiem wykonujÄ…cym obsÅ‚ugÄ™ kasowÄ… oraz bankiem finansujÄ…cym,
8) opracowywanie wymaganej sprawozdawczości w zakresie prowadzonych spraw,
9) opracowywanie i wykonywanie innych zadaÅ„ wynikajÄ…cych z przepisÃłw szczegÃłlnych (m.in. wydawanie zaÅ›wiadczeÅ„ uprawniajÄ…cych do nabycia bonÃłw paliwowych),
10) ZaÅ‚atwianie spraw zwiÄ…zanych z pomocÄ… publicznÄ… dla przedsiÄ™biorcÃłw,
11) Prowadzenie Kasy Urzędu Miasta i Gminy.

§ 22. Do zadań i kompetencji Urzędu Stanu Cywilnego należy:

1) sporzÄ…dzanie aktÃłw urodzeÅ„, małżeÅ„stw i zgonÃłw,
2) wydawanie odpisÃłw z aktÃłw stanu cywilnego,
3)przyjmowanie oświadczeń o uznaniu dziecka,
4) przyjmowanie oświadczeń o nadaniu dziecku nazwiska męża matki,
5) przyjmowanie zgÅ‚oszeÅ„ urodzeÅ„ noworodkÃłw,
6) wydawanie zaświadczeń o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa do ślubu konkordatowego,
7) wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą,
8) transkrypcja zagranicznych aktÃłw stanu cywilnego do polskich KsiÄ…g,
9) odtwarzanie aktÃłw stanu cywilnego,
10) zmiany w aktach stanu cywilnego dokonywane na podstawie decyzji administracyjnych i postanowień sądu,
11) wydawanie decyzji dotyczących sprostowania błędu, uzupełnienia treści, zezwolenia na ślub przed upływem terminu oczekiwania,
12) załatwi
anie korespondencji konsularnej,
13) organizacja jubileuszy 25 i 50-lecia pożycia małżeńskiego,
14) prowadzenie ewidencji ludności,
15) wydawanie decyzji dotyczÄ…cych zameldowania i wymeldowania,
16) kompletowanie dokumentÃłw do wydania nowych dowodÃłw osobistych,
17) wydawanie dowodÃłw osobistych,
18) udzielanie informacji adresowych oraz dotyczÄ…cych nr PESEL,
19) opracowywanie sprawozdawczości z zakresu prowadzonych spraw,
20) opracowywanie i wykonywanie zadaÅ„ Gminy wynikajÄ…cych z przepisÃłw szczegÃłlnych.

§ 23. Do zadaÅ„ PeÅ‚nomocnika Ochrony Informacji Niejawnych należą sprawy zwiÄ…zane z ochronÄ… tajemnicy paÅ„stwowej i sÅ‚użbowej a w szczegÃłlnoÅ›ci:

1) zapewnienie ochrony informacji niejawnych,
2)
ochrona systemÃłw i sieci informatycznych,
3)
zapewnienie ochrony
fizycznej Urzędu.

§24. Radca Prawny prowadzi obsÅ‚ugÄ™ prawnÄ… UrzÄ™du w oparciu o Regulamin obsÅ‚ugi prawnej, ktÃłry stanowi zaÅ‚Ä…cznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

§ 25. Do zadań i kompetencji pracownika na samodzielnym stanowisku ds. obrony cywilnej i spraw wojskowych należą zadania Gminy w zakresie obrony cywilnej i spraw wojskowych określone w odrębnych przepisach oraz prowadzenie kancelarii tajnej.

§ 26. Prowadzenie spraw z zakresu administracji publicznej może być powierzone na podstawie uchwały Rady organom wykonawczym jednostek pomocniczych określonych w statucie Gminy oraz organom gminnych jednostek organizacyjnych.

VII. ZASADY I TRYB FUNKCJONOWANIA URZÄśDU

§ 27.1. Kierownicy referatÃłw odpowiedzialni sÄ… przed Burmistrzem za sprawne i zgodne z prawem funkcjonowanie referatu.
2. Kierownicy referatÃłw peÅ‚niÄ… nadzÃłr nad wypeÅ‚nianiem obowiÄ…zkÃłw sÅ‚użbowych przez podlegÅ‚ych pracownikÃłw.
3. W przypadku, gdy kierownik referatu, nie może peÅ‚nić swoich obowiÄ…zkÃłw z powodu urlopu, choroby lub innych przyczyn, za akceptacjÄ… burmistrza zastÄ™puje go wyznaczony przez niego pracownik.

§ 28. Zasady i tryb postÄ™powania ze sprawami wniesionymi do UrzÄ™du regulujÄ… Kodeks PostÄ™powania Administracyjnego, Instrukcja Kancelaryjna oraz przepisy szczegÃłlne dotyczÄ…ce prowadzenia okreÅ›lonych spraw.

§ 29. Zasady i tryb funkcjonowania UrzÄ™du Å›ciÅ›le okreÅ›lone sÄ… w Regulaminie Pracy UrzÄ™du, ktÃłry stanowi zaÅ‚Ä…cznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.

VIII. ZAKRES UPOWAÅ»NIEÅĆ UDZIELONYCH PRACOWNIKOM DO ZAŁATWIENIA SPRAW

§ 30. Pisma i delegacje wychodzące z Urzędu podpisuje Burmistrz lub osoba upoważniona.

§ 31. Burmistrz może udzielić Zastępcy Burmistrza, Sekretarzowi, Skarbnikowi, kierownikowi referatu lub pracownikowi pełnomocnictwa do wydawania decyzji administracyjnych i pełnomocnictw do jednorazowych czynności w swoim imieniu. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie.

§ 32. Upoważnienia i obowiÄ…zki radcy prawnego w zakresie obsÅ‚ugi prawnej okreÅ›la ustawa z dnia 16 lipca 1982 roku o radcach prawnych (Dz.U. Nr 19, poz.145 z pÃłÅºniejszymi zmianami).

IX. ZASADY I TRYB POSTÄśPOWANIA PRZY OPRACOWYWANIU
I WYDAWANIU AKTÃśW PRAWNYCH

§ 33. Akty prawne powszechnie obowiÄ…zujÄ…ce wydajÄ…:

1) Rada - w formie uchwał, w sprawach określonych przepisami prawa i Statutem Miasta i Gminy;
2) Burmistrz - w formie zarządzeń porządkowych w przypadkach określonych w art. 41 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku.

§ 34. 1. Burmistrzowi przysÅ‚uguje prawo wydania zarzÄ…dzeÅ„ w celu wykonania uchwaÅ‚ Rady oraz innych zadaÅ„ wynikajÄ…cych z przepisÃłw prawa.
2. Burmistrz podejmuje czynnoÅ›ci w sprawach nie cierpiÄ…cych zwÅ‚oki, zwiÄ…zanych z bezpoÅ›rednim zagrożeniem interesu publicznego.
3. Burmistrz wydaje wewnÄ™trzne akty prawne w formie okÃłlnikÃłw i zarzÄ…dzeÅ„ wewnÄ™trznych. OkÃłlniki i zarzÄ…dzenia wewnÄ™trzne nie posiadajÄ… mocy przepisÃłw gminnych.

§ 35. Projekt aktu prawnego opracowuje odpowiedni kierownik referatu zgodnie ze swoim zakresem dziaÅ‚ania i przekazuje do zaopiniowania zgodnie z przepisami prawa i Statutem Miasta i Gminy. Projekt aktu prawnego wymaga zaopiniowania przez radcÄ™ prawnego.

§ 36. Przepisy (uchwaÅ‚y, zarzÄ…dzenia) ogÅ‚asza siÄ™ przez rozplakatowanie w miejscach publicznych lub w inny sposÃłb zwyczajowo przyjÄ™ty, a także przez ogÅ‚oszenie w prasie lokalnej - chyba, że przepisy prawa stanowiÄ… inaczej.

§ 37. 1. Zasady i tryb ogÅ‚aszania aktÃłw prawa miejscowego okreÅ›la ustawa z 20 lipca 2000 r. o ogÅ‚aszaniu aktÃłw normatywnych i niektÃłrych innych aktÃłw prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718; z 2001 r. Nr 46, poz. 499
z pÃłÅºn. zm.).
2. UrzÄ…d prowadzi zbiÃłr przepisÃłw gminnych, dostÄ™pnych do powszechnego wglÄ…du w Referacie OgÃłlnoorganizacyjnym.

§ 38. OpracowujÄ…c projekty aktÃłw normatywnych należy stosować zasady techniki prawodawczej, a mianowicie:

1) postanowienia projektu nie mogą być sprzeczne z prawem;

  1. projekt nie może zawierać postanowieÅ„ wykraczajÄ…cych poza granice, upoważnienia ustawowego (delegacji prawnej), a także wkraczać w sferÄ™ spraw zastrzeżonych do kompetencji innych organÃłw;
  2. należy unikać zamieszczenia w projekcie postanowieÅ„ stanowiÄ…cych powtÃłrzenie przepisÃłw zawartych
   w innych aktach prawnych wydawanych przez uprawnione organy;
  3. ukÅ‚ad projektÃłw powinien być przejrzysty, a redakcja jasna, Å›cisÅ‚a i zwiÄ™zÅ‚a bez zbytecznych zdaÅ„ pobocznych oraz zgodna z zasadami pisowni polskiej;

5) w projektach należy unikać używania obcych wyrazÃłw oraz okreÅ›leÅ„ jÄ™zykowych i zwrotÃłw technicznych nie bÄ™dÄ…cych w powszechnym użyciu, jeżeli można posÅ‚użyć siÄ™ okreÅ›leniem i zwrotem powszechnie stosowanym;
6) zawarte w projektach określenia dotyczące woli pracodawcy powinny być redagowane w formie bezosobowej (np. zarządza się, ustala się, zatwierdza się, orzeka się itp.);
7) dla oznaczenia jednakowych pojęć należy w projektach używać takich samych wyrazÃłw i okreÅ›leÅ„ prawnych, jakie sÄ… przyjÄ™te w ustawodawstwie.

§ 39. 1. Akty wÅ‚asne wydawane przez Burmistrza Miasta i Gminy powinny zawierać:

1) oznaczenie (np. zarzÄ…dzenie, postanowienie, pismo okÃłlne i numer kolejny w danym roku kalendarzowym),
2) datę podjęcia: dzień, miesiąc (słownie), rok,
3) określenie zakresu przedmiotowego podlegającego regulacji,
4) wskazanie podstawy prawnej (zarządzenie) lub odpowiedniego artykułu z Regulaminu Organizacyjnego UMiG,
5) treść regulowanych zagadnień,
6) wskazanie podmiotÃłw odpowiedzialnych za wykonanie i ewentualny termin wykonania,
7) datę wejścia w życie,
8) ewentualne wskazanie aktÃłw ulegajÄ…cych uchyleniu.

2. Wydanie zarzÄ…dzenia nastÄ™puje z inicjatywy danej komÃłrki organizacyjnej UrzÄ™du.
3. KomÃłrka organizacyjna przygotowujÄ…ca akt prawny po potwierdzeniu i podpisaniu przez Burmistrza przedkÅ‚ada jeden egzemplarz do Referatu OgÃłlnoorganizacyjnego.

X. OBIEG DOKUMENTÃśW W URZÄśDZIE

§ 40. Ustala siÄ™ poniższy tryb obiegu dokumentÃłw w UrzÄ™dzie.

1. Korespondencja, przesyÅ‚ki pocztowe oraz pisma wnoszone osobiÅ›cie przyjmowane sÄ… w Sekretariacie, ktÃłry przekazuje caÅ‚ość korespondencji do dekretacji dla Burmistrza.
2. Po zadekretowaniu i zarejestrowaniu pism w "dzienniku podawczym" Sekretariat przekazuje je zainteresowanym referatom - zgodnie z zakresem dziaÅ‚ania referatÃłw okreÅ›lonym w Regulaminie Organizacyjnym UrzÄ™du.
3. Zabrania siÄ™ przyjmowania korespondencji bezpoÅ›rednio w referatach z pominiÄ™ciem Sekretariatu.
4. Pod pojÄ™ciem "korespondencji" należy rozumieć:

1) pisma przychodzÄ…ce z zewnÄ…trz,
2) pisma wnoszone przez osoby fizyczne i prawne i inne jednostki organizacyjne.

5. KorespondencjÄ™ dzieli siÄ™ na:

1) zwykłą,
2) specjalną (pisma procesowe, paczki, listy polecone, ekspresowe, przesyłki wartościowe).

6. Na każdym wpÅ‚ywajÄ…cym piÅ›mie zamieszcza siÄ™ w gÃłrnym rogu pierwszej strony (na korespondencji przekazywanej bez otwierania - na przedniej stronie koperty) pieczÄ…tkÄ™ wpÅ‚ywu okreÅ›lajÄ…cÄ… datÄ™ otrzymania. Na fakturach i rachunkach pieczÄ…tkÄ™ wpÅ‚ywu umieszcza siÄ™ w gÃłrnym rogu drugiej strony faktury.
7. Kierownicy zgÅ‚aszajÄ… do Sekretariatu osoby upoważnione do odbierania korespondencji.
8. OdbierajÄ…c korespondencjÄ™ kierownik referatu lub upoważniony pracownik referatu potwierdza jej odbiÃłr w dzienniku podawczym swoim podpise
m.
9. Zasady obiegu i rejestracji dokumentÃłw w referacie reguluje instrukcja kancelaryjna ustalona przez Prezesa Rady MinistrÃłw dla organÃłw gmin i zwiÄ…zkÃłw miÄ™dzygminnych.
10. W UrzÄ™dzie stosuje siÄ™ jednolity rzeczowy wykaz akt dla organÃłw gmin i zwiÄ…zkÃłw miÄ™dzygminnych, ustalony przez Prezesa Rady MinistrÃłw.
11. Pracownik Sekretariatu na żądanie interesanta skÅ‚adajÄ…cego pismo potwierdza jego odbiÃłr na kopii dokumentu.

 

XI. POSTÄśPOWANIE Z AKTAMI

§ 41. 1. Akta spraw przechowuje siÄ™ w referatach i archiwum zakÅ‚adowym.
2. W referatach przechowuje siÄ™ akta spraw bieżących, bÄ™dÄ…cych w zaÅ‚atwieniu oraz spraw zaÅ‚atwionych w roku kalendarzowym.
3. Akta spraw zakończonych przekazuje się do archiwum zakładowego do 31 marca roku następnego.

 

XII. ORGANIZACJA PRZYJMOWANIA, ROZPATRYWANIA
I ZAŁATWIANIA INDYWIDUALNYCH SPRAW OBYWATELI

§ 42. 1. W UrzÄ™dzie obowiÄ…zujÄ… nastÄ™pujÄ…ce godziny przyjęć interesantÃłw:

1) Burmistrz i jego ZastÄ™pca przyjmuje interesantÃłw w sprawach skarg i wnioskÃłw w każdy poniedziaÅ‚ek; Burmistrz w godzinach 8.00 - 10.00 i 14.00 - 16.00, ZastÄ™pca Burmistrza w godzinach 10.00 - 14.00.
2) Sekretarz, Skarbnik, kierownicy i pracownicy referatÃłw przyjmujÄ… interesantÃłw we wszystkich sprawach od poniedziaÅ‚ku do piÄ…tku w godzinach pracy UrzÄ™du.

2. Centralny rejestr skarg i wnioskÃłw prowadzi pracownik sekretariatu.
3. KontrolÄ™ i nadzÃłr w zakresie organizacji przygotowania, rozpatrywania i zaÅ‚atwiania skarg i w wnioskÃłw sprawuje Sekretarz Gminy.
4. Kierownicy referatÃłw zgÅ‚oszone skargi i wnioski sÄ… zobowiÄ…zani rozpatrzyć i zaÅ‚atwić z należytÄ… starannoÅ›ciÄ…, wnikliwie i terminowo zgodnie z zasadami okreÅ›lonymi w KPA oraz przepisach okreÅ›lajÄ…cych organizacjÄ™ przyjmowania, rozpatrywania i zaÅ‚atwiania skarg i wnioskÃłw.
5. Kierownicy oraz pracownicy referatÃłw zobowiÄ…zani sÄ… przyjmować poza kolejnoÅ›ciÄ…:

   1. posÅ‚Ãłw i senatorÃłw,
   2. radnych Rady Miejskiej i Powiatu Myśliborskiego,
   3. osoby niepełnosprawne.

XIII. ZASADY UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTW

§ 43. 1. Z wnioskami o udzielenie upoważnieÅ„ do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej oraz do skÅ‚adania oÅ›wiadczeÅ„ woli w imieniu Gminy w zakresie zarzÄ…du mieniem mogÄ… wystÄ™pować:

1) Zastępca Burmistrza, Sekretarz, Skarbnik,
2) Kierownicy ReferatÃłw,
3) Dyrektorzy, kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy.

2. Wnioski, o ktÃłrych mowa w ust. 1 skÅ‚adane sÄ… w formie pisemnej do Burmistrza.
3. Projekty upoważnieÅ„ opracowuje Referat OgÃłlnoorganizacyjny.

§ 44. Rejestr upoważnieÅ„ do wydawania decyzji administracyjnych, w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej oraz upoważnieÅ„ do skÅ‚adania oÅ›wiadczeÅ„ woli w imieniu Gminy w zakresie zarzÄ…du mieniem prowadzi Referat OgÃłlnoorganizacyjny.

XIV. POSTANOWIENIA KOÅĆCOWE

§ 45. 1. Kierownik referatu jest bezpoÅ›rednim przeÅ‚ożonym pracownikÃłw zatrudnionych w referacie.
2. Kierownik referatu ponosi odpowiedzialność za prawidÅ‚owÄ… organizacjÄ™ pracy w referacie, porzÄ…dek, dyscyplinÄ™ pracy oraz doskonalenie zawodowe pracownikÃłw.
3. Burmistrz może wydać szczegÃłÅ‚owe zalecenia wewnÄ™trzne dotyczÄ…ce sposobu realizowania postanowieÅ„ niniejszego regulaminu.
4. Kierownicy referatÃłw obowiÄ…zani sÄ… zapoznać nowo przyjÄ™tych pracownikÃłw ze Statutem Miasta i Gminy oraz z:

1) Regulaminem Organizacyjnym Urzędu,
2) Regulaminem pracy Urzędu,
3) przepisami dotyczącymi zasad i form postępowania z dokumentami niejawnymi,
4) rozporzÄ…dzeniem Prezesa Rady MinistrÃłw z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organÃłw gmin i zwiÄ…zkÃłw miÄ™dzygminnych.
5. OÅ›wiadczenie o przyjÄ™ciu do wiadomoÅ›ci i przestrzeganiu przepisÃłw, o ktÃłrych mowa, doÅ‚Ä…cza siÄ™ do akt osobowych pracownika.
6. Zmiany regulaminu nastÄ™pujÄ… w trybie okreÅ›lonym dla jego uchwalenia.

§ 46. Schemat organizacyjny Urzędu stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

§ 47. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

 

 

 

Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data ostatniej aktualizacji: 2004-01-05 11:06:02

Wersja do wydruku...

corner   corner